Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti odbrane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE REPUBLIKE POLJSKE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti odbrane, koji je potpisan u Beogradu, 10. juna 2013. godine, u originalu na srpskom, poljskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE POLJSKE

O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Poljske, u daljem tekstu: „Ugovorne strane”,

deleći zajednički interes da doprinose međunarodnom miru, poverenju i stabilizaciji;

uzimajući u obzir razvoj odnosa između država u Evropi i svetu u celini;

delujući u duhu Povelje Ujedinjenih nacija, Helsinškog završnog akta Konferencije o bezbednosti i saradnji u Evropi i Pariske povelje za novu Evropu,

smatrajući da je saradnja u oblasti odbrane element od vitalnog značaja u preoblikovanju i unapređivanju sistema bezbednosti u svetu,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Opšte odredbe

1. Cilj ovog sporazuma je uspostavljanje pravnog okvira za saradnju između Ugovornih strana u oblasti odbrane, kao i utvrđivanje opštih principa ove saradnje.

2. Saradnja između Ugovornih strana u okviru ovog sporazuma sprovodiće se u skladu sa njihovim nadležnostima, nacionalnim zakonodavstvom, odredbama međunarodnog prava, kao i međunarodno preuzetim obavezama Republike Srbije i Republike Poljske.

3. Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su: Ministarstvo odbrane u ime Republike Srbije i ministar nacionalne odbrane, u saradnji sa ministrom nadležnim za ekonomska pitanja, u ime Republike Poljske.

Član 2.

Definicije

Za potrebe ovog sporazuma, termini koji se u njemu koriste imaju sledeće značenje:

1) „Vojno osoblje” su pripadnici oružanih snaga Republike Srbije i Republike Poljske.

2) „Civilno osoblje” su lica koja su zaposlena u oružanim snagama i ministarstvima nadležnim za pitanja odbrane u Republici Srbiji ili Republici Poljskoj.

3) „Strana pošiljalac” je Ugovorna strana koja šalje svoje vojno i civilno osoblje na teritoriju Strane primaoca u skladu sa odredbama ovog sporazuma.

4) „Strana primalac” je Ugovorna strana koja prima vojno i civilno osoblje Strane pošiljaoca u skladu sa odredbama ovog sporazuma.

Član 3.

Oblasti saradnje

1. Ugovorne strane će sarađivati u sledećim oblastima:

1) planiranje odbrane;

2) funkcionisanje oružanih snaga u modernim demokratskim društvima, uključujući i primenu odredbi međunarodnih ugovora u oblasti odbrane, bezbednosti i kontrole naoružanja;

3) mirovne i humanitarne misije i druge operacije međunarodnih organizacija koje se odnose na podršku miru i borbu protiv terorizma;

4) organizacija oružanih snaga, uključujući kadrovsku politiku i upravljanje ljudskim resursima;

5) logistička podrška i prevoz za potrebe oružanih snaga;

6) vojno obrazovanje;

7) vojna obuka;

8) vojne vežbe, uključujući i upotrebu vojnih poligona za obuku;

9) aktivnosti traganja i spasavanja u borbi;

10) nauka i istraživanje u oblasti odbrane;

11) vojna kartografija, geodezija, geografija, hidrografija i meteorologija;

12) naoružanje i vojna oprema, uključujući i nabavku naoružanja i vojne opreme za oružane snage Republike Srbije i Republike Poljske, kao i istraživanje i razvoj, održavanje i remont naoružanja i vojne opreme;

13) odbrambena industrija;

14) vojne informaciono-komunikacione tehnologije;

15) vojna medicina i vojno-medicinska podrška;

16) pravo i ekonomija u oblasti odbrane;

17) zaštita životne sredine od zagađenosti koja nastaje usled aktivnosti vojnih jedinica;

18) vojna istorija i muzeji, uključujući i razmenu eksponata;

19) vojni arhiv.

2. Konkretna pitanja u vezi sa saradnjom saglasno ovom sporazumu mogu se regulisati posebnim sporazumima ili aranžmanima.

Član 4.

Oblici saradnje

1. Ugovorne strane će ostvarivati saradnju kroz sledeće oblike:

1) susrete ministara nadležnih za pitanja odbrane i njihovih predstavnika, na kojima će po potrebi učestvovati predstavnici ministra nadležnog za ekonomska pitanja Republike Poljske;

2) razmenu iskustava na ekspertskom nivou;

3) političko-vojne konsultacije, konferencije i seminare;

4) studije i obuka u vojnim školama i vojnim ustanovama za istraživanje i razvoj, uključujući i razmenu predavača i lica na obuci;

5) tehničke i stručne savete u domenu istraživanja i razvoja, održavanja i remonta naoružanja i vojne opreme;

6) zajedničke inicijative vojnog i civilnog kadra u pogledu preuzimanja obaveza pomenutih u članu 3. stav 1;

7) razmenu informacija, dokumentacije i materijala za obuku;

8) organizaciju i učešće u kulturnim i sportskim događajima;

9) ostale vidove saradnje o kojima se dogovore Ugovorne strane.

Član 5.

Godišnji planovi saradnje

1.Nadležni i ovlašćeni predstavnici nadležnih organa koji se pominju u članu 3. mogu da pripremaju godišnje planove saradnje, pregovaraju o njima i potpisuju ih.

2. Usaglašeni i potpisani godišnji planovi saradnje mogu biti izmenjeni i dopunjeni u bilo koje vreme, pisanim putem, uz uzajamnu saglasnost predstavnika iz stava 1. ovog člana .

Član 6.

Finansiranje poseta

1. Ukoliko nije drugačije dogovoreno, finansiranje poseta prema ovom sporazumu vršiće se u skladu sa sledećim načelima.

1) Strana pošiljalac obezbeđuje i snosi u potpunosti troškove:

a) putovanja do teritorije Strane primaoca i nazad;

b) smeštaja i ishrane;

v) potrebnog ličnog osiguranja, uključujući i troškove zdravstvenog osiguranja i osiguranja u slučaju povreda.

2) Strana primalac obezbeđuje i snosi u potpunosti troškove:

a) kulturnog programa za vreme posete;

b) prevoza u zemlji u skladu sa programima poseta.

2. U hitnim slučajevima, Strana primalac pružiće vojnom i civilnom osoblju Strane pošiljaoca medicinsku i stomatološku negu. Strana pošiljalac će Strani primaocu nadoknaditi troškove takve nege najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema vaučera (garantnog pisma za usluge).

3. Finansijska načela u vezi sa oblicima saradnje iz člana 4. tač. 4 i 9 ovog sporazuma, po potrebi, definišu se posebnim sporazumima ili aranžmanima.

Član 7.

Zaštita tajnih podataka

1. Zaštita tajnih podataka koje Ugovorne strane razmenjuju, reguliše se posebnim sporazumom.

2. Ugovorne strane ne razmenjuju nikakve tajne podatke u okviru bilateralnih odnosa dok sporazum iz stava 1. ovog člana ne stupi na snagu.

Član 8.

Rešavanje sporova

1. Svaka situacija koja može da dovede do spora u pogledu tumačenja ili primene ovog sporazuma rešava se konsultacijama između Ugovornih strana.

2. Sporovi u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma rešavaće se međusobnim pregovorima između Ugovornih strana.

Član 9.

Završne odredbe

1. Ovaj sporazum stupa na snagu trideset (30) dana od datuma prijema drugog pisanog obaveštenja, dostavljenog diplomatskim putem, kojim Ugovorne strane obaveštavaju jedna drugu da su svaka u svojoj zemlji sprovele pravni postupak koji je neophodan za stupanje na snagu ovog sporazuma.

2. Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme.

3. Svaka od Ugovornih strana može da otkaže ovaj sporazum pisanim obaveštenjem koje se dostavlja diplomatskim putem. U tom slučaju, ovaj sporazum prestaje da važi sto osamdeset (180) dana od datuma prijema obaveštenja o otkazu.

4. Ovaj sporazum može biti izmenjen i dopunjen u bilo koje vreme putem pisane saglasnosti ugovornih strana. Sve izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa procedurom utvrđenom u stavu 1. ovog člana.

Sačinjeno u ________________, dana ________ godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom, poljskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju razlike u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE REPUBLIKE POLJSKE

______________________ __________________________

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti odbrane sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Poljske o saradnji u oblasti odbrane, čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, opredeljuju se osnovni ciljevi i principi na kojima će se zasnivati saradnja u oblasti odbrane između vlada Republike Srbije i Republike Poljske, odnosno njihovih nadležnih organa, a u cilju doprinosa razvoju celokupnih bilateralnih odnosa dve države, kao i miru i bezbednosti u svetu.

Prvenstveni cilj predloženog zakona, odnosno zaključenog sporazuma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane (planiranje odbrane, vojnoekonomska i vojnonaučna saradnja, vojno obrazovanje i obuka, mirovne operacije, kao i drugi segmenti od zajedničkog interesa).

3. OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, budući da se sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma, predviđaju finansijskim planom Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar