Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti pomorskog saobraćaja

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O SARADNJI U OBLASTI

POMORSKOG SAOBRAĆAJA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti pomorskog saobraćaja, sačinjen u Moskvi, 21. oktobra 2011. godine, na srpskom i ruskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti pomorskog saobraćaja, na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti pomorskog saobraćaja, sadržan je u članu 97. stav 1. Ustava Republike Srbije kojim je predviđeno da, između ostalog, Republika Srbije uređuje i obezbeđuje svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i u članu 99. stav 1. tačka 4. kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II Razlozi za potvrđivanje međunarodnog sporazuma

Na Osmom zasedanju Međuvladinog srpsko-ruskog komiteta za trgovinu, ekonomsku i naučno tehničku saradnju, koji je održan u Beogradu 19. oktobra 2009. godine predstavnici ministarstva nadležnih za poslove saobraćaja Republike Srbije i Ruske Federacije zaključili su da je potrebno intenzivirati saradnju u oblasti saobraćaja.

Imajući u vidu navedeno, Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku je pokrenulo inicijativu za zaključivanje Sporazuma o saradnji u pomorskom saobraćaju, s obzirom da postoji mogućnost prevoza putnika i tereta između srpskih luka i pristaništa koja se nalaze na unutrašnjim vodnim putevima (reka Dunav) koji imaju izlaz na Crno more, a time i vezu sa lukama u Ruskoj Federaciji.

Vlada je na sednici održanoj dana 5. novembra 2009. godine donela Zaključak 05 Broj: 018-7158/2009 kojim je utvrdila Osnovu za vođenje pregovora i zaključivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u pomorskom saobraćaju i usvojila tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Feracije o saradnji u pomorskom saobraćaju.

Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku je navedeni Sporazum posredstvom Ministarstva spoljnih poslova dostavilo ruskoj strani, radi započinjanja pregovora za zaključivanje Sporazuma. Tekst Sporazuma je diplomatskim putem usaglašavan sa ruskom stranom dva puta i to: 8. septembra 2010. godine i 25. marta 2011. godine.

Nakon toga Ambasada Ruske Federacije u Beogradu dostavila je posredstvom Ministarstava spoljnih poslova notom ponovo svoj alternat Nacrta sporazuma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Republike Srbije o saradnji u oblasti pomorskog saobraćaja koji sadrži izmene u članu 1, 3, 10, 12, i 18 koje su odobrene od strane Vlade Ruske Federacije.

Tekst Sporazuma koji je dostavila ruska strana je bio uži u odnosu na verziju teksta Sporazuma koji je Vlada utvrdila u novembru mesecu 2009. godine. Predložene izmene u tekstu Sporazuma su bile prihvatljive za Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku koje je radi usaglašavanja teksta Sporazuma pripremilo Osnovu za zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti pomorskog saobraćaja, koju je Vlada utvrdila i tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti pomorskog saobraćaja, koji je Vlada usvojila Zaključkom 05.Broj: 018-7632/2011 od 13. oktobra 2011. godine.

Prilikom bilateralnih susreta delegacija Republike Srbije i Ruske Federacije koji su održani dana 21. oktobra 2011. godine u Moskvi, Milutin Mrkonjić, ministar za infrastrukturu i energetiku i Igor Levitin ministar saobraćaja Ruske Federacije potpisali su Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti pomorskog saobraćaja.

Donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti pomorskog saobraćaja, predstavljao bi novi konkretan doprinos stvaranju povoljnijih uslova za dalje unapređenje bilateralne saradnje između dveju država.

III Finansijske obaveze za izvršavanje međunarodnog sporazuma i procena potrebnih finansijskih sredstava za njegovo izvršavanje

Za izvršavanje međunarodnog sporazuma nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

S P O R A Z U M

između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o saradnji u oblasti pomorskog saobraćaja

Vlada Republike Srbije i Vlada Ruske Federacije (u daljem tekstu: strane),

u želji da doprinesu harmoničnom razvoju odnosa u oblasti pomorskog saobraćaja između Republike Srbije i Ruske Federacije na osnovu principa ravnopravnosti i uzajamne koristi,

u želji da svestrano podstiču međunarodnu saradnju u ovoj oblasti,

svesne da robnu razmenu između dveju država mora pratiti efikasna razmena usluga,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Ciljevi ovog sporazuma su:

uređivanje i razvoj odnosa u oblasti pomorskog saobraćaja između dveju država;

obezbeđenje efikasne koordinacije u plovidbi;

pružanje podrške unapređenju trgovinsko-ekonomskih odnosa između dveju država.

Član 2.

Termini upotrebljeni u ovom sporazumu imaju sledeća značenja:

„nadležni organi”:

u Republici Srbiji – Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku,

u Ruskoj Federaciji – Ministarstvo saobraćaja Ruske Federacije;

„brod strane” – svaki brod upisan u registar brodova države strane koji plovi pod zastavom te države u skladu s njenim zakonodavstvom. Ovaj termin se, međutim, ne odnosi na:

ratne brodove i druge državne brodove koji se koriste u nekomercijalne svrhe,

hidrografske, okeanografske i naučnoistraživačke brodove,

ribarske brodove,

sportske i izletničke brodove;

„član posade” – zapovednik i svako drugo lice koji su za vreme plovidbe na brodu stvarno angažovani na poslovima vezanim za eksploataciju broda ili pružanje usluga na brodu, i koji su upisani u popis posade.

Član 3.

Strane će podržavati i unapređivati efikasnu saradnju između nadležnih organa, pre svega, kroz obavljanje međusobnih konsultacija i razmene informacija. Strane će, takođe, podsticati unapređenje odnosa između brodarskih kompanija i organizacija vezanih za plovidbu iz obeju država.

Saradnja će se odvijati u sledećim glavnim oblastima:

obezbeđenje potpunog i efikasnog korišćenja pomorske flote i luka obeju država;

osiguranje bezbednosti na moru, uključujući bezbednost brodova, članova posade, robe i putnika;

jačanje zaštite morske sredine;

proširenje veza i razmene iskustava o pitanjima ekonomije, nauke i tehnike u oblasti pomorskog saobraćaja;

razmena mišljenja o radu međunarodnih organizacija koje se bave pitanjima trgovačke plovidbe i o učešću u međunarodnim ugovorima o pomorskom saobraćaju.

Član 4.

1. Strane:

a) će doprinositi učešću svojih brodova u prevozu morem između luka dveju država;

b) će sarađivati u otklanjanju prepreka koje bi mogle otežati razvoj prevoza morem između luka dveju država;

v) neće sprečavati učešće brodova države jedne strane u prevozu morem između luka države druge strane i luka trećih država.

2. Odredbe ovog člana neće uticati na pravo brodova trećih država da učestvuju u prevozu morem između luka država strana.

Član 5.

1. Svaka strana će dodeljivati brodovima države druge strane isti tretman koji dodeljuje svojim brodovima angažovanim na međunarodnom prevozu u pogledu slobodnog pristupa lukama i njihovog korišćenja za utovar i istovar robe, ukrcavanja i iskrcavanja putnika, plaćanja lučkih taksi, obavljanja uobičajenih komercijalnih operacija i korišćenja usluga koje su namenjene plovidbi.

2. Odredbe stava 1. ovog člana:

a) neće se primenjivati na luke koje su zatvorene za uplovljavanje stranih brodova;

b) neće se primenjivati na delatnost koju je svaka strana rezervisala za organizacije iz njene države, uključujući, pre svega, kabotažu, tegljenje, pilotažu i spasavanje;

v) neće obavezivati jednu stranu da izuzeća od pravila o obaveznoj pilotaži koja odobrava svojim brodovima primeni i na brodove druge strane.

Član 6.

Strane će, u okviru zakonodavstva i lučkih propisa svojih država, preduzimati odgovarajuće mere radi olakšavanja i ubrzavanja pomorskog prevoza, sprečavanja neosnovanog zadržavanja brodova, kao i, u meri u kojoj je to moguće, ubrzavanja i pojednostavljivanja obavljanja carinskih, graničnih i drugih formalnosti koje su na snazi u lukama.

Član 7.

1. Isprave kojima se potvrđuje državna pripadnost brodova, svedočanstva o baždarenju i druge brodske isprave koje je izdala ili priznala jedna od strana priznaće i druga strana.

2. Brodovi država svake od strana koji poseduju svedočanstva o baždarenju izdata na adekvatan način neće podlegati ponovnom baždarenju u lukama države druge strane.

Član 8.

Svaka od strana priznaće isprave kojima se potvrđuje identitet pomorca, koje su izdali nadležni organi države druge strane u skladu sa zakonodavstvom svoje države i imaocima ovih isprava daće prava predviđena čl. 9. i 10. ovog sporazuma pod uslovom da su ispunjeni uslovi navedeni u njima.

Ove isprave su:

kada je reč o Republici Srbiji – pomorska knjižica;

kada je reč o Ruskoj Federaciji – pasoš pomorca ili legitimacija pomorca.

Član 9.

Članovi posade broda države jedne strane koji poseduju isprave navedene u članu 8. ovog sporazuma mogu se iskrcavati na obalu i provoditi odsustvo na obali bez viza za vreme boravka njihovog broda u luci države druge strane u skladu s propisima koji su na snazi u toj luci pod uslovom da je zapovednik broda predao odgovarajućim lokalnim organima popis posade.

Prilikom iskrcavanja na obalu i povratka na brod navedena lica biće podvrgnuta graničnoj i carinskoj kontroli koja je na snazi u toj luci.

Član 10.

1. Imaoci isprava navedenih u članu 8. ovog sporazuma imaju pravo da, bez obzira na vrstu prevoza koji koriste, ulaze na teritoriju države druge strane, izlaze s nje ili putuju preko nje u tranzitu, kada se prevoze do svog broda, prelaze na drugi brod, vraćaju se u svoju državu ili putuju u bilo koju drugu svrhu koju su odobrili nadležni organi te druge strane, uz poštovanje zakonodavstva njene države.

Pri tome, ako su na osnovu zakonodavstva države odgovarajuće strane potrebne vize, one se izdaju u najkraćem mogućem roku.

2. Ako imalac isprave navedene u članu 8. ovog sporazuma nije ni državljanin Republike Srbije, niti državljanin Ruske Federacije, vize za ulazak ili tranzit preko teritorije države druge strane, predviđene ovim članom, izdavaće se pod uslovom da se tom imaocu garantuje povratak na teritoriju države strane koja je ispravu izdala.

Član 11.

1. Bez štete po odredbe čl. 9. i 10. ovog sporazuma na teritoriji država strana ostaju na snazi propisi vezani za ulazak, boravak i izlazak stranaca.

2. Svaka strana zadržava pravo da otkaže ulazak na teritoriju njene države bilo kom licu koje bude smatrala nepoželjnim.

Član 12.

1. Ako brod države jedne od strana pretrpi brodolom, nasuče se, bude izbačen na obalu ili pretrpi drugu nesreću u teritorijalnom moru ili u unutrašnjim vodama države druge strane, ta država će pružiti brodu, članovima posade, putnicima i robi moguću pomoć koju pruža u sličnim slučajevima svojim brodovima i u najkraćem roku obavestiti nadležne organe države zainteresovane strane.

2. Roba i predmeti, istovareni ili spašeni s broda navedenog u stavu 1. ovog člana, u skladu sa zakonodavstvom svake od država strana neće podlegati plaćanju carine, poreza i taksi pod uslovom da oni ne budu predati na upotrebu ili korišćenje na teritoriji države druge strane. Međutim, takva roba i predmeti će se staviti pod carinski nadzor i u najkraćem mogućem roku izvesti s teritorije države druge strane ili dostaviti na odredište na teritoriji te države.

Član 13.

1. Strane će podsticati saradnju u oblasti prenosa tehnologija brodogradnje i remonta brodova u skladu sa zakonodavstvom svojih država.

2. Strane će podsticati saradnju u oblasti profesionalne pripreme kadrova pomorske trgovačke flote i zaposlenih u lukama.

Član 14.

Odredbe ovog sporazuma neće uticati na prava i obaveze strana koji proističu iz drugih međunarodnih ugovora čije su potpisnice Republika Srbija i Ruska Federacija, kao i iz njihovog članstva u međunarodnim organizacijama.

Član 15.

Strane će pružati podršku osnivanju predstavništava brodarskih kompanija države druge strane na teritoriji svojih država.

Rad ovih predstavništava regulisaće se zakonodavstvom države domaćina.

Član 16.

Predstavnici nadležnih organa država strana mogu se, na zahtev jedne od strana, periodično sastajati naizmenično u Republici Srbiji i Ruskoj Federaciji radi razmatranja sprovođenja ovog sporazuma i svih drugih pitanja pomorskog saobraćaja od zajedničkog interesa.

Član 17.

Svaki spor između strana u vezi s tumačenjem ili primenom ovog sporazuma, regulisaće se putem neposrednih pregovora između nadležnih organa strana.

Ako dogovor ne bude postignut, spor će se regulisati diplomatskim putem.

Član 18.

1. Ovaj sporazum stupa na snagu nakon isteka 30 dana od dana prijema poslednjeg pisanog obaveštenja diplomatskim putem o tome da su strane sprovele unutrašnje državne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.

2. Ovaj sporazum zaključuje se na neodređeno vreme i prestaje da važi nakon isteka 90 dana od dana kada jedna od strana diplomatskim putem primi pisano obaveštenje druge strane o njenoj nameri da ga raskine.

Sačinjeno u Moskvi, 21.10.2011. godine, u dva primerka, svaki na srpskom jeziku i ruskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju podjednaku važnost.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Ruske Federacije

Ostavite komentar