Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji i uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE

O SARADNJI I UZAJAMNOJ POMOĆI U SLUČAJU KATASTROFA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji i uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa, potpisan u Bukureštu, Rumunija, dana 17. oktobra 2013. godine, u originalu na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji i uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa, u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE MAĐARSKE

O SARADNJI I UZAJAMNOJ POMOĆI U SLUČAJU KATASTROFA

Vlada Republike Srbije i Vlada Mađarske (u daljem tekstu: Ugovorne strane),

U želji da doprinesu jačanju i produbljivanju prijateljskih odnosa između dveju zemalja,

Uverene da su sprečavanje prirodnih i izazvanih katastrofa i saradnja radi pružanja uzajamne pomoći u slučaju katastrofa od zajedničkog interesa za Ugovorne strane,

Sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Oblici saradnje

(1) Saglasno ovom sporazumu, Ugovorne strane sarađuju u sprečavanju prirodnih i izazvanih katastrofa u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima koja su na snazi i uz pružanje uzajamne pomoći u slučaju katastrofa.

(2) Saradnja Ugovornih strana određena u stavu 1. ovog člana obuhvata:

Pružanje uzajamne pomoći, obezbeđivanje opreme koja je potrebna Ugovornoj strani koja traži pomoć kako bi se sprečile katastrofe i upravljalo istima;

Razmenu informacija o izvorima opasnosti koji mogu izazvati katastrofe i o njihovim posledicama, naročito u slučajevima kada ove mogu imati uticaj na teritoriju države druge Ugovorne strane;

Određivanje uzroka katastrofa i procenu njihovih posledica;

Organizovanje i sprovođenje zajedničkih vežbi;

Razmenu iskustava o predviđanju, sprečavanju i proceni katastrofa i razmenu naučnih, tehničkih i praktičnih naučenih lekcija;

Ugovaranje konferencija, studijskih putovanja, naučnih programa i profesionalnih kurseva, saradnju između nadležnih organa i zainteresovanih institucija Ugovornih strana.

Član 2.

Definicije

Za svrhu ovog Sporazuma, upotrebljeni termini imaju sledeće značenje:

a) „Ugovorna strana koja traži pomoć” podrazumeva Ugovornu stranu čiji nadležni organ traži pružanje pomoći od druge Ugovorne strane;

b) Ugovorna strana koja pruža pomoć” podrazumeva Ugovornu stranu čiji nadležan organ prihvati zahtev za pružanje pomoći drugoj Ugovornoj strani,

v) Država tranzita” podrazumeva Ugovornu stranu preko čije teritorije će preći spasilački timovi, pojedinačni eksperti, kao i oprema i predmeti pomoći, radi pružanja pomoći trećoj strani,

g) „Katastrofa” je elementarna nepogoda ili druga nesreća i događaj koji veličinom, intenzitetom i neočekivanošću ugrožava zdravlje i živote većeg broja ljudi, materijalna dobra i životnu sredinu, a čiji nastanak nije moguće sprečiti ili otkloniti redovnim delovanjem nadležnih službi, organa državne uprave i jedinica lokalne samouprave, sa izuzetkom ratnog stanja, kao i nesreće nastale terorizmom,

d) „Spasilački tim” podrazumeva grupu obučenih lica sa adekvatnom opremom i sredstvima, koji su određeni od Ugovorne strane koja pruža pomoć da pruže pomoć,

đ) „Pojedinačni ekspert” je lice sa adekvatnom opremom i sredstvima, koje obavlja specijalizovane aktivnosti u pružanju pomoći nezavisno, u grupama ili u saradnji sa spasilačkim timom u koji može biti integrisano,

e) „Oprema” podrazumeva sredstva, sredstva transporta, kao i materijale i predmete za ličnu i opštu upotrebu članova spasilačkih timova i pojedinačnih eksperata,

ž) „Predmeti pomoći” podrazumevaju hranu, pijaću vodu, lekove i medicinsku opremu i druga sredstva namenjena za besplatnu distribuciju ugroženom stanovništvu ili žrtvama katastrofe na teritoriji države Ugovorne strane koja traži pomoć sa ciljem da se smanje uticaji katastrofe.

z) „Podaci o ličnosti” podrazumevaju bilo koje iformacije o identifikovanom fizičkom licu ili fizičkom licu koje se može identifikovati. U svrhu ovog Sporazuma, podaci o ličnosti obuhvataju prezime i sva imena, datum rođenja, adresu i podatke o zanimanju, kvalifikacijama, radnom mestu i, kada je to potrebno, zdravstvenom stanju.

Član 3.

Nadležni organi

(1) Ugovorne strane konstatuju da su za primenu ovog sporazuma i za održavanje direktnog kontakta, u oblastima saradnje određenim u članu 1. ovog sporazuma, nadležna ministarstva, i to:

– za srpsku Ugovornu stranu: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Sektor za vanredne situacije;

– za mađarsku Ugovornu stranu: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Nacionalni generalni direktorat za upravljanje katastrofama.

(2) U tu svrhu, Ugovorne strane se međusobno obaveštavaju o izmenama podataka o nadležnim organima, licima i organizacijama koje su određene kao tačke kontakta.

Član 4.

Subjekti saradnje

Ugovorne strane će omogućiti i podstaći sve oblike uzajamne saradnje između svojih nadležnih organa, vladinih i nevladinih organizacija kako bi se postigli ciljevi ovog sporazuma.

Član 5.

Naknada troškova pružanja pomoći

Izuzev ako se Ugovorne strane ne dogovore drugačije, saradnja i pružanje pomoći po članu 1. ovog sporazuma su besplatni.

Član 6.

Prelazak državne granice i boravak na teritoriji države Ugovorne strane koja traži pomoć

(1) Nadležni organi Ugovornih strana dogovaraju se o vremenu i mestu prelaska državne granice, načinu dolaska i odlaska i periodu boravka spasilačkih timova i pojedinačnih eksperata na teritoriji države Ugovorne strane koja traži pomoć.

(2) Pripadnici spasilačkih timova i pojedinačni eksperti mogu ući na teritoriju države Ugovorne strane koja traži pomoć ili boraviti na toj teritoriji za svrhe pružanja pomoći po uslovima predviđenim nacionalnim zakonodavstvom koje je na snazi u državi Ugovorne strane koja traži pomoć.

(3) Pripadnici spasilačkih timova i pojedinačni eksperti su ovlašćeni da nose uniformu na teritoriji države Ugovorne strane koja traži pomoć ukoliko ta uniforma predstavlja deo njihove uobičajene opreme.

(4) Odredbe stavova od 1. do 3. ovog člana primenjuju se i u slučaju kada je država jedne od Ugovornih strana država tranzita, a druga Ugovorna strana je Ugovorna strana koja traži ili pruža pomoć. Nadležni organi Ugovornih strana, čim im se ukaže prilika, obaveštavaju jedni druge o potrebnom tranzitu, uspostavljaju procedure za njegovu realizaciju i, ukoliko je neophodno, obezbeđuju tranzitnu pratnju spasilačkim timovima i pojedinačnim ekspertima.

(5) Za vreme boravka na teritoriji države Ugovorne strane koja traži pomoć, na spasilačke timove i pojedinačne eksperte primenjuje se nacionalno zakonodavstvo te države.

Član 7.

Izvoz, uvoz i prevoz opreme i predmeta pomoći preko državne granice

(1) Ugovorne strane omogućavaju uvoz, izvoz i prevoz opreme i predmeta pomoći preko državne granice svojih država. Pri prelasku državne granice, vođa spasilačkog tima ili pojedinačni ekspert će prilikom stavljanja robe na uvid predati nadležnim carinskim organima države Ugovorne strane koja traži pomoć samo spisak opreme i predmeta pomoći koji je sastavljen na zvaničnom jeziku Ugovorne strane koja pruža pomoć i na engleskom jeziku.

(2) Uvoz, izvoz, transport, započinjanje carinskog postupka i oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na opremu i predmete pomoći sprovode se u skladu sa carinskim propisima i pod uslovima i u okviru ovlašćenja koja se primenjuju na teritoriji države odgovarajuće Ugovorne strane.

(3) Spasilački timovi i pojedinični eksperti na teritoriju države Ugoorne strane koja traži pomoć mogu uneti samo opremu, predmete pomoći i sredstva za sopstveno snabdevanje.

(4) U slučaju da oprema nije u potpunosti iskorišćena prilikom pružanja pomoći, ona se vraća nazad na teritoriju države Ugovorne strane koja pruža pomoć u skladu sa važećim carinskim propisima. Ukoliko se oprema ostavi kao humanitarna pomoć na teritoriji države Ugovorne strane koja traži pomoć, informacije o njenoj vrsti, količini i lokaciji se saopštavaju nadležnim organima Ugovorne strane koja traži pomoć, koji potom obaveštavaju nadležne carinske organe države Ugovorne strane koja traži pomoć.

(5) Ugovorna strana koja traži pomoć omogućava dekontaminaciju opreme spasilačkih timova i pojedinačnih eksperata. Ukoliko dekontaminacija nije moguća, oprema se može ostaviti na teritoriji Ugovorne strane koja traži pomoć.

(6) Lekovi koji sadrže opojne droge i psihotropne supstance se mogu uvoziti na teritoriju države Ugovorne strane koja traži pomoć samo u svrhu pružanja neophodne medicinske pomoći i mogu se koristiti jedino uz nadzor kvalifikovanog medicinskog osoblja u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države Ugovorne strane koja pruža pomoć. Vođa spasilačkog tima predaje nadležnim carinskim organima država obeju Ugovornih strana spisak lekova koji sadrže opojne droge i psihotropne supstance uz navođenje njihovih naziva i količine. Ugovorna strana koja pruža pomoć obaveštava Ugovornu stranu koja traži pomoć o korišćenim lekovima koji sadrže opojne droge i psihotropne supstance. Preostali lekovi koji sadrže opojne droge i psihotropne supstance se moraju izvesti nazad na teritoriju države Ugovorne strane koja pruža pomoć pod carinskim nadzorom Ugovorne strane koja traži pomoć, na osnovu dokumenata koji potvrđuju njihove nazive i količinu. Ova razmena se ne smatra uvozom i izvozom dobara po međunarodnim sporazumima o opojnim drogama i psihotropnim supstancama, koji su obavezujući za Ugovorne strane.

(7) Odobrenje za međunarodni drumski prevoz nije potrebno za vozila koja koriste spasilački timovi i pojedinačni eksperti, niti za vozila koja obezbeđuju prevoz opreme i predmeta pomoći.

(8) Odredbe stavova od 1. do 7. ovog člana se takođe primenjuju i u slučaju kada je država bilo koje Ugovorne strane država tranzita a druga Ugovorna strana je Ugovorna strana koja traži ili pruža pomoć.

Član 8.

Zahtev za pružanje pomoći

(1) Pružanje pomoći se odvija na zahtev Ugovorne strane koja traži pomoć po važećem nacionalnom zakonodavstvu država Ugovornih strana.

(2) Ugovorna strana koja traži pomoć obaveštava Ugovornu stranu koja pruža pomoć o prirodi i razmerama katastrofe, o posledicama katastrofe koje su nastupile ili koje se očekuju i o prirodi i obliku tražene pomoći.

(3) Ugovorna strana koja pruža pomoć bez odlaganja obaveštava drugu Ugovornu stranu o svom odgovoru i mogućnostima za reagovanje.

Član 9.

Pružanje pomoći

(1) Nadležni organ Ugovorne strane koja traži pomoć usmerava operacije u svim slučajevima.

(2) Nadležni organi Ugovornih strana se dogovaraju o načinu korišćenja opreme Ugovorne strane koja pruža pomoć.

(3) Nadležni organ Ugovorne strane koja traži pomoć može dati instrukcije spasilačkim timovima Ugovorne strane koja pruža pomoć isključivo preko vođe spasilačkog tima.

Član 10.

Upotreba vazduhoplova i plovila

(1) Vazduhoplovi i plovila se mogu koristiti za prevoz spasilačkih timova i pojedinačnih eksperata, njihove opreme i predmeta pomoći i za obavljanje spasilačkih operacija u skladu sa ovim sporazumom.

(2) Potrebno je obavestiti nadležne organe Ugovorne strane koja traži pomoć o upotrebi vazduhoplova i plovila, uz navođenje podataka o vrsti i registarskom broju vazduhoplova i podataka o vrsti, imenu ili oznaci, odnosno registarskom broju plovila, o posadi i teretu, kao i o vremenu, očekivanoj ruti i mestu sletanja vazduhoplova i pristajanja i sidrenja plovila, podnošenju plana leta za vazduhoplov, a u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima država Ugovornih strana.

(3) Odredbe ovog sporazuma se primenjuju i na posadu vazduhoplova i plovila.

(4) Državni vazduhoplovi se mogu koristiti u svrhe ovog sporazuma samo uz izričitu saglasnost Ugovorne strane koja traži pomoć.

Član 11.

Poverljivost informacija

(1) Informacije prikupljene tokom aktivnosti po ovom sporazumu mogu se preneti trećoj strani samo uz prethodnu saglasnost Ugovornih strana i mogu se obelodaniti samo u slučaju prethodne pismene saglasnosti nadležnih organa Ugovornih strana.

(2) U slučaju da nadležni organi Ugovornih strana jedan drugom dostave podatke o ličnosti na osnovu ovog sporazuma, primenjuju se odredbe Konvencije o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka (potpisane u Starzburu 28. januara 1981. godine) i Dodatnog protokola (potpisanog u Strazburu 8. novembra 2001. godine).

Član 12.

Rešavanje sporova

Svaki spor koji može proisteći iz tumačenja ili primene ovog sporazuma rešavaju nadležni organi Ugovornih strana pregovorima ili, ukoliko je potrebno, diplomatskim kanalima.

Član 13.

Naknada štete

(1) Ugovorne strane se odriču svih potraživanja za naknadu štete od druge Ugovorne strane u slučaju oštećenja imovine ili životne sredine prouzrokovanih od strane pripadnika spasilačkog tima ili pojedinačnog eksperta tokom pružanja pomoći u skladu sa ovim sporazumom, osim ako se Ugovorne strane ne dogovore drugačije.

(2) Ugovorne strane se odriču svih potraživanja za nadoknadu štete od druge Ugovorne strane u slučaju telesne povrede, trajnih povreda ili u slučaju smrti pripadnika spasilačkog tima ili pojedinačnog eksperta, koji su nastupili tokom pružanja pomoći u skladu sa ovim sporazumom.

(3) Ukoliko pripadnik spasilačkog tima ili pojedinačni ekspert Ugovorne strane koja pruža pomoć prouzrokuje štetu trećem licu na teritoriji države Ugovorne strane koja traži pomoć u vezi sa pružanjem pomoći u skladu sa ovim Sporazumom, Ugovorna strana koja traži pomoć se smatra odgovornom za tu štetu.

(4) Odredbe stavova od 1. do 3. ovog člana se ne primenjuju na slučajeve kada je šteta prouzrokovana namerno ili grubom nepažnjom.

(5) Odredbe stavova od 1. do 4. ovog člana se isključivo primenjuju na štete koje su nastupile tokom primene ovog sporazuma na teritoriji države Ugovorne strane koja traži pomoć.

(6) Nadležni organi Ugovornih strana blisko sarađuju u rasvetljavanju ličnih povreda, smrti ili štete, koji su nastupili u vezi sa pružanjem pomoći u skladu sa ovim sporazumom. U tu svrhu oni razmenjuju neophodne informacije.

(7) Odredbe ovog člana se primenjuju i u slučaju kada je država bilo koje Ugovorne strane država tranzita a druga Ugovorna strana je Ugovorna strana koja traži ili pruža pomoć.

Član 14.

Odnos Sporazuma prema drugim međunarodnim ugovorima

(1) Odredbe ovog sporazuma nemaju uticaja na obaveze Ugovornih strana predviđene drugim bilateralnim ili multilateralnim međunarodnim sporazumima.

(2) Ovaj sporazum nema uticaja na obaveze koje mogu proisteći iz članstva Mađarske u Evropskoj uniji, ili obaveze Republike Srbije i Mađarske koje mogu proisteći iz njihovog članstva u međunarodnim organizacijama.

Član 15.

Stupanje na snagu

(1) Ovaj sporazum stupa na snagu tridesetog dana od prijema poslednjeg obaveštenja kojim Ugovorne strane obaveštavaju jedna drugu o završetku unutrašnje zakonske procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu.

(2) Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeni vremenski period. Svaka Ugovorna strana može raskinuti ovaj sporazum. Sporazum prestaje da važi tri meseca od dana kada druga Ugovorna strana primi diplomatsku notu o raskidanju.

(3) Ugovorne strane mogu unositi izmene i dopune u ovaj sporazum uz uzajamnu saglasnost. Izmene i dopune ovog sporazuma stupaju na snagu po proceduri predviđenoj u stavu 1. ovog člana.

Sačinjeno u Bukureštu, Rumunija, na dan 17. oktobra 2013. godine, u dva originalna primerka na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju spora, tekst na engleskom jeziku ima prednost.

U ime Vlade Republike Srbije U ime Vlade Mađarske

Ivica Dačić, s.r. Šandor Pinter, s.r.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Ustavni osnov za potvrđivanje Sporazuma

Ustavni osnov za potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji i uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4) Ustava Republike Srbije, prema kojoj je u nadležnosti Narodne skupštine da potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za potvrđivanje Sporazuma

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Mađarske o saradnji i uzajamnoj pomoći u slučaju katastrofa potpisan je u Bukureštu, Rumunija, 17. oktobra 2013. godine. Potpisan je na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 018-3559/2013, od 30. aprila 2013. godine, kojim je utvrđena Osnova za zaključivanje, usvojen tekst Sporazuma i ovlašćen predsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova da Sporazum potpiše. Zaključivanje Sporazuma je rezultat volje ugovornih strana da preciznije urede oblike saradnje u sprečavanju prirodnih i izazvanih katastrofa, kao i pružanje uzajamne pomoći u slučaju nastupanja katastrofe.

Potvrđivanjem Sporazuma omogućuje se njegovo stupanje na snagu, kako je predviđeno članom 15. stav 1. Sporazuma.

III. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Sporazuma

Za sprovođenje ovog sporazuma nije potrebno angažovati budžetska sredstva Republike Srbije. Ukoliko Republika Srbija bude Ugovorna strana koja pruža pomoć, moguće je da dođe do angažovanja budžetskih sredstva Republike Srbije koja će biti obezbeđena u okviru limita utvrđenih Fiskalnom strategijom na razdelu Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ostavite komentar