Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O GRANIČNOJ KONTROLI U DRUMSKOM, ŽELEZNIČKOM I VODNOM SAOBRAĆAJU

Član 1.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju, u originalu na srpskom jeziku glasi:

S P O R A Z U M

između

Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju

Vlada Republike Srbije i Vlada Mađarske (u daljem tekstu: Ugovorne strane), uzimajući u obzir Međunarodnu konvenciju o usklađivanju graničnih kontrola roba, potpisanu 21. oktobra 1982. godine u Ženevi, u nameri da, na zajedničkoj državnoj granici, olakšaju i ubrzaju kontrolu prelaženja državne granice na drumskim, železničkim i rečnim graničnim prelazima, sporazumeli su se u sledećem:

Ι deo

Osnovne odredbe

Član 1.

U smislu ovog sporazuma:

„granične kontrole” su službene aktivnosti službenih lica Ugovornih strana, koje se obavljaju na graničnim prelazima otvorenim za granični saobraćaj ili na nekim drugim oblastima određenim za svrhu kontrole, u skladu sa važećim zakonom, usmerene ka zakonskoj proveri lica, predmeta i prevoznih sredstava u vlasništvu lica, kao i pošiljki (robe), kako bi se dalje sprečilo neovlašćeno prelaženje granica i kako bi se otkrile, suzbile i ukinule druge aktivnosti pronevere.

„službena lica” su ona lica koja, u skladu sa pravnim propisima koje primenjuju Ugovorne strane u okviru svojih ovlašćenja, vrše kontrolu prelaženja državne granice, kao i lica koja imaju ovlašćenja da vrše nadzor, odnosno kojima je taj posao poveren.

Član 2.

Ovaj sporazum sadrži načela i pravila saradnje između organa za kontrolu prelaženja državne granice i utvrđuje mesta graničnih prelaza, režim rada, radno vreme, kao i saobraćajne kriterijume.

Član 3.

Službena lica Ugovornih strana, u toku vršenja granične kontrole međusobno sarađuju.

Službena lica Ugovornih strana na graničnim prelazima će, u cilju smanjenja zadržavanja, sprečavanja i uklanjanja prepreka i zastoja u saobraćaju, obaveštavati jedna drugu o nastalim saobraćajnim zastojima, preprekama i zadržavanjima, o periodičnom ograničenju saobraćaja i o uvođenju strožih mera a na graničnim prelazima. U cilju sprečavanja i otklanjanja nastanka saobraćajnih prepreka i zastoja, službena lica će preduzimati usaglašene mere.

Ugovorne strane 30 (trideset) dana ranije diplomatskim putem obaveštavaju jedna drugu o modernizaciji i o drugim radovima na graničnim prelazima, ukoliko takvi radovi iziskuju ograničavanje saobraćaja ili zatvaranje graničnog prelaza.

Tokom sprovođenja ovog sporazuma službena lica koriste srpski i mađarski jezik. Službena lica koja sarađuju mogu da se dogovore o korišćenju i trećeg jezika.

Član 4.

Granična kontrola na drumskim, železničkim i rečnim graničnim prelazima obavlja se samostalno na teritoriji Ugovornih strana, ukoliko ovaj sporazum ne predviđa drugačije.

Član 5.

Organi država Ugovornih strana nadležni za nadzor i kontrolu fitosanitarnih i veterinarskih inspekcija na graničnim prelazima, obavezni su da neodložno obaveste jedan drugog o osnivanju i ukidanju istih i da obezbede objavljivanje tih odluka.

Nadležni organi država Ugovornih strana na graničnim prelazima i na kontrolnim mestima mogu privremeno da zabrane ili ograniče fitosanitarnu i veterinarsku kontrolu u slučaju vanredne opasnosti koja iziskuje posebne mere fitosanitarnih i veterinarskih inspekcija. Ugovorne strane mogu sprovoditi bilo koje druge mere u skladu sa važećim zakonima. O svim preduzetim merama nadležni organi neodložno obaveštavaju nadležne organe druge Ugovorne strane.

Prevozna sredstva koja prevoze opasne materije prelaze granične prelaze u skladu sa članovima 7-13, članovima 15-16 i članovima 18-19. Ta prevozna sredstva se smatraju prevoznim sredstvima koja prevoze opasne materije, a koja se obeležavaju u skladu sa ADR, RID i ADN propisima.

Obim opasne robe koja se drumski prevozi, a koja spada pod posebne zadate maršute, određuje se i objavljuje od strane nadležnih ministarstava Ugovornih strana u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, o čemu se uzajamno obaveštavaju.

Ugovorne strane obezbeđuju na graničnim prelazima uslove za usklađivanje sa zahtevima za zaštitu zdravlja i bezbednosti.

Član 6.

U slučajevima kada to zahtevaju ekonomski ili društveni interesi, nadležni organi Ugovornih strana zaduženi za kontrolu prelaženja državne granice mogu, u skladu sa važećim zakonom, odobriti otvaranje privremenih graničnih prelaza na državnoj granici kako bi se olakšao prelazak lica, predmeta, prevoznih sredstava kojima lica upravljaju, kao i pošiljki (robe) na mestima van graničnih prelaza.

Zahtev za prelaženje granice van graničnih prelaza (otvaranje privremenih graničnih prelaza) podnosi se nadležnim organima Ugovornih strana pre planiranog datuma i u skladu sa važećim unutrašnjim zakonom.

Za produženja radnog vremena na graničnim prelazima sa fiksnim radnim vremenom, i za ad hoc korišćenja koja se razlikuju od saobraćajnog kriterijuma na graničnim prelazima otvorenim za ograničeni protok saobraćaja, primenjuju se gorepomenuta pravila.

IΙ deo

Drumski granični prelazi

Član 7.

Drumski granični prelaz Bački Breg – Hercegsanto

Granični prelaz se koristi za međunarodni saobraćaj lica i robe ukupnemase do tri i po (3.5) tone za međunarodni promet robe.

Radno vreme je od 00.00 do 24.00 časa.

Vozila koja prevoze opasne materije ne prelaze ovaj granični prelaz.

Ugovorne strane, nakon obezbeđivanja odgovarajućih tehničkih i infrastrukturnih uslova, odobravaju međunarodni promet robe preko graničnog prelaza ukupne mase do 6 (šest) tona, i o čemu se Ugovorne strane međusobno obaveštavaju diplomatskim putem.

Član 8.

Drumski granični prelaz Bajmok – Bačalmaš

(1) Korišćenje ovog graničnog prelaza odnosi se na saobraćaj (izuzimajući prevoz autobusom) sledećih lica:

a) državljana Republike Srbije;

b) državljana Evropske Unije, državljana drugih država koje su potpisnice Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru, državljana Švajcarske konfederacije,

v) članova porodice lica iz tačke b), koji su državljani neke treće zemlje i koriste pravo Zajednice o slobodnom kretanju građana Evropske unije.

(2) Radno vreme je od 7.00 do 19.00 časova.

(3) Vozila koja prevoze opasne materije ne prelaze ovaj granični prelaz.

(4) Ugovorne strane, nakon obezbeđivanja odgovarajućih tehničkih i infrastrukturnih uslova, odobravaju međunarodni promet putnika preko graničnog prelaza ili produžavaju radno vreme, i o čemu se uzajamno obaveštavaju diplomatskim putem.

Član 9.

Drumski granični prelaz Kelebija – Tompa

Granični prelaz se koristi za međunarodni saobraćaj lica i robe.

Radno vreme je od 00.00 do 24.00 časa.

Vozila koja prevoze opasne materije ne prelaze ovaj granični prelaz.

Ugovorne strane, nakon obezbeđivanja odgovarajućih infrastrukturnih uslova, odobravaju prelazak vozila koja prevoze opasne materije preko graničnog prelaza, i o čemu se međusobno obaveštavaju diplomatskim putem.

Član 10.

Granični prelaz Horgoš-Reske na autoputu

Granični prelaza se koristi za međunarodni saobraćaj lica i robe.

Radno vreme je od 00.00 do 24.00 časa.

Na graničnom prelazu rade fitosanitarne i veterinarske granične službe.

Vozila koja prevoze opasne materije prelaze ovaj granični prelaz.

Član 11.

Drumski granični prelaz Horgoš-Reske

Kada obezbede neophodne tehničke i infrastrukturne uslove, Ugovorne strane odobravaju saobraćaj za vozila koji nije dozvoljen na autoputu, kao i saobraćaj za pešake i bicikle samo na starom graničnom prelazu Reske-Horgoš, koji radi na teritoriji Mađarske, uz obavljanje granične kontrole na zajedničkoj lokaciji i obaveštavju jedna drugu o ovim aranžmanima putem diplomatskih kanala. U vezi sa članom 3. stav 2, nadležni organi Ugovornih strana mogu privremeno odobriti i međunarodni saobraćaj lica.

Radno vreme graničnog prelaza je od 7.00 sati do 19.00 sati. U izuzetnim slučejevima, nadležni organi Ugovornih strana mogu se dogovoriti, da na osnovu zahteva, podenetog preko zajedničkog kontakt centra, odobre da granični prelaz radi duže nego što je to predviđeno radnim vremenom.

Vozila koja prevoze opasne materije ne prelaze ovaj granični prelaz

(4) Tokom granične kontrole na zajedničkoj lokaciji, službena lica Ugovornih strana koja obavljaju kontrolu ulaska, započinju kontrolu granice tek pošto su ih službena lica Ugovorne strane koja obavljaju kontrolu izlaska obavestila o završetku svojih provera.

(5) Službena lica Republike Srbije obavljaju graničnu kontrolu u oba smera u radnoj oblasti smeštenoj na teritoriji Mađarske. Radna oblast obuhvata zvanične prostorije koje koriste službena lica Republike Srbije za kontrolu granice, ostale prostorije definisane operativnim propisima, i javni put između državne granice i graničnog prelaza.

(6) Zvanične prostorije za potrebe službenih lica Republike Srbije obezbeđuje Mađarska. Nadležni organi Ugovornih strana će se posebno dogovoriti o korišćenju, održavanju i drugim operativnim uslovima korišćenja službenih prostorija i objekata.

(7) Službena lica Republike Srbije će sprovoditi granične kontrole u skladu sa zakonima svoje države, u istoj meri i sa istom delotvornošću, kao da ih sprovode na teritoriji svoje države. U slučaju da se aktivnošću koja je izvedena na operativnoj oblasti, u vezi sa kretanjem lica preko granica ili ulaskom, izlaskom i prenosom robe, krše zakoni Republike Srbije, smatraće se da se prekršaj desio na teritoriji Republike Srbije.

(8) Tokom sprovođenja kontrole prelazaka granice, službena lica Republike Srbije imaju ovlašćenje da pritvore, vrate ili deportuju lica na teritoriju Republike Srbije uz upotrebu sile. Službena lica Republike Srbije nisu ovlašćena da preduzimaju mere ograničavanja ljudskih sloboda prema građanima Mađarske, osim pritvaranja takvih lica u službenim prostorijama koje koriste službena lica Republike Srbije. Prilikom preduzimanja mera, navedenih u ovom stavu, službena lica Mađarske informišu se bez odlaganja.

(9) Službena lica Republike Srbije imaju ovlašćenja da koriste sredstva prinude, osim službenog oružja, protiv lica koja narušavaju red u operativnoj oblasti, kontrolu na graničnom prelazu ili direktno ugrožavaju život i bezbednost drugih i službenih lica ili imovinu. Sredstva i metode prinude primenjuju se u skladu sa onim kako su definisana važećim zakonima Republike Srbije. Službena lica Mađarske, se bez odlaganja obaveštavaju o primeni ovakvih radnji, a na zahtev obezbeđuju podršku.

(10) U obavljanju svojih dužnosti, službena lica Republike Srbije mogu da nose svoje službene uniforme, oznake i nose službeno oružje (malokalibarsko) i neophodnu službenu opremu kao i da vode službene pse. Službeno oružje može biti korišćeno isključivo za samoodbranu. Novac i ostale vrednosti koje službena lica Republike Srbije privremeno zadrže tokom granične kontrole ili koje ova lica nose u službene svrhe, kao i oduzeti i privremeno zadržani predmeti mogu se odneti na teritoriju Republike Srbije.

(11) Za uvoz telekomunikacione opreme i opreme za prenos podataka koja je neophodna za sporvođenje granične kontrole službenih lica Republike Srbije na teritoriji Mađarske, primenjuju se uslovi navedeni u članu 21. ovog sporazuma.

Član 12.

Drumski granični prelaz Đala-Tisasiget

(1) Korišćenje ovog graničnog prelaza odnosi se na saobraćaj (izuzimajući prevoz autobusom) sledećih lica:

a) državljana Republike Srbije;

b) državljana Evropske Unije, državljana država potpisnica sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru, državljana Švajcarske konfederacije, i

v) članova porodice lica iz tačke b), koji su državljani neke treće zemlje i koriste pravo Zajednice o slobodnom kretanju građana Evropske unije.

(2) Radno vreme je od 7.00 do 19.00 časova.

(3) Vozila koja prevoze opasne materije ne prelaze ovaj granični prelaz.

(4) Ugovorne strane, nakon obezbeđivanja odgovarajućih tehničkih i infrastrukturnih uslova, odobravaju međunarodni promet putnika preko graničnog prelaza, ili produžavaju radno vreme i o čemu se uzajamno obaveštavaju diplomatskim putem.

Član 13.

Budući drumski granični prelaz Bački Vinogradi-Ašotxalom

(1) Kontrola prelaženja na ovom graničnom prelazu, spovodi se na zajedničkoj lokaciji, koja se nalazi na teritoriji Mađarske. Shodno se primenjuju odredbe člana 11. st. od 4. do 11. ovog sporazuma.

(2) Korišćenje graničnog prelaza se odnosi na saobraćaj (izuzimajući prevoz autobusom) sledećih lica:

a) državljana Republike Srbije;

b) državljana Evropske Unije, državljana drugih država koje su strane potpisnice Sporazuma o evropskom prostoru, državljani Švajcarske konfederacije,

v) članova porodica lica iz tačke b), koji su državljani neke treće zemlje i koriste pravo zajednice o slobodnom kretanju građana Evropske unije.

(3) Radno vreme graničnog prelaza je od 7:00 do 19.00 časova.

(4) Vozila koja prevoze opasne materije ne prelaze ovaj granični prelaz.

(5) Ugovorne strane, nakon obezbeđivanja adekvatnih tehničkih i infrastrukturnih uslova, usaglasiće datum otvaranja graničnog prelaza diplomatskim putem.

(6) Ugovorne strane, nakon obezbeđivanja odgovarajućih tehničkih i infrastrukturnih uslova, odobravaju međunarodni saobraćaj putnika preko graničnog prelaza, ili produžavaju radno vreme i o tome se međusobno obaveštavaju diplomatskim putem.

III deo

Železnički granični prelazi

Član 14.

Granične kontrole u železničkom saobraćaju se obavljaju dok voz stoji u graničnoj stanici.

Granične kontrole se obavljaju na železničkim graničnim prelazima od strane

službenih lica Ugovorne strane odvojeno, na teritoriji njihovih država.

(3) Kako bi se ubrzale kontrole putnika u vozu i železničkog saobraćaja, a da bi se smanjilo vreme čekanja, Ugovorne strane se mogu dogovoriti da sprovedu zajedničku kontrolu putnika u železničkom saobraćaju dok voz stoji ili tokom tranzita, i o uslovima i detaljnim pravilima za to, ukoliko su obezbeđeni.

Član 15.

Železnički granični prelaz Subotica-Kelebija

Ovaj granični prelaz koristi se za međunarodni saobraćaj putnika i robe.

Radno vreme je od 00.00 do 24.00 časa.

Na graničnom prelazu radi fitosanitarna i veterninarska granična služba.

Vozovi koja prevoze opasne materije prelaze ovaj granični prelaz.

Član 16.

Železnički granični prelaz Horgoš-Reske

(1) Granični prelaz se koristi za međunarodni saobraćaj putnika i robe.

(2) Radno vreme graničnog prelaza je od 00.00 do 24.00 časa.

(3) Vozovi koja prevoze opasne materije ne prelaze ovaj granični prelaz.

ΙV deo

Rečni granični prelazi

Član 17.

Plovilima na rekama Dunav i Tisa, kojima nije odobren ulaz, a odobren je izlaz od strane službenih lica Ugovornih strana, ne mogu pristati uz obalu izuzev slučajeva pristajanja u vanrednim situacijama. U slučaju vanrednih situacija i zaustavljanja, prevozničke kompanije i kapetani plovila dužni su da podnesu izveštaj o razlozima zaustavljanja organima u najbližoj luci, koji potom obaveštavaju najbliži nadležni organ za graničnu kontrolu.

Član 18.

Granični prelazi na reci Dunav

Na reci Dunav, rečni granični prelazi nalaze se u Bezdanu i Mohaču.

(2) Granični prelazi koriste se za međunarodni saobraćaj putnika i robe.

(3) Radno vreme graničnih prelaza je od 00.00 do 24.00 časa.

(4) Na graničnim prelazima rade fitosanitarne službe, a na teritoriji Republike Srbije radi i veterinarska služba.

(5) plovila koja prevoze opasne materije prelaze ovaj granični prelaz.

Član 19.

Granični prelazi na reci Tisi

Na reci Tisi, rečni granični prelazi nalaze se u Kanjiži i Segedinu.

Korišćenje ovih graničnih prelaza odnosi se na međunarodni saobraćaj putnika i roba.

(3) Radno vreme graničnih prelaza je od 7.00 do 19.00 časova.

(4) Plovila koja prevoze opasne materije ne prelaze ovaj granični prelaz.

V deo

Formiranje zajedničkog kontakt centra

Član 20.

S ciljem unapređenja razmene informacija i proširenja međunarodne saradnje između organa za kontrolu prelaženja državne granice, formira se zajednički kontakt centar na teritoriji Mađarske na graničnom prelazu, na autoputu, za međunarodni saobraćaj putnika i robe Horgoš – Reske.

U Zajedničkom kontakt centru, službena lica Ugovornih strana sarađuju u skladu sa važećim zakonskim odredbama, u sledećim oblastima:

1)Razmena informacija u vezi sa graničnom kontrolom i njihova analiza, kao i pojednostavljivanje, ubrzavanje i koordinacija granične kontrole;

2) Zajedničke akcije protiv ilegalnih migracija i sličnih krivičnih dela;

3) Ugovorne strane, na zahtev, pružaju podršku u rešavanju problema u toku sporovođenja sporazuma o readmisiji koji je zaključen između Ugovornih strana.

(3) Nadležni organi Ugovornih strana posebnim protokolom detaljno definišu pravila rada zajedničkog kontakt centra.

Član 21.

(1) U skladu sa obavezama koje proističu iz članstva Mađarske u Evropskoj uniji, organi Republike Srbije za graničnu kontrolu mogu, pod uslovima predviđenim u Carinskom zakonu Zajednice, da na teritoriju Mađarske uvoze opremu i instrumente za telekomunikaciju i prenos podataka koji su neophodni za obavljanje njihovih aktivnosti iz člana 20. ovog sporazuma uz potpuno oslobađanje od uvoznih taksi i mogu zahtevati prenošenje materijala koji će se potrošiti tokom instaliranja, funkcionisanja, razvoja i uklanjanja gore pomenute opreme i instrumenata uz potpuno oslobađanje od uvoznih taksi i poreza, pod uslovima predviđenim u Carinskom zakonu Zajednice.

(2) Carinski organi Mađarske mogu odobriti privremeni uvoz opreme i instrumenata, ukoliko je njihov identitet obezbeđen vođenjem evidencije inventara. Organi Republike Srbije zaduženi za kontrolu granice podnose zahtev za produženje dozvole za privremeni uvoz ili pokreću postupak ponovnog izvoza opreme i instrumenata koji su uklonjeni.

(3) Prilikom instaliranja telekomunikacione opreme i opreme za prenos podataka relevantno je zakonodavstvo Mađarske, a prilikom njihovog održavanja i funkcionisanja relevantna su zakonodavstva Ugovornih strana.

(4) Lica iz Republike Srbije zadužena za funkcionisanje i održavanje telekomunikacione opreme i opreme za prenos podataka mogu, u svrhu instaliranja i održavanja telekomunikacione opreme i opreme za prenos podataka, ući na teritoriju Mađarske, uz prethodnu najavu upućenu nadležnim organima Mađarske.

VΙ deo

Izvršavanje Sporazuma

Član 22.

U cilju izvršavanja ovog sporazuma obrazuje se srpsko-mađarska Mešovita komisija za graničnu kontrolu (u daljem tekstu Mešovita komisija), koja se sastoji od predstavnika nadležnih organa Ugovornih strana.

Mešovita komisija svoje sastanke održava prema potrebi, na osnovu dogovoranadležnih organa, naizmenično na teritoriji Republike Srbije i Mađarske.

VΙΙ deo

Završne odredbe

Član 23.

Svi sporovi, proistekli iz tumačenja ili primene odredaba ovog sporazuma rešavaju se pregovorima u okviru Mešovite komisije, u slučaju njenog neuspeha, isti se rešavaju diplomatskim putem.

Član 24.

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme.

(2) Ugovorne strane se međusobno obaveštavaju, pismeno, diplomatskim putem, o ispunjenju uslova neophodnih za stupanje na snagu ovog sporazuma, koji stupa na snagu 30 (trideset) dana od dana prijema poslednje diplomatske note.

(3) Izmene i dopune ovog sporazuma mogu da se vrše na zahtev svake Ugovorne strane. Usaglašene izmene i dopune ovog sporazuma stupaju na snagu u skladu sa odredbom stava 2. ovog člana. Ugovorne strane će razmotriti mogućnost uspostavljanja drugih graničnih prelaza osim onih sadržanih u ovom sporazumu.

(4) Ovaj sporazum može biti stavljen van snage pismenim putem od bilo koje od Ugovornih strana, diplomatskim putem. Sporazum prestaje da važi na dan isteka šest meseci od prijema obaveštenja o njegovom stavljanju van snage.

(5) Ovaj sporazum ne dovodi u pitanje prava i obaveze koji proističu iz članstva Mađarske u Evropskoj uniji ili članstva Mađarske i Republike Srbije u međunarodnim organizacijama.

Bilo koja od Ugovorna strana može da, zbog obaveza proizašlih iz međunarodnih sporazuma ili drugih međunarodnih propisa, kao i iz razloga javnog reda i mira, zdravlja ili bezbednosnih razloga, u celosti ili delimično privremeno suspenduje primenu ovog sporazuma. O primeni i obustavljanju tih mera neophodno je odmah obavestiti drugu Ugovornu stranu diplomatskim putem. Privremene obustave odredaba ovog sporazuma, odnosno ukidanje, stupa na snagu odmah nakon uručivanja obaveštenja, dok u ostalim slučajevima stupa na snagu u roku od 15 (petnaest) dana nakon prijema obaveštenja.

(6) Danom stupanja na snagu ovog sporazuma prestaje da važi:

1) Ugovor potpisan između Savezne Federativne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Mađarske i o kontroli prelaženja državne granice na Dunavu u Bezdanu i Mohaču, potpisan u Pečuju 28. aprila1983. godine;

2) Sporazum između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Mađarske o otvaranju i izgradnji graničnog prelaza Horgoš-Reske, potpisan u Subotici 01. juna 2000. godine;

3) Protokol sa sastanaka delegacije SR Jugoslavije i R. Mađarske u vezi otvaranja, prekategorizacije i modernizacije graničnih prelaza, kao i o i obnavljanju postojećih graničnih prelaza, potpisan u Somboru 31. januara 1996. godine.

Sačinjen u Horgošu, dana 24. januara 2012. godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom i mađarskom jeziku, pri čemu su oba teksta jednako verodostojna.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Mađarske

Ivica Dačić Šandor Pinter

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA ZAKLJUČIVANJE SPORAZUMA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o graničnoj kontroli u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju, sadržan je u članu 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da je nadležnost Republike Srbije da uređuje i obezbeđuje suverenost, nezavisnost, teritorijalnu celovitost i bezbednost Republike Srbije, njen međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

Osnovni motiv za potvrđivanje ovog sporazuma predstavlja potreba za uspostavljanjem harmonizacije kontrole roba preko državne granice, u nameri da, na zajedničkoj državnoj granici olakšaju i ubrzaju kontrolu prelaženja državne granice na drumskim, železničkim i rečnim graničnim prelazima, tim pre što Republika Srbija već duži niz godina, sa Mađarskom, ostvaruje dinamičnu i sadržajnu policijsku saradnju.

III.OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno angažovati dodatna budžetska sredstva Republike Srbije.

Ostavite komentar