Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave i Protokola za sprovođenje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MOLDAVIJE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE I PROTOKOLA ZA SPROVOĐENJE SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MOLDAVIJE O READMISIJI LICA KOJA

NEZAKONITO BORAVE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave i Protokol za sprovođenje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave, koji je potpisan u Ljubljani, 28. februara 2011. godine u originalu na srpskom, moldavskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave i Protokola za sprovođenje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave, u originalu na srpskom jeziku glase:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE MOLDAVIJE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Moldavije, (u daljem tekstu „Strane”),

u želji da unaprede saradnju između dve Strane i obezbede delotvorniju primenu propisa o kretanju lica,

smatrajući prioritetom poštovanje i obezbeđivanje prava i garancija predviđenih važećim propisima,

želeći da urede, u skladu sa međunarodnom praksom u ovoj oblasti i prihvaćenim međunarodnim obavezama, uzajamnu readmisiju lica i da utvrde uslove tranzita državljana trećih država i lica bez državljanstva čiji je ulazak ili boravak na teritoriji države druge Strane nezakonit,

na osnovu delotvorne saradnje i načela reciprociteta,

svesne činjenice da delotvorno upravljanje migracijama predstavlja deo sveukupnog truda na planu evropske saradnje,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Definicije

U smislu ovog sporazuma, naredni izrazi imaju sledeće značenje:

„Strana molilja” – Strana koja upućuje zahtev za readmisiju, odnosno tranzit,

„Zamoljena strana” – Strana kojoj je upućen zahtev za readmisiju odnosno tranzit,

„Viza” – važeća dozvola ili odluka o ulasku, boravku i tranzitu izdata od naldežnih organa Strana, za samo jedan ili za više ulazaka i boravak na teritoriji države na određeni vremenski period, izuzev u slučaju viza za tranzit preko aerodroma,

„Dozvola boravka” – važeća dozvola koju su izdali nadležni organi Strana, koja licu na čije ime glasi daje pravo da u više navrata ulazi i boravi na teritoriji te države. Dozvola boravka ne predstavlja vizu i ne može se izjednačiti sa privremenom dozvolom boravka koja je data nekom licu kako bi se omogućio boravak na teritoriji države Strane tokom ispitivanja zahteva za azil ili do momenta proterivanja,

„Državljanin Strane” – svako lice koje ima državljanstvo jedne od Strana, u skladu sa njenim unutrašnjih pravom.

Član 2.

Readmisija sopstvenih državljana

(1) Na zahtev Strane molilje, zamoljena strana će prihvatiti bez ikakvih formalnosti osim onih koje predviđa ovaj sporazum lice koje ne ispunjava ili više ne ispunjava uslove za ulazak ili boravak na teritoriji države Strane molilje, ukoliko se dokaže da to lice poseduje državljanstvo države zamoljene Strane.

(2) Ukoliko se predoče isprave navedene u članu 4. Protokola o sprovođenju ovog sporazuma, organi zamoljene Strane priznaju državljanstvo i neće biti neophodne dodatne provere. Diplomatsko-konzularno predstavništvo zamoljene Strane izdaje, ako je neophodno i bez odlaganja, a ne kasnije od 7 (sedam) radnih dana, putnu ispravu za redamisiju tog lica.

(3) Kada Strana molilja smatra da je državljanstvo dokazano, zamoljenoj Strani šalje pismenu informaciju o dotičnom licu na obrascu iz Aneksa 1 Protokola o sprovođenju Sporazuma.

(4) Strana molilja prihvata to lice pod istim uslovima, pod uslovom da naknadna provera pokaže da, u vreme odlaska sa teritorije države Strane molilje, to lice nije bilo državljanin zamoljene Strane.

(5) Ukoliko dotično lice poseduje dozvolu stalnog boravka u trećoj državi, ne postoji obaveza prihvatanja tog lica, ukoliko lice može da otputuje u tu treću državu.

Član 3.

Dokazivanje i prima facie dokaz državljanstva

(1) Državljanstvo lica koje se prihvata utvrđuje se na osnovu važećih dokumenata, navedenih u članu 4. Protokola o sprovođenju ovog sporazuma.

(2) Smatra se da je državljanstvo osnovano pretpostavljeno na osnovu dokumenata navedenih u članu 5. Protokola o sprovođenju ovog sporazuma.

(3) Kada Strana molilja smatra da je državljanstvo pretpostavljeno, zamoljenoj Strani šalje zahtev za readmisiju na obrascu iz Aneksa 2 Protokola o sprovođenju ovog sporazuma, radi dokazivanja.

(4) Smatra se da je državljanstvo dokazano ukoliko zamoljena Strana ne dokaže suprotno u roku od 20 (dvadeset) dana od dana prijema zahteva.

(5) Ukoliko se državljanstvo dokaže prima facie dokazima, nakon sprovođenja odgovarajućih provera od strane nadležnih organa, diplomatsko-konzularno predstavništvo zamoljene Strane izdaje bez odlaganja, a ne kasnije od 7 (sedam) radnih dana, putnu ispravu za readmisiju tog lica.

Član 4.

Readmisija državljana trećih država, lica bez državljanstva

(1) Odredbe čl. 2. i 3. ovog sporazuma primenjuju se mutatis mutandis na državljane trećih država, lica bez državljanstva koja imaju važeću dozvolu boravka, vizu za teritoriju države zamoljene Strane.

(2) Strana molilja prihvata na svaju teritoriju bez formalnosti lica navedena u stavu 1. ovog člana, ukoliko se naknadno može dokazati da, u vreme odlaska sa teritorije države Strane molilje, ta lica nisu imala dozvolu boravka ili vizu zamoljene Strane.

(3) Obaveza readmisije iz stava 1. ovog člana ne važi ukoliko:

a) je državljanin treće države ili lice bez državljanstva bilo samo u vazdušnom tranzitu preko međunarodnog aerodroma Strana; ili

b) je Strana molilja izdala državljaninu treće države ili licu bez državljanstva vizu ili dozvolu boravka pre ili nakon stupanja na njenu teritoriju osim ako:

to lice ima vizu ili dozvolu boravka koja kasnije ističe, a izdata je od zamoljene Strane, ili

je viza ili dozvola boravka izdata od Strane molilje pribavljena upotrebom falsifikovanih ili krivotvorenih isprava, ili davanjem lažnih izjava, a dotično lice je boravilo na, ili bilo u tranzitu preko teritorije zamoljene Strane, ili

da lice ne ispunjava nijedan uslov u vezi sa vizom i da je lice boravilo na, ili bilo u tranzitu preko teritorije zamoljene Strane.

(4) Zahtevi za readmisiju državljana trećih zemalja i lica bez državljanstva podnose se i ispituju neposredno među nadležnim organima Strana. Zahtev mora sadržati podatke navedene u Aneksu 2 Protokola o sprovođenju ovog sporazuma.

Član 5.

Rokovi za readmisiju

(1) Zamoljena strana dostavlja odgovor na zahtev za readmisiju pisanim putem u roku od 20 (dvadeset) dana od dana prijema zahteva. Ukoliko se u ovom roku ne obezbedi odgovor, smatraće se da je transfer odobren.

(2) Zamoljena strana prihvata lice čija je readmisija odobrena bez odlaganja, a najkasnije 30 (trideset) dana od dana prijema odgovora. Ovaj period može se produžiti na zahtev Strane molilje.

(3) Zahtev za readmisiju mora se podneti nadležnom organu zamoljene Strane u roku od najviše 6 (šest) meseci nakon što je nadležni organ Strane molilje utvrdio da državljanin treće zemlje ili lice bez državljanstva ne ispunjava ili više ne ispunjava uslove za ulazak, boravak ili nastanjenje. Kada postoje zakonske ili činjenične prepreke da se zahtev podnese na vreme, rok će, na zahtev Strane molilje, biti produžen, ali samo do onog trenutka kada te prepreke prestanu da postoje.

Član 6.

Tranzit

(1) Svaka Strana odobrava tranzit, na zahtev druge Strane, državljana trećih zemalja ili lica bez državljanstva ukoliko je Strana molilja osigurala dalje putovanje kroz druge države tranzita i prijem u odredišnu državu. U slučaju tranzita kopnenim putem, traznitna viza se izdaje u skladu sa nacionalnim propisima Strana.

(2) Tranzit lica iz stava 1. ovog člana može se odbriti ukoliko postoji dovoljno dokaza da u zemlji odredišta ili bilo kojoj tranzitnoj državi tom licu preti nečovečno postupanje ili smrtna kazna, ili da su život, fizička dobrobit ili sloboda ugroženi zbog etničkog porekla, veroispovesti, rase ili političkog uverenja.

(3) Tranzit takođe može biti odbijen ukoliko na teritoriji države zamoljene Strane, u državi tranzita ili odredišnoj zemlji to lice može biti podvrgnuto krivičnom gonjenju ili izvršenju kazne, osim u slučaju ilegalnog prelaska granice, iz razloga javnog zdravlja, nacionalne bezbednosti, javnog reda ili drugih nacionalnih interesa zamoljene Strane.

(4) Ukoliko zamoljena strana odbaci zahtev za tranzit zbog nepostupanja u skladu sa uslovima navedenim u st. od 1. do 3. ovog člana, ona obaveštava Stranu molilju o razlozima na kojima počiva ta odluka. Uprkos prethodnim garancijama, lica predviđena za tranzit biće vraćena Strani molilji, ukoliko odredbe stava 1. ovog člana nisu ispunjene, ili postoje druge smetnje shodno st. 2. ili 3. ovog člana. U takvim slučajevima, Strana molilja će prihvatiti dotično lice.

Član 7.

Obrazac zahteva za tranzit i postupak

(1) Zahtev za tranzit mora se podneti nadležnom organu zamoljene strane pisanim putem i treba da sadrži informacije utvrđene u Aneksu 3 Protokola o sprovođenju ovog sporazuma.

(2) Zamoljena Strana će odgovoriti u roku od 5 (pet) radnih dana od dana prijema zahteva. Ukoliko je zahtev odbijen zato što ne ispunjava neophodne uslove, Strana molilja mora biti bez odlaganja obaveštena o razlozima odbijanja tranzita. Ukoliko je neophodno, Strana molilja obezbeđuje pratnju za lica u tranzitu. Na zahtev, Strane se mogu dogovoriti da pratnju obezbedi zamoljena Strana.

(3) Ukoliko zamoljena Strana odobri zahtev, tranzit se realizuje u roku od 30 (trideset) dana od dana odgovora.

Član 8.

Transfer

(1) Pre vraćanja nekog lica, nadležni organi Strana unapred se pisanim putem dogovaraju o datumu vraćanja, graničnom prelazu, eventualnoj pratnji i drugim informacijama koje su bitne za povratak.

(2) U meri u kojoj je to moguće i ukoliko je neophodno, pismeni dogovor iz stava 1. ovog člana treba da sadrži i sledeće informacije:

izjavu koja ukazuje da će licu u postupku transfera možda biti potrebna pomoć ili nega, ukoliko je to u interesu dotičnog lica;

sve druge mere zaštite ili bezbednosti, koje mogu biti neophodne u konkretnom slučaju transfera ili informacije o zdravlju lica, ukoliko je to u interesu dotičnog lica.

(3) Prevoz može biti vazdušni ili kopneni. Vraćanje vazdušnim putem neće biti ograničeno na korišćenje nacionalnih prevoznika Strana i može se obaviti redovnim ili čarter letovima. U slučaju povratka pod pratnjom, pratioce će obezbediti Strana molilja.

Član 9.

Zaštita podataka

(1) Lični podaci koji će se dostavljati u skladu sa ovim sporazumom i Protokolom o sprovođenju ovog sporazuma, biće prikupljani, obrađivani i zaštićeni u skladu sa nacionalnim i međunarodnim pravom. Naročito će se poštovati sledeća načela:

Strane će koristiti lične podatke isključivo za potrebe i prema uslovima koje odrede Strane.

Na zahtev, Strane će obaveštavati jedna drugu o korišćenju dostavljenih podataka i dobijenim rezultatima.

v) Lične podatke mogu dostavljati i koristiti isključivo nadležni organi zaduženi za sprovođenje ovog sporazuma. Dalje dostavljanje drugim organima zahteva prethodnu pismenu saglasnost Strana.

g) Strane se staraju da podaci koji se dostavljaju budu tačni, neophodni i u granicama potreba zbog kojih se dostavljaju. Ograničenja predviđena zakonima njihovih država u pogledu dostavljanja podataka moraju se poštovati. Ukoliko su dostavljeni podaci netačni ili dostavljeni na nezakonit način, Strane će odmah obavestiti jedna drugu i ispraviti ili obrisati dotične podatke.

d) Na zahtev, lice koje se prihvata može zatražiti od nadležnih organa Strana informacije o korišćenju svojih ličnih podataka.

đ) Dostavljeni lični podaci čuvaće se samo onoliko koliko to zahteva potreba u cilju koje su dostavljeni. Svaka Strana će odgovarajućem nezavisnom organu poveriti poslove kontrole obrade i korišćenja pohranjenih podataka.

e) Svaka Strana će zaštititi dostavljene lične podatke od neovlašćenog pristupa, izmene ili obelodanjivanja. Podaci će imati najmanje jednak stepen zaštite koji imaju na osnovu nacionalnog zakonodavstva Strana.

(2) Lični podaci koji treba dostaviti u vezi sa readmisijom lica biće utvrđeni Protokolom o sprovođenju ovog sporazuma.

Član 10.

Troškovi

Svi troškovi readmisije i tranzita lica, u skladu sa ovim sporazumom, padaju na teret strane molilje.

Član 11.

Protokol o sprovođenju

U cilju daljeg sprovođenja ovog sporazuma, Strane će zaključiti Protokol o sprovođenju, kojim će se odrediti nadlženi organi, granini prelazi, dokumenta i Aneksi.

Član 12.

Odnos prema drugim međunarodnim dokumentima

Ovaj sporazum ne dovodi u pitanje prava, obaveze i odgovornosti Strana koje proističu iz međunarodnog prava, a naročito iz:

međunarodnih sporazuma o zaštiti ljudskih prava, osobito Evropske konvencije o ljudskim pravima od 4. novembra 1950. godine;

Konvencije od 28. jula 1951. godine o pravnom statusu izbeglica u verziji Protokola od 31. januara 1967. godine o pravnom statusu izbeglica;

međunarodnih sporazuma o ekstradiciji.

Član 13.

Principi dobre saradnje

(1) Svaki spor koji proistekne iz tumačenja, primene ili sprovođenja ovog sporazuma rešava se kroz uzajamne konsultacije i razmenu stavova, usmeno ili pismeno, između nadležnih organa Strana. One se stalno međusobno obaveštavaju o zahtevima (uslovima) za imigraciju državljana trećih država.

(2) Svaka Strana može zatražiti sastanak eksperata dveju Strana radi rešavanja svakog problema u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma i njegovog Protokola za sprovođenje.

Član 14.

Izmene i dopune

Strane mogu u svakom trenutku i na osnovu obostrane saglasnosti izmeniti i dopuniti ovaj sporazum zaključivanjem posebnog Protokola koji će biti sastavni deo ovog sporazuma i koji će stupiti na snagu u skladu sa članom 17. stav 1. ovog sporazuma.

Član 15.

Privremena obustava

Svaka Strana, nakon konsultacija sa drugom Stranom, može privremeno obustaviti, u celosti ili delimično, sprovođenje odredbi ovog sporazuma iz razloga javnog reda, zdravlja ili nacionalne bezbednosti. O privremenoj obustavi druga Strana se odmah obaveštava pisanim putem.

Član 16.

Rešavanje razmimoilaženja

Svaki spor koji se nastane u vezi sa primenom ili tumačenjem ovog sporazuma Strane rešavaju putem konsultacija i pregovora.

Član 17.

Stupanje na snagu i prestanak važenja

(1) Ovaj sporazum stupa na snagu prvog dana meseca koji sledi nakon datuma prijema poslednjeg obaveštenja kojim strane informišu, diplomatskim putem, o ispunjenju untrašnjih procedura potrebnih za njegovo stupanje na snagu.

(2) Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme. Svaka Strana može da otkaže ovaj sporazum u svakom trenutku dostavljajući drugoj Strani pisani otkaz diplomatskim putem. Otkaz stupa na snagu po završetku perioda od 90 (devedeset) dana počev od dana kada druga Strana primi to obaveštenje.

Sačinjeno u Ljubljani dana 28.2.2011, u dva originala, od kojih je svaki na srpskom, moldavskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju bilo kakvog razmimoilaženja u tumačenju, tekst na engleskom jeziku imaće prednost.

U ime VladeRepublike SrbijeIvica Dačić U ime VladeRepublike MoldavijeAleksej Roibu

PROTOKOL ZA SPROVOĐENJE

Sporazuma

između VladeRepublike Srbije i VladeRepublike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Moldavije, (u daljem tekstu „Strane”),

U svrhu primene Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave (u daljem tekstu: „Sporazum”)

Sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Nadležni organi

(član 11. Sporazuma)

Nadležni organi zaduženi za primenu Sporazuma su:

a) za Republiku Srbiju:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije,

Uprava za upravne poslove

Odeljenje za putne isprave

Odsek za sprovođenje Sporazuma o readmisiji

UL. Bulevar Mihajla Pupina br. 2

11070 Novi Beograd

Tel.: + 381 11 3118984; faks: + 381 11 3008203

Mejl: [email protected]

b) za Republiku Moldaviju:

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Biro za migracije i azil

Chisinau Stefan cel Mare 124 Str.

Tel. Fax +373 22 272203

Mejl: [email protected]

O svim promenama koje se tiču nadležnih organa ili njihovim pojedinostima navedenim u stavu 1. ovog člana odmah se obaveštava nadležni organ druge Strane, direktno i diplomatskim putem.

Član 2.

Zahtev za readmisiju i tranzit

(čl. 3. 4. i 7. Sporazuma)

Zahtev za readmisiju i tranzit podnosi nadležni organ Strane molilje, u pisanoj formi, nadležnom organu zamoljene Strane posredstvom bezbednih kanala komunikacije.

Odgovor na zahtev za readmisiju i tranzit zamoljena Strana dostavlja, u pisanoj formi, nadležnom organu Strane molilje posredstvom bezbednih kanala komunikacije.

Obrazac za readmisiju i tranzit koji treba koristiti priložen je u Aneksima 1 i 2 ovog protokola.

Član 3.

Granični prelazi

Za readmisiju i tranzit Strane utvrđuju sledeće granične prelaze:

a) za Republiku Srbiju:

Granični prelaz Vršac/Vatin (drumsko-železnički prelaz) i Međunarodni aerodrom „Nikola Tesla” Beograd;

b) za Republiku Moldaviju:

Granični prelaz Leuseni (putni prelaz) i Međunarodni aerodrom Chisinau;

Strane odmah obaveštavaju jedna drugu, diplomatskim putem, o svim promenama spiska graničnih prelaza datih u stavu 1. ovog člana.

Član 4.

Dokumenta za dokazivanje državljanstva sopstvenih državljana

(član 2. Sporazuma)

Za državljane Republike Srbije:

svaki tip važećeg pasoša izdat u skladu sa Zakonom o putnim ispravama („Službeni glasnik Republike Srbije”br. 90/07) i kasnije izmene i dopune zakona;

važeće lične karte izdate nakon 1. januara 2000. godine.

Za državljane Moldavije:

važeći pasoš bilo koje vrste;

važeće lične karte;

putne isprave izdate od strane nadležnih organa Republike Moldavije.

Član 5.

Dokumenta koja se smatraju prima facie dokazom državljanstva

(član 3. Sporazuma)

Državljanstvo se osnovano pretpostavlja na sledećoj osnovi:

bilo koji dokument naveden u članu 4. Protokola za sprovođenje, čiji je rok važenja istekao ili njegova fotokopija;

svaka javna isprava izdata od nadležnog organa ili njena kopija (pasoš, lična karta, vozačka dozvola, uverenje iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu);

potvrda o uvođenju u vojnu evidenciju ili vojna legitimacija;

detalji koje je obezbedilo lice o kome je reč;

odobrenja i istekle dozvole boravka;

drugi dokazi koje zamoljena ugovorna strana priznaje od slučaja do slučaja;

bona fide izjava svedoka pod zakletvom, deponovana u zapisniku;

otisci prstiju kao dokazi u evidenciji druge Strane.

Član 6.

Dokumenta koja se smatraju dokazom o postojanju uslova za readmisiju državljana trećih zemalja ili lica bez državljanstva

(član 4. Sporazuma)

pečati sa datumom prelaska granice ili slične overe u putnoj ispravi dotičnog lica ili neki drugi dokaz ulaska/izlaska (npr. fotografija);

karte koje glase na ime i/ili spisak putnika koji putuju avionom, vozom, autobusom ili brodom a koji ukazuje na prisustvo i plan putovanja dotičnog lica na teritoriji zamoljene države u određeno vreme;

Član 7.

Dokumenta koja se smatraju prima facie dokazom o postojanju uslova za readmisiju državljana trećih zemalja ili lica bez državljanstva

(član 4. Sporazuma)

dokumenta na ime dotičnog lica, uverenja i računi svake vrste (npr. hotelski računi, kartice sa zakazanim posetama lekarima/zubarima, kartice za pristup javnim/privatnim institucijama, sporazumi u unajmljivanju vozila, priznanice od kreditnih kartica, itd.) iz kojih se jasno vidi da je dotično lice boravilo na teritoriji zamoljene države određenog datuma;

zvanična izjava dotičnog lica u sudskom ili upravnom postupku;

opis koji su izdali relevantni državni organi države molilje o mestu i okolnostima u kojima je dotično lice bilo zatečeno nakon što je stupilo na teritoriju te države;

podaci u vezi sa identitetom i/ili boravkom lica koje su obezbedile međunarodne organizacije (npr. UNHCR);

izveštaji odnosno potvrde informacija koje su dali članovi porodica, saputnici, itd;

izjava dotičnog lica.

Član 8.

Završne odredbe

Ovaj protokol za sprovođenje stupiće na snagu istog datuma kada i Sporazum.

Ovaj protokol za sprovođenje prestaće da važi u isto vreme kada i Sporazum.

Na osnovu obostrane saglasnosti, Strane mogu vršiti izmene ovog protokola za sprovođenje, u pismenoj formi, diplomatskim putem.

Sačinjeno u Ljubljani, dana meseca 28.2 godine 2011, u dva primerka, svaki na srpskom, moldavskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju razlika u tumačenju Sporazuma, prevagu ima tekst na engleskom jeziku.

U ime VladeRepublike SrbijeIvica Dačić U ime Vlade Republike MoldavijeAleksej Roibu

Aneks 1

[ Simbol Republike Srbije] [ Simbol Republike Moldavije]

………………………………………………………………………………………………………..……….… …………………………………………………………..(Mesto i datum) (Znak nadležnog tela – podnosioca zahteva)

Br. predmeta: …………………………..………

Prima

……………………………………………..……….… ……………………………………………..……….……………………………………………………………(Znak nadležnog tela – primaoca zahteva)

ZAHTEV ZA READMISIJU

A. LIčNI PODACI1. Ime i prezime (podvući prezime):…………………………………………………..……………………………… fotografija2. Devojačko prezime:…………………………………………………..………………………………3. Datum i mesto rođenja:…………………………………………………..…………………

4. Pol i lični opis (visina, boja očiju, karakteristična obeležja, itd.):

……………………………………………………………………………………………………….

5. Takođe poznat/-a pod imenom (ranija imena, nadimci ili pseudonimi):

………………………………………………………………………………………………………..………………………..

6. Državljanstvo i jezik:

………………………………………………………………………………………………………..…………………..…..

7. Bračno stanje:

 oženjen/udata neoženjen/neudata razveden/-a udovac/udovica

Ako je oženjen/udata : ime i prezime supružnika: ……………………………………………….

Imena i starost dece (ako ih ima): …………………………………………………………………….

…………………………………………………………………….

…………………….………………………………….

…………………………………………………………………….

8. Ako je poznata, poslednja adresa u zamoljenoj državi:

………………………………………………………………………………………………………………………………….

B. LIčNI PODACI O SUPRUžNIKU (AKO JE PRIMENJIVO)

1. Ime i prezime (podvući prezime): …………………………………………………………………………………………….

2. Devojačko prezime:

………………………………………………………………………………….

3. Datum i mesto rođenja:

……………………………………………………………………………………….

4. Pol i lični opis (visina, boja očiju, karakteristična obeležja itd.):

………………………………………………………………………..

5. Takođe poznat/-a pod imenom (ranija imena, nadimci ili pseudonimi):

…………………………………………………………………………………………….

6. Državljanstvo i jezik:

…………………………………………………………………………………………….

V. LIčNI PODACI O DECI (AKO JE PRIMENJIVO)

1. Ime i prezime (podvući prezime): …………………………………………………………………………………………

2. Datum i mesto rođenja:

…………………………………….………………………………………………

3. Pol i lični opis (visina, boja očiju, karakteristična obeležja itd.):

….……………………………..…………………………………..

4. Takođe poznat/-a pod imenom (ranija imena, nadimci ili pseudonomi): ………………………………………………………………………………….

5. Državljanstvo i jezik:

…………………………………………………………………………………………

G. VRSTE DOKAZA U PRILOGU

1…………………………………………………………..(Br. pasoša) …………………………………………………………….(datum i mesto izdavanja) ……………………………………………………………(izdat od) …………………………………………………………….(važi do) 2…………………………………………………………..(Br. lične karte) …………………………………………………………….(datum i mesto izdavanja) …………………………………………………………….(izdata od) …………………………………………………………….(važi do) 3…………………………………………………………..(Br. vozačke dozvole) …………………………………………………………….(datum i mesto izdavanja) ……………………………………………………………(izdata od) …………………………………………………………….(važi do) 4…………………………………………………………..(Br. drugog zvaničnog dokumenta) …………………………………………………………….(datum i mesto izdavanja) …………………………………………………………….(izdata od) …………………………………………………………….(važi do)

5. Rezultati intervjua

D. PRIMEDBE

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………

(Potpis i pečat)

Aneks 2

Simbol Republike Srbije Simbol Republike Moldavije

…………………………………… …………………………………

………………………………………………. (Mesto i datum)

(znak nadležnog tela)

Br. predmeta: ……………………………………..…………

Prima ……………………………………….

…………………………………………………..

(znak nadležnog tela)

ZAHTEV ZA TRANZIT

u skladu sa čl. 6. i 7. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave

A. LIČNI PODACI

1 Ime i prezime (podvući prezime):

…………………………………………………….

Fotografija

Devojačko prezime:

…………………………………………………….

Datum i mesto rođenja:

…………………………………………………….

Pol i lični opis (visina, boja očiju, karakteristična obeležja itd):

…………………………………………………………………………

Takođe poznat/-a pod imenom (ranija imena, nadimci ili pseudonimi):

……………………………………………………………………………………………………….

Državljanstvo i jezik: ………………………………………………………………………………………….

Vrsta i broj putne isprave: ………………………………………………………………………………………………………..

B. TRANZIT

Vrsta tranzita: vazdušni, pomorski, kopneni

Zemlja krajnjeg destinacije ………………………………………………………………………..

Druge moguće zemlje tranzita …………………………………………………………………………

Predloženi granični prelazi, datum, vreme prelaska i moguća pratnja

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………..

5. Odobreno preuzimanje u tranzitnoj zemlji ili zemlji odredišta.

da ne

upoznati sa razlozima za odbijanje tranzita

da ne

V. ZAPAŽANJA

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(pečat) ……………………………………….

(potpis)

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasnikuRepublike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA ZAKLJUČIVANJE SPORAZUMA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave i Protokola za sprovođenje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o readmisiji lica koja nezakonito borave, sadržan je u članu 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da je nadležnost Republike Srbije da uređuje i obezbeđuje suverenost, nezavisnost, teritorijalnu celovitost i bezbednost Republike Srbije, njen međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE SPORAZUMA I PROTOKOLA

Razlozi za donošenje zakona o potvrđivanju Sporazuma i Protokola prvenstveno se odnose na smanjenje nivoa ilegalnih migracija iz pravca Republike Moldavije na teritoriju Republike Srbije i obrnuto, kao i unapređenje bilateralne policijske saradnje. U tom smislu, inicirano je zaključivanje Sporazuma i Protokola, koji je i potpisan 28.2.2011. godine u Ljubljani, Slovenija prilikom Ministarske konferencije.

Takođe, zakon je potrebno usvojiti kako bi se omogućio organizovan, recipročan i institucionalizovan povratak ilegalnih migranata, uzajamno sa teritorija Republike Srbije i Republike Moldavije.

III. OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno angažovati dodatna budžetska sredstva Republike Srbije.

Ostavite komentar