Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU

REPUBLIKE SRBIJE I VELIKE SOCIJALISTIČKE

NARODNE LIBIJSKE ARAPSKE DžAMAHIRIJE O UKIDANjU

VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH, SLUŽBENIH I

SPECIJALNIH PASOŠA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša potpisan 16. septembra 2010. godine u Tripoliju, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEđU

REPUBLIKE SRBIJE I VELIKE SOCIJALISTIčKE

NARODNE LIBIJSKE ARAPSKE DžAMAHIRIJE O UKIDANJU

VIZA ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH, SLUžBENIH I

SPECIJALNIH PASOšA

Republika Srbija i

Velika Socijalistička Narodna Libijska Arapska Džamahirija (dalje u tekstu: „Strane”),

Potvrđujući postojeće prijateljske veze između dva naroda,

U cilju jačanja međusobnih odnosa u svim oblastima,

U želji da olakšaju putovanja državljana dveju zemalja, nosilaca diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša,

Saglasile su se o sledećem:

Član 1.

Izrazi koji se koriste u ovom sporazumu imaju sledeća značenja:

1. Izraz „diplomatski pasoš” označava diplomatski pasoš Republike Srbije i diplomatski pasoš Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije;

2. Izraz „službeni pasoš” označava službeni pasoš Republike Srbije;

3. Izraz „specijalni pasoš” označava specijalni pasoš Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije.

Član 2.

Svaka Strana omogućava državljanima druge Strane, nosiocima diplomatskih i službenih pasoša Republike Srbije i nosiocima diplomatskih i specijalnih pasoša Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije da uđu, tranzitiraju ili borave na teritoriji druge Strane bez viza, u periodu do devedeset (90) dana.

Član 3.

Svaka Strana omogućava državljanima druge Strane, nosiocima pasoša iz člana 1. ovog sporazuma, koji su upućeni na rad u diplomatske misije, konzularna predstavništva ili međunarodne organizacije koje se nalaze na teritoriji druge Strane, da uđu i borave bez viza za vreme trajanja svog mandata pod uslovom da je njihov prvi dolazak unapred pismeno najavljen diplomatskim putem u skladu sa propisima države prijema.

Odredba stava 1 ovog člana odnosi se, za vreme vršenja dužnosti tih lica, i na članove njihovih porodica (supruga, roditelji, deca), pod uslovom da su nosioci pasoša iz člana 1. ovog sporazuma.

Član 4.

Svaka Strana omogućava državljanima druge Strane koji ispunjavaju uslove iz ovog sporazuma ulazak, izlazak i tranzit preko svoje teritorije samo na graničnim prelazima otvorenim za međunarodni saobraćaj.

Član 5.

Državljani svake Strane su dužni da poštuju zakone i propise druge Strane tokom svog boravka na njenoj teritoriji.

Svaka Strana ima pravo da zabrani ulazak ili otkaže boravak državljaninu druge Strane, nosiocu pasoša iz člana 1. ovog sporazuma, ukoliko ga smatra nepoželjnim licem.

Član 6.

Ako državljanin jedne Strane izgubi svoj pasoš na teritoriji druge Strane, o tome će odmah obavestiti nadležne organe države prijema u cilju preduzimanja potrebnih mera. Diplomatska ili konzularno predstavništvo izdaće novi pasoš ili putni list i o tome obavestiti nadležne organe države prijema.

Član 7.

Strane će razmeniti, najkasnije trideset (30) dana pre stupanja na snagu ovog sporazuma, diplomatskim putem, uzorke pasoša navedenih u ovom sporazumu, kao i sve informacije koje se odnose na njihovu upotrebu.

U slučaju uvođenja novih pasoša ili izmena važećih, svaka Strana će bez odlaganja o tome obavestiti drugu Stranu i dostaviti joj, diplomatskim putem, uzorke tih pasoša najkasnije trideset (30) dana pre njihovog uvođenja.

Član 8.

Svaka Strana zadržava pravo da, u celini ili delimično, privremeno obustavi primenu ovog sporazuma iz razloga nacionalne bezbednosti, javnog zdravlja i javnog reda. Strana koja obustavlja primenu Sporazuma obavestiće o tome drugu Stranu u pisanoj formi, diplomatskim putem.

Obustava primene ovog sporazuma, odnosno nastavljanje njegove primene, stupa na snagu danom prijema obaveštenja o tome.

Član 9.

Svi sporovi ili nesporazumi koji nastanu u tumačenju ili primeni ovog sporazuma rešavaće se prijateljski, putem direktnih konsultacija ili diplomatskim putem.

Član 10.

Ovaj sporazum se može izmeniti ili dopuniti uzajamnom saglasnošću Strana, i svaka izmena ili dopuna stupa na snagu na način predviđen članom 11. ovog sporazuma.

Član 11.

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme i stupa na snagu trideset (30) dana od datuma prijema poslednjeg obaveštenja kojim se dve Strane međusobno obaveštavaju diplomatskom putem da je okončana unutrašnja procedura neophodna za njegovo stupanje na snagu.

Svaka Strana može da otkaže ovaj sporazum obaveštavajući o tome drugu Stranu diplomatskim putem. Odluka o otkazivanju Sporazuma stupa na snagu po isteku roka od devedeset (90) dana od datuma kada druga Strana primi obaveštenja o njegovom otkazivanju.

Ovaj sporazum je zaključen u Tripoliju, dana 16. septembra 2010. godine u dva originalna primerka, svaki na srpskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA REPUBLIKU SRBIJU ZA VELIKU SOCIJALISTIčKU

NARODNU LIBIJSKU

ARAPSKU DžAMAHIRIJU

OLIVER POTEžICA BRAT MUHAMED AL BEDRI IBRAHIM

IZVANREDNI I OPUNOMOćENI GENERALNI DIREKTOR GENERALNE

AMBASADOR REPUBLIKE SRBIJE DIREKCIJE ZA KONZULARNE

U VELIKOJ SOCIJALISTIčKOJ POSLOVE GENERALNOG NARODNOG

NARODNOJ LIBIJSKOJ ARAPSKOJ KOMITETA ZA INOSTRANE VEZE I

DžAMAHIRIJI MEđUNARODNU SARADNJU VELIKE

SOCIJALISTIčKE NARODNE

LIBIJSKE ARAPSKE DžAMAHIRIJE

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije kojim je predviđeno da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazum između Republike Srbije i Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša potpisali su izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji Oliver Potežica i generalni direktor Generalne direkcije za konzularne poslove Generalnog narodnog komiteta za inostrane veze i međunarodnu saradnju Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije Brat Muhamed Al Bedri Ibrahim.

Sporazum predviđa oslobađanje od obaveze pribavljanja viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša Republike Srbije i diplomatskih i specijalnih pasoša Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije, za ulazak, tranzit i boravak do devedeset dana na teritoriji druge strane.

Kod zaključivanja Sporazuma polazilo se od dobrih i prijateljskih odnosa dve zemlje i obostranog interesa za njihovim unapređivanjem. Stupanjem na snagu ovog sporazuma, stvoriće se uslovi za intenziviranje kontakata i dalji razvoj sveukupne saradnje dve zemlje.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. Zakona propisano je potvrđivanje Sporazuma između Republike Srbije i Velike Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i specijalnih pasoša koji je potpisan 16. septembra 2010. godine u Tripoliju, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku.

Članom 3. Zakona propisano je da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori.”

IV. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar