Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o osnivanju Mešovite komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju

P R E D L O G Z A K O N A

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE KRALJEVINE MAROKO

O OSNIVANJU MEŠOVITE KOMISIJE ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I

NAUČNO-TEHNIČKU SARADNJU

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o osnivanju Mešovite komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju, sačinjen u Beogradu, 6. juna 2013. godine, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o osnivanju Mešovite komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE KRALJEVINE MAROKO

O OSNIVANJU MEŠOVITE KOMISIJE

ZA TRGOVINU, EKONOMSKU I NAUČNO-TEHNIČKU SARADNJU

Vlada Republike Srbije i Vlada Kraljevine Maroko (u daljem tekstu: Strane ugovornice),

Svesne potrebe za unapređenjem saradnje između dveju zemalja;

U želji da ojačaju razumevanje i solidarnost između svojih naroda i obezbede im blagostanje;

Vođene zajedničkom željom da prošire i osnaže političke odnose, ekonomsku, naučnu, tehničku, socijalnu i kulturnu saradnju između svojih zemalja;

Sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Strane ugovornice ovim osnivaju Mešovitu komisiju za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju (u daljem tekstu: Mešovita komisija).

Član 2.

Mešovitom komisijom predsedavaju ministri svake Strane ugovornice ili lica koja u tu svrhu budu imenovana. Strane ugovornice će odrediti sastav Mešovite komisije.

Član 3.

Zadaci Mešovite komisije su proširenje i jačanje bilateralne saradnje na svim poljima između Strana ugovornica i, u tom cilju, biće nadležna da:

vodi bilateralne konsultacije i vrši koordinaciju u pogledu važnih pitanja trgovine, ekonomske i naučno-tehničke saradnje između dveju zemalja;

prati sprovođenje sporazuma koji su zaključeni ili će biti zaključeni iz navedenih oblasti između Strana ugovornica, odnosno njihovih država;

unapređuje aktivnosti koje pogoduju političkoj, trgovinskoj, ekonomskoj, industrijskoj, kulturnoj i tehničkoj saradnji na osnovu sporazuma koji su potpisani ili će biti potpisani između Strana ugovornica, odnosno njihovih država;

predlaže nove oblasti za stalni razvoj trgovinske, naučne, ekonomske, industrijske, kulturne i tehničke saradnje između Strana ugovornica, odnosno njihovih država;

razmenjuje informacije iz oblasti ekonomije, trgovine, nauke, industrije, kulture i tehnike, kao i one koje se tiču robne razmene između njihovih država, i

daje predloge kako bi se olakšalo sprovođenje projekata koji se pokreću u skladu sa ovim sporazumom ili posebnim protokolima ili ugovorima.

Član 4.

Mešovita komisija može osnivati komitete, potkomitete, odnosno radne grupe koji će joj pomagati u vršenju njenih funkcija. Predsednik svakog komiteta, potkomiteta, odnosno radne grupe podnosi izveštaj Mešovitoj komisiji o aktivnostima i postignutim rezultatima.

Član 5.

Mešovita komisija će se sastajati jednom u dve godine na redovnom zasedanju, naizmenično u Beogradu, odnosno Rabatu, ili na vanrednom zasedanju na pismeni zahtev jedne od Strana ugovornica.

Strane ugovornice će se dogovoriti diplomatskim putem o nivou, datumu i dnevnom redu sastanaka Mešovite komisije.

Strane ugovornice će razmeniti radne materijale najkasnije mesec dana pre datuma održavanja sastanaka.

Šefovi obe delegacije na zasedanju Mešovite komisije zajednički predsedavaju tim sastancima.

Izveštaji sa sastanaka Mešovite komisije podnose se na razmatranje i usvajanje Stranama ugovornicama.

Član 6.

Svaki spor koji nastane u vezi sa tumačenjem ili sprovođenjem ovog sporazuma rešavaće se konsultacijama i pregovorima diplomatskim putem.

Član 7.

Svaka Strana ugovornica može da zahteva u pismenom obliku, diplomatskim putem, izmenu ili dopunu ovog sporazuma.

Bilo koja izmena ili dopuna koju Strane ugovornice prihvate, stupiće na snagu u skladu sa procedurom predviđenom u stavu 1. člana 9. ovog sporazuma.

Član 8.

Odredbe ovog sporazuma neće se tumačiti na štetu drugih sporazuma o saradnji između Strana ugovornica, odnosno njihovih država.

Član 9.

Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema poslednje note kojom se potvrđuje završetak formalnosti koje se zahtevaju kako bi on stupio na snagu, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strana ugovornica.

Ovaj sporazum važi pet godina i automatski će se obnavljati za isti vremenski period, osim ako jedna od Strana ugovornica ne obavesti pismenim putem drugu Stranu ugovornicu o svojoj nameri da Sporazum otkaže, i to šest meseci pre njegovog isteka.

Posle prestanka važenja ovog sporazuma, njegove odredbe će se primenjivati na ugovore koji su zaključeni tokom trajanja važenja ovog sporazuma, ali koji nisu potpuno izvršeni na dan prestanka važenja ovog sporazuma.

Član 10.

Ovaj sporazum, danom stupanja na snagu, zamenjuje Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Kraljevine Maroko o osnivanju Stalnog međuvladinog komiteta, potpisan 10. maja 1977. godine u Rabatu.

Sačinjeno u Beogradu, dana 6. juna 2013. godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju razlike u tumačenju ovog sporazuma, biće merodavan tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA VLADU REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVINE MAROKO Rasim Ljajićpotpredsednik Vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija Mohamed Nažib Bulifministar nadležan za opšte poslove i upravljanje

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko o osnivanju Mešovite komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju potpisali su, 6. juna 2013. godine, u Beogradu, Rasim Ljajić, potpredsednik Vlade i ministar spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, sa srpske strane, a sa marokanske Mohamed Nažib Bulif, ministar nadležan za opšte poslove i upravljanje.

Razlozi za potvrđivanje navedenog Sporazuma sadržani su u želji strana ugovornica da se obnovi, unapređuje i dalje razvija posebna institucionalna forma za praćenje ekonomske, trgovinske i naučno-tehničke saradnje između dve strane, a to je Mešovita komisija, predlažu i preduzimaju mere i aktivnosti u pravcu unapređenja ukupne ekonomske saradnje i otklanjaju problemi, koji se, eventualno, mogu pojaviti u odvijanju te saradnje.

Ovaj sporazum predstavlja značajan doprinos unapređenju bilateralne ekonomske saradnje Republike Srbije i Kraljevine Maroko, jer se stvara pravni osnov za održavanje redovnih zasedanja Mešovite komisije.

Kraljevina Maroko je značajna kao ekonomski partner Republike Srbije, kako zbog postojećih mogućnosti za razvoj bilateralne ekonomske saradnje, tako i uticaja ove zemlje u regionu kome pripada, a koji je zbog geografske blizine značajan za našu zemlju. Iz ovih razloga, navedeni Sporazum predstavlja važan element buduće saradnje sa Kraljevinom Marokom, jer se stvaraju mogućnosti za veće angažovanje naših privrednika u saradnji sa ovom zemljom, investiranje marokanskog kapitala u razvojne projekte u Republici Srbiji, a time i za unapređenje i proširenje ukupne ekonomske-trgovinske saradnje.

FINANSIJSKE OBAVEZE ZA IZVRŠAVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Za izvršavanje međunarodnog ugovora ne stvaraju se finansijske obaveze.

PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA IZVRŠAVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Za izvršavanje ovog Sporazuma nisu potrebna dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar