Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti

PREDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SAVEZNE REPUBLIKE NEMAČKE O SARADNJI U OBLASTI BEZBEDNOSTI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti, potpisan 22. marta 2016. godine, u Berlinu, u originalu na srpskom i nemačkom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti u originalu na srpskom jeziku glasi:

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti

Vlada Republike Srbije

i

Vlada Savezne Republike Nemačke

(u daljem tekstu: strane ugovornice)

u nastojanju da nastave učvršćivanje i razvijanje prijateljskih odnosa između Republike Srbije i Savezne Republike Nemačke ,

u uverenju da je saradnja od velikog značaja za efikasno sprečavanje i suzbijanje krivičnih dela, posebno organizovanog i teškog kriminala, terorizma, kriminala u vezi sa opojnim drogama, ilegalne trgovine oružjem, kao i ilegalne migracije i krijumčarenja ljudi preko državne granice,

vođene namerom da na svojoj državnoj teritoriji građane svojih država kao i druga lica efikasno štite od krivičnih dela,

u skladu sa ciljevima i načelima međunarodnih ugovora koje su potvrdile obe države, kao i rezolucijama Ujedinjenih nacija i njihovih posebnih organizacija u oblasti suzbijanja kriminala,

sporazumele su se kao što sledi:

Član 1.

Predmet saradnje

(1) Strane ugovornice međusobno sarađuju preko svojih nadležnih organa na prevenciji, suzbijanju i rasvetljavanju krivičnih dela organizovanog i teškog kriminala.

(2) Ta saradnja posebno obuhvata sledeće oblasti:

1. krivična dela protiv života, tela, zdravlja i lične slobode;

2. terorizam i finansiranje terorizma;

3. neovlašćeno gajenje, neovlašćena proizvodnja, dobijanje, prerada, skladištenje, uvoz, izvoz ili prevoz kao i nedozvoljena trgovina opojnim drogama, psihotropnim supstancama i prekursorima;

4. posredovanje u vršenju prostitucije i trgovina ljudima;

5. krijumčarenje ljudi i ilegalna migracija;

6. nedozvoljena proizvodnja, nedozvoljena trgovina i krijumčarenje oružja, municije i eksplozivnih materija, kao i radioaktivnog materijala;

7. nedozvoljena trgovina robama i tehnologijama sa mogućom dvostrukom namenom;

8. nedozvoljena trgovina kulturnim dobrima;

9. ucena, iznuda i otmica;

10. proizvodnja i stavljanje u promet falsifikovanog novca, falsifikovanje negotovinskih platnih sredstava ili vrednosnih papira, kao i upotreba falsifikovanih negotovinskih platnih sredstava ili vrednosnih papira;

11. proizvodnja falsifikovanih ili prepravljanje službenih dokumenata i isprava;

12. imovinski kriminal;

13. međunarodno krijumčarenje vozila;

14. prevara, uključujući i prevaru koja se odnosi na subvencije;

15. utaja poreza i carinskih dažbina;

16. korupcija;

17. prevara u igrama na sreću i nedozvoljeno organizovanje igara na sreću;

18. pranje novca;

19. krivična dela protiv životne sredine;

20. visokotehnološki kriminal;

21. krivična dela protiv intelektualne svojine.

(3) Strane ugovornice će međusobno sarađivati, posebno u slučajevima u kojima se vrše krivične radnje ili se pripremaju takve radnje na državnoj teritoriji jedne od strana ugovornica, a postoje indicije da se te radnje mogu odnositi i na državnu teritoriju druge strane ugovornice ili mogu predstavljati opasnost za njenu bezbednost.

Član 2.

Oblici saradnje

Strane ugovornice će u skladu sa odredbama člana 5. ovog sporazuma međusobno sarađivati na prevenciji i suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i drugih krivičnih dela iz člana 1. ovog sporazuma. U tu svrhu strane ugovornice će:

po potrebi razmenjivati stručnjake sa ciljem međusobnog obaveštavanja o vrstama i metodama prevencije i suzbijanja kriminala, kao i stručnjake za suzbijanje posebnih oblika suzbijanja kriminala i kriminalističke tehnike;

saopštavati jedna drugoj informacije i lične podatke o učesnicima u krivičnim delima, o strukturi grupa izvršilaca i kriminalnih organizacija, o njihovim međusobnim vezama, o tipičnom ponašanju izvršilaca i grupa, o činjeničnom stanju, posebno o vremenu, mestu i načinu izvršenja krivičnog dela, o sredstvima izvršenja krivičnog dela, specifičnostima, kao i o prekršenim odredbama krivičnog zakonika i preduzetim merama, ukoliko je to potrebno za suzbijanje krivičnih dela ili u konkretnom slučaju, za otklanjanje značajne opasnosti za javnu bezbednost;

3. na zahtev sprovesti mere dozvoljene u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva one strane ugovornice kojoj je upućen zahtev, pri čemu strane ugovornice mogu odobriti prisustvo predstavnika nadležnih organa druge strane ugovornice prilikom sprovođenja operativnih mera;

4. kroz međusobno usklađene policijske mere sarađivati u operativnim istragama, kao i jedna drugoj pružati personalnu, materijalnu i organizacionu pomoć;

5. razmenjivati iskustva i informacije, posebno o uobičajenim metodama međunarodnog kriminala kao i o posebnim, novim pojavnim oblicima vršenja krivičnog dela;

6. sarađivati u oblasti zaštite svedoka iz delokruga nadležnosti policije;

7. po potrebi razmenjivati rezultate kriminalističkih i kriminoloških istraživanja;

8. sarađivati u oblasti kriminalističkog veštačenja;

9. međusobno staviti na raspolaganje uzorke predmeta stečenih izvršenjem krivičnih dela ili upotrebljenih za izvršenje krivičnih dela ili koji se zloupotrebljavaju;

10. prema mogućnostima uputiti stručnjake sa ciljem stručnog usavršavanja i razmene iskustava;

11. sarađivati u oblasti stručnog obrazovanja i usavršavanja;

12. po potrebi i u okviru konkretnih istražnih postupaka sa ciljem pripreme i sprovođenja zajedničkih mera održavati radne sastanke.

Član 3.

Saradnja prilikom prevencije i suzbijanja kriminala u vezi sa opojnim drogama

U cilju prevencije i suzbijanja neovlašćenog gajenja, neovlašćene proizvodnje, dobijanja, prerade, skladištenja, uvoza, izvoza i prevoza opojnih droga kao i neovlašćene trgovine opojnim drogama, psihotropnim supstancama i prekursorima, strane ugovornice će u skladu sa odredbama člana 5. ovog sporazuma naročito činiti sledeće:

saopštavati jedna drugoj lične podatke i druga saznanja koja se odnose na postupak o licima koja učestvuju u neovlašćenoj proizvodnji opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora, kao i neovlašćenoj trgovini takvim materijama, podatke o skrovištima i prevoznim sredstvima, načinu rada, mestima porekla i destinacijama distribucije opojnih droga, kao i posebne pojedinosti slučaja, ukoliko je to potrebno za suzbijanje krivičnih dela ili u konkretnom slučaju za otklanjanje značajne opasnosti za javnu bezbednost;

na zahtev sprovesti kontrolisane isporuke i druge posebne istražne mere u vezi sa neovlašćenom trgovinom opojnim drogama, psihotropnim supstancama i prekursorima, kao i drugu stranu ugovornicu obavestiti o dobijenim saznanjima;

saopštavati jedna drugoj informacije o uobičajenim metodama ilegalne, prekogranične trgovine opojnim drogama, psihotropnim supstancama i prekursorima;

razmenjivati rezultate kriminalističkih i kriminoloških istraživanja o trgovini opojnim drogama i psihotropnim supstancama i zloupotrebi istih;

dostavljati jedna drugoj informacije o novim opojnim i drugim opasnim supstancama koje se zloupotrebljavaju, a koje su biljnog ili sintetičkog porekla;

razmenjivati iskustva u nadzoru nad legalnim prometom opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora koji su neophodni za njihovu neovlašćenu proizvodnju, i to u vezi s mogućim neovlašćenim preusmeravanjem ovih materija u nelegalne tokove;

zajedno sprovesti mere koje su neophodne za sprečavanje neovlašćenog preusmeravanja ovih materija u nelegalne tokove, a koje nadilaze obaveze strana ugovornica iz važećih konvencija u oblasti opojnih droga;

sprovesti zajedničke mere sa ciljem suzbijanja neovlašćene proizvodnje sintetičkih droga.

Član 4.

Zahtev za dostavljanje informacija

(1) Dostavljanje informacija vrše organi jedne strane ugovornice koji su nadležni u skladu sa odredbama člana 6. ovog sporazuma na pismeni zahtev nadležnih organa druge strane ugovornice. U hitnim slučajevima zahtev se može podneti i usmeno, s tim da bude bez odlaganja potvrđen pismenim putem.

(2) Zahtev iz stava 1. ovog člana podnosi se na srpskom ili nemačkom ili nekom drugom jeziku koji su obe strane sporazumno odabrale, i sadrži:

1. podatke o svrsi zahteva;

2. informacije potrebne za ispunjavanje zahteva;

3. podatak o tome koje informacije treba dostaviti i

4. rokove za ispunjavanje zahteva, ukoliko je to potrebno.

(3) U skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom nadležni organi jedne strane ugovornice će saopštiti nadležnim organima druge strane ugovornice informacije i bez prethodno podnetog zahteva, ukoliko su iste od značaja za drugu stranu ugovornicu u suzbijanju i rasvetljavanju krivičnih dela organizovanog i teškog kriminala.

(4) Dostavljene informacije se ne prosleđuju trećoj strani bez prethodnog pismenog odobrenja strane ugovornice koja je te informacije dostavila.

Član 5.

Poštovanje zakona i ostalih propisa strana ugovornica i odnos prema drugim međunarodnim sporazumima

(1) Strane ugovornice sarađuju u svim oblastima navedenim u ovom sporazumu u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom.

(2) Ovaj sporazum ne utiče na obaveze strana ugovornica koje proizilaze iz bilateralnih ili multilateralnih sporazuma.

(3) Ovaj sporazum ne utiče na odredbe nacionalnog zakonodavstva o izručenju i drugoj pravnoj pomoći u krivičnim stvarima niti na odredbe nacionalnog zakonodavstva o administrativnoj i pravnoj pomoći u fiskalnim stvarima niti na ostale obaveze strana ugovornica koje proizlaze iz bilateralnih i multilateralnih sporazuma. Ovaj sporazum ne predstavlja osnov za podnošenje zahteva za dostavljanje podataka ili informacija sa ciljem njihovog korišćenja kao dokaz u krivičnim postupcima. Podaci ili informacije dostavljene u skladu sa odredbama ovog sporazuma, ne smeju se upotrebljavati u tu svrhu bez prethodnog odobrenja strane ugovornice koja ih dostavlja, a koja će to odobriti u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i u skladu sa važećim odredbama iz bilateralnih ili multilateralnih sporazuma o pružanju pravne pomoći u krivičnim stvarima.

Član 6.

Nadležni organi

(1) U cilju sprovođenja ovog sporazuma saradnja između strana ugovornica odvijaće se neposredno između dole navedenih nadležnih organa i stručnjaka koje će ti organi imenovati.

1. Nadležni organi na strani Vlade Republike Srbije su:

a) Ministarstvo unutrašnjih poslova,

b) Ministarstvo finansija i

v) Ministarstvo zdravlja.

2. Nadležni organi na strani Vlade Savezne Republike Nemačke su:

a) Savezno ministarstvo unutrašnjih poslova

b) Savezno ministarstvo finansija,

v) Savezno ministarstvo zdravlja,

g) Savezna kriminalistička služba,

d) Direkcija Savezne policije,

đ) Carinska kriminalistička služba i

e) Savezni institut za lekove i medicinske proizvode.

(2) Strane ugovornice obavestiće diplomatskim putem jedna drugu o izmenama u nadležnostima ili nazivu organa koji sprovode ovaj sporazum.

Član 7.

Konsultacije i Protokol o sprovođenju

Strane ugovornice održaće po potrebi i po prethodnom dogovoru konsultacije sa ciljem efikasnosti saradnje predviđene u skladu sa članovima od 1. do 4. ovog sporazuma. Pojedinosti i postupci saradnje dogovorene u skladu sa članovima od 1. do 4. ovog sporazuma mogu se utvrditi posebnim Protokolom o sprovođenju.

Član 8.

Zaštita ličnih podataka

U skladu sa nacionalnim zakonodavstvom svake strane ugovornice nadležni organi strana ugovornica navedeni u članu 6. ovog sporazuma će dostavljati i upotrebljavati lične podatke, u daljem tekstu: „podatke“, u okviru ovog sporazuma u skladu sa sledećim odredbama:

1. Organ strane ugovornice koji prima podatke, obavestiće organ druge strane ugovornice koji je podatke dostavio, na zahtev, o korišćenju dostavljenih podataka i time postignutnim rezultatima.

2. Primalac podataka koristiće iste isključivo u svrhe određene ovim sporazumom i u skladu sa uslovima koje je odredio organ koji je podatke dostavio. Korišćenje tih podataka je, pored toga, dozvoljeno za sprečavanje i istragu teških krivičnih dela kao i u svrhu otklanjanja značajnih opasnosti za javnu bezbednost.

3. Organ koji dostavlja podatke dužan je da vodi računa o tačnosti dostavljenih podataka kao i o neophodnosti i srazmernosti u odnosu na cilj koji se njihovim dostavljanjem želi postići. Pri tome, uvažiće se važeće zabrane koje nacionalno zakonodavstvo predviđa za dostavljanje podataka. Ukoliko organ koji dostavlja podatke ima razloga da pretpostavi da se dostavljanjem podataka krše odredbe nacionalnog zakonodavstva ili se nanosi šteta bitnim interesima lica čiji se podaci dostavljaju, isti se neće dostaviti. U slučaju dostavljanja netačnih podataka ili podataka koji se nisu smeli dostaviti, neophodno je da se o tome bez odlaganja obavesti primalac podataka. Isti je dužan da dostavljene podatke neposredno ispravi ili briše.

4. Licu će se na zahtev pružiti obaveštenje o podacima koji o njemu postoje i o svrsi njihovog korišćenja. Njegovo pravo na dobijanje takvog obaveštenja se zasniva na nacionalnom zakonodavstvu strane ugovornice na čijoj teritoriji se podnosi zahtev o izdavanju takvog obaveštenja. Pravo na davanje takvog obaveštenja se može uskratiti ako interes države da se obaveštenje ne da, ima primat u odnosu na interese podnosioca zahteva.

5. Ukoliko se nekom licu u vezi sa dostavljanjem podataka u skladu sa ovim sporazumom protivpravno nanese šteta, organ koji je primio podatke, dužan je da tom licu nadoknadi štetu u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom. Organ koji je primio podatke, ne može se pozvati na to da je štetu prouzrokovao organ koji je dostavio podatke. U slučaju da organ koji je primio podatke nadoknadi štetu prouzrokovanu korišćenjem netačnih podataka ili podataka čije dostavljanje nije odobreno, organ koji je dostavio podatke nadoknadiće organu koje ih je primio puni iznos nadoknade.

Organ koji dostavlja podatke će prilikom dostavljanja podataka upozoravati na rokove za čuvanje tih podataka predviđene svojim nacionalnim zakonodavstvom, po čijem isteku se isti brišu. Nezavisno od navedenih rokova, dostavljeni podaci se brišu nakon što se ispuni svrha za koju su dostavljeni.

Organ koji dostavlja podatke i organ koji ih prima obezbediće da se dostavljanje i primanje podataka evidentira.

Organ koji dostavlja podatke i organ koji ih prima dužni su da dostavljene podatke efikasno zaštite od neovlašćenog pristupa, neovlašćene izmene i neovlašćenog objavljivanja.

Član 9.

Upućivanje oficira za vezu

(1) Strana ugovornica može po potrebi i uz saglasnost druge strane ugovornice uputiti oficire za vezu policijskim organima druge strane ugovornice.

(2) Oficiri za vezu imaju savetodavnu funkciju i pružaju pomoć bez prava na samostalno vršenje policijskih ovlašćenja na teritoriji druge strane ugovornice. Oni daju informacije i obavljaju svoje zadatke u okviru uputstava strane ugovornice koja ih šalje uz poštovanje nacionalnog zakonodavstva strane ugovornice koja ih prima.

Član 10.

Granice saradnje

(1) Svaka strana ugovornica ima pravo da delimično ili potpuno odbije ili uslovi saradnju u okviru ovog sporazuma, ukoliko:

1. saradnja ograničava njen suverenitet, njenu bezbednost ili druge značajne interese,

2. je saradnja u suprotnosti sa njenim nacionalnim zakonodavstvom,

3. saradanja ugrožava njene istrage ili operativne mere u toku,

4. je saradnja u suprotnosti sa sudskom odlukom donetom na njenoj državnoj teritoriji,

5. se saradnja odnosi na radnju izvršenja koja, u skladu sa zakonima jedne od strana ugovornica, nije kažnjiva.

(2) Strana ugovornica koja odbija saradnju dužna je da obavesti drugu stranu ugovornicu o razlozima njenog odbijanja.

Član 11.

Stupanje na snagu

Ovaj sporazum stupa na snagu na dan kada se strane ugovornice međusobno pismeno budu obavestile diplomatskim putem da su ispunjeni uslovi za stupanje na snagu ovog

sporazuma predviđeni njihovim nacionalim zakonodavstvom, s tim da je merodavan dan prijema poslednjeg obaveštenja.

Član 12.

Rok važenja

Ovaj sporazum zaključuje se na neodređeno vreme. Svaka strana ugovornica ima pravo da ga pismeno diplomatskim putem otkaže. Sporazum prestaje da važi tri meseca od dana kada je druga strana ugovornica primila obaveštenje o otkazu.

Član 13.

Registrovanje

Neposredno nakon stupanja na snagu ovog sporazuma Vlada Savezne Republike Nemačke pokrenuće njegovu registraciju kod Sekretarijata Ujedinjenih nacija u skladu sa članom 102. Povelje Ujedinjenih nacija.

Sačinjeno u Berlinu, dana 22.03.2016. u dva originalna primerka, svaki na srpskom i nemačkom jeziku, pri čemu su oba teksta podjednako verodostojna.

Za VladuRepublike Srbije Za Vladu Savezne Republike Nemačke

dr Nebojša Stefanović Tomas De Mezijer

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Ustavni osnov za potvrđivanje sporazuma

Ustavni osnov za potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojoj je u nadležnosti Narodne skupštine da potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za potvrđivanje sporazuma

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Savezne Republike Nemačke o saradnji u oblasti bezbednosti, potpisan je 22. marta 2016. godine, u Berlinu.

Potvrđivanjem ovog sporazuma omogućuje se njegovo stupanje na snagu, kako je predviđeno članom 11. Sporazuma, po kome ovaj sporazum stupa na snagu na dan kada se strane ugovornice međusobno pismeno budu obavestile diplomatskim putem da su ispunjeni uslovi za stupanje na snagu ovog sporazuma predviđeni njihovim nacionalnim zakonodavstvom, s tim da je merodavan dan prijema poslednjeg obaveštenja.

Ujedno potvrđivanjem ovog sporazuma omogućiće se njegova primena, koja treba da doprinese učvršćivanju i daljem jačanju saradnje sa Saveznom Republikom Nemačkom u oblasti bezbednosti, a posebno u oblasti efikasnog sprečavanja i suzbijanja krivičnih dela, posebno organizovanog i teškog kriminala, terorizma, kriminala u vezi sa opojnim drogama, ilegalne trgovine oružjem, kao i ilegalne migracije i krijumčarenja ljudi preko državne granice.

Saglasno članu 13. Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni glasnik RS”, broj 32/13), Ministarstvo spoljnih poslova pokreće postupak potvrđivanja navedenog sporazuma.

III. Ocena potrebe finansijskih sredstava za sprovođenje zakona

Sredstva za navedeni sporazum, obezbeđena su Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15), Program-1401 Bezbedno društvo, Funkcija 310, Programska aktivnost 0002 Administracija i upravljanje na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja u iznosu od 126.000,00 dinara i Programska aktivnost 0001 Materijalno tehnički kapaciteti na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal u iznosu od 15.000,00 dinara.

Za sprovođenje sporazuma u narednim godinama, ukoliko budu potrebna sredstva, ista će biti planirana u skladu sa bilansnim mogućnostima i limitom koje Ministarstvo finansija utvrdi za razdeo 15 – Ministarstva unutrašnjih poslova.

Ostavite komentar