Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o regulisanju obaveza bivšeg SSSR po obračunima vezanim za robni promet između bivšeg SSSR i bivše SFRJ

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUSKE FEDERACIJE O REGULISANjU OBAVEZA BIVŠEG SSSR PO OBRAČUNIMA VEZANIM ZA ROBNI PROMET IZMEĐU BIVŠEG SSSR I BIVŠE SFRJ

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o regulisanju obaveza bivšeg SSSR po obračunima vezanim za robni promet između bivšeg SSSR i bivše SFRJ, potpisan 27. aprila 2007. godine u Beogradu, u originalu na srpskom i ruskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o regulisanju obaveza bivšeg SSSR po obračunima vezanim za robni promet između bivšeg SSSR i bivše SFRJ u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o regulisanju obaveza bivšeg SSSR po obračunima vezanim za robni promet između bivšeg SSSR i bivše SFRJ

Vlada Republike Srbije i Vlada Ruske Federacije, u daljem tekstu: „Strane”,

u cilju realizacije Memoranduma između Vlade Ruske Federacije i Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Vlade Srbije i Crne Gore, Vlade Republike Slovenije, Vlade Republike Hrvatske o regulisanju međusobnih finansijskih potraživanja po obračunima vezanim za robni promet između bivšeg SSSR i bivše SFRJ od 17. septembra 2003. godine (u daljem tekstu: „Memorandum”),

uzimajući u obzir Sporazum između Republike Srbije i Republike Crne Gore o regulisanju članstva u međunarodnim finansijskim organizacijama i razgraničenju finansijskih prava i obaveza od 10. jula 2006. godine (u daljem tekstu: „Sporazum od 10. jula 2006. godine”),

u cilju daljeg razvoja i jačanja trgovinskih, finansijskih i ekonomskih uzajamnih odnosa između dve države, dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Predmet Sporazuma

1. Predmet ovog sporazuma je regulisanje obaveza bivšeg SSSR prema Republici Srbiji, određenih u tački 3. ovog člana.

2. U skladu sa tačkom 2. člana 5. Memoranduma iznos obaveza bivšeg SSSR po robnom prometu između bivšeg SSSR i bivše SFRJ koji pripada Srbiji i Crnoj Gori iznosi 490.941.698,73 klirinških SAD dolara (u daljem tekstu: „obaveze bivšeg SSSR prema Srbiji i Crnoj Gori”).

3. U skladu sa članom 17. Sporazuma od 10. jula 2006. godine Republici Srbiji pripada 94,12 procenata iznosa obaveza bivšeg SSSR prema Srbiji i Crnoj Gori, što iznosi 462.074.326,82 klirinških SAD dolara.

4.Strane potvrđuju da nemaju drugih međusobnih finansijskih potraživanja po obračunima vezanim za robni promet između bivšeg SSSR i bivše SFRJ, i drugih međusobnih finansijskih pretenzija ili potraživanja vezanih za postojanje bivšeg SSSR i bivše SFRJ, osim potraživanja određenih u tački 3. ovog člana i u članu 6. ovog sporazuma.

Član 2.

Iznos koji se reguliše

1. Iznos obaveza bivšeg SSSR prema Republici Srbiji preračunava se u SAD dolare po kursu 1 klirinški SAD dolar = 0,625 SAD dolara, i iznosi 288.796.454,26 SAD dolara (u daljem tekstu: „iznos koji se reguliše”).

2. Iznos koji se reguliše je konačan, ne podleže reviziji Strana i biće regulisan u skladu sa ovim sporazumom.

Član 3.

Izmirivanje iznosa koji se reguliše

1. U cilju realizacije ovog sporazuma ovlašćene banke Strana, određene u članu 8. ovog sporazuma, otvaraju specijalni beskamatni račun (u daljem tekstu: „likvidacioni račun br. 1”) i specijalni kamatni račun (u daljem tekstu: „likvidacioni račun br. 2”).

2. Deo iznosa koji se reguliše u visini od 188.285.064,26 SAD dolara prebacuje se na likvidacioni račun br. 1 na datum potpisivanja ovog sporazuma, i podleže izmirivanju na datum koji sledi posle datuma potpisivanja ovog sporazuma putem prebijanja neizmirenog dugovanja srpske strane za ruski prirodni gas, isporučen Republici Srbiji od 1995. – 2000. godine prema ugovoru koji je zaključilo državno spoljnotrgovinsko preduzeće „Gazeksport” od 7. novembra 1992. godine br. 2102-109, kao i prema

ugovorima koje je zaključilo spoljnotrgovinsko preduzeće „Gazeksport” od 15. decembra 1997.g. br. 643/00157629/210273, od 15. decembra 1997.g. br. 643/00157629/210274 i od 15. decembra 1997.g. br. 643/00157629/210277.

3. Preostali deo iznosa koji se reguliše u visini od 100.511.390,00 SAD dolara prebacuje se na likvidacioni račun br. 2 na datum potpisivanja ovog sporazuma, i izmiruje se u roku od 6 godina od datuma potpisivanja ovog sporazuma putem isporuka robe (osim sirovinske i berzanske robe) i usluga iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju u skladu sa članom 5. ovog sporazuma.

Na ostatak na likvidacionom računu br. 2, koji se formira srazmerno isporukama robe i usluga, zaračunava se kamata po stopi predviđenoj u tački 1. člana 4. ovog sporazuma i prebacuje se na poseban beskamatni račun za evidentiranje zaračunate kamate.

4. Nomenklaturu robe i usluga usaglasiće državni organi Strana, navedeni u tački 4. člana 5. ovog sporazuma.

5. U slučaju da bilo koji deo iznosa koji se reguliše na likvidacionom računu br. 2 i kamate zaračunate u skladu sa tačkom 1. člana 4. ovog sporazuma ne bude izmiren na način i u rokovima predviđenim tačkom 3. ovog člana, ostatak na likvidacionom računu br. 2 i zaračunata kamata (u daljem tekstu: „iznos koji se konsoliduje”) izmiriće se jednokratno novčanim sredstvima u roku od 30 dana od datuma isteka šestogodišnjeg perioda od datuma potpisivanja ovog sporazuma.

6. U slučaju da jednokratno plaćanje, predviđeno tačkom 5. ovog člana, ne bude izvršeno, na iznos koji se konsoliduje zaračunava se kamata po stopi predviđenoj tačkom 2. člana 4. ovog sporazuma i prebacuje se na poseban beskamatni račun za evidentiranje zaračunate kamate.

Iznos koji se konsoliduje i kamata zaračunata u skladu sa ovom tačkom izmiruje se novčanim sredstvima na način i u roku koji će biti naknadno dogovoren između ovlašćenih organa Strana.

Član 4.

Način zaračunavanja i plaćanja kamate

1. Zaračunavanje kamate na ostatak iznosa koji se reguliše na likvidacionom računu br. 2, koji se formira srazmerno isporukama robe i usluga iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju, vršiće se u periodu od 6 godina od datuma potpisivanja ovog sporazuma po fiksnoj stopi od 1,75 procenata godišnje bez kapitalizacije u međuvremenu za svaku kalendarsku godinu, polazeći od faktičkog broja proteklih kalendarskih dana na bazi 360 dana u godini.

2. Zaračunavanje kamate na ostatak iznosa koji se reguliše na likvidacionom računu br. 2, koji ne bude izmiren na način i u rokovima predviđenim tačkom 5. člana 3 ovog sporazuma, vršiće se od datuma isteka šestogodišnjeg perioda od datuma potpisivanja ovog sporazuma, do potpunog izmirenja po fiksnoj stopi od 3,8 procenata godišnje bez kapitalizacije u međuvremenu za svaku kalendarsku godinu polazeći od faktičkog broja proteklih kalendarskih dana na bazi 360 dana u godini.

3. Izmirivanje kamate, koja se zaračunava u skladu sa tačkom 1. ovog člana, vrši se srazmerno njenom zaračunavanju putem isporuka robe (osim sirovinske i berzanske robe) i(ili) usluga iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju u skladu sa načinom utvrđenim u članu 5. ovog sporazuma.

4. Nomenklaturu robe i usluga usaglasiće državni organi Strana, navedeni u tački 4. člana 5. ovog sporazuma.

Član 5.

Način izmirivanja iznosa koji se reguliše putem isporuka robe i usluga

1. Isporuke robe i usluga iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju za izmirivanje iznosa koji se reguliše i kamata, vrše se na osnovu pojedinačnih izvozno-uvoznih ugovora, koje zaključuju ruski isporučioci i srpski kupci, koji se određuju u skladu sa zakonodavstvom države svake od Strana (u daljem tekstu: „Ugovori”).

2. Plaćanja za isporuke robe i pružanje usluga na račun izmirivanja iznosa koji se reguliše i kamata vrše se preko ovlašćenih banaka Strana na osnovu računa, otpremnih i drugih dokumenata predviđenih uslovima ugovora, u obliku dokumentarnog akreditiva koji otvara Narodna banka Srbije u korist ruskog isporučioca sa avizom i realizacijom kod Vnješekonombanke, ili u obliku dokumentarnog inkaso naloga sa prethodnim akceptom.

Kod inkaso oblika plaćanja Narodna banka Srbije vrši otpis iznosa koji se reguliše i kamata za iznos akceptovanih dokumenata u roku od 15 kalendarskih dana od datuma prijema inkaso dokumenata od Vnješekonombanke.

U slučaju ako u roku od 15 kalendarskih dana od datuma kada Narodna banka Srbije primi inkaso dokumenta od Vnješekonombanke ista ne primi od Narodne banke Srbije obaveštenje o tome da su navedena dokumenata plaćena ili o obrazloženom nepotpunom ili potpunom neprihvatanju plaćanja, ova dokumenta smatraju se prihvaćenim i plaćenim.

3. Otpis iznosa koji se reguliše vršiće ovlašćene banke Strana na dan koji odgovara datumu otpremnih dokumenata ruskih isporučilaca za svaku partiju robe koja se isporučuje u okviru ugovora, ili datumu kada srpski kupci potvrde činjenicu pružanja usluga nezavisno od primenjenog oblika plaćanja.

4. Kontrolu nad zaključivanjem i realizacijom ugovora vrše:

sa Srpske strane – Ministarstvo finansija Republike Srbije i Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije;

sa Ruske strane – Ministarstvo finansija Ruske Federacije i Ministarstvo ekonomskog razvoja i trgovine Ruske Federacije.

Član 6.

Regulisanje komercijalnih dugovanja bivšeg SSSR

1. Komercijalna dugovanja bivšeg SSSR po operacijama spoljnotrgovinskih udruženja prema izvoznicima iz Republike Srbije nisu predmet ovog sporazuma i podležu proveri i regulisanju u skladu sa Odlukom Vlade Ruske Federacije od 29. decembra 2001. godine br. 931 o regulisanju komercijalnih dugovanja bivšeg SSSR prema stranim komercijalnim poveriocima (Zbornik zakonodavstva Ruske Federacije, 2002, br. 1, čl. 49) putem konverzije ovih dugovanja u obveznice spoljnih obvezničkih zajmova Ruske Federacije koje se

izdaju u skladu sa Odlukom Vlade Ruske Federacije od 23. juna 2000. godine br. 478 o regulisanju dugovanja bivšeg SSSR prema stranim

komercijalnim bankama i finansijskim institucijama udruženim u Londonski klub poverilaca (Zbornik zakonodavstva Ruske Federacije, 2000, br. 28, čl. 2976), pod uslovom da ona zadovoljavaju kriterijume, utvrđene u Izjavi Vlade Ruske Federacije od 1. oktobra 1994. godine o konverziji komercijalnih dugovanja bivšeg SSSR prema stranim poveriocima, i kriterijume utvrđene Odlukom Vlade Ruske Federacije od 29. decembra 2001. br. 931.

2. Ruska strana će blagovremeno obaveštavati Srpsku stranu o izmenama u zakonodavstvu Ruske Federacije koje će se odnositi na regulisanje komercijalnih dugovanja bivšeg SSSR.

Član 7.

Ovlašćeni organi

Ministarstvo finansija Republike Srbije i Ministarstvo finansija Ruske Federacije su ovlašćeni organi Strana koji vrše realizaciju ovog sporazuma.

Član 8.

Ovlašćene banke

1. U cilju realizacije ovog sporazuma Narodna banka Srbije i Vnješekonombanka su ovlašćene banke Strana.

2. Tehnika vođenja računa i način obračunavanja određuju se međubankarskim sporazumom koji su ovlašćene banke Strana dužne da potpišu u roku od 60 kalendarskih dana od datuma potpisivanja ovog sporazuma.

Član 9.

Unošenje izmena

U ovaj sporazum mogu biti unete izmene samo uz međusobnu saglasnost Strana.

Član 10.

Stupanje na snagu

Ovaj sporazum privremeno se primenjuje od datuma potpisivanja i stupa na snagu od datuma prijema poslednjeg pismenog obaveštenja o tome da su Strane obavile interne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.

Strane će uputiti pismena obaveštenja najkasnije 10 radnih dana od datuma završetka internih procedura, neophodnih za stupanje ovog sporazuma na snagu.

Sačinjeno u Beogradu, 27. aprila 2007. godine, u dva primerka, svaki na srpskom i ruskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju jednaku važnost.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Ruske Federacije

Milan Parivodić Sergej Anatoljevič

Storčak

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

I USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom propisana obaveza njihovog potvrđivanja.

IIRAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

1. Ukupni bilateralni odnosi Republike Srbije i Ruske Federacije su na visokom nivou i odvijaju se kroz razne oblike saradnje, od kojih je najrazvijenija ekonomska saradnja. Rusija je najznačajniji ekonomski partner Republike Srbije.

Bilateralna trgovinsko-ekonomska saradnja sa Ruskom Federacijom je duži niz godina bila opterećena našim visokim potražnim saldom iz perioda međusobne trgovine bivše SFRJ i bivšeg SSSR sa klirinškim načinom plaćanja.

Platnim sporazumom između SFRJ i SSSR potpisanim 1. novembra 1990. godine regulisan je prelazak na konvertibilni način plaćanja između dve zemlje od 1. januara 1991.godine. Između dve države je tada bio postignut dogovor o načinu otplate klirinških potraživanja SFRJ od SSSR, koja je trebalo da budu otplaćena do kraja 1994. godine. Međutim, kako u predviđenom roku nije došlo do realizacije ovog dogovora, to pitanje je ostalo nerešeno i bilo predmet uzajamnih pregovora sve do ove godine, kada je zaključen poseban Sporazum o regulisanju našeg potraživanja.

Iznos obaveza bivšeg SSSR po obračunima vezanim za robni promet između bivšeg SSSR i bivše SFRJ u visini 1,29 mlrd. klirinških dolara je podeljen između država sukcesora bivše SFRJ po kriterijumima utvrđenim u Sporazumu o sukcesiji koji je potpisan 2001. godine.

Posebnim Memorandumom između Vlade Ruske Federacije i Vlade Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Makedonije, Saveta ministara Srbije i Crne Gore, Vlade Republike Slovenije, Vlade Republike Hrvatske o regulisanju međusobnih finansijskih potraživanja po obračunima vezanim za robni promet između bivšeg SSSR i bivše SFRJ, koji je potpisan 17. septembra 2003. godine, Srbiji i Crnoj Gori je pripalo 38% ukupnog potraživanja, što iznosi 491,0 mil. klirinških dolara. Dogovorena vrednost klirinškog dolara u odnosu na SAD dolar iznosi 0,625, tako da je iznos duga Srbiji i Crnoj Gori iznosio 306,8 mil SAD dolara. Navedena suma je jula 2006. godine podeljena između Srbije i Crne Gore, tako da je Republici Srbiji pripao iznos od 288.796.454,26 SAD dolara (94,12%).

Način otplate ruskog duga je nekoliko godina bio tema razgovora dveju strana, a Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o regulisanju obaveza bivšeg SSSR-a prema Republici Srbiji, po plaćanjima vezanim za robni promet između bivšeg SSSR-a i bivše SFRJ, koji je potpisan u Beogradu, 27. aprila 2007. godine.

Sporazumom je predviđeno da se od ukupnog iznosa ruskog duga koji pripada Republici Srbiji deo u iznosu od 188.285.064,26 USD iskoristi za otplatu ranije isporučenog ruskog prirodnog gasa koji je uvozio NIS, a deo na isporuke opreme i usluga za realizaciju projekata koji su od posebnog interesa za razvoj Republike Srbije, i to: za rekonstrukciju HE „Đerdap 1” iznos od 100.511.390,00 SAD dolara, a za završetak izgradnje akceleratorske stanice Instituta „Vinča” deo iz obračunate kamate srazmerno isporukama robe i usluga za realizaciju projekta rekonstrukcije HE „Đerdap 1” u periodu od šest godina.

Sporazum je u ime Republike Srbije potpisao dr Milan Parivodić, kordinator Ministarstva finansija i ministar za ekonomske odnose sa inostranstvom Republike Srbije, a u ime Ruske Federacije Sergej Anatoljevič Storčak, pomoćnik ministra finansija Ruske Federacije.

2. Odredbama Sporazuma predviđeno je sledeće:

– Definisani su: predmet sporazuma – regulisanje obaveza bivšeg SSSR prema Republici Srbiji; iznos duga koji pripada Srbiji i Crnoj Gori – 490,941.698,73 klirinških dolara (38% ); kao i iznos duga koji pripada Republici Srbiji – 462.074.326,82 klirinških dolara, što je u skladu sa članom 17. Sporazuma između Republike Srbije i Republike Crne Gore o regulisanju članstva u međunarodnim finansijskim organizacijama i razgraničenju finansijskih prava i obaveza od 10. jula 2006. godine (član 1).

– Dogovoreno je da vrednost klirinškog dolara u odnosu na USD iznosi 0,625 tako da je iznos obaveze bivšeg SSSR prema Republici Srbiji 288.796.454,26 USD (član 2).

– Regulisano je da se deo iznosa u visini od 188.285.064,26 USD prebacuje na „likvidacioni račun br. 1” na datum potpisivanja ovog sporazuma, i podleže izmirivanju na datum koji sledi posle datuma potpisivanja ovog sporazuma putem prebijanja neizmirenog dugovanja srpske strane za ruski prirodni gas, isporučen Republici Srbiji od 1995.- 2000. godine prema ugovorima koje su zaključili „Naftna industrija Srbije” – NIS i državno spoljnotrgovinsko preduzeće „Gazeksport” (član 3. tačka 2.).

– Predviđeno je da se deo iznosa od 100.511.390,00 USD prebacuje na „likvidacioni račun br.2 ”na datum potpisivanja ovog sporazuma, i izmiruje u roku od šest godina od datuma potpisivanja ovog sporazuma putem isporuka robe (osim sirovinske i berzanske robe) i usluga iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju za isporuke opreme, obavljanje radova i pružanje usluga u okviru realizacije projekta rekonstrukcije hidrocentrale HE „Đerdap 1” (član 3. tačka 3.). Na ostatak na „likvidacionom računu br.2”, koji se formira srazmerno isporukama robe i usluga, zaračunava se kamata po stopi predviđenoj u članu 4. tačka 1. ovog sporazuma (1,75% godišnje ) i koristiće se za završetak izgradnje akceleratorske stanice za Institut „Vinča”.

Navedeni projekti su definisani u posebnom Protokolu potpisanom shodno članu 3. tačka 4. Sporazuma, kojim je predviđeno da nomenklaturu robe i usluga usaglase državni organi strana, navedeni u članu 5. tačka 4. ovog sporazuma (sa srpske strane Ministarstvo finansija i Ministarstvo rudarstva i energetike, a sa ruske strane Ministarstvo finansija i Ministarstvo ekonomskog razvoja i trgovine).

– Način zaračunavanja i plaćanja kamate regulisan je članom 4. tačka 1. Sporazuma. Zaračunavanje kamate na ostatak iznosa koji se reguliše na „likvidacionom računu br. 2”, koji se formira srazmerno isporukama robe i usluga iz Ruske Federacije u Republiku Srbiju, vršiće se u periodu od šest godina od datuma potpisivanja ovog sporazuma po fiksnoj stopi od 1,75 procenata godišnje.

– Zaračunavanje kamate na ostatak iznosa koji se reguliše na „likvidacionom računu br.2”, koji ne bude izmiren na način i u rokovima predviđenim članom 3. tačka 5. ovog sporazuma, vršiće se od datuma isteka šestogodišnjeg perioda od datuma potpisivanja ovog sporazuma, do potpunog izmirenja po fiksnoj stopi od 3,8 procenata godišnje (član 4. tačka 2).

– Članom 5. Sporazuma reguliše se način izmirivanja iznosa koji se reguliše putem isporuka robe i usluga.

– Članom 6. Sporazuma definisano je regulisanje komercijalnih dugovanja bivšeg SSSR koja nisu predmet ovog sporazuma.

– Članom 7. Sporazuma imenovani su ovlašćeni organi strana koji vrše realizaciju ovog sporazuma – Ministarstvo finansija Republike Srbije i Ministarstvo finansija Ruske Federacije, a članom 8. definisane su ovlašćene banke obe strane koje će učestvovati u realizaciji ovog sporazuma – Narodna banka Srbije i Vnješekonombanka.

– Unošenje izmena u ovaj sporazum je moguće samo uz međusobnu saglasnost strana (član 9), a članom 10. je definisano stupanje na snagu ovog sporazuma – predviđeno je da se Sporazum privremeno primenjuje od datuma potpisivanja, a stupa na snagu od datuma prijema poslednjeg pismenog obaveštenja o tome da su strane obavile interne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.

III OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I

POJEDINAČNIH REŠENjA

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o regulisanju obaveza bivšeg SSSR po obračunima vezanim za robni promet između bivšeg SSSR i bivše SFRJ sačinjenog u Beogradu 27. aprila 2007. godine.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o regulisanju obaveza bivšeg SSSR po obračunima vezanim za robni promet između bivšeg SSSR i bivše SFRJ u originalu na srpskom jeziku.

Članom 3. Zakona predviđeno je stupanje na snagu Zakona i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IV FINANSIJSKA SREDSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o regulisanju obaveza bivšeg SSSR po obračunima vezanim za robni promet između bivšeg SSSR i bivše SFRJ ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar