Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (Projekat železnička stanica Beograd centar – Faza 1)

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU UGOVORA O GARANCIJI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I KUVAJTSKOG FONDA ZA ARAPSKI EKONOMSKI RAZVOJ (PROJEKAT ŽELEZNIČKA STANICA BEOGRAD CENTAR – FAZA 1)

Član 1.

Potvrđuje se Ugovor o garanciji između Republike Srbije i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (Projekat železnička stanica Beograd Centar – Faza 1), zaključen 10. decembra 2012. godine, u originalu na arapskom jeziku.

Član 2.

Tekst Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (Projekat železnička stanica Beograd Centar – Faza 1), u prevodu na srpski jezik glasi:

BROJ ZAJMA: 858

UGOVOR O GARANCIJI

IZMEĐU

REPUBLIKE SRBIJE

i

KUVAJTSKOG FONDA ZA ARAPSKI EKONOMSKI RAZVOJ

DATUM: 10. decembar 2012. godine

UGOVOR O GARANCIJI

UGOVOR od 10. decembra 2012. godine, između Republike Srbije (u daljem tekstu: Garant) i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (u daljem tekstu: Fond).

Budući da je ugovorom od istog datuma kao što je gore navedeni, između Fonda i Akcionarskog društva „Železnice Srbijeˮ (u daljem tekstu: Zajmoprimac), koga čine ugovor i prilozi, (u daljem tekstu: Ugovor o zajmu), Fond saglasan da dâ Zajmoprimcu zajam u iznosu od deset miliona kuvajtskih dinara (10.000.000 KWD), za finansiranje Projekta železnička stanica Beograd Centar – Faza 1, u skladu sa uslovima i odredbama koje su utvrđene u Ugovoru o zajmu, ali samo pod uslovom da Garant pristane da garantuje za obaveze Zajmoprimca u pogledu tog zajma, kako je dalje navedeno; i

Budući da je Garant, kada je u pitanju sklapanje Ugovora o zajmu između Fonda i Zajmoprimca, saglasan da garantuje za obaveze Zajmoprimca;

Na osnovu toga, Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:

ČLAN 1

TAČKA 1.01. Garant prihvata sve odredbe Ugovora o zajmu, sa istim važenjem i pravosnažnošću, kao da su ovde u potpunosti izložene.

ČLAN 2

TAČKA 2.01. Bez ograničenja ili restriktivnosti bilo koje od drugih odredbi koje se nalaze u ovom ugovoru, Garant, sa svoje strane, ovim putem bezuslovno garantuje, kao primarni dužnik, a ne samo kao jemac, pravovremenu i tačnu isplatu glavnice i kamata i ostalih naknada u vezi sa Zajmom, i tačno izvršenje svih odredbi i ugovora Zajmoprimca, a sve kako je utvrđeno Ugovorom o zajmu.

ČLAN 3

TAČKA 3.01. Zajednička namera Garanta i Fonda je da nijedan drugi spoljni dug ne uživa nikakav prioritet u odnosu na ovaj Zajam kroz stavljanje zaloga na državnu imovinu. U tom cilju, Garant se obavezuje da, osim ako se sa Fondom ne postigne drugačiji dogovor, ako Garant dâ u zalog bilo koju svoju imovinu kao garanciju za neki spoljni dug, tim zalogom ipso facto podjednako i srazmerno garantuje plaćanje glavnice, kamate i ostalih troškova za Zajam i da će, u slučaju stavljanja zaloga, biti napravljena eksplicitna odredba za te svrhe, ali pod uslovom da se navedene odredbe iz ove tačke ne primenjuju na:

bilo kakav zalog nad imovinom stavljen u trenutku njene kupovine

isključivo kao garancija za plaćanje nabavne cene te imovine;

bilo kakav zalog nad komercijalnom robom kao osiguranje duga koji

dospeva najkasnije godinu dana od datuma kada je prvobitno nastao i koji treba da se plati iz sredstava dobijenih prodajom tih komercijalnih dobara; ili

bilo kakav zalog koji proistekne iz uobičajenih bankarskih

transakcija i kojim se garantuje dug koji dospeva u roku od

godinu dana od datuma tih transakcija.

Izraz „imovina Garantaˮ, u smislu u kojem se koristi u ovoj tački, obuhvata imovinu Garanta ili bilo koje agencije Garanta, uključujući i Centralnu banku Garanta ili bilo koju drugu instituciju koja obavlja funkcije Centralne banke, a izraz „zalog” obuhvata hipoteku, jemstvo, založbu, povlastice i prioritete bilo koje vrste.

TAČKA 4.01. Garant preduzima ili se stara da budu preduzete sve aktivnosti, koje su neophodne sa njegove strane, kako bi omogućio Zajmoprimcu da nastavi sa izvršenjem Projekta sa odgovarajućom pažnjom i efikasnošću i u skladu sa dobrom inženjerskom, finansijskom i administrativnom praksom, i Garant ne preduzima, odnosno ne dozvoljava da se preduzme bilo kakva aktivnost koja bi sprečila ili ometala realizaciju Projekta ili izvršenje bilo koje odredbe ovog ugovora.

TAČKA 4.02. Garant preuzima na sebe da dodeli i obezbedi, na godišnjem nivou, sva neophodna sredstva Zajmoprimcu, pored prihoda koje Zajmoprimac sam realizuje, kako bi omogućio Zajmoprimcu da ispuni svoje obaveze servisiranja duga, a naročito plaćanje servisiranja duga prema Fondu, i da omogući Zajmoprimcu da ima dovoljan radni kapital i da pokriva svoje troškove poslovanja.

TAČKA 4.03. Garant će omogućiti ovlašćenim predstavnicima Fonda, kada za to postoji potreba, da dođu u posetu u vezi sa Zajmom.

ČLAN 5

TAČKA 5.01. Glavnica, kamata i ostale naknade za Zajam plaćaju se bez ikakvih odbitaka i oslobođeni od bilo kakvih poreza ili taksi, koji bi bili nametnuti prema zakonima Garanta ili zakonima koji važe na njegovoj teritoriji.

TAČKA 5.02. Ovaj ugovor i Ugovor o zajmu su oslobođeni svih taksi ili nameta, nametnutih prema zakonima Garanta ili zakonima na snazi na njegovoj teritoriji, u vezi sa potpisivanjem, objavljivanjem, dostavom ili registracijom istih.

ČLAN 6

TAČKA 6.01. Glavnica, kamata i ostale naknade za Zajam plaćaju se oslobođene od svih ograničenja, nametnutih prema zakonima Garanta ili zakona na snazi na njegovoj teritoriji.

ČLAN 7

TAČKA 7.01. Garant je dužan da sva dokumenta, evidenciju, prepisku i slične materijale Fonda smatra za poverljive i Garant, u tom smislu, daje Fondu puni imunitet od cenzure i inspekcije.

TAČKA 7.02. Sva imovina i prihod Fonda izuzeti su od nacionalizacije, konfiskacije i zaplene.

ČLAN 8

TAČKA 8.01. Prava i obaveze Fonda i Garanta prema ovom ugovoru važe i primenjuju se u skladu sa njegovim uslovima i odredbama bez obzira na bilo koji suprotan lokalni zakon. Niti Garant niti Fond nemaju prava ni pod kakvim okolnostima na tvrdnju da je neka od odredbi ovog ugovora nevažeća ili neprimenjiva iz bilo kog razloga.

TAČKA 8.02. Nikakvo odlaganje primene ili propust da se primeni bilo koje pravo, ovlašćenje ili pravni lek koji pripadaju bilo kojoj od Ugovornih strana prema ovom ugovoru, posle bilo kakvog kršenja nema uticaja na to pravo, ovlašćenje ili pravni lek, niti se tumači kao odricanje od istih niti kao saglasnost da je došlo do kršenja obaveza, niti aktivnost odnosne Ugovorne strane u pogledu bilo kog kršenja kao ni saglasnost da je došlo do kršenja obaveza, ne utiču i ne ometaju bilo koje pravo, ovlašćenje ili pravni lek odnosne Ugovorne strane u pogledu bilo kog drugog ili nekog naknadnog kršenja obaveza.

TAČKA 8.03. Bilo koji spor između Ugovornih strana i bilo koje potraživanje jedne Ugovorne strane u odnosu na drugu koji proisteknu iz ovog ugovora rešavaju se sporazumno između Ugovornih strana.

U slučaju da ne mogu rešiti sporazumno, predmetni spor ili potraživanje podnose se na arbitražu pred Arbitražnim sudom, kako je predviđeno u tački koja sledi.

TAČKA 8.04. Arbitražni sud se sastoji od tri arbitra koji se određuju na sledeći način: jednog arbitra određuje Garant; drugog arbitra određuje Fond; treći arbitar (u daljem tekstu se povremeno naziva „Sudija“) određuje se na osnovu sporazuma Ugovornih strana. Ako neki od arbitara određenih u skladu sa ovom tačkom podnese ostavku, umre ili ako nije u mogućnosti da radi, njegov naslednik se određuje na isti način kao što je prethodno opisano za određivanje prvobitnog arbitra, i taj naslednik ima sva ovlašćenja i dužnosti prvobitnog arbitra.

Arbitražni postupak može se pokrenuti u skladu sa ovom tačkom nakon što bilo koja Ugovorna strana obavesti drugu. Ovo obaveštenje sadrži izjavu u kojoj se navodi priroda spora ili potraživanja koji se podnose na arbitražu, priroda i obim tražene zaštitne mere i ime arbitra kojeg je odredila ona Ugovorna strana koja pokreće postupak.

U roku od trideset dana od dostavljanja takvog obaveštenja, druga strana obaveštava stranu koja je pokrenula arbitražni postupak o imenu arbitra kojeg je odabrala, a ukoliko to ne učini, taj arbitar će biti postavljen od strane Predsednika Međunarodnog suda pravde na zahtev strane koja pokreće postupak.

Ukoliko se u roku od šezdeset dana nakon dostavljanja obaveštenja za pokretanje arbitražnog postupka, Ugovorne strane nisu dogovorile oko izbora Sudije, bilo koja strana može da zatraži od Predsednika Međunarodnog suda pravde da imenuje Sudiju.

Arbitražni sud se saziva prvi put u vreme i u mestu koje će odrediti Sudija. Nakon toga, Arbitražni sud će odlučiti o tome gde i kada će biti zasedanje.

U zavisnosti od odredaba ove tačke, osim ako se Ugovorne strane drugačije ne dogovore, Arbitražni sud odlučuje o svim pitanjima koja su u njegovoj nadležnosti i utvrđuje proceduru, tako da svakoj Ugovornoj strane bude obezbeđeno pravedno saslušanje, i odlučuje o podnetim predmetima bez obzira na to da li su prisutne obe Ugovorne strane ili ne. Odluke Arbitražnog suda donose se većinom glasova i odluka se saopštava u pisanom obliku. Odluka mora biti potpisana od strane većine članova Arbitražnog suda i potpisan primerak se šalje svakoj od Ugovornih strana. Odluka Arbitražnog suda doneta u skladu sa odredbama ove tačke je konačna i obavezujuća za Ugovorne strane koje se povinuju i postupaju u skladu sa odlukom.

Ugovorne strane utvrđuju iznos naknade ili honorara za arbitre i druge osobe koje su neophodne za vođenje arbitražnog postupka. Ako se Ugovorne strane ne dogovore o ovom iznosu pre zasedanja Arbitražnog suda, Arbitražni sud utvrđuje ovaj iznos onako kako je prihvatljivo pod datim okolnostima. Svaka od Ugovornih strana pokriva sopstvene troškove u arbitražnom postupku. Troškovi Arbitražnog suda dele se podjednako između Ugovornih strana. Sva pitanja u vezi sa podelom troškova Arbitražnog suda ili postupka plaćanja tih troškova utvrđuje Arbitražni sud.

Arbitražni sud primenjuje principe koji su zajednički prema važećim zakonima Garanta i Države Kuvajt, kao i pridržavajući se principa pravde.

TAČKA 8.05. Odredbe o arbitraži uvrđene u prethodnoj tački važe umesto bilo kog drugog postupka za rešavanje sporova između Ugovornih strana i bilo kakvog potraživanja jedne Ugovorne strane prema drugoj koji prostiču iz ovog ugovora.

TAČKA 8.06. Uručivanje bilo kog obaveštenja ili sudskog poziva u vezi sa bilo kojim postupkom prema ovom članu, može se izvršiti na način propisan u tački 9.01. Ugovorne strane mogu da se odreknu svih i bilo kojih drugih zahteva za uručivanje ovih obaveštenja ili sudskog poziva.

ČLAN 9

TAČKA 9.01. Sva neophodna obaveštenja ili zahtevi za koje je data dozvola da budu uručeni, odnosno podneti u skladu sa ovim ugovorom, sačinjeni su u pisanom obliku. Smatra se da su ova obaveštenja ili zahtevi valjano dostavljeni ili podneti kada su uručeni lično ili poštom, teleksom, telegramom, telefaksom ili telegrafski onoj Ugovornoj strani kojoj je potrebno ili dozvoljeno da se uruči obaveštenje ili podnese zahtev na onoj adresi Ugovorne strane koja je navedena u ovom ugovoru, ili na nekoj drugoj adresi koju ta Ugovorna strana navede u obaveštenju Ugovornoj strani koja uručuje obaveštenje, odnosno podnosi zahtev.

TAČKA 9.02. Garant dostavlja Fondu dovoljno dokaza o ovlašćenju jednog ili više lica koja će, u ime Garanta, preduzeti bilo koju aktivnost ili potpisati bilo koja dokumenta čije je preduzimanje, odnosno potpisivanje zahtevano ili dozvoljeno od strane Garanta u skladu sa ovim ugovorom, a dostavlja i autentične potpise svakog od tih lica.

TAČKA 9.03. Bilo koja aktivnost čije se preduzimanje zahteva ili dozvoljava i bilo koja dokumenta čije se potpisivanje zahteva ili dozvoljava, u skladu sa ovim ugovorom, u ime Garanta mogu preduzeti, odnosno potpisati ministar finansija i privrede ili lice koje on ovlasti pisanim putem.

Bilo koja izmena ili dopuna odredaba ovog ugovora mogu se dogovoriti u ime Garanta putem dopisa koji je potpisan u ime Garanta od strane njegovog gore navedenog ovlašćenog predstavnika, ali će pomenuta izmena ili dopuna biti predmet ratifikacije u skladu sa neophodnom procedurom Republike Srbije.

ČLAN 10

TAČKA 10.01. Ovaj ugovor stupa na snagu i postaje punosnažan nakon njegovog potpisivanja i dostavljanja odobrenih i ratifikovanih primeraka u skladu sa pravnim propisima koji se primenjuju u državi Garanta.

ČLAN 11

TAČKA 11.01. Ako i kada bude plaćen celokupan iznos glavnice Zajma kao i sve kamate i druge naknade koje se zaračunavaju na Zajam, ovaj ugovor i sve obaveze Ugovornih strana iz ovog ugovora prestaju da važe.

Sledeće adrese su određene za svrhe ovog ugovora:

Za Garanta :

Ministarstvo finansija i privrede

Kneza Miloša 20

11000 Beograd

Republika Srbija

Alternativna adresa za faks:

00381 11 3618 961

Za Fond:

Kuwait Fund for Arab Economic Development

P.O. Box 2921, Safat

13030 Safat, Kuwait

Alternativna adresa za faksove:

FAKSOVI

(965) 22999190

(965) 22999091

POTVRĐUJUĆI NAVEDENO, Ugovorne strane koje postupaju preko svojih propisno ovlašćenih predstavnika, postarale su se da se ovaj ugovor potpiše na arapskom jeziku u njihovo ime i preda u Beogradu, u tri originalna primerka, na dan napisan na početku ovog ugovora.

ekonomski razvoj

Abdulwahab Al-Bader Ivica Dačić

(Potpis ovlašćenog predstavnika) (Potpis ovlašćenog predstavnika)

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Imajući u vidu da je izgradnja Beogradskog železničkog čvora, prvenstveno glavne železničke stanice (Prokop), kao jednog od najvažnijih punktova na Panevropskom saobraćajnom koridoru X, projekat od prioritetnog značaja za razvoj železničke infrastrukture u Republici Srbiji, obezbeđena su sredstva za finansiranje izgradnje Projekta železničke stanice Beograd Centar – Faza 1) (u daljem tekstu: Projekat) koji obuhvata kapacitete za prijem, otpremu i upravljanje saobraćajem vozova u vidu zajma koji će AD „Železnice Srbije” odobriti Kuvajtski fond za arapski ekonomski razvoj (u daljem tekstu: Kuvajtski fond), pod uslovom da Republika Srbija garantuje za obaveze AD „Železnice Srbije”, kao zajmoprimca.

Realizacija Projekta je u skladu sa Strategijom razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2008. do 2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 4/08), i doprinosi ispunjenju Opštih ciljeva Strategije, odnosno podizanju kvaliteta usluga transportnog sistema, povećanju nivoa bezbednosti i sigurnosti transportnog sistema i smanjenju negativnog uticaja transporta na životnu sredinu, u skladu sa principima održivog razvoja. Realizacija navedenog projekta je i u saglasnosti sa Generalnim Master planom transporta u Republici Srbiji, koji je usvojio Nacionalni savet za infrastrukturu, 18. juna 2010. godine.

Kuvajtski fond je državna korporacija osnovana od strane Države Kuvajt u cilju pružanja pomoći ekonomijama arapskih i drugih država u razvoju pod sveukupnim nadzorom Premijera. Kuvajtskim fondom upravlja Odbor direktora čije članove postavlja Premijer, koji je ujedno i predsednik Odbora i koji je svoje zakonom poverene dužnosti u Odboru preneo na ministra finansija Države Kuvajt.

U pregovorima sa kuvajtskom stranom usaglašeni su tekst Nacrta ugovora o zajmu između AD „Železnice Srbije” i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (Projekat železnička stanica Beograd Centar – Faza 1) (u daljem tekstu: Ugovor o zajmu) i tekst odgovarajućeg Nacrta ugovora o garanciji između Republike Srbije i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (u daljem tekstu: Ugovor o garanciji).

Zaključivanje Ugovora o garanciji, odnosno davanje garancije Republike Srbije u korist Kuvajtskog fonda, kao i kontinuirano važenje garancije predstavljalo je uslov za odobravanje kredita i zaključivanje i sprovođenje Ugovora o zajmu između AD „Železnice Srbije” i Kuvajtskog fonda.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 48-3191/2012 od 3. maja 2012. godine prihvaćeni su Izveštaj sa pregovora sa Kuvajtskim fondom i Nacrt ugovora o zajmu, usvojen Nacrt ugovora o garanciji i ovlašćeno lice za potpisivanje Ugovora o garanciji.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 48-7434/2012 od 2. novembra 2012. godine, izmenjen je Zaključkak 05 Broj: 48-3191/2012 od 3. maja 2012. godine u delu koji se odnosi na ovlašćenje za potpisivanje Ugovora o garanciji, tako da je Ivica Dačić, predsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova, ovlašćen da u ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije, potpiše Ugovor o garanciji.

Ugovor o zajmu i Ugovor o garanciji potpisani su 10. decembra 2012. godine u Beogradu.

Na insistiranje Kuvajtskog fonda, Ugovor o zajmu i Ugovor o garanciji potpisani su u originalu na arapskom jeziku, uz ustupak srpskoj strani da se potpišu i prevodi originala na engleski jezik, koji će se koristiti kao radne verzije tokom primene zaključenih ugovora i koje u potpunosti korespondiraju tekstovima potpisanih ugovora na arapskom jeziku.

Iako je srpska strana tokom pregovora sa Kuvajtskim fondom ukazivala na to da je sa međunarodno-pravnog stanovišta uobičajeno da se ugovori ovakve vrste potpisuju na engleskom jeziku, ili ravnopravno na jezicima ugovornih strana, u ovom slučaju na srpskom i arapskom jeziku, kuvajtska strana je ostala pri stavu da originali budu na arapskom jeziku. Naime, prema Povelji o osnivanju, Kuvajtski fond je u obavezi da sa zemljama korisnicima zajmova zaključuje sporazume isključivo na arapskom jeziku (do sada su 82 zemlje sa nearapskog govornog područja potpisale takve sporazume).

Ugovorom o zajmu predviđeno je da Kuvajtski fond stavi na raspolaganje AD „Železnice Srbije” kredit u iznosu od 10.000.000 kuvajtskih dinara za sprovođenje Projekta.

Projekat obuhvata prvu fazu izgradnje nove železničke stanice Beograd Centar u Prokopu, površine oko 37.000 kvadratnih metara, što obuhvata osam (8) glavnih sa četiri (4) sporedna koloseka, pet (5) perona, sa dva podhodnika, konstrukciju tunela za metro ispod stanice, postaju za tehničku kontrolu i putničke usluge, uz elektro i mašinske radove za vozove i usluge u vezi sa putnicima i komunalnom infrastrukturom. Projekat obuhvata i konsultantske inženjering usluge za projektovanje, upravljanje projektom i nadzor nad izgradnjom.

Ugovorom o zajmu predviđeno je da Kuvajtski fond odobri zajam AD „Železnice Srbije” (u daljem tekstu: Zajmoprimac) pod sledećim uslovima:

– iznos kredita 10.000.000 kuvajtskih dinara;

– period raspoloživosti kredita do 31. decembra 2015. godine ili do drugog datuma koji Zajmoprimac i Kuvajtski fond mogu da dogovore;

– fiksna kamatna stopa od 3% godišnje;

– period dospeća kredita je 18 godina, uključujući period počeka od četiri (4) godine, dok je period otplate kredita 14 godina u 28 polugodišnjih rata;

– naknada za administrativne troškove kredita od 0,5% godišnje na povučena sredstva kredita;

– polugodišnja otplata obaveza;

– bez provizije na nepovučena sredstva;

– pravo Zajmoprimca da prevremeno izmiri obaveze uz saglasnost Kuvajtskog fonda bez plaćanja posebne naknade od strane Zajmoprimca za korišćenje prava na prevremenu otplatu.

Uslov za odobravanje zajma Zajmoprimcu, od strane Kuvajtskog fonda kao Zajmodavca, je davanje garancije Republike Srbije u korist Kuvajtskog fonda, a radi obezbeđenja naplate glavnice, kamate i drugih pripadajućih troškova po osnovu zaduženja Zajmoprimca do iznosa koji je ekvivalentan iznosu od 10.000.000. kuvajtskih dinara.

Ugovorom o garanciji predviđeno je da Republika Srbija (u daljem tekstu: Garant) bezuslovno garantuje, kao primarni dužnik, a ne samo kao jemac, blagovremeno i potpuno izvršavanje svih obaveza Zajmoprimca u vezi sa zajmom koji je predmet Ugovora o zajmu.

Garant preuzima na sebe da dodeli i obezbedi, na godišnjem nivou, sva neophodna sredstva Zajmoprimcu, kako bi omogućio Zajmoprimcu da ispuni svoje obaveze servisiranja duga prema Kuvajtskom fondu nastale po osnovu odobrenog zajma.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12), u članu 3. predviđeno je davanje garancije Republike Srbije Kuvajtskom fondu u iznosu do 10.000.000 kuvajtskih dinara za AD „Železnice Srbije” – Projekat železnička stanica Beograd Centar – Faza 1.

Realizacija Projekta ima za cilj zadovoljenje potražnje za prevozom putnika železnicom u okviru Beogradskog železničkog čvora kroz povećanje infrastrukturnih kapaciteta za prevoz putnika vozovima, skraćenje vremena putovanja i smanjenje operativnih troškova za putničke vozove u gradskom, prigradskom i regionalnom saobraćaju, kao i u saobraćaju na velikim odstojanjima i poboljšanje pouzdanosti i kvaliteta usluge da bi se ispunili evropski standardi u železničkom prevozu. Projekat takođe, ima za cilj da doprinese urbanističkom razvoju i aspektu zaštite životne sredine grada Beograda.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se potvrđivanje Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj, zaključenog 10. decembra 2012. godine, u originalu na arapskom jeziku.

Odredba člana 2. Predloga zakona sadrži tekst Ugovora o garanciji između Republike Srbije i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj, u prevodu na srpski jezik.

Odredbom člana 3. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12), u članu 3. Predviđeno je davanje garancije Republike Srbije Kuvajtskom fondu u iznosu do 10.000.000 kuvajtskih dinara za AD „Železnice Srbije” – Projekat železnička stanica Beograd Centar – Faza 1.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi sa donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), proizilaze iz činjenice da je uslov za povlačenje sredstava zajma izdavanje garancije Republike Srbije, kako bi AD „Železnice Srbije”, kao Zajmoprimac, što pre počelo da koristi sredstva po ovom zajmu u cilju realizacije Projekta.

Ostavite komentar