Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti odbrane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE O SARADNjI U OBLASTI ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti odbrane, koji je potpisan u Skoplju, 10. juna 2009. godine, u originalu na srpskom, makedonskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

S P O R A Z U M

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE MAKEDONIJE

O SARADNjI U OBLASTI ODBRANE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Makedonije (u daljem tekstu “Strane”),

U želji da dalje razvijaju i unapređuju bilateralne odnose,

Ocenjujući pozitivno procese integracije u Evropi,

Imajući u vidu potrebu da doprinesu razvoju dobrosusedskih i odnosa evropskih zemalja,

Naglašavajući potrebu za sveobuhvatnom saradnjom kroz jačanje poverenja,

Sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Cilj ovog sporazuma je unapređenje saradnje između Strana u oblasti odbrane, u okviru njihovih kapaciteta i u skladu sa njihovim nacionalnim pravom i preuzetim međunarodnim obavezama.

Član 2.

(1) Saradnja između Strana, saglasno ovom sporazumu, zasniva se na principima jednakosti i zajedničkih interesa i neće uticati na prava i obaveze Strana koje proističu iz međunarodnih ugovora koje su pojedinačno ili zajedno zaključile sa drugim državama ili međunarodnim organizacijama.

(2) Saradnja između Strana, saglasno ovom sporazumu, neće biti na štetu drugih država.

Član 3.

Termini koji se koriste u ovom sporazumu imaju sledeće značenje:

Država-pošiljalac – država koja šalje osoblje, sredstva i opremu na teritoriju Države-primaoca.

Država-primalac – država na čijoj teritoriji se nalaze osoblje, sredstva i oprema Države-pošiljaoca.

Osoblje – vojna i civilna lica na službi u institucijama i organima Strana.

Član 4.

Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su: Ministarstvo odbrane Republike Srbije za Vladu Republike Srbije i Ministarstvo odbrane Republike Makedonije za Vladu Republike Makedonije.

Član 5.

Strane će sarađivati u sledećim oblastima:

odbrambena i bezbednosna politika;

planiranje odbrane;

vojnoekonomska saradnja;

vojnonaučna saradnja;

vojno obrazovanje i obuka;

zakonodavstvo u oblasti odbrane;

vojna medicina;

operacije za podršku miru;

zaštita životne sredine u okviru vojnih potreba;

druge oblasti od zajedničkog interesa, o kojima se Strane ili njihovi nadležni organi dogovore.

Član 6.

Saradnja između Strana ostvarivaće se:

zvaničnim posetama;

radnim sastancima;

razmenom iskustava i konsultacijama;

učešćem na vežbama;

učešćem na konferencijama, simpozijumima i seminarima;

razmenom potrebnih informacija i dokumenata;

istraživačkim projektima od zajedničkog interesa;

na druge načine o kojima se Strane ili njihovi nadležni organi dogovore.

Član 7.

(1) U cilju realizacije ovog sporazuma, kao i predviđenih oblasti saradnje, nadležni organi Strana mogu zaključiti posebne ugovore u vezi sa pojedinačnim projektima i aktivnostima. Takvi posebni ugovori ne mogu sadržati nova prava ili obaveze za Strane.

(2) Posebni ugovori iz stava 1. ovog člana, biće zaključeni u skladu sa ovim sporazumom, ali neće činiti njegov sastavni deo.

Član 8.

Na osnovu ovog sporazuma, a saglasno specifičnim potrebama, nadležni organi Strana izrađivaće godišnje planove bilateralne saradnje.

Član 9.

(1) Strane su saglasne da se pitanje razmene i zaštite poverljivih informacija, uredi posebnim sporazumom.

(2) Posete koje uključuju pristup poverljivim informacijama ili prostorijama gde takve informacije nastaju, gde se koriste ili čuvaju, ili gde se izvode poverljive aktivnosti, biće dozvoljene jedino ako se prethodno dobije pismena dozvola odgovarajućeg organa Države-primaoca. Takva dozvola biće dodeljivana samo osobama koje su prošle odgovarajuću bezbednosnu proveru.

(3) Osoblje Države-pošiljaoca poštovaće propise Države-primaoca koji se odnose na zaštitu poverljivih informacija. Oni će takođe priznavati i poštovati uputstva Države-primaoca po kojima se može uskratiti pristup izvesnim poverljivim informacijama. U slučaju bilo kakvog odstupanja od navedenog, Država-primalac će obavestiti Državu-pošiljaoca radi pokretanja odgovarajućih mera. Država-primalac može zahtevati da repatrijacija takvog osoblja bude odmah izvršena.

Član 10.

(1) Strane i/ili njihovi nadležni organi po principu reciprociteta snosiće troškove u vezi sa realizacijom aktivnosti po ovom sporazumu, kao i posebnih ugovora i godišnjih planova.

(2) Država-pošiljalac snosiće troškove prevoza svoje delegacije do zajednički određenog odredišta na teritoriji Države-primaoca i obratno. Država-primalac snosiće sve troškove prevoza delegacije Države-pošiljaoca na svojoj teritoriji, kao i troškove njihovog smeštaja i ishrane.

(3) Izuzetno od odredbi st. 1 i 2. ovog člana, Strane i/ili njihovi nadležni organi mogu se dogovoriti o drugačijoj podeli troškova za konkretne aktivnosti.

Član 11.

U slučaju potrebe, Država-primalac pružiće osoblju Države-pošiljaoca hitnu medicinsku i stomatološku pomoć bez naknade, dok boravi na njenoj teritoriji u cilju realizacije ovog sporazuma, posebnih ugovora i godišnjih planova.

Član 12.

Ako za vreme izvođenja aktivnosti, u skladu sa ovim sporazumom, nastane bilo kakva šteta na imovini Strana, povreda ili smrt osoblja neke od Strana, svaka od Strana će snositi troškove štete, povrede ili smrti nastale na sopstvenoj imovini ili nanete sopstvenom osoblju. Ukoliko je šteta nastala kao posledica grubih propusta, lošeg postupanja ili teškog nemara, Strana čije je osoblje ili imovina izazvalo štetu, povredu ili smrt snosiće troškove naknade štete drugoj Strani.

Član 13.

(1) Za vreme boravka na teritoriji Države-primaoca, osoblje Države-pošiljaoca će poštovati zakone, postupke, propise i praksu Države-primaoca.

(2) Dok boravi na teritoriji Države-primaoca, osoblje Države-pošiljaoca disciplinski je odgovorno svom pretpostavljenom starešini/izaslaniku odbrane na teritoriji Države-primaoca. Pretpostavljeni starešina/izaslanik odbrane na teritoriji Države-primaoca ima pravo da preduzme disciplinske mere protiv svog osoblja, na odgovarajući način, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Član 14.

Sporove koji eventualno budu nastali u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma, Strane i/ili njihovi nadležni organi rešavaće isključivo konsultacijama i pregovorima.

Član 15.

Strane mogu da izmene i dopune ovaj sporazum u bilo koje vreme, zajedničkom pisanom saglasnošću. Usaglašene izmene i dopune stupiće na snagu u skladu sa članom 16. ovog sporazuma.

Član 16.

(1) Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema poslednjeg obaveštenja kojim se Strane međusobno obaveštavaju da su u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom sprovele postupak koji je neophodan za stupanje na snagu Sporazuma.

(2) Sporazum će se privremeno primenjivati od dana potpisivanja.

(3) Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeni period.

(4) Svaka od Strana može da otkaže ovaj sporazum pisanim obaveštenjem drugoj Strani. Sporazum prestaje da važi šest (6) meseci nakon slanja takvog pisanog obaveštenja.

(5) Otkazivanje Sporazuma neće uticati na tekuće aktivnosti, osim ukoliko se Strane i/ili njihovi nadležni organi ne dogovore drugačije.

(6) U slučaju prestanka važenja ovog sporazuma, posebni ugovori iz člana 7. ovog sporazuma, ostaju na snazi do njihove realizacije, odnosno predviđenog roka važenja, osim ukoliko tim dodatnim ugovorima nije drugačije predviđeno.

Potpisano u Skoplju, 10. juna 2009. godine, u dva istovetna primerka na srpskom, makedonskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi primerci autentični. U slučaju razlika u tumačenju odredbi ovog sporazuma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Za Vladu

Republike Srbije Republike Makedonije

_________________________ _________________________

Dragan ŠUTANOVAC Zoran KONjANOVSKI

ministar odbrane ministar odbrane

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Mađunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje navedenog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja, odnosno donosi zakone iz nadležnosti Republike Srbije.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Makedonije o saradnji u oblasti odbrane, čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, opredeljuju se ciljevi i principi na kojima će se zasnivati bilateralna saradnja u oblasti odbrane između ugovornih strana, a u cilju doprinosa razvoja dobrosusedskih i odnosa evropskih zemalja.

S obzirom da za sada između ugovornih strana ne egzistira međunarodni ugovor o saradnji u oblasti odbrane koji bi generalno dao pravni osnov za saradnju nadležnih organa ugovornih strana, odnosno ministarstava odbrane dve države, prevashodni cilj predloženog zakona, odnosno zaključenog Sporazuma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio i ujedno olakšao saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane. Imajući navedeno u vidu, smatramo da je donošenje ovog zakona neophodno.

3. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Odredbom člana 1. Predloga zakona, predviđa se potvrđivanje Sporazuma, potpisanog u Skoplju, 10. juna 2009. godine.

Odredba člana 2. Predloga zakona, sadrži tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku.

U odredbi člana 3. Predloga zakona predviđeno je stupanje na snagu ovog zakona.

4. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finansijska sredstva budući da su sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma, predviđena planom finansijskih sredstava Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar