Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Malte o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja

P R E D L O G Z A K O N A

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MALTE O UZAJAMNOM PODSTICANJU I ZAŠTITI ULAGANJA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Malte o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, potpisan u Beogradu 2. jula 2010. godine, u originalu na srpskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Malte o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja u originalu na srpskom jeziku glasi:

S P O R A Z U M

između

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

i

VLADE REPUBLIKE MALTE

O UZAJAMNOM PODSTICANjU I ZAŠTITI ULAGANjA

PREAMBULA

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Malte, u daljem tekstu: Strane ugovornice,

U nameri da stvore povoljne uslove za veća ulaganja pravnih i fizičkih lica jedne države na teritoriji druge države,

Uverene da će podsticanje i uzajamna zaštita takvih ulaganja u skladu sa međunarodnim sporazumom dovesti do jačanja individualnih poslovnih inicijativa i doprineti ekonomskom napretku dve zemlje,

Sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Definicije

U smislu ovog sporazuma:

(a) Izraz „ulaganje” označava svaku vrstu uloga kapitala i obuhvata posebno, mada ne i isključivo, sledeće oblike imovine:

(i) pokretnu i nepokretnu imovinu, kao i druga stvarna prava, kao što su hipoteka, službenosti, plodouživanje, zaloga ili jemstvo;

(ii) akcije, obveznice, kao i druge vrste hartija od vrednosti sa pravom učešća u kompaniji;

(iii) novčana potraživanja i druga potraživanja po osnovu ugovora koja imaju finansijsku vrednost, ali neće uključivati novčana potraživanja proistekla iz komercijalnih ugovora zaključenih povodom prodaje roba i usluga, kao ni kredite odobrene u vezi sa tim komercijalnim ugovorima;

(iv) prava intelektualne svojine, kao što su autorska prava, patenti, trgovačka marka, trgovačko ime, franšiza, industrijski dizajn, tehnički procesi, know how, goodwill, kao i druga srodna prava;

(v) koncesije za obavljanje poslova odobrene u skladu sa zakonom ili na osnovu ugovora, uključujući koncesije za istraživanje, uređenje, vađenje i korišćenje prirodnih bogatstava, uključujući i ona koja se nalaze u morskoj zoni koja je pod jurisdikcijom države Strane ugovornice;

Promena oblika u kome se ulažu sredstva neće uticati na njihov karakter kao ulaganja, a pojam „investicija“ se odnosi i uključuje sva ulaganja bez obzira da li su izvršena pre ili posle stupanja na snagu ovog Sporazuma, pod uslovom da je ta imovina uložena u skladu sa zakonom Strane ugovornice na čijoj teritoriji je ulaganje izvršeno.

(b) Izraz „prihodi” označava novčane iznose koje donosi ulaganje i obuhvata, posebno, ali ne i isključivo, profit, kamate, kapitalnu dobit, dividende, naknade za prava po osnovu intelektualne svojine i druge naknade.

(v) Izraz „državljanin“ označava fizičko lice koje ima državljanstvo države bilo koje od Strana ugovornica.

(g) „pravno lice“ znači lice ustanovljeno, osnovano ili na drugi način pravovaljano organizovano u skladu sa važećim zakonima i propisima države jedne Strane ugovornice, koje ima registrovanu kancelariju na teritoriji države te Strane ugovornice i koje ulaže na teritoriji druge Strane ugovornice.

(d) U odnosu na:

Republiku Srbiju izraz „teritorija“ označava teritoriju nad kojom Republika Srbija vrši suverena prava i jurisdikciju u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim pravom.

Republiku Maltu izraz „teritorija“ označava čitavu teritoriju Malte, uključujući morsku zonu, vazdušni prostor nad njom, kao i morsko i podmorsko dno do granice teritorijalnog mora nad kojim Malta ostvaruje, u skladu sa međunarodnim pravom, suverena prava i jurisdikciju u svrhu eksploatacije i vađenja prirodnih bogatstava.

Član 2.

PODSTICANjE I ZAŠTITA ULAGANjA

1. Svaka Strana ugovornica će stvarati povoljne uslove za državljane i pravna lica države druge Strane ugovornice da ulažu kapital na njenoj teritoriji i dozvoljavaće takva ulaganja u skladu sa svojim zakonima.

2. Ulaganja državljana i pravnih lica države svake Strane ugovornice će biti i vršiće se u skladu sa važećim domaćim zakonima i u svako vreme će uživati pravičan i ravnopravan tretman i punu zaštitu i bezbednost na teritoriji države druge Strane ugovornice.

3. Nijedna od Strana ugovornica neće, na bilo koji način, nerazumnim ili diskriminatornim merama ometati državljane i pravna lica države druge Strane ugovornice u upravljanju, održavanju, korišćenju, uživanju, raspolaganju ili eventualno likvidaciji njihovih ulaganja na teritoriji njene države.

Član 3.

NACIONALNI TRETMAN

I ODREDBE O TRETMANU NAJPOVLAŠĆENIJE NACIJE

1. Nijedna od Strana ugovornica neće na teritoriji svoje države podvrći ulaganja ili prihode od ulaganja državljana ili pravnih lica države druge Strane ugovornice tretmanu koji nije jednako povoljan kao tretman koji se obezbeđuje ulaganjima i prihodima njenih sopstvenih državljana i pravnih lica ili ulaganjima i prihodima državljana i pravnih lica bilo koje treće države.

2. Nijedna Strana ugovornica neće, na teritoriji svoje države, podvrći državljane i pravna lica druge Strane ugovornice, u pogledu upravljanja, korišćenja, uživanja ili raspolaganja njihovim ulaganjima, tretmanu koji je manje povoljan od onog koji dodeljuje sopstvenim državljanima ili pravnim licima ili državljanima i pravnim licima bilo koje treće zemlje.

3. Na državljane bilo koje Strane ugovornice primenjuje se, na teritoriji države druge Strane ugovornice, zakonodavstvo i sporazumi koji su na snazi, a tiču se ulaska i boravka.

4. Ukoliko je Strana ugovornica obezbedila posebne prednosti ulagačima bilo koje treće zemlje po osnovu njenog članstva, ili pridruženja zoni slobodne trgovine, carinskoj uniji, zajedničkom tržištu, regionalnoj ekonomskoj organizaciji za saradnju, ili na osnovu međusobnih sporazuma koji vode do uspostavljanja takvih unija ili institucija, ta Strana ugovornica neće imati obavezu da obezbedi takve prednosti ulagačima druge Strane ugovornice.

5. Tretman koji se dodeljuje ovim članom neće se proširiti na poreze i takse koje bilo koja Strana ugovornica dodeljuje ulagačima trećih država po odredbama sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i drugih sporazuma koji se odnose na poreze.

Član 4.

NAKNADA GUBITAKA

Saglasno članu 3. stav 4. i bez obzira na mere koje je usvojila ili će usvojiti Evropska unija, ulagačima bilo koje Strane ugovornice koji pretrpe gubitke na svojim ulaganjima na teritoriji države druge Strane ugovornice usled rata ili drugog oružanog sukoba, vanrednog stanja, pobune, ustanka ili nemira, će biti obezbeđen tretman, u odnosu na povraćaj, naknadu ili nadoknadu, koji neće biti nepovoljniji od onog koji se obezbeđuje ulagačima države te Strane ugovornice ili koji se obezbeđuje ulagačima bilo koje treće države. Predmetna plaćanja biće slobodno prenosiva bez odlaganja.

Član 5.

EKSPROPRIJACIJA

1. Ulaganja izvršena od strane državljana i pravnih lica države bilo koje Strane ugovornice neće biti podvrgnuta bilo kojim merama eksproprijacije ili nacionalizacije ili bilo kojim drugim merama kojima se ograničava raspolaganje, direktno ili indirektno (u daljem tekstu: eksproprijacija), osim uz ispunjavanje sledećih uslova:

(a) da se mere preduzimaju u javnom interesu i uz dužnu primenu zakona;

(b) da one nisu diskriminatorne niti u suprotnosti sa posebnim uslovima ili sporazumom;

(v) da su praćene odredbama o plaćanju odgovarajuće i efikasne naknade.

2. Iznos ove naknade će odgovarati tržišnoj vrednosti eksproprisanog ulaganja na dan kada je ta mera preduzeta ili, ukoliko nastane slučaj, na dan pre datuma kada je predstojeća mera postala opšte poznata činjenica; platiće se u slobodnoj konvertibilnoj valuti ovlašćenim licima, uključivaće kamatu od dana eksproprijacije i biće slobodno transferabilna bez odlaganja. Transfer će se smatrati bez odlaganja ukoliko se izvrši u periodu koji je normalno potreban za ispunjenje formalnosti transfera. Navedeni period će početi od dana kada je podnet zahtev i neće trajati duže od tri (3) meseca.

3. Državljani i pravna lica države bilo koje Strane ugovornice uživaće, u svakom slučaju, na teritoriji države druge Strane ugovornice, tretman koji neće biti manje povoljan od onog koji uživaju državljani i pravna lica bilo koje treće države i ni u kom slučaju neće biti nepovoljniji od onog koji se utvrđuje međunarodnim pravom.

4. Kada Strana ugovornica izvrši eksproprijaciju ulaganja kompanije osnovane na teritoriji njene države, u kojoj fizička ili pravna lica druge Strane ugovornice poseduju akcije, druga Strana ugovornica će primeniti odredbe st.1. 2. i 3. ovog člana na državljane i pravna lica druge Strane ugovornice, vlasnike tih akcija.

Član 6.

TRANSFER ULAGANjA I PRIHODA

Bez obzira na mere koje je usvojila ili koje će usvojiti Evropska unija:

Svaka Strana ugovornica će, u donosu na ulaganja izvršena na teritorijinjene države od strane državljana i pravnih lica države druge Strane ugovornice dozvoliti slobodan transfer kapitala i prihoda od njega; u slučaju likvidacije, iznosa od te likvidacije, u slučaju eksproprijacije, naknada predviđenih članom 5.

Državljani države bilo koje Strane ugovornice koji su bili ovlašćeni da rade na teritoriji države druge Strane ugovornice kao rezultat odobrenog ulaganja takođe će imati pravo da transferišu sredstva svoje zarade u zemlju porekla.

Transferi navedeni u prethodnim stavovima će biti izvršeni u slobodnoj konvertibilnoj valuti, po zvaničnom obračunskom kursu koji se primenjuje na dan transfera, u skladu sa menjačkim pravilima koja se primenjuju za različite vrste transakcija.

Svaka Strana ugovornica će izdati neophodna ovlašćenja kako bi obezbedila da transfer bude izvršen bez nepotrebnog odlaganja i bez bilo kakvih dodatnih naknada ili troškova osim uobičajenih bankarskih troškova.

Član 7.

IZUZECI

Ukoliko odredbe domaćeg zakona bilo koje od Strana ugovornica, ili obaveze po osnovu međunarodnog prava koje postoje ili nastanu između Strana ugovornica u odnosu na ovaj Sporazum, sadrže odredbu, opštu ili posebnu, kojom se ulaganjima ulagača države druge Strane ugovornice obezbeđuje povoljniji tretman od onog koji se daje ovim Sporazumom, takva odredba će, u meri u kojoj je povoljnija, imati prednost u primeni nad ovim Sporazumom.

Član 8.

PRENOS PRAVA (SUBROGACIJA)

1. Ako Strana ugovornica ili organ koji ona ovlasti izvrši plaćanje naknade štete sopstvenom državljaninu ili pravnom licu na osnovu garancije koju je dala za ulaganje ili za deo ulaganja na teritoriji države druge Strane ugovornice, ta druga Strana ugovornica će priznati:

(a) prenos na prvu Stranu ugovornicu (ili na njen ovlašćeni organ) svih prava i potraživanja obeštećenog ulagača, do koga dolazi bilo na osnovu zakona ili na osnovu pravnog posla; i

(b) da je prva Strana ugovornica (ili njen ovlašćeni organ) na osnovu subrogacije ovlašćena da ostvaruje takva prava ili realizuje takva potraživanja.

2. Subrogacija prava odnosi se takođe i na transfer plaćanja koji se vrši u skladu sa članom 6. ovog sporazuma.

Član 9.

REŠAVANjE SPOROVA IZMEĐU ULAGAČA I STRANE UGOVORNICE-DOMAĆINA ULAGANjA

1. Strane ugovornice će nastojati da svaki spor između jedne Strane ugovornice i ulagača države druge Strane ugovornice reše prijateljskim dogovorom. Svaki takav spor biće prosleđen pismeno, sa detaljnim informacijama od strane ulagača, obema Stranama ugovornicama.

2. (a) Ukoliko se rešenje ne postigne u roku od tri meseca od pismenog zahteva, spor će biti podnet na rešavanje u arbitražnom postupku, po zahtevu ulagača.

(b) Za ovu svrhu, svaka od Strana ugovornica daje unapred neopozivu saglasnost za pokretanje spora pred međunarodnom arbitražom, pošto svi domaći pravni lekovi budu iscrpljeni.

3. Kada je spor podnet na rešavanje međunarodnoj arbitraži, on se može podneti:

(a) Međunarodnom centru za rešavanje investicionih sporova, ustanovljenog Konvencijom o rešavanju investicionih sporova između država i državljana drugih država, u slučaju da su obe Strane Ugovornice potpisnice Konvencije; ili

(b) ad hoc međunarodnom arbitražnom sudu, u skladu sa Arbitražnim pravilima Komisije Ujedinjenih nacija za trgovinsko pravo.

Član 10.

REŠAVANjE SPOROVA IZMEĐU STRANA UGOVORNICA

1. Sporovi između Strana ugovornica u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog Sporazuma rešavaće se, po mogućnosti, diplomatskim putem.

2. Ako se spor između Strana ugovornica ne može rešiti u skladu sa gore pomenutim stavom, on će, na zahtev jedne od Strana ugovornica, biti podnet arbitražom sudu.

3. Arbitražni sud iz stava 2. ovog člana će se konstituisati posebno za svaki pojedinačni slučaj, na sledeći način. U roku od dva meseca od prijema zahteva za arbitražu, svaka Strana ugovornica će imenovati po jednog člana suda. Ova dva člana će u roku od dva meseca od svog imenovanja, odabrati državljanina treće države, koji će biti predsednik arbitražnog suda.

4. Ako se u rokovima utvrđenim u stavu 3. ovog člana ne izvrše neophodna imenovanja, bilo koja Strana ugovornica može, u odsustvu svakog drugog sporazuma, pozvati Predsednika Međunarodnog suda pravde da obavi potrebna imenovanja. Ako je Predsednik Međunarodnog suda pravde državljanin bilo jedne ili druge Strane ugovornice, ili ako je na drugi način sprečen da obavi ovu funkciju, zatražiće se od Potpredsednika Međunarodnog suda pravde da izvrši potrebna imenovanja. Ako je potpredsednik Međunarodnog suda pravde državljanin bilo jedne ili druge Strane ugovornice, ili ako je i on sprečen da obavi ovu funkciju, sledeći po starešinstvu član Međunarodnog suda pravde, koji nije državljanin bilo jedne ili druge Strane ugovornice, će biti pozvan da obavi potrebna imenovanja.

5. Arbitražni sud donosi odluke većinom glasova. Ove odluke su obavezujuće za obe Strane ugovornice. Svaka Strana ugovornica će snositi troškove učešća svog člana u arbitražnom sudu i njegovog predstavljanja u arbitražnom postupku. Troškove Predsednika i preostale troškove podjednako će snositi obe Strane ugovornice. Arbitražni sud može, ipak, svojom odlukom naložiti da jedna Strana ugovornica snosi veći deo troškova, i ovakva odluka će biti obavezujuća za obe Strane ugovornice. Arbitražni sud utvrđuje sopstveni postupak rada.

Član 11.

KONSULTACIJE

Predstavnici Strana ugovornica će održati konsultacije, kada je potrebno, u vezi sa pitanjima koja se odnose na primenu ovog sporazuma. Te konsultacije će se održati na predlog jedne od Strana ugovornica u mestu i u vreme koje će se ugovoriti diplomatskim putem.

Član 12.

PRIMENA SPORAZUMA

Odredbe ovog sporazuma odnose se takođe i na ulaganja ulagača jedne Strane ugovornice izvršena na teritoriji države druge Strane ugovornice u skladu sa njenim zakonima i propisima i pre njegovog stupanja na snagu. Sporazum se neće primenjivati na sporove nastale pre njegovog stupanja na snagu.

Član 13.

VAŽENjE SPORAZUMA

1. Ovaj sporazum će stupiti na snagu na dan prijema drugog od dva obaveštenja kojima Strane ugovornice obaveštavaju jedna drugu da su ispunjeni unutrašnji zakonski uslovi za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovim sporazumom se ne isključuje pravo svake od Strana ugovornica da zahteva njegove izmene i dopune, u celini ili delimično ili da otkaže njegovo trajanje bilo kad tokom njegovog važenja. Izmene i dopune stupaju na snagu po proceduri neophodnoj za stupanje na snagu osnovnog sporazuma.

3. U slučaju da Strane ugovornice ne postignu saglasnost o bilo kakvoj izmeni i dopuni ili prestanku važenja ovog Sporazuma u roku od šest meseci od dana podnošenja zahteva kojim je jedna Strana ugovornica tražila od druge Strane ugovornice njegovu izmenu ili prestanak važenja, Strana ugovornica koja je podnela taj zahtev može otkazati važenje celog sporazuma u roku od 30 dana po isteku navedenih šest meseci. Ovo otkazivanje biće predato diplomatskim putem i smatraće se obaveštenjem o prestanku važenja sporazuma. U tom slučaju Sporazum će prestati da važi posle isteka šest meseci od dana prijema navedenog obaveštenja, ukoliko tim obaveštenjem sporazum ne bude otkazan pre isteka ovog perioda.

4. Kada se radi o ulaganjima izvršenim pre isteka roka za izmenu ili prestanak važenja ovog sporazuma u skladu sa odredbama ovog člana, ovaj Sporazum i dalje će se primenjivati u periodu od narednih deset godina od tog datuma.

U POTVRDU ČEGA su dole potpisana lica, valjano ovlašćena od svojih vlada, potpisala ovaj sporazum.

Potpisano u Beogradu, dana, 2. jula 2010. godine, u dva originala, svaki na srpskom i engleskom jeziku pri čemu su oba teksta podjednako autentična.

ZA VLADU REPUBLIKE ZA VLADU REPUBLIKE

SRBIJE MALTE

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Malte o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, koji je potpisan u Beogradu, 2. jula 2010. godine, su u tome da se ustanovi pravni osnov i okvir u kome će se obezbediti dodatno privlačenje investitoraa iz te zemlje. Ovo posebno imajući u vidu da su pojedine kompanije sa Malte već izrazile interes za dolazak u Republiku Srbiju radi boljeg upoznavanja sa opštim uslovima poslovanja i ulaganja.

Navedenim Sporazumom garantuje se ulagačima država ugovornih strana (našim na Malti, kao i malteškim kod nas) nacionalni i tretman najpovlašćenije nacije, kao i puna zaštita i bezbednost njihovih ulaganja. Obezbeđuje se takođe uzajamnost u primeni pravičnog i nedskriminatornog tretmana, kao i naknada gubitaka koje investitor pretrpi, a koji su rezultat događaja ili okolnosti koji se nisu mogli predvideti niti sprečiti (rat, oružani nemiri, protesti…). Ulagačima iz zemalja ugovornica se takođe garantuje da u odnosu na njihovo ulaganje neće biti izvršena eksproprijacija, niti neka druga, slična mera države koja joj je po dejstvu jednaka, osim u slučajevima propisanim zakonom i po strogo propisanom postupku, kao i da će biti praćena efikasnom i efektivnom naknadom koja će, pored tržišne vrednosti eksproprisanog ulaganja obuhvatati i pripadajuću kamatu i to od dana izvršenja eksproprijacije do dana isplate naknade.

Sporazumom se takođe garantuje pravo ulagača da, u slučaju spora sa državom domaćinom, koji se tiče ulaganja, može tražiti zaštitu kod međunarodnog arbitražnog suda, u skladu sa osnovnim principa međunarodnog prava u ovoj oblasti i odredbama Vašingtonske konvencije o rešavanju investicionih sporova između država i državljana drugih država koju je Republika Srbija ratifikovala.

OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Malte o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, potpisanog 2. jula 2010. godine u Beogradu u originalu na srpskom i engleskom jeziku.

Odredba člana 2. Zakona sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Malte o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, u originalu na srpskom jeziku.

U odredbi člana 3. Zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori“.

PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar