Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Republike Srbije i Republike Portugal u oblasti odbrane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O SARADNjI IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE

I REPUBLIKE PORTUGAL U OBLASTI ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o saradnji između Republike Srbije i Republike Portugal u oblasti odbrane, koji je potpisan u Beogradu, 13. februara 2009. godine, u originalu na srpskom, portugalskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM O SARADNjI

IZMEĐU

REPUBLIKE SRBIJE

I

REPUBLIKE PORTUGAL

U OBLASTI ODBRANE

Republika Srbija i Republika Portugal (u daljem tekstu: Strane),

polazeći od ciljeva i principa Povelje Ujedinjenih nacija,

u želji da doprinesu miru i bezbednosti u Evropi,

ponašajući se u duhu partnerstva i saradnje sa željom da razvijaju dobre odnose u oblasti odbrane, radi unapređenja uzajamnog poštovanja, poverenja i razumevanja,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

OBIM

1. Cilj ovog sporazuma je unapređenje saradnje između Strana u oblasti odbrane, okviru njihovih kapaciteta, a u skladu sa njihovim nacionalnim pravom i međunarodnim obavezama koje su obe Strane preuzele.

2. Saradnja između Strana biće zasnovana na principima ravnopravnosti, reciprociteta i zajedničkih interesa.

Član 2.

PRAVA I OBAVEZE

Ovaj sporazum neće uticati na prava i obaveze Strana koje proističu iz međunarodnih sporazuma koje su pojedinačno ili zajedno zaključile sa drugim državama ili međunarodnim organizacijama i neće se koristiti protiv trećih država.

Član 3.

DEFINICIJE

Za potrebe ovog sporazuma, dole navedeni termini imaju sledeće značenje:

1. Strana-pošiljalac je Strana koja šalje osoblje, sredstva i opremu na teritoriju Strane-primaoca;

2. Strana-primalac je Strana na čijoj teritoriji se nalaze osoblje, sredstva i oprema Strane-pošiljaoca;

3. Osoblje su vojna i civilna lica na službi u institucijama i organima Strana.

Član 4.

NADLEŽNI ORGANI

Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su:

a) za srpsku stranu, Ministarstvo odbrane;

b) za portugalsku stranu, Ministarstvo nacionalne odbrane.

Član 5.

OBLASTI SARADNjE

1. Strane će ostvarivati saradnju u sledećim oblastima:

a. odbrambene i bezbednosne politike;

b. planiranja odbrane;

c. vojnoekonomske saradnje;

d. vojnonaučne saradnje;

e. vojnog obrazovanja i obuke;

f. zakonodavstva u oblasti odbrane;

g. vojne medicine;

h. vojne topografije i kartografije;

i. mirovnim, humanitarnim i drugim sličnim operacijama;

j. zaštite životne sredine u okviru vojnih objekata;

k. socijalnih, sportskih i kulturnih aktivnosti;

l. drugim oblastima od zajedničkog interesa u oblasti odbrane, o kojima se Strane dogovore.

2. Radi realizacije ovog sporazuma, Strane mogu da zaključe druge sporazume ili konkretne protokole.

Član 6.

NAČINI SARADNjE

Saradnja između Strana ostvarivaće se:

a. zvaničnim posetama;

b. radnim sastancima;

c. razmenom iskustava i konsultacijama;

d. učešćem na vežbama;

e. učešćem na konferencijama, simpozijumima i seminarima;

f. razmenom informacija i dokumenata i istraživačkim projektima od zajedničkog interesa;

g. na druge načine o kojima Strane postignu dogovor.

Član 7.

ZAJEDNIČKA KOMISIJA

1. U cilju sprovođenja ovog sporazuma, biće formirana Zajednička komisija od predstavnika koje Strane budu imenovale.

2. Zajednička komisija sastajaće se najmanje jednom godišnje, naizmenično u Portugalu i Srbiji radi usaglašavanja godišnjeg plana saradnje.

3. Pravila unutrašnje organizacije rada utvrdiće Zajednička komisija.

Član 8.

ZAŠTITA POVERLjIVIH INFORMACIJA

Zaštita poverljivih informacija koje razmene Strane, njihovi pojedinci ili pravna lica, na osnovu sporazuma i ugovora o saradnji već zaključenih ili onih koji će tek biti zaključeni, biće regulisana bilateralnim bezbednosnim sporazumom o uzajamnoj zaštiti poverljivih informacija.

Član 9.

PODELA TROŠKOVA

Osim ukoliko se Strane drugačije ne dogovore, troškovi u vezi sa aktivnostima koje se sprovedu u okviru realizacije ovog Sporazuma biće regulisani na sledeći način:

a) Strana pošiljalac će snositi troškove putovanja i dnevnica;

b) Strana primalac će snositi troškove hrane i smeštaja.

Član 10.

ODŠTETNI ZAHTEVI

1. Svaka od Strana se odriče potraživanja odštetnih zahteva od druge Strane za štetu koja nastane prilikom realizacije bilo koje aktivnosti u okviru ovog sporazuma, osim u slučajevima kada šteta nastane usled zlonamernog ponašanja ili nemara.

2. Saglasno dogovoru Strana i/ili njihovih nadležnih organa, Strane će platiti nadoknadu za svaku štetu koju njihovo Osoblje nanese trećoj strani prilikom realizacije bilo koje aktivnosti u okviru ovog sporazuma

3. Ukoliko je Osoblje obeju Strana odgovorno za bilo kakvu štetu nanetu trećoj strani, smatraće se da se radi o solidarnoj odgovornosti.

Član 11.

MEDICINSKA POMOĆ

U slučaju potrebe, Strana primalac pružiće Osoblju Strane pošiljaoca hitnu medicinsku i stomatološku pomoć bez naknade, dok boravi na njenoj teritoriji u cilju realizacije ovog sporazuma.

Član 12.

STUPANjE NA SNAGU

Sporazum stupa na snagu trideset dana nakon datuma prijema drugog od dva obaveštenja, u pisanoj formi i diplomatskim putem, u kojima se navodi da je svaka Strana sprovela postupak neophodan u tu svrhu.

Član 13.

REŠAVANjE SPOROVA

Svaki spor u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma, Strane će rešavati pregovorima diplomatskim putem.

Član 14.

IZMENE I DOPUNE

1. Ovaj sporazum može biti izmenjen i dopunjen na zahtev jedne od Strana.

2. Izmene i dopune dogovorene između Strana, stupaju na snagu u skladu sa uslovima navedenim u članu 12. ovog sporazuma.

Član 15.

PERIOD VAŽENjA I OTKAZIVANjE SPORAZUMA

1. Sporazum ostaje na snazi neograničeno vreme.

2. Bilo koja od Strana može, u bilo koje vreme, otkazati ovaj sporazum, prethodnim pisanim obaveštenjem i diplomatskim putem.

3. Ovaj sporazum prestaje da važi devedeset dana nakon prijema takvog obaveštenja.

4. Otkazivanje Sporazuma neće uticati na tekuće aktivnosti, osim ukoliko se Strane ne dogovore drugačije u pisanoj formi i diplomatskim putem.

5. U slučaju prestanka važnosti ovog sporazuma, dodatni sporazumi iz člana 5. stav 2, ostaju na snazi, osim ukoliko tim dodatnim sporazumima nije drugačije predviđeno.

Član 16.

REGISTRACIJA

Nakon stupanja na snagu ovog sporazuma, Strana na čijoj teritoriji isti bude potpisan, proslediće Sporazum Sekretarijatu Ujedinjenih nacija radi registrovanja, u skladu sa Članom 102. Povelje Ujedinjenih nacija i obavestiće drugu Stranu o tome da je sprovela ovaj postupak, navodeći i registarski broj Sporazuma.

Sačinjeno u Beogradu, dana 13. februara 2009. godine, u dva istovetna primerka na srpskom, portugalskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi primerci podjednako autentični. U slučaju razlika u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA REPUBLIKU SRBIJU ZA REPUBLIKU PORTUGAL

______________________________ __________________________________ Dragan Šutanovac Nuno Severiano Teikseira

ministar odbrane ministar nacionalne odbrane

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazumom o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Portugal u oblasti odbrane, čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, uspostavljaju se, a polazeći od ciljeva i principa Povelje Ujedinjenih nacija, osnove i predviđaju ciljevi i principi na kojima će se zasnivati bilateralna saradnja u oblasti odbrane između ugovornih strana.

Cilj ovog zakona, odnosno zaključenog Sporazuma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio i ujedno olakšao saradnju ugovornih strana zasnovanu na principima jednakosti, reciprociteta, suvereniteta i u obostranom interesu, a u skladu sa njihovim nacionalnim pravom i međunarodnim obavezama koje su obe ugovorne strane preuzele.

S obzirom da za sada između ugovornih strana ne postoji zaključen međunarodni ugovor o saradnji u oblasti odbrane, koji bi generalno dao pravni osnov za saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane, smatramo da je donošenje ovog zakona neophodno. Naime, u suprotnom slučaju, svaka potreba za saradnjom u ovoj oblasti, bez obzira na vrstu, obim i nivo na kom bi trebala da se realizuje, morala bi pojedinačno da bude predmet razmatranja i odlučivanja Vlade Republike Srbije. Ovakva procedura bi usložnjavala i usporavala, a možda i onemogućavala mnoge aktivnosti vezane za bilateralnu saradnju u oblasti odbrane. Međutim, donošenjem ovog zakona uspostavlja se osnov i daje mogućnost za svaki oblik buduće saradnje u navedenoj oblasti.

3. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačna rešenja

Odredbom člana 1. Predloga zakona, predviđa se potvrđivanje Sporazuma, potpisanog u Beogradu, 13. februara 2009. godine.

Odredba člana 2. Predloga zakona, sadrži tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku.

U odredbi člana 3. Predloga zakona predviđeno je stupanje na snagu zakona.

4. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finansijska sredstva budući da su sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma, predviđena planom finansijskih sredstava Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar