Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti odbrane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE REPUBLIKE MOLDAVIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti odbrane, koji je potpisan u Beogradu, 4. decembra 2013. godine, u originalu na srpskom, moldavskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE MOLDAVIJE

O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Moldavije (u daljem tekstu: „Strane”),

polazeći od ciljeva i principa Povelje Ujedinjenih nacija,

u želji da doprinesu miru i bezbednosti u svetu,

ponašajući se u duhu partnerstva i saradnje i sa željom da se razviju dobri odnosi u oblasti odbrane, radi poboljšanja uzajamnog poštovanja, poverenja i razumevanja,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Definicije

Termini koji se koriste u ovom sporazumu imaju sledeće značenje:

„Strana pošiljalac” označava državu koja šalje osoblje, sredstva i opremu na teritoriju Strane primaoca;

„Strana primalac” označava državu na čijoj teritoriji se nalaze osoblje, sredstva i oprema Strane pošiljaoca;

„Osoblje” označava vojna i civilna lica na službi u institucijama i organima Strana.

Član 2.

Cilj

Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje opštih principa i procedura za saradnju Strana u oblasti odbrane.

Saradnja između Strana zasniva se na principima ravnopravnosti, reciprociteta i zajedničkih interesa.

Član 3.

Odnos Sporazuma sa drugim ugovorima

Ovaj sporazum neće uticati na prava i obaveze Strana koje proističu iz međunarodnih ugovora koje su pojedinačno ili zajedno zaključile sa drugim državama ili međunarodnim organizacijama.

Član 4.

Nadležni organi

Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Ministarstvo odbrane Republike Moldavije.

Radi realizacije ovog sporazuma, nadležni organi Strana mogu da zaključe posebne ugovore.

Član 5.

Oblasti saradnje

Strane će ostvarivati saradnju u oblastima:

odbrambene i bezbednosne politike;

vojnoekonomske saradnje;

naučnotehničke saradnje;

vojnog obrazovanja i obuke;

vojne medicine i

drugim oblastima od zajedničkog interesa, o kojima se Strane ili njihovi nadležni organi dogovore.

Član 6.

Način sprovođenja Sporazuma

Saradnja između Strana će se ostvarivati:

zvaničnim posetama;

radnim sastancima;

razmenom iskustava i konsultacijama;

programima obuke i obrazovanja;

učešćem na vežbama;

učešćem na konferencijama, simpozijumima i seminarima i

na druge načine o kojima se Strane ili njihovi nadležni organi dogovore.

Član 7.

Godišnji plan saradnje

Na osnovu ovog sporazuma, a prema specifičnim potrebama, nadležni organi Strana će izraditi godišnji plan bilateralne saradnje za narednu godinu, u kome će utvrditi aktivnosti, vreme i mesto održavanja saradnje, odgovorne organe, broj učesnika i ostala pitanja u vezi sa organizacijom i sprovođenjem plana.

Član 8.

Razmena podataka

Za vreme sprovođenja ovog sporazuma, Strane će razmenjivati samo podatke za javnu upotrebu.

Razmena i zaštita tajnih podataka, urediće se posebnim sporazumom koji će se zaključiti između Strana.

Član 9.

Troškovi

Strane i/ili njihovi nadležni organi po principu reciprociteta, snose troškove u vezi sa realizacijom aktivnosti saglasno ovom sporazumu.

Strane i/ili njihovi nadležni organi mogu se dogovoriti o drugačijoj podeli troškova za konkretne aktivnosti.

Član 10.

Opšte odredbe

Tokom aktivnosti koje se, u skladu sa ovim sporazumom, realizuju na teritoriji države Strane primaoca, osoblje Strane pošiljaoca obavezno je da poštuje zakone i procedure Strane primaoca.

Osoblje Strane pošiljaoca disciplinski je odgovorno svom komandantu, odnosno višem državnom službeniku ili vojnom predstavniku na teritoriji države Strane primaoca.

Za svako počinjeno krivično delo na teritoriji Strane primaoca, osoblje Strane pošiljaoca, biće pod krivičnom jurisdikcijom Strane primaoca.

Svaka od Strana odriče se zahteva za naknadu štete u slučaju smrti, povrede ili štete, koje mogu zadesiti osoblje ili imovinu jedne od Strana, a koje proističu iz činjenja ili nečinjenja prouzrokovanih od strane osoblja druge Strane u toku sprovođenja ovog sporazuma.

Izuzetno od odredbe stava (4) ovog člana, zahtevi za naknadu štete mogu se potraživati u slučaju ako se činjenje ili nečinjenje izvrši namerno ili usled grube nepažnje. U tom slučaju, zahtev za naknadu štete rešava se direktnim pregovorima između Strana, bez predavanja trećoj strani u nadležnost na rešavanje.

U slučaju smrti, povrede ili štete koje trećoj strani nanese osoblje Strana u toku vršenja aktivnosti u skladu sa ovim sporazumom, Strane će se dogovoriti u vezi sa plaćanjem naknade. Ukoliko se dogovor ne postigne, o tome će odlučiti nadležni sud države u kojoj se dogodio incident koji je prouzrokovao štetu.

Član 11.

Medicinska zaštita

U slučaju potrebe Strana primalac pružiće bez naknade, hitnu medicinsku i stomatološku zaštitu osoblju Strane pošiljaoca dok boravi na njenoj teritoriji u cilju realizacije ovog sporazuma.

Član 12.

Rešavanje sporova

Svaki spor koji eventualno nastane prilikom tumačenja ili primene ovog sporazuma, rešavaće se pregovorima i konsultacijama između Strana, bez posredovanja treće države ili međunarodne organizacije.

Član 13.

Izmene i dopune

Strane mogu da izmene i dopune ovaj sporazum u bilo koje vreme, zajedničkom pisanom saglasnošću. Usaglašene izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa članom 15. ovog sporazuma.

Član 14.

Otkazivanje Sporazuma

Svaka od Strana može da otkaže ovaj sporazum pisanim obaveštenjem drugoj Strani. Sporazum će prestati da važi šest meseci nakon prijema takvog pisanog obaveštenja.

U slučaju prestanka važenja ovog sporazuma, sve aktivnosti započete u periodu njegovog važenja biće realizovane pod istim uslovima pod kojima su i započete.

Član 15.

Stupanje na snagu

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeni period.

Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema poslednjeg obaveštenja kojim se Strane međusobno obaveštavaju da su u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, sprovele postupak koji je neophodan za stupanje na snagu Sporazuma.

Sačinjeno u _______________, ___________ 2013. godine, u dva istovetna primerka na srpskom, moldavskom i engleskom jeziku. U slučaju različitog tumačenja ovog sporazuma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIKE MOLDAVIJE

______________________________ _________________________________

Nebojša Rodić Vitalie Marinuca

ministar odbrane ministar odbrane

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti odbrane sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o saradnji u oblasti odbrane (u daljem tekstu: Sporazum), čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, opredeljuju se osnovni ciljevi i principi na kojima će se zasnivati saradnja u oblasti odbrane između vlada Republike Srbije i Republike Moldavije, odnosno njihovih nadležnih organa, a u cilju doprinosa razvoju celokupnih bilateralnih odnosa dve države, kao i miru i bezbednosti u svetu.

Prvenstveni cilj predloženog zakona, odnosno zaključenog sporazuma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane (planiranje odbrane, vojnoekonomska i vojnonaučna saradnja, vojno obrazovanje i obuka, mirovne operacije, kao i drugi segmenti od zajedničkog interesa).

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, budući da se sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma, predviđaju finansijskim planom Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar