Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog finansijskog kredita Vladi Republike Srbije

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O ODOBRENJU DRŽAVNOG FINANSIJSKOG KREDITA VLADI REPUBLIKE SRBIJE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog finansijskog kredita Vladi Republike Srbije, zaključen 10. aprila 2013. godine u Moskvi, u originalu na srpskom i ruskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog finansijskog kredita Vladi Republike Srbije, u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog finansijskog kredita Vladi Republike Srbije

Vlada Republike Srbije i Vlada Ruske Federacije (u daljem tekstu: strane), u cilju daljeg jačanja prijateljskih odnosa između dveju država, dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Ruska strana odobriće u 2013. godini srpskoj strani državni finansijski kredit u iznosu od 500.000.000,00 američkih dolara (u daljem tekstu: kredit).

Član 2.

1. Kredit će se koristiti tokom 2013. godine.

Ruska strana prebaciće sredstva kredita u američkim dolarima na račun Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije kod Narodne banke Srbije u dve tranše:

prvu tranšu u iznosu od 300.000.000,00 američkih dolara – najkasnije 45 kalendarskih dana od datuma stupanja na snagu ovog sporazuma;

drugu tranšu u iznosu od 200.000.000,00 američkih dolara – najkasnije 14 kalendarskih dana od datuma kada ruska strana primi zvanično obaveštenje srpske strane o tome da je Odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda doneo ekonomski program za Republiku Srbiju, ali ne pre 15. jula 2013. godine.

2. Datumima korišćenja odgovarajućeg dela kredita smatraće se datumi knjiženja svakog iznosa kredita na korespodentski račun Narodne banke Srbije.

Član 3.

Srpska strana izmirivaće iskorišćeni iznos kredita doznačavanjem sredstava u američkim dolarima u 32 jednake rate 15. marta, 15. juna, 15. septembra i 15. decembra svake godine, pri čemu će prvo plaćanje biti izvršeno 15. marta 2015. godine, a poslednje – 15. decembra 2022. godine.

Član 4.

Srpska strana ima pravo da izvrši prevremenu otplatu u nominalnom iznosu ostatka duga na osnovu ovog sporazuma, uz plaćanje kamata obračunatih zaključno s datumom prevremene otplate.

Pri tome, srpska strana u pisanoj formi obaveštava rusku stranu o takvoj odluci najkasnije 30 kalendarskih dana pre datuma plaćanja.

Član 5.

1. Srpska strana plaćaće ruskoj strani kamatu na korišćenje kredita po stopi od 3,5 procenata godišnje.

2. Kamate će se obračunavati dnevno, počev od datuma korišćenja odgovarajućeg dela kredita i srpska strana će ih plaćati u američkim dolarima 15. marta, 15. juna, 15. septembra i 15. decembra svake godine, pri čemu će poslednje plaćanje kamate biti izvršeno istovremeno s poslednjim plaćanjem u svrhu izmirenja glavnice duga.

3. Kamate na kredit obračunavaće se polazeći od stvarnog broja dana koji su protekli u 360-dnevnoj godini (baza 365/360).

Član 6.

1. U slučaju da bilo koje plaćanje u svrhu izmirenja glavnice duga i (ili) kamata navedenih u čl. 3. i 5. ovog sporazuma ne bude izvršeno na odgovarajući datum plaćanja određen ovim članovima, takav dug proglašava se dospelim i na njega će se dnevno obračunavati kamata po dvostrukoj stopi navedenoj u članu 5. stav 1. ovog sporazuma od momenta dospeća duga i zaključno s datumom izmirenja ovog duga u potpunosti.

2. U slučaju da prekoračenje plaćanja bilo kojih obaveza srpske strane po državnim kreditima koje je odobrila ruska strana bude duže od 180 kalendarskih dana, ruska strana ima pravo da proglasi kompletan preostali iznos neizmirenog duga na osnovu ovog sporazuma dospelim, i na ovaj dug će se obračunavati kamata po stopi navedenoj u stavu 1. ovog člana do datuma izmirenja ovog duga u potpunosti.

Član 7.

Ovlašćeni organi strana koji su odgovorni za realizaciju ovog sporazuma su:

sa srpske strane – Ministarstvo finansija i privrede Republike Srbije;

s ruske strane – Ministarstvo finansija Ruske Federacije.

Član 8.

1. Svi iznosi koje je srpska strana dužna da isplati u skladu sa ovim sporazumom ne smeju biti opterećeni nikakvim porezima i moraju se isplaćivati bez bilo kakvih ograničenja, odbitaka, izuzeća ili kompenzacionih umanjenja.

2. U slučaju da srpska strana izvrši samo deo plaćanja po dospelom dugu iznosi koji se isplaćuju ruskoj strani koriste se prema sledećem redosledu:

za plaćanje kamate obračunate na dospeli dug;

za izmirivanje dospelog duga;

za plaćanje kamate obračunate na glavnicu duga;

za izmirivanje glavnice duga.

Član 9.

1. Narodna banka Srbije i Državna korporacija „Banka za razvoj i spoljnoekonomsku delatnost (Vnješekonombank)” su ovlašćeni predstavnici srpske strane, odnosno ruske strane. Sva plaćanja na osnovu ovog sporazuma srpska strana obavljaće u korist ruske strane u skladu sa instrukcijama za plaćanje Državne korporacije „Banka za razvoj i spoljnoekonomsku delatnost (Vnješekonombank)”.

2. Način evidencije i obračuna na osnovu ovog sporazuma odrediće se sporazumom između Narodne banke Srbije i Državne korporacije „Banka za razvoj i spoljnoekonomsku delatnost (Vnješekonombank)” koji će se zaključiti u roku od 30 kalendarskih dana od datuma stupanja na snagu ovog sporazuma.

Član 10.

U ovaj sporazum mogu se unositi izmene na osnovu uzajamne saglasnosti strana.

Član 11.

Svi sporovi i razlike između strana u vezi s primenom i tumačenjem ovog sporazuma rešavaće se putem konsultacija i pregovora između strana.

Član 12.

Ovaj sporazum stupa na snagu od datuma prijema poslednjeg pisanog obaveštenja o tome da su strane obavile unutrašnje državne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu i važiće do momenta dok strane ne ispune sve obaveze koje proističu iz ovog sporazuma.

Sačinjeno u Moskvi, 10. aprila 2013. godine, u dva primerka svaki na srpskom jeziku i ruskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju podjednaku važnost.

Za Vladu Za Vladu

Republike Srbije Ruske Federacije

Mlađan Dinkić Anton Germanovič Siluanov

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1) tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA – POTVRĐIVANJE

U razgovorima na najvišem nivou, između predsednika Republike Srbije i Ruske Federacije, koji su vođeni 11. septembra 2012. godine u Sočiju, kao i na sastanku kopredsednika Međuvladinog srpsko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju (u daljem tekstu: Komitet) u proširenom sastavu, održanom u Moskvi 4. septembra 2012. godine razmatrana je mogućnost da Ruska Federacija odobri kredit za finansijsku podršku budžetu Republike Srbije u iznosu do 1.000.000.000 USD.

U skladu sa preliminarnim dogovorom postignutim na sastanku kopredsednika Komiteta u Moskvi, o čemu je potpisan Protokol sa sastanka, srpska strana se zvaničnim putem obratila ministru finansija Ruske Federacije sa molbom da se na međudržavnom nivou dogovore uslovi novog finansijskog aranžmana, što bi rezultiralo zaključivanjem odgovarajućeg kreditnog sporazuma između vlada dveju zemalja.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 48-6154/2012-2 od 20. septembra 2012. godine utvrđena je Osnova za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Republike Srbije o odobrenju državnog kredita Republici Srbiji (u daljem tekstu: Osnova za pregovore) i određena delegacija za vođenje pregovora sa predstavnicima Ruske Federacije.

Dana 11. januara 2013. godine u Moskvi, u razgovorima koji su vođeni između predstavnika Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije i Ministarstva finansija Ruske Federacije u vezi sa uslovima pod kojima bi bio odobren kredit za budžetsku podršku Republici Srbiji, srpska strana je prezentovala najvažnije mere koje se sprovode u cilju fiskalne konsolidacije i strateške ciljeve za naredni srednjoročni period. Takođe, ruskoj strani su predočeni preferirani uslovi kredita pod kojima bi za bilo prihvatljivo zaduživanje Republike Srbije.

Rusko Ministarstvo finansija je ocenilo da bi potencijalni aranžman, u vidu kredita koji bi Vlada Ruske Federacije odobrila Vladi Republike Srbije, bio ne samo finansijska podrška budžetskom deficitu u kratkoročnoj perspektivi, već i značajan podsticaj srpskoj privredi u prevazilaženju negativnih posledica ekonomske krize i bržem ekonomskom oporavku zemlje u srednjoročnom periodu.

S obzirom da poslednjih meseci mere fiskalne politike, kroz odgovarajuće izmene u poreskoj politici, i uvođenje jače budžetske discipline daju vidljive rezultate kroz smanjenje budžetskog deficita, ocenjeno je da iznos traženog kredita može biti i znatno manji, odnosno do 500.000.000 USD.

Uslovi koje je ponudila ruska strana su u domenu visine kamatne stope, vrste kamatne stope, perioda otplate, kao i načina otplate koje je srpska strana predočila tokom pregovora održanih u januaru 2013. godine.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 48-2802/2013 od 5. aprila 2013. godine, prihvaćen je Izveštaj sa pregovora za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog finansijskog kredita Vladi Republike Srbije i usvojen Nacrt navedenog sporazuma koji su dve strane usaglasile u pregovorima.

Takođe, navedenim zaključkom ovlašćen je Mlađan Dinkić, ministar finansija i privrede, da u ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije potpiše Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog finansijskog kredita Vladi Republike Srbije (u daljem tekstu: Sporazum).

Sporazum je zaključen 10. aprila 2013. godine, u Moskvi, Ruska Federacija, u originalu na srpskom i ruskom jeziku.

Uzimajući u obzir trenutne okolnosti i kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu i ekonomske mogućnosti Republike Srbije za servisiranje spoljnog duga, predloženi uslovi državnog finansijskog kredita u potpunosti su prihvatljivi za srpsku stranu, jer je predviđeno da Ruska Federacija odobri kredit na sledeći način:

– iznos kredita 500.000.000 USD;

– ruska strana će doznačiti kreditna sredstva na račun Ministarstva finansija i privrede Republike Srbije kod Narodne banke Srbije u dve tranše:

1) prvu tranšu u iznosu od 300.000.000 USD – najkasnije 45 kalendarskih dana od datuma stupanja na snagu sporazuma;

2) drugu tranšu u iznosu od 200.000.000 USD – najkasnije 14 kalendarskih dana od datuma kada ruska strana primi zvanično obaveštenje srpske strane o tome da je Odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda doneo ekonomski program za Republiku Srbiju, ali ne pre 15. jula 2013. godine;

– period trajanja kredita je 10 godina, uključujući period počeka od 2 godine;

– otplata kredita je u 32 jednake kvartalne rate, od kojih prva dospeva 15. marta 2015. godine, a poslednja 15. decembra 2022. godine;

– kamatna stopa je fiksna i iznosi 3,5 % godišnje;

– zatezna kamatna stopa je 7%;

– Republika Srbija ima pravo na prevremenu otplatu kredita bez plaćanja posebne naknade;

– Narodna banka Srbije i Državna korporacija „Banka za razvoj i spoljnoekonomsku delatnost (Vnješekonombank)” su ovlašćeni predstavnici srpske i ruske strane za evidenciju i obračune po osnovu sporazuma, o čemu će zaključiti odgovarajući međubankarski sporazum.

Članom 3. B. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 114/12) predviđeno je zaduživanje Republike Srbije za kredit Vlade Ruske Federacije do iznosa od 1.000.000.000 USD za programsku podršku budžetu.

S obzirom na mere koje Vlada Republike Srbije preduzima za očuvanje stabilnosti sistema javnih finansija i sprovođenje budžeta prema usvojenom planu u uslovima ograničenih finansijskih mogućnosti, kreditna podrška Ruske Federacije omogućiće da se na odgovarajući način planiraju i koriste finansijska sredstva u skladu sa potrebama javne potrošnje i ekonomskim kretanjima u ovoj budžetskoj godini.

III. OBJAŠNJENJE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENJA

Odredbom člana 1. ovog zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog finansijskog kredita Vladi Republike Srbije, zaključenog 10. aprila 2013. godine u Moskvi, Ruska Federacija.

Odredba člana 2. ovog zakona sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog finansijskog kredita Vladi Republike Srbije, u originalu na srpskom jeziku.

Odredbom člana 3. uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi sa donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 164. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst) proizlaze iz činjenice da su povlačenje sredstava po Sporazumu i finansiranje budžetskog deficita iz navedenog izvora finansiranja, uslovljeni stupanjem na snagu zakona o potvrđivanju Sporazuma.

Ostavite komentar