Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Letonije o međunarodnom drumskom saobraćaju

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJUSPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE LETONIJE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Letonije o međunarodnom drumskom saobraćaju, sačinjen u Rigi, 2. marta 2012. godine, u originalu na srpskom, letonskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Letonije o međunarodnom drumskom saobraćaju u originalu na srpskom jeziku glasi:

Sporazum

između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Letonije

o međunarodnom drumskom saobraćaju

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Letonije (u daljem tekstu: strane ugovornice),

u želji da doprinesu razvoju trgovinskih i ekonomskih odnosa između svojih država;

odlučne da uspostave saradnju u drumskom saobraćaju u okviru tržišne ekonomije;

shvatajući zajednički interes i prednost koju pruža sporazum o prevozu u drumskom saobraćaju;

sporazumele su se o sledećem:

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Oblast primene

Ovim sporazumom uređuje se međunarodni drumski prevoz koji obavljaju sa teritorije, za teritoriju, u tranzitu preko teritorije države jedne strane ugovornice ili između teritorije države jedne strane ugovornice i neke treće zemlje prevoznici osnovani na teritoriji države druge strane ugovornice vozilima koja su registrovana na teritoriji države te strane ugovornice.

Član 2.

Definicije

1. Izraz „država osnivanja” označava državu strane ugovornice na čijoj teritoriji je prevoznik osnovan i vozilo registrovano.

2. Izraz „država domaćin” označava državu strane ugovornice na čijoj teritoriji prevoz obavlja prevoznik koji nije osnovan na teritoriji te države i čije vozilo nije registrovano na teritoriji te države.

3. Izraz „prevoznik” označava fizičko ili pravno lice koji je shodno nacionalnom zakonodavstvu države strane ugovornice ovlašćeno da obavlja prevoz putnika ili stvari u međunarodnom drumskom saobraćaju.

4. Izraz „vozilo” označava:

a) u prevozu putnika – motorno vozilo namenjeno za prevoz putnika koje, sa sedištem za vozača, ima više od devet sedišta i koje je registrovano na teritoriji države jedne od strana ugovornica;

b) u prevozu stvari – motorno vozilo namenjeno za prevoz stvari i registrovano na teritoriji države jedne od strana ugovornica. Za svrhe ovog sporazuma izraz „vozilo” označava i prikolicu ili poluprikolicu, bez obzira na državu registracije, vučenu od strane motornog vozila, kao i kombinaciju motornog i priključnog vozila, u kom slučaju je motorno vozilo odlučujući faktor kod izdavanja ili oslobađanja od dozvole.

5. Izraz „dozvola” označava ispravu koju su izdali nadležni organi države jedne strane ugovornice kojom se dozvoljava ulazak na teritoriju države te strane ugovornice i izlazak sa te teritorije ili kretanje u tranzitu preko teritorije države te strane ugovornice ili za/iz treće zemlje prevozniku iz države druge strane ugovornice, kao i svako ovlašćenje ili dozvolu predviđenu ovim sporazumom.

6. Izraz „linijski prevoz putnika” označava prevoz putnika određenim itinererom, prema unapred utvrđenom i objavljenom redu vožnje i cenama, a putnici se ukrcavaju i iskrcavaju na prethodno utvrđenim stanicama.

7. Izraz „naizmenični prevoz putnika” označava prevoz unapred organizovanih grupa putnika za više putovanja, od istog mesta polaska ili mesta udaljenog najviše do 50 kilometara od mesta polaska do istog mesta odredišta ili mesta udaljenog najviše do 50 kilometara od mesta odredišta. Svaka grupa koja je obavila putovanje u odlasku vraća u istom sastavu nekom kasnijom vožnjom, a prva vožnja u povratku i poslednja vožnja u odlasku, obavljaju se praznim vozilom. Naizmenični prevoz ne gubi svoja obeležja ako se pojedini putnici pridruže drugoj grupi na povratnom putovanju.

8. Izraz „povremeni prevoz putnika” označava prevoz putnika koji ne sadrži elemente linijskog ni naizmeničnog prevoza putnika, pri čemu frekvencija ili broj vožnji nije od uticaja na ovu vrstu prevoza.

9. Izraz „kabotaža” označava prevoz putnika ili stvari koji obavlja prevoznik iz države jedne strane ugovornice između dva mesta na teritoriji države druge strane ugovornice.

Član 3.

Mešovita komisija i nadležni organi

1. Radi sprovođenja ovog sporazuma i razmatranja svih pitanja iz ovog sporazuma strane ugovornice obrazuju Mešovitu komisiju, koju sačinjavaju predstavnici nadležnih organa država strana ugovornica.

2. Mešovita komisija se sastaje na zahtev nadležnih organa države jedne ili druge strane ugovornice, naizmenično na teritoriji države jedne od strana ugovornica.

3. Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su:

– za Republiku Srbiju – Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku,

– za Republiku Letoniju – Ministarstvo transporta.

Strane ugovornice će se uzajamno obaveštavati o svakoj izmeni nadležnog organa.

Član 4.

Poštovanje nacionalnog zakonodavstva

Prevoznici i posada vozila obavezni su da se pridržavaju nacionalnog zakonodavstva države domaćina prilikom obavljanja prevoza na teritoriji te države.

II. PREVOZ PUTNIKA

Član 5.

Linijski i naizmenični prevoz putnika

1. Linijski i naizmenični prevoz putnika između teritorija država strana ugovornica ili u tranzitu preko teritorija tih država obavlja se na osnovu dozvola koje izdaju nadležni organi država strana ugovornica.

2. Zahtev za izdavanje dozvole za linijski i naizmenični prevoz putnika prevoznik podnosi nadležnom organu države osnivanja. Ako taj nadležni organ odobri zahtev, dostavlja ga nadležnom organu države domaćina.

3. Mešovita komisija iz člana 3. ovog sporazuma predlaže nadležnim organima obrazac zahteva za izdavanje dozvole i dokumentaciju koja se prilaže uz taj zahtev.

4. Linijski prevoz putnika uspostavlja se na bazi reciprociteta.

5. Nadležni organ države strane ugovornice izdaje dozvolu za deo relacije preko teritorije te države sa rokom važenja do pet godina.

Član 6.

Povremeni prevoz putnika

1. Povremeni prevoz putnika između teritorija država strana ugovornica ili u tranzitu preko teritorija tih država obavlja se na osnovu dozvola koje izdaju nadležni organi država strana ugovornica.

2. Izuzetno od stava 1. ovog člana dozvola nije potrebna za obavljanje sledećih vrsta povremenih prevoza putnika:

a) kružne vožnje zatvorenih vrata koja počinje i završava se na teritoriji države osnivanja, pri čemu se ista grupa putnika prevozi istim autobusom tokom celog putovanja;

b) prevoza putnika od mesta polaska, koje se nalazi u državi osnivanja do mesta odredišta i povratak praznog autobusa;

c) prevoza kod koga je putovanje u odlasku praznim autobusom, a povratak vozila sa putnicima, pod uslovom da su putnici:

i. grupa formirana na osnovu ugovora o prevozu, koji je zaključen pre njihovog dolaska na teritoriju države domaćina gde se ukrcavaju i prevoze u državu osnivanja;

ii. prethodno sa istim prevoznikom prevezeni u dolasku na teritoriju države domaćina, gde se ponovo ukrcavaju i prevoze u odlasku u državu osnivanja;

iii. pozvani da putuju u državu osnivanja, a troškove prevoza snosi pravno ili fizičko lice koje uputilo poziv;

d) tranzitni prevoz pri obavljanju vožnji iz tač. a) b). ili c) ovog stava;

e) vožnje autobusa koji su poslati da zamene autobus koji se pokvario.

Član 7.

Zajedničke odredbe o prevozu putnika

1. Dozvola iz člana 5. stav 1. ovog sporazuma i dozvola iz člana 6. stav 1. ovog sporazuma izdaje se na ime prevoznika, neprenosiva je i mora se nalaziti u vozilu i pokazati na zahtev nadležnih nadzornih organa država strana ugovornica.

2. Mešovita komisija iz člana 3. ovog sporazuma može predložiti proširenje liste prevoza iz člana 6. stav 2. ovog sporazuma za čije obavljanje nije potrebna dozvola.

3. Prilikom obavljanja povremenog prevoza u autobusu se mora nalaziti uredno popunjen putni list sa spiskom putnika, koji je potpisao prevoznik. Putni list koji je prevoznik popunio pre otpočinjanja prevoza, mora se nalaziti u vozilu tokom vožnje i pokazati na zahtev ovlašćenog kontrolnog organa. Obrazac putnog lista dogovara Mešovita komisija iz člana 3 ovog sporazuma.

III. PREVOZ STVARI

Član 8.

Prevoz stvari na osnovu dozvola

1. Prevoznik obavlja prevoz stvari između teritorija država strana ugovornica i prevoz stvari iz i za treće zemlje na osnovu dozvola nadležnih organa država strana ugovornica, a prevoz stvari u tranzitu preko teritorije države strane ugovornice – bez dozvole. Mešovita komisija može predložiti nadležnim organima drugačiji režim obavljanja prevoza.

2. Dozvole iz stava 1. ovog člana izdaju se na ime prevoznika i neprenosive su.

3. Dozvole se moraju nalaziti u vozilu i pokazati na zahtev nadležnih nadzornih organa država strana ugovornica.

4. Nadležni organi razmenjuju svake godine ugovoreni broj dozvola koje važe 13 meseci od početka svake kalendarske godine, a Mešovita komisija dogovara vrstu i broj dozvola, kao i uslove korišćenja dozvola.

Član 9.

Prevoz stvari bez dozvole

Prevoz stvari obavlja se bez dozvole u sledećim slučajevima, i to:

a) prevoz vozilima čija najveća dozvoljena masa, uključujući i prikolice, ne prelazi šest tona, ili čija dozvoljena nosivost zajedno sa prikolicom, ne prelazi 3.5 tone;

b) povremeni prevoz sa ili do aerodroma, u slučajaju skretanja vazduhoplova sa redovnog leta;

c) prevoz havarisanih vozila ili vozila za popravku i prevoz servisno-remontnih vozila za popravku vozila u kvaru;

d) vožnja praznog teretnog vozila poslatog da zameni vozilo koje se pokvarilo u drugoj državi, kao i povratna vožnja posle popravke vozila koje je bilo pokvareno;

e) prevoz živih životinja u specijalno proizvedenim vozilima za tu svrhu ili trajno prerađenim za taj prevoz i priznatim kao takvim od nadležnih organa država strana ugovornica;

f) prevoz rezervnih delova i namirnica za avione i prekookeanske brodove;

g) prevoz medicinske opreme u hitnim slučajevima, naročito u slučaju prirodnih katastrofa i humanitarnih potreba;

h) prevoz u nekomercijalne svrhe umetničkih dela ili predmeta za sajmove i izložbe;

i) prevoz u nekomercijalne svrhe predmeta, opreme i životinja za pozorišne, muzičke, filmske, sportske ili cirkuske predstave i manifestacije, sajmove, kao i opreme neophode za snimanje radio programa ili za potrebe filmske ili televizijske produkcije;

j) prevoz stvari za sopstvene potrebe;

k) prevoz posmrtnih ostataka;

l) prevoz poštanskih pošiljki koji se obavlja kao javni prevoz;

m) prazna vožnja novonabavljenih vozila na mesto njihovog krajnjeg odredišta.

2. Mešovita komisija iz člana 3. ovog sporazuma predlaže izmenu i dopunu spiska prevoza iz stava. 1. ovog člana za čije obavljanje nisu potrebne dozvole.

3. Prilikom obavljanja prevoza iz stava 1. ovog člana u vozilu se mora nalaziti dokumentacija iz koje se može utvrditi da se radi o prevozu iz tog stava.

IV. ZAJEDNIČKE ODREDBE

Član 10.

Kabotaža

Kabotaža je zabranjena, osim ako je posebnom dozvolom odobrena od strane nadležnog organa države domaćina.

Član 11.

Povrede odredaba sporazuma

1. Ako prevoznik registrovan u državi jedne od strana ugovornica prekrši nacionalno zakonodavstvo na snazi na teritoriji države druge strane ugovornice ili odredbe ovog sporazuma ili uslove iz dozvole, nadležni organ države u kojoj je vozilo registrovano trebalo bi, na zahtev nadležnog organa države druge strane ugovornice, da preduzme jednu od sledećih mera:

a) opomena prevozniku koji je učinio prekršaj;

b) trajno ili privremeno oduzimanje dozvola za prevoz na teritoriji države strane ugovornice gde je prekršaj učinjen.

2. Odredba stava 1. ovog člana ne isključuje mere koje mogu da primene sudovi ili drugi nadležni organi države domaćina.

3. Nadležni organi država strana ugovornice obaveštavaće se međusobno o preduzetim merama.

Član 12.

Dažbine

1. Vozila registrovana na teritoriji države jedne od strana ugovornica, koja su privremeno uvezena u toku prevoza putnika ili stvari predviđenog ovim sporazumom, na teritoriju države druge strane ugovornice u skladu sa carinskim i fiskalnim propisima koji su na snazi na toj teritoriji na privremenoj osnovi oslobođena su svih taksi vezanih za vlasništvo vozila.

2. Gorivo i mazivo u fabrički ugrađenim rezervoarima, kao i rezervni delovi za popravku vozila koje obavlja međunarodni prevoz, a koje je na putu oštećeno, oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na teritoriji države domaćina. Neupotrebljeni rezervni delovi, kao i zamenjeni stari delovi moraju se izvesti ili se sa njima postupiti u skladu sa carinskim propisima te strane ugovornice.

3. Tokom obavljanja prevoza na osnovu ovog sporazuma, članovi posade vozila mogu privremeno da uvezu, bez plaćanja carinskih i drugih uvoznih dažbina, razumnu količinu predmeta za sopstvene potrebe u zavisnosti od trajanja njihovog boravka u državi domaćina.

Tokom obavljanja prevoza na osnovu ovog sporazuma vozila registrovana na teritoriji države jedne od strana ugovornica, izuzeta su, na bazi reciprociteta, od plaćanja svih taksi vezanih za posedovanje ili upravljanje vozilima na teritoriji države domaćina. Međutim, ovaj izuzetak neće se primenjivati na plaćanje putarina, naknada za puteve ili drugih sličnih dažbina koje nisu drugačije ili teže od putarina, naknada za puteve ili drugih sličnih dažbina i povezane zahteve kojima mogu podleći prevoznici države domaćina.

Član 13.

Prevoz opasne i lakokvarljive robe

Vozila kojima se obavlja prevoz opasne ili lakokvarljive robe, moraju biti uređena i opremljena u skladu sa Evropskom konvencijom koja se odnosi na međunarodni transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju (ADR) i Sporazumom o međunarodnom prevozu lakokvarljivih namirnica i specijalnim sredstvima za njihov prevoz (ATP).

Član 14.

Masa i dimenzije

1. U pogledu masa i dimenzija vozila, svaka strana ugovornica se obavezuje da vozilima registrovanim na teritoriji države druge strane ugovornice ne uvodi restriktivnije uslove od uslova koji važe za vozila registrovana na teritoriji te države.

2. Upotreba vozila, čija masa i dimenzije, sa ili bez tereta, prelaze najveće dozvoljene vrednosti propisane u državi domaćinu, dozvoljena je samo sa posebnom dozvolom koju izdaje nadležni organ te države. Prevoznik se mora u potpunosti pridržavati zahteva koji su navedeni u takvoj dozvoli.

Član 15.

Međunarodne obaveze

Ovaj sporazum ne utiče na prava i obaveze koje proističu iz drugih međunarodnih obaveza strana ugovornica.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu i važenje Sporazuma

Član 16.

1. Ovaj sporazum stupa na snagu tridesetog dana od dana prijema, diplomatskim putem, poslednje note kojom jedna strana ugovornica obaveštava drugu da je sproveden postupak potvrđivanja Sporazuma u skladu sa njenim nacionalnim zakonodavstvom.

2. Ovaj sporazum može biti izmenjen i dopunjen na osnovu međusobnog sporazuma strana ugovornica. Takve izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa procedurom iz stava 1. ovog člana.

3. U slučaju spora između strana ugovornica u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma, strane ugovornice će nastojati da ga reše pregovorima.

4. Ovaj sporazum važi neograničen vremenski period dok ga jedna strana ugovornica ne otkaže diplomatskim putem, dostavljanjem pismenog obaveštenja o tome drugoj strani ugovornici. U tom slučaju ovaj sporazum prestaje da važi po isteku šest meseci od dana prijema note o otkazivanju.

U potvrdu toga, dolepotpisani propisno ovlašćeni od strane svojih Vlada, potpisali su ovaj sporazum.

Sačinjeno u______________ dana,__________godine u dva originalna primerka svaki na srpskom, letonskom i engleskom jeziku, pri čemu svi tekstovi imaju podjednaku važnost. U slučaju razlike u tumačenju merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Republike Letonije

___________________________ ___________________________

Vuk Jeremić Edgars Rinkevik

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Letonije o međunarodnom drumskom saobraćaju sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

Na osnovu Zaključka 05 Broj: 018-1083/2012, koji je donela Vlada na sednici održanoj 23. februara 2012. godine, ovlašćeni ministar Vuk Jeremić, ministar spoljnih poslova je u Rigi, 2. marta 2012. godine potpisao navedeni sporazum.

Zaključivanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Letonije o međunarodnom drumskom saobraćaju stvoren je pravni okvir za unapređenje bilateralnih trgovinskih i ekonomskih odnosa, i to:

uređeni su bilateralni i tranzitni prevoz putnika i stvari, kao i prevoz iz i za treće zemlje, koje obavljaju prevoznici iz Republike Srbije i Republike Letonije,

definisani su država osnivanja, država domaćin, prevoznik, vozilo, dozvola, linijski prevoz putnika, naizmenični prevoz putnika, povremeni prevoz putnika i kabotaža,

predviđeno obrazovanje Mešovite komisije za razmatranje svih pitanja u vezi sa Sporazumom,

propisana je obaveza poštovanja nacionalnog zakonodavstva države domaćina,

uređeno je obavljanje linijskog i naizmeničnog prevoza putnika na osnovu dozvole i obavljanje povremenog prevoza putnika na osnovu dozvole i određenih vrsta tog prevoza bez dozvole,

predviđeno je obavljanje bilateralnog i prevoza stvari iz i za treće zemlje na osnovu dozvole, dok se bez dozvole obavljaju određene vrste prevoza stvari u skladu sa preporukama Međunarodnog transportnog foruma i tranzitni prevoz stvari,

propisana je zabrana kabotaže (prevoza koji obavlja prevoznik iz države jedne strane ugovornice na teritoriji države druge strane ugovornice),

propisane su mere u slučaju povrede odredaba Sporazuma,

uređeno je pitanje dažbina i carinskih olakšica,

regulisano obavljanje prevoza vozilom čije dimenzije, masa ili osovinsko opterećenje prelaze propisima dozvoljene vrednosti,

predviđeno da Sporazum ne utiče na druge međunarodne obaveze strana ugovornica,

uređeno stupanje na snagu, važenje i otkazivanje Sporazuma.

III. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA IZVRŠAVANJE SPORAZUMA

Izvršavanje Sporazuma ne zahteva dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar