Predlog zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog kredita Republici Srbiji

P R E D L O G Z A K O N A

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE

O ODOBRENjU DRŽAVNOG KREDITA REPUBLICI SRBIJI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog kredita Republici Srbiji, zaključen 7. aprila 2010. godine u Moskvi, u originalu na srpskom i ruskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog kredita Republici Srbiji, u originalu na srpskom jeziku glasi:

S P O R A Z U M

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O ODOBRENjU DRŽAVNOG KREDITA REPUBLICI SRBIJI

Vlada Republike Srbije i Vlada Ruske Federacije (u daljem tekstu: strane), u cilju daljeg jačanja prijateljskih odnosa između dveju država, dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Ruska strana odobriće u 2010. godini Srpskoj strani državni finansijski kredit u iznosu od 200.000.000,00 američkih dolara (u daljem tekstu: kredit).

Član 2.

Ruska strana će u roku od 7 (sedam) radnih dana od datuma stupanja na snagu ovog sporazuma prebaciti sredstva kredita u američkim dolarima na račun Ministarstva finansija Republike Srbije kod Narodne banke Srbije. Kao datum korišćenja kredita smatraće se datum odobrenja kreditnih sredstava na korespodentski račun Narodne banke Srbije.

Član 3.

Srpska strana izmirivaće iskorišćeni kredit doznačavanjem sredstava u američkim dolarima u 40 jednakih rata 15. marta, 15. juna, 15. septembra i 15. decembra svake godine, pri čemu će prvo plaćanje biti izvršeno 15. marta 2012. godine, a poslednje – 15. decembra 2021. godine.

Član 4.

Srpska strana ima pravo da izvrši prevremenu otplatu u nominalnom iznosu ostatka duga prema ovom sporazumu uz plaćanje kamata obračunatih do datuma prevremene otplate.

Pri tome Srpska strana u pismenoj formi obaveštava Rusku stranu o takvoj odluci najkasnije 30 kalendarskih dana pre datuma plaćanja.

Član 5.

Srpska strana plaćaće Ruskoj strani kamatu na korišćenje kredita po stopi LIBOR za šestomesečne depozite u američkim dolarima uvećanoj za maržu u visini od 2,95 procenata godišnje. Pod stopom LIBOR za šestomesečne depozite u američkim dolarima podrazumeva se stopa za šestomesečne depozite u američkim dolarima na londonskom međubankarskom tržištu koja važi dva radna dana pre početka referentnog perioda obračuna kamate i objavljuje se na stranici „LIBOR 01” agencije „Rojter”.

Kamate će se obračunavati od datuma korišćenja kredita i Srpska strana će ih plaćati u američkim dolarima 15. marta, 15. juna, 15. septembra i 15. decembra svake godine, pri čemu će poslednje plaćanje kamate biti izvršeno istovremeno s poslednjim plaćanjem u svrhu izmirenja glavnice duga.

Kamate na kredit obračunavaće se na stvarni broj dana njegovog korišćenja koji su protekli u 360-dnevnoj godini (baza 365/360).

Član 6.

U slučaju da bilo koje plaćanje u svrhu izmirenja glavnice duga i (ili) kamate navedenih u čl. 3. i 5. ovog sporazuma ne bude izvršeno na odgovarajući datum plaćanja određen ovim članovima, takav dug smatraće se dospelim i na njega će se dnevno obračunavati kamata po dvostrukoj stopi navedenoj u stavu 1. člana 5. ovog sporazuma od momenta dospeća i zaključno s datumom izmirenja ovog duga u potpunosti.

U slučaju da prekoračenje plaćanja bilo kojih obaveza Srpske strane po državnim kreditima koje je odobrila Ruska strana bude duže od 180 dana, Ruska strana ima pravo da proglasi kompletan preostali iznos neizmirenog duga po ovom sporazumu dospelim, i na ovaj dug će se obračunavati kamata po stopi navedenoj u stavu 1. ovog člana do datuma izmirenja ovog duga u potpunosti.

Član 7.

U ovaj sporazum mogu se unositi izmene na osnovu uzajamne saglasnosti strana.

Član 8.

Svi iznosi koje je Srpska strana dužna da isplati u skladu sa ovim sporazumom ne smeju biti opterećeni nikakvim porezima i moraju se isplaćivati bez bilo kakvih ograničenja, odbitaka, izuzeća ili kompenzacionih umanjenja.

U slučaju da Srpska strana izvrši samo deo plaćanja po dospelom dugovanju, iznosi koji se isplaćuju Ruskoj strani koristiće se prema sledećem redosledu:

za plaćanje kamate obračunate na dospelo dugovanje;

za plaćanje kamate obračunate po ovom sporazumu;

za izmirivanje dospelog dugovanja;

za izmirivanje glavnice duga.

Član 9.

Narodna banka Srbije i Državna korporacija „Banka za razvoj i spoljnoekonomsku delatnost (Vnješekonombank)” su ovlašćeni predstavnici, Srpske strane odnosno Ruske strane.

Način evidencije i obračuna po ovom sporazumu biće određeni sporazumom između Narodne banke Srbije i Državne korporacije „Banka za razvoj i spoljnoekonomsku delatnost (Vnješekonombank)”.

Član 10.

Svi sporovi i razlike između strana u vezi s tumačenjem i primenom ovog sporazuma rešavaće se putem konsultacija i pregovora između strana.

U slučaju da spor ili razlika vezani za sprovođenje ovog sporazuma nisu rešeni na način naveden u stavu 1. ovog člana u roku od šest meseci od datuma obaveštenja o sporu ili razlikama, na zahtev bilo koje od strana navedeni sporovi ili razlike podnose se na razmatranje Arbitražnom sudu grada Moskve, u skladu sa zakonodavstvom Ruske Federacije.

Pravo koje se primenjuje prilikom razmatranja spora u sudskom postupku je rusko pravo.

U odnosu na sporove i razlike navedene u stavu 2. ovog člana, Srpska strana se neopozivo odriče jurisdikcionog imuniteta Republike Srbije i imuniteta u pogledu njene imovine, uključujući sudski imunitet u odnosu na tužbe podnete sudovima Ruske Federacije, imunitet od određivanja prinudnih mera od strane sudova Ruske Federacije pre donošenja sudske odluke (uključujući primenu mera obezbeđenja u odnosu na imovinu i aktivu Republike Srbije) i imunitet od određivanja prinudnih mera nakon donošenja sudske odluke (uključujući izvršenje sudske odluke i sve druge procesne radnje predviđene zakonodavstvom Ruske Federacije).

Član 11.

Ovaj sporazum stupa na snagu od datuma prijema poslednjeg pismenog obaveštenja o tome da su strane obavile unutrašnje državne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu i važiće do trenutka dok strane ne ispune sve obaveze koje proističu iz ovog sporazuma.

Sačinjeno u Moskvi, 7. aprila 2010. godine, u dva primerka na srpskom jeziku i ruskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju podjednaku važnost.

Za Vladu Za Vladu

Republike Srbije Ruske Federacije

dr Diana Dragutinović s.r. Dimitrij Vladimirovič Pankin s.r.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog kredita Republici Srbiji sadržani su u odredbi člana 5. stav 2. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, broj 61/05) prema kojoj Narodna skupština odlučuje o dugoročnom zaduživanju Republike Srbije.

Odlukom o obrazovanju Radne grupe za zajedničku saradnju u oblastima finansija, investicija, privrede i energetike između Republike Srbije i Ruske Federacije („Službeni glasnik RS”, br. 85/09, 102/09 i 7/10), obrazovana je radna grupa za zajedničku saradnju u oblastima finansija, investicija, privrede i energetike između Republike Srbije i Ruske Federacije (u daljem tekstu: Radna grupa), koju sačinjavaju predstavnici resornih ministarstava.

Radna grupa je održala dva zasedanja na kojim je, između ostalog, razmatrana mogućnost odobravanja državnog kredita za potrebe finansiranja budžetskog deficita od strane Ruske Federacije, u iznosu od dve stotine miliona američkih dolara (200.000.000 USD).

Na poziv Ministarstva finansija Ruske Federacije, u Moskvi je 26. i 27. novembra 2009. godine održano drugo zasedanje srpsko-ruske Radne grupe na kojem su nastavljeni razgovori u vezi sa mogućnostima i uslovima kreditno-finansijske saradnje u oblastima od zajedničkog interesa.

Tokom dvodnevnih razgovora u Moskvi, dve strane su usaglasile stavove o uslovima dobijanja kredita za finansijsku podršku budžetu Republike Srbije u iznosu od dve stotine miliona američkih dolara (200.000.000 USD).

Zaključkom Vlade 05 Broj: 48-8525/2009 od 24. decembra 2009. godine, utvrđena je Osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Republike Srbije o odobrenju Republici Srbiji državnog kredita (u daljem tekstu: Osnova), usvojen je Nacrt sporazuma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Republike Srbije o odobrenju Republici Srbiji državnog kredita (u daljem tekstu: Nacrt sporazuma), određena je delegacija Republike Srbije za pregovore sa predstavnicima Ruske Federacije i ovlašćena je dr Diana Dragutinović, ministar finansija, da u svojstvu šefa delegacije, u ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije, potpiše Sporazum između Vlade Ruske Federacije i Vlade Republike Srbije o odobrenju Republici Srbiji državnog kredita.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 48-2600/2010 od 6. aprila 2010. godine usvojen je Predlog izmene i dopune Nacrta sporazuma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Republike Srbije o odobrenju Republici Srbiji državnog kredita, kojim su na osnovu pregovora sa predstavnicima Ruske Federacije, izvršene izmene i dopune pojedinih odredbi Nacrta sporazuma, između ostalog, radi bližeg uređivanja rešavanja sporova, u vezi sa primenom sporazuma, a kojima se nije odstupilo od stavova Vlade utvrđenih u Osnovi.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog kredita Republici Srbiji (u daljem tekstu: Sporazum), zaključen je 7. aprila 2010. godine, u Moskvi, Ruska Federacija.

Sporazumom je predviđeno da se sredstva kredita u iznosu od dve stotine miliona američkih dolara (200.000.000 USD) stave na raspolaganje Republici Srbiji pod sledećim uslovima:

– kredit za finansiranje budžetskog deficita Republike Srbije;

– iznos kredita 200.000.000,00 USD;

– celokupan iznos kredita prebacuje se na račun Ministarstva finansija Republike Srbije kod Narodne banke Srbije u roku od 7 dana od dana stupanja na snagu sporazuma o kreditu;

– period trajanja kredita 12 godina, uključujući period počeka od 2 godine;

– otplata kredita u 40 jednakih rata, od kojih prva dospeva 15. marta 2012. godine, a poslednja 15. decembra 2021. godine;

– kamatna stopa jednaka šestomesečnom LIBOR-u na američki dolar uvećanom za fiksnu kamatnu maržu od 2,95%;

– pravo Republike Srbije na prevremenu otplatu kredita bez plaćanje posebne naknade.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2010. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 107/09) odobreno je zaduživanje Republike Srbije u iznosu do dve stotine miliona američkih dolara (200.000.000 USD) kod Ruske Federacije u formi kredita za finansiranje podrške budžetu.

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog kredita Republici Srbiji, zaključenog 7. aprila 2010. godine u Moskvi, Ruska Federacija.

Odredba člana 2. Predloga zakona sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog kredita Republici Srbiji, u originalu na srpskom jeziku.

Odredbom člana 3. Predloga zakona uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 164. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srbije, proizlaze iz činjenice da je povlačenje sredstava po Sporazumu i finansiranje budžetskog deficita iz navedenog izvora finansiranja, uslovljeno stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Sporazuma.

Ostavite komentar