Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Laos o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE NARODNE DEMOKRATSKE REPUBLIKE LAOS O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Laos o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je zaključen 29. maja 2013. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, laoškom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE NARODNE DEMOKRATSKE REPUBLIKE LAOS

O UKIDANJU VIZA

ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA

Vlada Republike Srbije i

Vlada Narodne Demokratske Republike Laos,

(u daljem tekstu: „Strane”),

U želji da unapređuju međusobne bilateralne odnose,

Sa ciljem da olakšaju putovanja državljana dve države, nosilaca diplomatskih i

službenih pasoša,

Saglasile su se o sledećem:

Član 1.

Državljani države jedne Strane, nosioci važećih diplomatskih i službenih pasoša, koji važe najmanje šest (6) meseci, izuzeti su od zahteva za pribavljanje vize za ulazak, tranzit i boravak na teritoriji države druge Strane u trajanju do trideset (30) dana, od datuma prvog ulaska.

Član 2.

1. Državljani države jedne Strane, nosioci važećih diplomatskih i službenih pasoša, koji su članovi osoblja diplomatskih misija i konzularnih predstavništava na teritoriji države druge Strane, kao i članovi njihovih porodica, koji su nosioci važećih diplomatskih i službenih pasoša, mogu da uđu i borave bez vize, pod uslovom da je njihov prvi dolazak najavljen diplomatskim putem trideset (30) dana unapred.

2. Državljani države jedne Strane, nosioci važećih diplomatskih i službenih pasoša, predstavnici svoje države u međunarodnoj organizaciji koja se nalazi na teritoriji države druge Strane, kao i članovi njihovih porodica, koji su nosioci važećih diplomatskih i službenih pasoša, uživaju pravo navedeno u stavu 1. ovog člana.

Član 3.

Državljani države svake Strane, nosioci važećih diplomatskih i službenih pasoša, prelaze granicu samo na graničnim prelazima otvorenim za međunarodni saobraćaj.

Član 4.

Državljani države svake Strane, nosioci važećih diplomatskih i službenih pasoša, dužni su za vreme svog boravka na teritoriji države druge Strane da poštuju zakone i propise te države.

Član 5.

Ovaj sporazum ne ograničava pravo nadležnih organa svake Strane da uskrate ulazak ili otkažu boravak bilo kom državljaninu države druge Strane, nosiocu važećeg diplomatskog ili službenog pasoša, bez davanja obrazloženja za takvu svoju odluku, ukoliko ga smatra nepoželjnom osobom.

Član 6.

1. Strane diplomatskim putem razmenjuju uzorke važećih diplomatskih i službenih pasoša, kao i obaveštenja koje se odnose na njihovu upotrebu, najkasnije trideset (30) dana pre stupanja na snagu ovog sporazuma.

2. U slučaju uvođenja novih pasoša ili izmena važećih, svaka Strana će bez odlaganja o tome obavestiti drugu Stranu i diplomatskim putem dostaviti uzorke novih ili izmenjenih pasoša pre njihovog uvođenja.

Član 7.

Svi nesporazumi koji nastanu u tumačenju ili primeni ovog sporazuma rešavaće se diplomatskim putem.

Član 8.

Svaka Strana zadržava pravo da iz razloga bezbednosti, javnog reda ili javnog zdravlja privremeno, u celini ili delimično, obustavi primenu ovog sporazuma. Obustava primene Sporazuma stupa na snagu odmah pošto druga Strana o tome primi obaveštenje diplomatskim putem. Svaka Strana postupa na isti način u slučaju nastavljanja primene ovog sporazuma.

Član 9.

Svaka Strana može pismenim putem da zatraži izmenu ili dopunu ovog sporazuma. Izmena ili dopuna, o kojoj su se Strane saglasile, stupa na snagu na način predviđen u članu 10. ovog sporazuma.

Član 10.

1. Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme i stupa na snagu po isteku trideset (30) dana od dana prijema poslednjeg obaveštenja kojim se Strane obaveštavaju diplomatskim putem da je ispunjena unutrašnja zakonska procedura neophodna za stupanje na snagu sporazuma.

2. Svaka Strana može otkazati ovaj sporazum u bilo koje vreme, obaveštavajući diplomatskim putem o tome drugu Stranu, pri čemu Sporazum prestaje da važi po isteku devedeset (90) dana od dana prijema obaveštenja o otkazivanju.

Ovaj sporazum je zaključen u Beogradu, dana 29. maja 2013. godine u dva originalna primerka, svaki na srpskom, laoškom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA VLADU REPUBLIKE SRBIJE NARODNE DEMOKRATSKE REPUBLIKE LAOS Ivan Mrkić Tonglun Sisulit ministar spoljnih poslova potpredsednik Vlade i ministar inostranih poslova

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Laos o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE ZAKLJUČIVANJE

SPORAZUMA

U međudržavnim odnosima, zaključivanje bilateralnih sporazuma kojim se ukidaju vize smatra se značajnim korakom u pravcu stvaranja što povoljnijih uslova za dalje unapređenje političkih odnosa i svestrane saradnje u ekonomskoj, kulturnoj, naučnoj i drugim oblastima od međusobnog interesa i značaja.

Zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Demokratske Republike Laos o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša je predloženo kao rezultat uzajamnog poštovanja i poverenja dve strane i sveukupno odličnih bilateralnih odnosa. Očekuje se da će Sporazum doprineti unapređenju privredne i proširenju sveukupne saradnje između Republike Srbije i Narodne Demokratske Republike Laos.

Sporazum sa Narodnom Demokratskom Republikom Laos je usklađen sa odredbama tipskih sporazuma o ukidanju viza i predstavlja nastavak započetog procesa liberalizacije viznog režima za nosioce pasoša onix država izvan Evropske unije, za koje postoji konkretan interes Republike Srbije i širenje kruga tih zemalja.

III. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar