Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE

O OSNIVANJU SRPSKO-RUSKOG HUMANITARNOG CENTRA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra, koji je potpisan u Nišu, dana 25. aprila 2012. godine, u originalu na srpskom i ruskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije

o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra

Vlada Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije, (u daljem tekstu: Strane), rukovodeći se Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti vanrednog humanitarnog reagovanja, sprečavanja elementarnih nepogoda i tehnogenih havarija i uklanjanja njihovih posledica od 20. oktobra 2009. godine,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Strane osnivaju Srpsko-ruski humanitarni centar (u daljem tekstu: Centar) radi obavljanja zadataka humanitarnog reagovanja u vanrednim situacijama na teritoriji Republike Srbije i drugih zemalja u okruženju.

Statut Centra utvrđuje se posebnim Sporazumom između Strana.

Član 2.

Centar se osniva na teritoriji Republike Srbije, sa sedištem u gradu Nišu.

Na teritoriji Republike Srbije Centar može da osniva filijale i predstavništva.

Član 3.

Centar je međuvladina humanitarna neprofitna organizacija koja uživa prava pravnog lica na teritorijama država Strana u skladu s njihovim propisima.

Centar se registruje u Republici Srbiji u skladu sa propisima Republike Srbije.

Član 4.

Centar obavlja svoju delatnost u skladu sa ovim sporazumom, drugim međunarodnim sporazumima u kojima učestvuju države Strane, propisima Republike Srbije i Statutom Centra.

Prilikom obavljanja svoje delatnosti Centar sarađuje s državnim organima, organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave Republike Srbije, kao i sa profilnim evropskim i drugim međunarodnim strukturama.

Centar ne može da obavlja delatnost koja je direktno ili indirektno usmerena protiv interesa jedne od Strana.

Član 5.

Centar obavlja sledeće zadatke:

učešće u akcijama sprečavanja i likvidacije vanrednih situacija, uključujući gašenje požara;

pružanje vanredne humanitarne pomoći stanovništvu pogođenom vanrednom situacijom;

realizacija zajedničkih projekata i programa na teritoriji Republike Srbije i drugih zemalja u okruženju, uključujući projekte i programe humanitarnog razminiranja;

obuka i stručno usavršavanje kadrova iz oblasti sprečavanja i likvidacije vanrednih situacija;

testiranje i demonstracija savremenih vatrogasno-spasilačkih sredstava i tehnologija;

obavljanje drugih zadataka koji ne protivureče ciljevima osnivanja Centra.

Radi obezbeđivanja realizacije zadataka poverenih Centru Strane izdvajaju usaglašenu količinu snaga i sredstava, formiraju i održavaju zalihe materijalno-tehničkih sredstava.

Član 6.

Organi Strana nadležni za primenu ovog sporazuma su:

1) sa srpske Strane – Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije;

2) sa ruske Strane – Ministarstvo Ruske Federacije za civilnu zaštitu, vanredne situacije i uklanjanje posledica elementarnih nepogoda.

Član 7.

Radno-pravni status srpskog osoblja Centra određuje se u skladu sa propisima Republike Srbije.

Rusko osoblje Centra tokom njegovog boravka na teritoriji Republike Srbije uživa pravni status utvrđen za administrativno i tehničko osoblje Ambasade Ruske Federacije, u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima iz 1961. godine.

Član 8.

Centar se osniva na osnovu početnih udela Strana.

Početni udeo Strana uključuje budžetska sredstva Ruske Federacije i Republike Srbije, kao i pokretnu i nepokretnu imovinu, koju Strane daju Centru na korišćenje.

Član 9.

Imovinu Centra čine novčana sredstva i imovina koju su Strane predale na korišćenje u svojstvu početnog udela, kao i imovina, novčana i druga sredstva i intelektualna svojina, stečena tokom njegovog rada.

Član 10.

Sredstva za rad Centra ne mogu da budu predmet pretresa, rekvizicije, konfiskacije, eksproprijacije ili nekog drugog oblika administrativnog ni sudskog izvršenja.

Član 11.

Organi upravljanja Centrom su: Upravni odbor, Direkcija i Nadzorni odbor.

Član 12.

Upravni odbor je najviši organ upravljanja Centrom.

Svaka Strana imenuje tri člana Upravnog odbora, u roku od mesec dana od dana potpisivanja ovog sporazuma.

Upravni odbor donosi odluke konsenzusom, na način predviđen Statutom Centra.

Član 13.

Direkcija Centra je izvršni organ Centra.

Direkciju Centra čine direktor Centra, kodirektor Centra, zamenici direktora Centra i članovi Direkcije, koji se imenuju po principu pariteta.

Direktora, kodirektora Centra i zamenike direktora Centra imenuje Upravni odbor, na dve godine. Nakon osnivanja Centra prvim na funkciju direktora imenuje se predstavnik srpske Strane.

Član 14.

Nadzorni odbor je nadzorni organ Centra.

Članove Nadzornog odbora Centra imenuju Strane po principu pariteta.

Član 15.

Struktura, način funkcionisanja i organizacija Centra i postupak reorganizacije utvrđuju se Statutom Centra.

Član 16.

Delatnost Centra finansira se iz:

– budžetskih sredstava Strana;

– grantova i donacija fizičkih i pravnih lica, zainteresovanih za podršku radu Centra;

– sredstava koja Centru pružaju treće zemlje ili međunarodne organizacije;

– sredstava stečenih prilikom obavljanja dozvoljenih oblika rada Centra, uključujući pružanje usluga.

Radi obezbeđivanja rada Centra može se koristiti podrška u obliku materijalnih resursa i usluga, koji se obezbeđuju iz izvora drugih strana.

Član 17.

U programima i projektima koje sprovodi Centar mogu učestvovati međunarodne organizacije, treće države, kao i pravna i fizička lica tih država, o čemu se zaključuje sporazum između Centra i potencijalnih učesnika.

Član 18.

Zvanični jezici Centra su srpski i ruski jezik.

Član 19.

U slučaju delovanja više sile na rad Centra, nadležni organiiz člana 6. ovog sporazuma u najkraćem roku preduzimaju neophodne mere za obezbeđenje bezbednih uslova za živote zaposlenih u Centru, kao i za očuvanje imovine Centra i ponovno uspostavljanje rada Centra.

Član 20.

Strane dodeljuju Centru olakšice, privilegije i imunitete neophodne za rad Centra.

Olakšice, privilegije i imuniteti iz stava 1. ovog člana utvrđuju se posebnim sporazumom, koji podleže potvrđivanju.

Član 21.

U slučaju prestanka rada Centra u skladu sa članom 25. ovog sporazuma, Strane formiraju Likvidacionu komisiju i određuju način njenog rada.

Član 22.

Sporovi i nesporazumi između Strana nastali primenom ili tumačenjem

ovog sporazuma rešavaće se putem pregovora i konsultacija.

Član 23.

Ovaj sporazum može biti izmenjen uz uzajamnu saglasnost Strana.

O izmenama ovog sporazuma zaključuje se poseban protokol koji stupa na snagu na način predviđen članom 25. ovog sporazuma.

Član 24.

U slučaju da treća država postaje učesnik u radu Centra, potpisuje se odgovarajući sporazum koji podleže potvrđivanju i od trenutka njegovog stupanja na snagu prestaje da važi ovaj sporazum.

Član 25.

Ovaj sporazum stupa na snagu 30 dana od prijema poslednjeg pismenog obaveštenja kojim Strane obaveštavaju jedna drugu o okončanju unutrašnjih zakonskih procedura neophodnih za njegovo stupanje na snagu, a privremeno se primenjuje od dana njegovog potpisivanja, izuzev odredaba čl. 7, 10, 17, 20, 21, 22, 23. i 24, koje se primenjuju od dana njegovog stupanja na snagu.

Sporazum ostaje na snazi pet godina od dana stupanja na snagu i automatski će se produžavati za po pet godina, ukoliko nijedna Strana u pismenoj formi ne obavesti drugu Stranu o svojoj nameri da raskine ovaj sporazum najmanje šest meseci pre isteka važećeg roka.

Sastavljeno u Nišu, 25. aprila 2012. godine u dva originalna primerka na srpskom i ruskom jeziku, pri čemu oba primerka imaju jednaku snagu.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Ruske Federacije Ivica Dačić Vladimir Pučkov

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije ( Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA POTVRĐIVANJE ZAKONA

Ustavni osnov za potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra (Sporazum) sadržan je u članu 99. stav 1 tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojoj je u nadležnosti Narodne skupštine da potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

Narodna skupština Republike Srbije donela je Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti humanitarnog reagovanja u vanrednim situacijama, sprečavanja elementarnih nepogoda i tehnogenih havarija i uklanjanja njihovih posledica („Službeni glasnik RS ( Međunarodni ugovori”, broj 10/10). Članom 4. stav 3. Sporazuma predviđeno je da će Strane na teritoriji Republike Srbije stvoriti humanitarni centar, čija se delatnost i pravni status regulišu posebnim sporazumom.

Sporazum o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra i Sporazum o utvrđivanju Statuta Srpsko-ruskog humanitarnog centra potpisani su u Nišu 25. aprila 2012. godine, od strane propisno ovlašćenih ministra unutrašnjih poslova Republike Srbije Ivice Dačića i zamenika ministra Ruske Federacije za civilnu zaštitu, vanredne situacije i otklanjanje posledica elementarnih nepogoda, Vladimira Pučkova.

Sporazum o osnivanju Centra uređuje između ostalog pitanja koja se odnose na radno pravni status osoblja, imunitet Centra, učešće međunarodnih organizacija u radu Centra, olakšice privilegije i imunitete, koje države mogu dodeliti Centru, prestanak rada-likvidaciju Centra, sporove , izmene i dopune sporazuma i učešće trećih strana u Sporazumu, što zahteva njegovo potvrđivanje.

Potvrđivanjem Sporazuma o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra srpska strana bi, sa svoje strane, ispunila uslov za punu primenu Sporazuma o osnivanju Centra i omogućila dalji rad na formiranju Centra.

III. OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Članom 8. Sporazuma predviđeno je da se Centar osniva na osnovu početnih udela Strana, koji se sastoje od budžetskih sredstava Republike Srbije i Ruske Federacije, kao i pokretne i nepokretne imovine, koju Strane daju Centru na korišćenje. Članom 9. Sporazuma predviđeno je da sredstva za rad Centra čine novčana sredstva i imovina koju su Strane predale na korišćenje u svojstvu početnog udela, kao i novčana i druga sredstva i intelektualna svojina stečena tokom njegovog rada. Delatnost Centra, u skladu sa članom 16. Sporazuma, finansira se iz budžetskih sredstava Strana, grantova i donacija fizičkih i pravnih lica, zainteresovanih za podršku Centru i sredstava stečenih prilikom obavljanja dozvoljenih oblika rada Centra, uključujući pružanje usluga. Članom 5. Sporazuma predviđeno je da Strane radi obezbeđenja realizacije zadataka poverenih Centru izdvajaju usaglašenu količinu snaga i sredstava i formiraju i održavaju zalihe materijalno–tehničkih sredstava.

U pogledu projekcije sredstava koje bi eventualno bilo potrebno izdvojiti iz Budžeta Republike Srbije za osnivanje Srpsko ruskog humanitarnog centra u Nišu dostavljamo sledeće preliminarne procene na godišnjem nivou:

Ukupno projektovana sredstva potrebna za inicijalno formiranje Centra iznose oko 31.420.000 dinara. Sredstva će se u narednom periodu obezbediti u okviru limita utvrđenih Izveštajem o fiskalnoj strategiji na razdelu Ministarstva unutrašnjih poslova. Za 2012. godinu sredstva budžeta Republike Srbije neće biti potrebna, a za 2013. godinu će biti obezbeđena u okviru limita planiranih za ministarstvo unutrašnjih poslova.

Imajući u vidu da će se Centar finansirati (saglasno članu 16. Sporazuma) iz budžetskih sredstava obe strane, grantova i donacija, prihoda od rada Centra, projektovani finansijski troškovi iz budžeta Republike Srbije će biti manji od predviđenih.

Predlaže se, da sa saglasno članu 167. Poslovnika Narodne Skupštine, Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra donese po hitnom postupku.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra se, u većem delu, privremeno primenjuje od dana potpisivanja radi što bržeg uspostavljanja svih organa upravljanja i registracije Centra kao međuvladine humanitarne neprofitne organizacije , kao i zbog prirode delatnosti Centra- humanitarnog reagovanja u vanrednim situacijama .

Donošenjem Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra postići će se ispunjenje međunarodnih obaveza preuzetih potpisivanjem Sporazuma, a potvrđivanjem od strane i Republike Srbije i Ruske Federacije omogućiće se njegovo stupanje na snagu i formiranje i početak rada Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu. Stoga smatramo svrsishodnim i neophodnim da se isti donese po hitnom postupku.

Ostavite komentar