Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE O PLOVIDBI REKOM TISOM

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom, potpisan u Nišu, 21. novembra 2016. godine, u originalu na srpskom i mađarskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom, u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE

O PLOVIDBI REKOM TISOM

Preambula

Vlada Republike Srbije i Vlada Mađarske (u daljem tekstu: ugovorne strane),

s obzirom na Evropski sporazum o glavnim unutrašnjim vodnim putevima od međunarodnog značaja (AGN), potpisanim u Ženevi 19. januara 1996. godine,

s obzirom na Evropski pravilnik o unutrašnjim vodnim putevima (CEVNI) prihvaćen rezolucijom Ekonomske komisije OUN za Evropu (UNECE) u Ženevi 15. novembra 1985. godine,

s obzirom na Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Mađarske o plovidbi rekom Tisom, potpisanim u Beogradu, 9. marta 1955. godine,

prepoznajući mogućnosti koje pruža proširenje mreže međunarodnih vodnih puteva, što doprinosi privrednom i turističkom razvoju regiona vodnih putnih pravaca,

svesne neophodnosti olakšavanja i razvoja međunarodnog prevoza robe vodnim putevima,

svesne da se kao posledica rasta međunarodne trgovine može očekivati porast međunarodnog prevoza robe,

naglašavajući važnost unutrašnje plovidbe koja u poređenju sa ostalim vidovima saobraćaja ima privredne i ekološke prednosti,

s obzirom na Konvenciju o saradnji na zaštiti i održivom korišćenju reke Dunav (potpisanoj u Sofiji, 29. juna 1994. godine) i ciljeva formulisanih u Dunavskoj strategiji Evropske unije (EUSDR),

uzimajući u obzir Konvenciju o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera (potpisanoj u Helsinkiju, 17.marta 1992. godine), kao i Konvenciju o proceni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu (sačinjenoj u Espou, 26. februara, 1991. godine),

imajući u vidu Direktivu 2000/60/ES Evropskog parlamenta i Saveta od 23. oktobra 2000. godine kojom se uspostavlja okvir za akciju zajednice u oblasti politike voda (EU Okvirna direktiva o vodama),

imajući u vidu Direktivu 2007/60/EC Evropskog parlamenta i Saveta od 23. oktobra 2007. godine o primeni i upravljanju rizicima od poplava (EU direktiva o poplavama),

ugovorile su sledeće:

I.Opšte odredbe

Član 1.

U smislu ovog sporazuma:

1) plovilo je brod, tehnički plovni objekat, jahta, čamac i drugi objekat koji je osposobljen za plovidbu ili osposobljen za obavljanje tehničkih radova na vodnom putu, i koji učestvuje u plovidbi;

2) vojno plovilo je plovilo koje je pod komandom oružanih snaga, a čija je posada vojna;

3) luka je vodni i sa vodom povezani priobalni prostor koji je izgrađen i opremljen za prijem brodova, njihovo ukrcavanje i iskrcavanje putnika i robe;

4) kabotaža je prevoz putnika i robe između luka i drugih delova unutrašnjih vodnih puteva koji se nalaze na teritoriji jedne ugovorne strane, a koji se obavlja plovilima koji viju zastavu druge ugovorne strane.

Član 2.

Plovidba rekom Tisom je slobodna i otvorena za plovidbu brodova ugovornih strana i svih država, bez obzira na zastavu broda.

Odredbe iz stava 1. ovog člana se ne primenjuju na prevoz robe i putnika između luka u istoj državi (kabotaža).

Član 3.

Odredbe ovog sporazuma se primenjuju na vodnom putu reke Tise od Tokaja do njenog ušća.

II. Plovidba

Član 4.

Plovidba vodnim putem iz člana 3. ovog sporazuma obavlja se u skladu sa nacionalnim propisima koji se primenjuju na vodnim putevima na teritorijama država ugovornih strana.

Član 5.

Plovila koja koriste vodni put iz člana 3. ovog sporazuma mogu da koriste svoje radio uređaje na plovilu i opremu potrebnu za korišćenje sopstvenog radio uređaja na plovilu, a koja se nalazi na vodnom putu na teritoriji države ugovorne strane gde se plovidba odvija.

Član 6.

Vojna plovila država ugovornih strana ne mogu da plove na vodnom putu iz člana 3. ovog sporazuma van granica države čiju zastavu viju, osim ako se ugovorne strane o tome unapred dogovore.

Ako bilo koja od ugovornih strana koristi infrastrukturu na reci Tisi u okviru teritorije svoje države prilikom obuke sopstvene vojske, plovidba se može delimično obustaviti, i o tome je dužna da blagovremeno diplomatskim putem obavesti drugu ugovornu stranu.

Član 7.

Plovila organa nadležnih za bezbednost plovidbe država obe ugovorne strane moraju da plove pod nacionalnom zastavom svoje zemlje, i da pored toga, imaju prepoznatljivu signalizaciju, u skladu sa nacionalnim propisima ugovornih strana.

Plovila iz stava 1. ovog člana i plovila za graničnu kontrolu (carinska, policijska i druga kontrola) mogu da plove samo na teritoriji države čiju zastavu viju i mogu da plove izvan tih granica samo uz saglasnost druge ugovorne strane, o čemu diplomatskim putem obaveštava drugu ugovornu stranu.

Član 8.

Ako plovila prelaze državnu granicu između ugovornih strana, moraju da se podvrgnu graničnoj kontroli (carinska, policijska i druga kontrola) prema nacionalnim propisima koji se primenjuju na teritoriji država ugovornih strana. Granična kontrola se obavlja od strane nadležnih organa država ugovornih strana na određenim graničnim prelazima.

Granična kontrola koja se odnosi na plovidbu vodnim putem iz člana 3. ovog sporazuma, odnosi se na sva plovila, bez obzira čiju zastavu viju. Ova kontrola mora biti izvedena na način da što manje usporava plovidbu.

Član 9.

Na teritoriji svoje države, nadležni organi država ugovornih strana će sektor plovnog puta reke Tise održavati u plovnom stanju u skladu sa propisanom kategorijom vodnog puta i vršiće potrebne radove za obezbeđenje i poboljšanje uslova plovidbe, i neće sprečavati ni ometati plovidbu na vodnom putu iz člana 3. ovog sporazuma.

Ugovorne strane će tehničko održavanje plovnog puta na svojim sektorima vršiti u skladu sa nacionalnim propisima i međunarodnim ugovorima.

Član 10.

U slučaju da jedna od ugovornih strana nije u stanju da obavlja radove koji su neophodni za održavanje plovnog puta unutar teritorije svoje države, a koji su neophodni za obezbeđivanje bezbedne plovidbe, ta ugovorna strana takođe može iste da obavi uz stručnu, tehničku i finansijsku podršku druge ugovorne strane.

Ugovorna strana na čijem sektoru vodnog puta nastupe okolnosti zbog kojih su otežani uslovi za plovidbu, ili je plovidba zabranjena zbog izvođenja radova ili drugih razloga, dužna je da, u što je moguće kraćem roku, o tome obavesti drugu Ugovornu stranu.

Član11.

Ugovorne strane postupaju bez bilo kakve diskriminacije prema svim brodovima i drugim plovilima u međunarodnoj plovidbi u pogledu sledećih obaveza:

1) korišćenja objekata za bezbednost plovidbe (sidrišta, prevodnice, zimovnici i dr.);

2) naplaćivanja lučkih taksi u skladu sa nacionalnim propisima;

3) korišćenja usluge pilotaže;

4) korišćenja lučke infrastrukture i lučke suprastrukture;

5) ukrcavanju i iskrcavanju robe i putnika;

6) snabdevanja plovila gorivom, vodom, namirnicama i drugim zalihama;

7)odlaganja štetnih predmeta i materija, otpadnih voda, zauljene vode i drugog otpada sa plovila;

8)vršenju neophodnih kontrola (uključujući i granične kontrole).

Član 12.

Sva plovila, osim vojnih, imaju slobodan pristup lukama na vodnom putu reke Tise.

Član 13.

Nadležni organi država ugovornih strana neće plovilima ugovornih strana i drugim plovilima bez obzira na zastavu plovila naplaćivati naknade radi poboljšanja uslova plovidbe i korišćenja objekata za bezbednost plovidbe.

Član14.

Ugovorne strane će na vodnom putu iz člana 3. ovog sporazuma međusobno priznati isprave i ovlašćenja članova posade broda koji rade na plovilu, uključujući i zapovednika broda koji upravlja brodom, koja su izdata od strane nadležnih organa države druge ugovorne strane u skladu sa nacionalnim propisima, kao i sve brodske isprave i knjige koje se nalaze na plovilu.

Ugovorne strane imaju isključivo pravo na izdavanje ovlašćenja kojim se potvrđuje znanje specifičnih sektora na vodnom putu iz člana 3. ovog sporazuma.

III. Mešovita komisija

Član 15.

Za nadzor nad sprovođenjem ovog sporazuma, ugovorne strane će osnovati Mešovitu komisiju u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog sporazuma.

Ugovorne strane imenuju u Mešovitu komisiju po pet predstavnika.

Mešovita komisija, po potrebi, može da uključi u svoj rad i predstavnike drugih organa ili eksperte za pojedina pitanja.

Član 16.

Mešovita komisija je ovlašćena za:

1) rešavanje spornih pitanja proizašlih iz primene ovog sporazuma;

2) praćenje statistike rečnog transporta na reci Tisi;

3) obavljanje i drugih poslova koji proizlaze iz ovog sporazuma.

Član 17.

Mešovita komisija se sastaje po potrebi, a najmanje jednom godišnje i donosi odluke po pitanju sporova iz člana 16. ovog sporazuma, a te odluke su obavezujuće za obe ugovorne strane i za sve korisnike plovnog puta u smislu ovog sporazuma.

Sastanci Mešovite komisije se održavaju naizmenično na teritoriji države ugovornih strana.

Član 18.

Mešovita komisija donosi odluke konsenzusom.

Ako Mešovita komisija ne postigne konsenzus, onda će se, na zahtev jedne od ugovornih strana, predstavnici organa država ugovornih strana sastati radi konsultacija u roku od 45 dana od dana podnošenja zahteva.

Član 19.

Mešovita komisija na prvom sastanku donosi Pravilnik o radu.

IV. Rešavanje sporova

Član 20.

Svi sporovi između ugovornih strana koji se odnose na tumačenje ili primenu ovog sporazuma ugovorne strane rešavaće putem pregovora.

V. Odnos prema drugim međunarodnim sporazumima

Član 21.

Odredbe ovog sporazuma ne utiče na prava i obaveze, koje potiču iz članstva Mađarske u Evropskoj uniji, ili koje Mađarska i Republika Srbija na osnovu bilo kog međunarodnog sporazuma ili članstva u međunarodnoj organizaciji imaju.

VI. Završne odredbe

Član 22.

Sporazum stupa na snagu 30. (tridesetog) dana od dana prijema poslednje note kojom se ugovorne strane međusobno obaveštavaju diplomatskim putem da su ispunjeni uslovi predviđeni nacionalnim propisima ugovornih strana za njegovo stupanje na snagu.

Sporazum se na osnovu međusobnog dogovora ugovornih strana može izmeniti. Izmene će se vršiti pismenim putem. Izmene i dopune će stupiti na snagu u skladu sa stavom 1. ovog člana i čine sastavni deo ovog sporazuma.

Stupanjem na snagu ovog sporazuma prestaje da važi Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Mađarske o plovidbi rekom Tisom, potpisan u Beogradu 9. marta 1955. godine.

Sporazum se zaključuje na neodređeno vreme. Svaka ugovorna strana ga može otkazati u pisanom obliku diplomatskim putem. Sporazum prestaje da važi nakon isteka šest meseci od datuma prijema obaveštenja o otkazivanju.

Sporazum je potpisan u Nišu, dana 21. novembra 2016. godine, u dva originalna primerka, na srpskom jeziku i mađarskom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako verodostojna.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Mađarske

___________________________ ______________________

prof. dr Zorana MihajlovićMikloš Šestak

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije kojim je predviđeno da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za potvrđivanje međunarodnog ugovora

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom, potpisan je 21. novembra 2016. godine u Nišu. Sporazum je potpisan na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj: 018-10984/2016 od 17. novembra 2016. godine kojim je prihvaćen Izveštaj o četvrtom sastanku delegacije Republike Srbije i Mađarske, održanom 8. novembra 2016. godine u Beogradu povodom usaglašavanja teksta Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom i usvojen usaglašeni i parafirani tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom i Zaključka Vlade 05 Broj:018-9918/2016 od 20. oktobra 2016. godine kojim je ovlašćena prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da u ime Vlade potpiše navedeni Sporazum.

Potvrđivanjem ovog sporazuma omogućava se njegovo stupanje na snagu, kako je predviđeno članom 22. Sporazuma, po kome ovaj sporazum stupa na snagu 30 (tridesetog) dana od prijema poslednje note kojom ugovorne strane međusobno obaveštavaju diplomatskom putem da su ispunjeni uslovi predviđeni nacionalnim propisima ugovornih strana za njegovo stupanje na snagu.

Potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom, predstavlja dugoročan pravni osnov za dalje unapređenje odnosa između dve države, obzirom na činjenicu da je usklađen sa međunarodnim standardima plovidbe i važećim međunarodnim ugovorima i da će njegovim stupanjem na snagu prestati da važi Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Narodne Republike Mađarske o plovidbi rekom Tisom, potpisanog u Beogradu 9. marta 1955. godine koji je važio više od 60 godina i koji je prevaziđen sa aspekta savremenih međunarodnih standarada.

Potvrđivanjem ovog sporazuma steći će se uslovi da se reka Tisa koja je slobodna za plovidbu za brodove koji viju zastavu Republike Srbije i Mađarske otvori i za slobodnu plovidbu za brodove bez obzira čiju zastavu viju i uključivanje reke Tise u Transevropsku mrežu vodnih puteva TEN-T, što predstavlja dobru osnovu za razvoj bilateralne saradnje i dobrosusedskih odnosa, kao i osnovu za dalji razvj vodnog saobraćaja.

III. Stvaranje finansijskih obaveza za Republiku Srbiju izvršavanjem međunarodnog ugovora

Izvršavanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

IV. Procena finansijskih sredstava potrebnih za izvršavanje međunarodnog ugovora

Za izvršavanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o plovidbi rekom Tisom nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije, s obzirom na to da se izvršavanjem ovog sporazuma ne stvaraju finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

Ostavite komentar