Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uzajamnom priznavanju i ekvivalenciji javnih isprava o stečenom obrazovanju i naučnim nazivima

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O UZAJAMNOM PRIZNAVANjU I EKVIVALENCIJI JAVNIH ISPRAVA O STEČENOM OBRAZOVANjU I NAUČNIM NAZIVIMA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uzajamnom priznavanju i ekvivalenciji javnih isprava o stečenom obrazovanju i naučnim nazivima, koji je potpisan u Moskvi, 10. aprila 2013. godine, u originalu na srpskom i ruskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uzajamnom priznavanju i ekvivalenciji javnih isprava o stečenom obrazovanju i naučnim nazivima, u originalu na srpskom i ruskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

I. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Pravni osnov za donošenje Zakona, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Narodna Skupština Republike Srbije potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANjE SPORAZUMA

1. Inicijativu za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uzajamnom priznavanju i ekvivalenciji javnih isprava o stečenom obrazovanju i naučnim nazivima (u daljem tekstu: Sporazum) pokrenula je ruska strana 2009. godine, radi ugovornog regulisanja pitanja uzajamnog priznavanja i ekvivalencije javnih isprava o stečenom obrazovanju i naučnim nazivima.

2. Ruska Federacija je za Republiku Srbiju važan partner i imajući u vidu obostrani interes za uređivanjem pitanja uzajamnog priznavanja i ekvivalencije javnih isprava o stečenom obrazovanju i naučnim nazivima, dve strane su se saglasile da se sačini poseban sporazum kojim će se aktualizovati norme o uzajamnom priznavanju i ekvivalenciji javnih isprava o stečenom obrazovanju i naučnim nazivima koji se izdaju u Republici Srbiji i Ruskoj Federaciji. Ukupna prosvetna saradnja Republike Srbije sa Ruskom Federacijom može se oceniti kao uspešna i u pogledu obima i u pogledu kvaliteta, a ovaj sporazum obezbeđuje pravni okvir za institucionalni nastavak i unapređenje te saradnje.

3. Sporazum se sastoji od deset članova. U preambuli se potvrđuje želja dve strane za daljim razvijanjem i podsticanjem saradnje između dve zemlje u oblasti obrazovanja i za aktualizovanjem normi o uzajamnom priznavanju i ekvivalenciji javnih isprava o stečenom obrazovanju i naučnim nazivima koji se izdaju u Republici Srbiji i Ruskoj Federaciji. U daljem tekstu (čl. 1(8) navedeni su konkretni oblici saradnje i načini na koje će se ona ostvarivati. Završne odredbe Sporazuma (čl. 9(10) odnose se na procedure u pogledu unošenja izmena, stupanja na snagu i važnosti ovog sporazuma.

III. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE OVOG ZAKONA

Realizacija aktivnosti predviđenih ovim zakonom nema finansijske efekte na budzet Republike Srbije.

Ostavite komentar