Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjUSPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju, sačinjen u Beogradu, 23. marta 2011. godine, na srpskom i ruskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju

sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANjE SPORAZUMA

Na osnovu Zaključka 05 Broj: 018-2167/2011 o utvrđivanju Osnove za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju, koji je donela Vlada na sednici održanoj 22. marta 2011. godine, ovlašćeni ministar Milutin Mrkonjić je u Beogradu, 23. marta 2011. godine potpisao navedeni sporazum.

Zaključivanjem Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju stvoren je pravni okvir za unapređenje bilateralnih trgovinskih i ekonomskih odnosa. Dve strane su se pri tom rukovodile težnjom za razvojem saradnje u oblasti međunarodnog drumskog saobraćaja, uzimajući u obzir potrebu zaštite životne sredine i obezbeđivanja bezbednosti saobraćaja.

Sporazumom su uređeni bilateralni i tranzitni prevoz putnika i stvari, kao i prevoz iz i za treće zemlje, koje prevoznici obavljaju drumskom motornim vozilima registrovanim u Republici Srbiji ili Ruskoj Federaciji.

Odredbe sporazuma ničim neće narušavati prava i obaveze koje imaju obe strane u okviru drugih međunarodnih sporazuma u kojima su učesnice.

Sporazumom su definisani nadležni organi, prevoznik, drumsko motorno vozilo, linijski prevoz putnika, vanlinijski prevoz putnika, dozvola, posebna dozvola i sanitarna kontrola, a uređeni su prevoz putnika (linijski i vanlinijski) i prevoz stvari (na osnovu dozvola i bez dozvole).

Posebno se napominje da je propisana obaveza poštovanja nacionalnog zakonodavstva na teritoriji države na čijoj teritoriji se obavlja prevoz.

Predviđena je zabrana kabotaže (prevoza koji obavlja prevoznik iz države jedne strane ugovornice na teritoriji države druge strane ugovornice) i regulisano obavljanje prevoza vozilom čije dimenzije, masa ili osovinsko opterećenje prelaze propisima dozvoljene vrednosti.

U slučaju povrede odredaba Sporazuma propisane mere primenjuje nadležni organ države u kojoj je prevoznik registrovan.

U cilju rešavanja svih spornih pitanja u vezi sa realizacijom i tumačenjem Sporazuma biće obrazovana Mešovita komisija.

Sporazum stupa na snagu nakon isteka 30 dana od dana prijema poslednjeg pisanog obaveštenja diplomatskim putem o tome da su strane sprovele unutrašnje državne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.

Sporazum se zaključuje na neodređeno vreme i važi do isteka šest meseci od kada jedna od strana diplomatskim putem u pisanom obliku obavesti drugu stranu o svojoj nameri da ga raskine. Stupanjem na snagu ovog sporazuma prestaju da važe Sporazumi iz 1970. i 1998. godine.

III. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA IZVRŠAVANjE SPORAZUMA

Realizacija Sporazuma ne zahteva dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

S P O R A Z U M

između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije

o međunarodnom drumskom saobraćaju

Vlada Republike Srbije i Vlada Ruske Federacije (u daljem tekstu: strane),

unapređujući trgovinske i ekonomske odnose između dveju država,

uzimajući u obzir potrebu zaštite životne sredine i obezbeđivanja bezbednosti saobraćaja,

rukovodeći se težnjom ka razvoju saradnje u oblasti međunarodnog drumskog prevoza i u želji da olakšaju drumski saobraćaj,

dogovorile su se o sledećem:

I. Opšte odredbe

Član 1.

1. Odredbe ovog sporazuma primenjuju se na međunarodni prevoz putnika i stvari između država strana i tranzitni preko njihovih teritorija, kao i u treće države (iz trećih država) koji prevoznici obavljaju drumskim motornim vozilima registrovanim u Republici Srbiji ili Ruskoj Federaciji.

2. Ovaj sporazum ne utiče na prava i obaveze strana koje proističu iz drugih međunarodnih ugovora čije su potpisnice Republika Srbija i Ruska Federacija.

3. Pitanja koja nisu regulisana ovim sporazumom i međunarodnim ugovorima čije su potpisnice Republika Srbija i Ruska Federacija rešavaju se u skladu sa zakonodavstvom države odgovarajuće strane.

Član 2.

Izrazi koji se upotrebljavaju u ovom sporazumu označavaju sledeće:

1) „nadležni organi”:

sa srpske strane – Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku Republike Srbije,

s ruske strane – Ministarstvo saobraćaja Ruske Federacije, a u delu kontrole ispunjenja uslova predviđenih članom 3. st. 2. i 3. i članom 5. stav 3. ovog sporazuma – i Ministarstvo unutrašnjih poslova Ruske Federacije.

Ako nadležni organi strana budu zamenjeni, nazivi novih organa dostavljaju se drugoj strani diplomatskim putem;

2) „prevoznik” – svako fizičko ili pravno lice koje je registrovano na teritoriji države jedne od strana koje u skladu sa zakonodavstvom te države ima pravo da obavlja međunarodni drumski prevoz putnika ili stvari;

3) „drumsko motorno vozilo“ – kojim prevoznik raspolaže po osnovu vlasništva ili po drugom zakonskom osnovu:

pri prevozu putnika – autobus, odnosno drumsko motorno vozilo namenjeno za prevoz putnika s više od devet sedišta, uključujući i sedište vozača i, eventualno, s prikolicom za prevoz prtljaga;

pri prevozu stvari – teretno vozilo, teretno vozilo s prikolicom, vučno vozilo ili vučno vozilo s poluprikolicom;

4) „linijski prevoz putnika” – prevoz putnika autobusom koji se obavlja prema itinereru, redu vožnje, cenama i stanicama na kojima prevoznik vrši ukrcavanje i iskrcavanje putnika, koji su usaglašeni između nadležnih organa strana;

5) „vanlinijski prevoz putnika” – prevoz putnika autobusom koji nije obuhvaćen terminom „linijski prevoz putnika“;

6) „dozvola“ – isprava kojom se dozvoljava kretanje (u odlasku i povratku) drumskog motornog vozila prevoznika iz države jedne strane na teritoriji države druge strane;

7) „posebna dozvola” – dodatna dozvola za kretanje drumskog motornog vozila koje s teretom ili bez njega prelazi dozvoljene vrednosti osovinskog opterećenja, ukupne mase, širine, dužine ili visine, ili drumskog motornog vozila sa opasnim teretom na teritoriji države druge strane, kao i jednokratna dozvola za kretanje drumskog motornog vozila koje pripada prevozniku iz države jedne strane s teritorije države druge strane na teritoriju treće države ili s teritorije treće države na teritoriju države druge strane;

8) „sanitarna kontrola” – sanitarna, veterinarska i fitosanitarna kontrola.

Član 3.

1. Prevoznik iz države jedne strane nema pravo da obavlja prevoz putnika i stvari između mesta koja se nalaze na teritoriji države druge strane.

2. Drumska motorna vozila prevoznika iz država strana kojima se obavlja međunarodni prevoz moraju imati registarske tablice i oznaku svoje države.

3. Prikolice i poluprikolice mogu imati registarske tablice i oznaku drugih država, ako teretna vozila, vučna vozila i autobusi imaju registarske tablice i oznaku država strana.

Član 4.

1. Ako dimenzije, masa ili osovinsko opterećenje drumskog motornog vozila (s teretom ili bez njega) prevoznika iz države jedne strane prelaze vrednosti koje su utvrđene zakonodavstvom države druge strane na čijoj se teritoriji obavlja prevoz, prevoznik je dužan da prethodno pribavi posebnu dozvolu odgovarajućeg nadležnog organa te strane.

2. Prevoz opasnog tereta na teritoriji država strana obavlja se u skladu sa Evropskim sporazumom o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta od 30. septembra 1957. godine.

Ako je za obavljanje prevoza opasnog tereta u skladu s navedenim sporazumom ili zakonodavstvom država strana potrebna posebna dozvola, prevoznik iz države jedne strane dužan je da je pre početka obavljanja prevoza pribavi od odgovarajućeg nadležnog organa druge strane.

3. Ako je posebnom dozvolom iz st. 1. i 2. ovog člana predviđeno kretanje drumskog motornog vozila određenim itinererom, prevoz se mora obavljati po tom itinereru.

Član 5.

1. Prevoznici i posade drumskih motornih vozila država strana dužni su da se pridržavaju zakonodavstva, kao i saobraćajnih propisa države na čijoj teritoriji se obavlja prevoz.

2. Vozač drumskog motornog vozila mora posedovati nacionalnu ili međunarodnu vozačku dozvolu, koja se pokazuje zajedno sa odgovarajućom nacionalnom vozačkom dozvolom, i nacionalnu saobraćajnu dozvolu za drumsko motorno vozilo koja ispunjava zahteve Konvencije o drumskom saobraćaju od 8. novembra 1968. godine.

3. Dozvola i ostali dokumenti koji su potrebni u skladu sa ovim sporazumom moraju se nalaziti kod vozača drumskog motornog vozila i pokazati na zahtev nadležnih organa.

4. Prevoz putnika ili stvari na osnovu ovog sporazuma obavlja se pod uslovom obaveznog osiguranja od građanske odgovornosti vlasnika drumskih motornih vozila za štetu nanetu trećim licima. Ovo osiguranje mora biti obavljeno pre početka prevoza.

Član 6.

1.U slučaju da prevoznik iz države jedne strane povredi odredbe ovog sporazuma na teritoriji države druge strane, nadležni organ te strane obaveštava o povredi nadležni organ strane na teritoriji čije države je prevoznik registrovan, kako bi nadležni organ te strane, po potrebi, preduzeo jednu od sledećih mera:

– pismeno upozorenje prevozniku da će mu u slučaju ponovljene povrede, dozvola za obavljanje prevoza koja mu je prethodno izdata biti privremeno ili trajno oduzeta;

– privremeno ili trajno oduzmanje dozvole prethodno izdate prevozniku;

– obustavljanje izdavanja prevozniku novih dozvola za obavljanje prevoza na teritoriji države druge strane.

2.Nadležni organi svake od država strana obaveštavaju jedan drugog o merama preduzetim protiv prevoznika koji je počinio prekršaj.

3.Odredbe ovog člana ne isključuju primenu sankcija koje su predviđene zakonodavstvom države na čijoj teritoriji je povreda učinjena protiv prevoznika i posade drumskog motornog vozila.

Član 7.

1. Prilikom obavljanja prevoza putnika ili stvari na osnovu ovog sporazuma prevoznici iz država strana oslobađaju se na recipročnoj osnovi od plaćanja taksi i dažbina vezanih za posedovanje ili korišćenje drumskih motornih vozila, kao i korišćenje i održavanje puteva države druge strane.

2. Navedeno oslobođenje ne odnosi se na dažbine za korišćenje puteva, autoputeva, mostova i tunela na kojima se naplaćuje putarina ako se one naplaćuju na nediskriminacionoj osnovi od prevoznika iz države kako jedne tako i druge strane.

Nadležni organi država strana obaveštavaju jedan drugog o spisku puteva na kojima se naplaćuju takse ili dažbine za korišćenje puteva, autoputeva, mostova i tunela na kojima se naplaćuje putarina.

3. Prilikom obavljanja prevoza na osnovu ovog sporazuma prevoznici iz države jedne strane oslobađaju se od plaćanja carinskih i drugih dažbina i poreza na uvoz na teritoriju države druge strane:

1) goriva koje se nalazi u rezervoarima tehnološki i konstruktivno povezanim sa sistemom napajanja motora, koje je fabrika-proizvođač predvidela za svaki model drumskog motornog vozila, kao i goriva koje se nalazi u rezervoarima koje je fabrika-proizvođač ugradila na prikolicama i poluprikolicama, a koje je namenjeno za rad sistema za grejanje ili hlađenje tog drumskog motornog vozila;

2) maziva u količini koja je neophodna za korišćenje drumskog motornog vozila tokom prevoza;

3) alata i rezervnih delova namenjenih za popravku drumskog motornog vozila kojim se obavlja međunarodni prevoz oštećenog na putu.

4. Alat i neiskorišćeni rezervni delovi koji su navedeni u stavu 3. ovog člana podležu vraćanju. Zamenjeni rezervni delovi moraju se izvesti ili staviti pod carinski postupak uništenja ili pod drugi carinski postupak na način koji je utvrđen carinskim zakonodavstvom države strane na čijoj teritoriji dolazi do promene carinskog postupka prema ovim rezervnim delovima.

II. Prevoz putnika

Član 8.

1. Linijski prevoz putnika obavlja se uz saglasnost nadležnih organa strana.

2. Bilateralni ili tranzitni linijski prevoz putnika obavlja se na osnovu dozvole koju izdaju nadležni organi strana za deo itinerera koji prolazi preko teritorije njihove države. Dozvola se izdaje na period do pet godina.

3. Nadležni organi strana međusobno razmenjuju predloge za uspostavljanje linijskog prevoza putnika koji moraju sadržati:

1) naziv prevoznika;

2) itinerer;

3) red vožnje i cenovnik;

4) planirani period i učestalost obavljanja prevoza;

5) stanice na kojima prevoznik obavlja ukrcavanje i iskrcavanje putnika i granične prelaze država;

6) ugovor o kooperaciji, ako uslugu pruža nekoliko prevoznika.

Član 9.

1. Za obavljanje bilateralnog vanlinijskog prevoza putnika, osim prevoza iz člana 10. ovog sporazuma, potrebna je dozvola koju izdaju nadležni organi strana. Svakom dozvolom omogućava se obavljanje jednog prevoza u odlasku i povratku, ako u samoj dozvoli nije drugačije predviđeno.

2. Nadležni organi strana svake godine bez naknade razmenjuju međusobno usaglašeni broj obrazaca dozvola za vanlinijski prevoz putnika. Na obrascima se mora nalaziti potpis odgovornog lica i pečat nadležnog organa koji je dozvolu izdao. Dozvole koje su izdate tokom godine važe zaključno do 31. januara naredne godine.

Član 10.

1. Dozvola iz člana 9. ovog sporazuma nije potrebna za obavljanje vanlinijskog prevoza putnika u sledećim slučajevima:

1) ako se ista grupa putnika prevozi istim autobusom tokom cele vožnje i pri tome:

– putovanje počinje i završava se na teritoriji države strane u kojoj je autobus registrovan;

– putovanje počinje na teritoriji države strane u kojoj je autobus registrovan, a završava se na teritoriji države druge strane, pod uslovom da autobus napušta teritoriju države te druge strane bez putnika;

– autobus ulazi na teritoriju države druge strane bez putnika da bi preuzeo grupu putnika koju je taj prevoznik ranije odvezao;

2) prilikom obavljanja vanlinijskog tranzitnog prevoza putnika;

3) prilikom zamene neispravnog autobusa drugim autobusom.

2. Prilikom obavljanja prevoza iz stava 1. tač. 1) i 2) ovog člana, vozač autobusa mora imati dokument sa spiskom putnika sačinjen prema obrascu koji su usaglasili nadležni organi strana.

III. Prevoz stvari

Član 11.

1. Bilateralni ili tranzitni prevoz stvari, osim prevoza iz člana 12. ovog sporazuma, obavlja se na osnovu dozvole koju izdaju nadležni organi strana. Svakom dozvolom omogućava se obavljanje jednog prevoza u odlasku i povratku, ako u samoj dozvoli nije drugačije predviđeno.

2. Nadležni organi strana svake godine bez naknade razmenjuju međusobno usaglašeni broj obrazaca dozvola za prevoz stvari između dve države ili u tranzitu preko njihovih teritorija. Na obrascima se mora nalaziti potpis odgovornog lica i pečat nadležnog organa koji je dozvolu izdao. Dozvole koje su izdate tokom godine važe zaključno do 31. januara naredne godine.

Član 12.

1. Dozvola iz člana 11. ovog sporazuma nije potrebna za obavljanje prevoza:

1) koji se obavlja drumskim motornim vozilom čija maksimalna dozvoljena masa, uključujući i prikolicu, nije veća od šest tona, ili čija nosivost, zajedno s prikolicom, nije veća od 3,5 tone;

2) neispravnih drumskih motornih vozila;

3) medicinske opreme i medikamenata namenjenih za pružanje hitne pomoći u slučaju elementarnih nepogoda, kao i za pružanje humanitarne pomoći;

4) eksponata, opreme i materijala namenjenih za izložbe ili sajmove;

5) predmeta, rekvizita i životinja za pozorišne, muzičke, sportske ili cirkuske predstave, sajmove ili svečanosti, filmske projekcije, kao i za snimanje radio-emisija ili filmova i televizijskih emisija;

6) posmrtnih ostataka preminulih;

7) poštanskih pošiljki;

8) pokretne imovine prilikom selidbe.

2. Dozvola iz člana 11. ovog sporazuma nije potrebna za kretanje vozila tehničke pomoći namenjenih za remont ili vuču neispravnih drumskih motornih vozila.

3. Tačke 4) i 5) stava 1. ovog člana važe ako se stvari vraćaju u državu u kojoj je drumsko motorno vozilo registrovano ili izvoze u treću državu.

Član 13.

1. Prevoznik iz države jedne strane može obavljati prevoz stvari s teritorije države druge strane na teritoriju treće države, kao i s teritorije treće države na teritoriju države druge strane, ako je za to dobio posebnu dozvolu nadležnog organa druge strane, kojom se omogućava obavljanje jednog prevoza u odlasku i povratku, ako u samoj dozvoli nije drugačije predviđeno.

2. Nadležni organi strana svake godine bez naknade razmenjuju međusobno usaglašeni broj obrazaca posebnih dozvola za prevoz u treće države (iz trećih država). Na obrascima se mora nalaziti potpis odgovornog lica i pečat nadležnog organa koji je izdao posebnu dozvolu. Dozvole koje su izdate tokom godine važe zaključno do 31. januara naredne godine.

IV. Završne odredbe

Član 14.

1. U pogledu granične, carinske, saobraćajne i sanitarne kontrole primenjuju se odredbe međunarodnih ugovora čije su potpisnice Republika Srbija i Ruska Federacija. Pitanja koja nisu regulisana ovim ugovorima rešavaju se u skladu sa zakonodavstvom države svake od strana.

2. Granična, carinska, saobraćajna i sanitarna kontrola u slučaju prevoza lica kojima je potrebna hitna medicinska pomoć, linijskog prevoza putnika, kao i prevoza životinja i lakokvarljivih proizvoda obavlja se preko reda.

Član 15.

1. Sva sporna pitanja koja mogu nastati u pogledu tumačenja i realizacije ovog sporazuma strane rešavaju putem pregovora i konsultacija, i u tu svrhu nadležni organi strana obrazuju Mešovitu komisiju. Za učešće u radu Mešovite komisije mogu se pozivati predstavnici udruženja drumskog saobraćaja država strana.

2. Nadležni organi strana usaglašavaju postupak godišnje razmene obrazaca dozvola predviđenih čl. 9, 11. i 13. ovog sporazuma, kao i uslove njihovog korišćenja.

Član 16.

Izmene ovog sporazuma vrše se na osnovu uzajamne saglasnosti strana.

Član 17.

1.Ovaj sporazum stupa na snagu nakon isteka 30 dana od dana prijema poslednjeg pisanog obaveštenja diplomatskim putem o tome da su strane sprovele unutrašnje državne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovaj sporazum zaključuje se na neodređeno vreme i važi do isteka šest meseci od dana kada jedna od strana diplomatskim putem u pisanom obliku obavesti drugu stranu o svojoj nameri da ga raskine.

3. Od dana stupanja na snagu ovog sporazuma u odnosima između Republike Srbije i Ruske Federacije prestaju da važe Sporazum između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika o međunarodnom drumskom saobraćaju, potpisan u Moskvi 18. juna 1970. godine i Sporazum između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Ruske Federacije o međunarodnom drumskom saobraćaju, potpisan u Beogradu 4. novembra 1998. godine.

Sačinjeno u Beogradu, 23. marta 2011. godine, u dva primerka svaki na srpskom jeziku i ruskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju podjednaku važnost.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Ruske Federacije

Ostavite komentar