Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Namibije o saradnji u oblasti odbrane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE REPUBLIKE NAMIBIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Namibije o saradnji u oblasti odbrane, koji je potpisan u Beogradu, 25. oktobra 2010. godine, u originalu na srpskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

S P O R A Z U M

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE NAMIBIJE

O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Namibije (u daljem tekstu: „Strane“);

uzimajući u obzir ciljeve i principe Povelje Ujedinjenih nacija,

u želji da doprinose miru i bezbednosti u svetu,

delujući u duhu partnerstva i saradnje sa željom da razvijaju dobre odnose u oblasti odbrane, radi povećanja uzajamnog poštovanja, poverenja i razumevanja,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje opštih principa i procedura za saradnju Strana u oblasti odbrane.

Saradnja između Strana zasnovana je na principima ravnopravnosti, reciprociteta i zajedničkih interesa.

Saradnja, saglasno ovom sporazumu, realizovaće se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strana i principima međunarodnog prava i ne utiče na prava i obaveze Strana koje proizilaze iz međunarodnih sporazuma, koje su one pojedinačno ili zajedno zaključile sa drugim državama ili međunarodnim organizacijama.

Član 2.

Termini koji se koriste u ovom sporazumu imaju sledeće značenje:

Strana pošiljalac je Strana koja šalje osoblje, sredstva i opremu na teritoriju Strane primaoca.

Strana primalac je Strana na teritoriji čije države se nalaze osoblje, sredstva i oprema Strane pošiljaoca.

Osoblje su vojna i civilna lica na službi u institucijama i organima Strana.

Član 3.

Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su Ministarstvo odbrane Republike Srbije za Vladu Republike Srbije i Ministarstvo odbrane Republike Namibije za Vladu Republike Namibije.

Radi realizacije ovog sporazuma, nadležni organi Strana mogu da zaključe posebne ugovore.

Saglasno ovom sporazumu i u skladu sa konkretnim potrebama, nadležni organi Strana će izrađivati godišnje bilateralne planove saradnje.

Član 4.

Strane ostvaruju saradnju u sledećim oblastima:

odbrambena i bezbednosna politika;

planiranje odbrane;

vojnoekonomska saradnja;

vojnonaučna saradnja;

vojno obrazovanje i obuka;

zakonodavstvo u oblasti odbrane;

vojna medicina;

vojna topografija i kartografija;

mirovne, humanitarne i druge slične operacije;

zaštita životne sredine u okviru vojnih objekata;

društvene, sportske i kulturne aktivnosti;

druge oblasti od zajedničkog interesa o kojima se Strane ili njihovi nadležni organi dogovore.

Član 5.

Saradnja između Strana ostvarivaće se kroz sledeće aktivnosti:

zvanične posete;

radne sastanke;

razmenom iskustava i konsultacijama;

učešćem na vežbama;

učešćem na konferencijama, simpozijumima i seminarima;

razmenom informacija i dokumenata i istraživačkim projektima od zajedničkog interesa;

drugim oblicima saradnje o kojima Strane ili njihovi nadležni organi postignu dogovor.

Član 6.

Tokom realizacije ovog sporazuma, Strane razmenjuju isključivo informacije za javnu upotrebu.

Član 7.

Strane i/ili njihovi nadležni organi će po principu reciprociteta, snositi sve troškove u vezi sa realizacijom aktivnosti u skladu sa ovim sporazumom, kao i posebnim ugovorima i planovima, u skladu sa članom 3. ovog sporazuma.

Strane i/ili njihovi nadležni organi se mogu dogovoriti o drugačijoj podeli troškova za konkretne aktivnosti.

Član 8.

Za vreme sprovođenja aktivnosti u skladu sa ovim sporazumom na teritoriji države Strane primaoca, osoblje Strane pošiljaoca obavezno je da se pridržava zakona, procedura i običaja Strane primaoca.

Osoblje Strane pošiljaoca disciplinski je odgovorno svom pretpostavljenom starešini, odnosno višem državnom službeniku ili vojnom predstavniku na teritoriji države Strane primaoca.

Za svako krivično delo počinjeno na teritoriji države Strane primaoca, osoblje Strane pošiljaoca, biće pod isključivom krivičnom jurisdikcijom Strane primaoca.

Za vreme realizacije ovog sporazuma, obe Strane odriču se prava da podnose bilo kakve zahteve u vezi sa štetom ili uništenjem imovine druge Strane ili u slučaju smrti ili povrede njihovog osoblja do kojih dođe usled dela ili propusta osoblja druge Strane. Odštetni zahtevi se mogu podnositi jedino ako je do dela ili propusta došlo namerno ili usled grube nepažnje. U takvom slučaju, zahtevi će se rešavati direktnim pregovorima između Strana i neće se predavati nekoj trećoj strani radi rešavanja.

U slučaju smrti, povrede ili štete koju osoblje Strana nanese trećoj strani u toku obavljanja aktivnosti u skladu sa ovim sporazumom, Strane će se dogovoriti u vezi sa plaćanjem naknade. Ukoliko se dogovor ne postigne, slučaj se predaje nadležnim sudovima u zemlji u kojoj se dogodio incident koji je prouzrokovao štetu.

Član 9.

U slučaju potrebe, Strana primalac pružiće osoblju Strane pošiljaoca hitnu medicinsku i neophodnu stomatološku zaštitu bez naknade, dok boravi na njenoj teritoriji radi realizacije ovog sporazuma.

Član 10.

Svaki spor koji eventualno nastane usled tumačenja ili primene ovog sporazuma, Strane će rešavati isključivo međusobnim pregovorima i konsultacijama, bez posredovanja treće strane ili međunarodne organizacije.

Član 11.

Strane mogu da izmene i dopune ovaj sporazum u bilo koje vreme, zajedničkom pisanom saglasnošću. Usvojene izmene i dopune će stupiti na snagu u skladu sa članom 12. ovog sporazuma.

Bilo koja od Strana može da otkaže ovaj sporazum pisanim obaveštenjem drugoj Strani. Sporazum prestaje da važi šest (6) meseci nakon prijema takvog pisanog obaveštenja.

U slučaju otkazivanja ovog sporazuma, sve aktivnosti započete u periodu važenja ovog sporazuma biće realizovane pod istim uslovima koji su primenjivani u vreme kada su te aktivnosti započete.

U slučaju prestanka važenja Sporazuma, posebni ugovori iz člana 3. ovog sporazuma ostaju i dalje na snazi, osim ako tim ugovorima nije drugačije predviđeno.

Član 12.

Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema drugog od dva obaveštenja kojim se Strane međusobno obaveštavaju da su u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom sprovele postupke neophodne za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj sporazum ostaje na snazi pet (5) godina od dana kada Strane obaveste jedna drugu kako je utvrđeno u stavu 1. ovog člana.

Nakon isteka početnog perioda od pet (5) godina koji se navodi u stavu 2. ovog člana, Strane mogu obnoviti ovaj sporazum za još pet (5) godina.

Potpisano u Beogradu, 25. oktobra 2010. godine, u dva istovetna primerka na srpskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi primerci podjednako autentični. U slučaju razlika u tumačenju odredbi ovog sporazuma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIKE NAMIBIJE

_________________________ ___________________________

ministar odbrane ministar odbrane

Dragan Šutanovac Čarls Dikson Filip Namola

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Namibije sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za potvrđivanje Sporazuma

Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Namibije o saradnji u oblasti odbrane (u daljem tekstu: Sporazum), čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, opredeljuju se osnovni ciljevi i principi na kojima će se zasnivati saradnja u oblasti odbrane između vlada Republike Srbije i Republike Namibije, odnosno njihovih nadležnih organa, a u cilju doprinosa razvoju celokupnih bilateralnih odnosa dve države, kao i miru i bezbednosti u svetu.

Prvenstveni cilj predloženog zakona, odnosno zaključenog Sporazuma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane (planiranje odbrane, vojnoekonomska i vojnonaučna saradnja, vojno obrazovanje i obuka, mirovne operacije, kao i drugi segmenti od zajedničkog interesa).

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, budući da se sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma, predviđaju finansijskim planom Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar