Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sirijske Arapske Republike

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O SARADNjI U OBLASTI TURIZMA

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE SIRIJSKE ARAPSKE REPUBLIKE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sirijske Arapske Republike, koji je potpisan 26. februara 2009. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sirijske Arapske Republike u originalu na srpskom i engleskom jeziku glasi:

SPORAZUM

O SARADNjI U OBLASTI TURIZMA

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE SIRIJSKE ARAPSKE REPUBLIKE

Vlada Republike Srbije i Vlada Sirijske Arapske Republike (u daljem tekstu: Sporazumne strane)

S namerom uspostavljanja bliske saradnje u oblasti turizma i uzimajući u obzir važnost turizma kao privredne grane, ne samo u razvoju privrede obe zemlje, već i u razvijanju prijateljskih odnosa dveju sporazumnih strana,

Postigle su sledeći sporazum:

Član 1.

Sporazumne strane će preduzeti neophodne mere, kako bi se produbila saradnja dveju zemalja u oblasti turizma.

Član 2.

.

Sporazumne strane će podsticati uspostavljanje kontakata među turističkim organizacijama, putničkim agencijama i turoperatorima dveju zemalja, kako bi se unapredila turistička razmena.

Član 3.

Sporazumne strane će uzajamno razmenjivati turističke informacije, materijale i iskustva u oblasti banjskog i zdravstvenog, kulturnog i ostalih oblika turizma, kao i investiranja u oblasti turizma.

Član 4.

Sporazumne strane će u skladu s mogućnostima svojih zemalja jačati saradnju u obrazovanju i obuci u oblasti turizma.

Član 5.

Sporazumne strane će istražiti mogućnosti za saradnju po pitanju investiranja u oblasti turizma.

Član 6.

Da bi se obezbedila realizacija ovog sporazuma i efikasna koordinacija i sprovođenje Izvršnog programa, koji proizilazi iz ovog sporazuma, formira se Zajednička komisija.

Izvršni program potpisan na kraju sastanka gore pomenute Zajedničke komisije sadrži posebne mere i aktivnosti, koje će se sprovoditi u ime dalje saradnje dveju zemalja u oblasti turizma.

Komisija se naizmenično sastaje u svakoj od dveju zemalja, dana prethodno dogovorenog pismenim putem.

Član 7.

Ovaj sporazum stupa na snagu nakon ispunjenja odgovarajućih procedura svake od zemalja i prijema obaveštenja o ispunjenju obaveza. Sporazum ostaje na snazi u periodu od pet godina od datuma potpisivanja. U slučaju da jedna od strana ne dostavi pismeno obrazloženje o nameri raskida ovog sporazuma šest meseci pre isteka pomenutog perioda, isti se automatski produžava na novih pet godina.

Otkaz ovog sporazuma ne utiče na sprovođenje Programa i dogovorenih projekata nastalih u vreme njegovog važenja, osim ako strane ne postignu drugačiji dogovor.

Potpisano u Beogradu, 26. februara 2009. godine u dva originalna primerka, svaki na srpskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni.

U slučaju različitog tumačenja odredaba ovog sporazuma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

U ime Vlade Republike Srbije U imeVlade Sirijske Arapske Republike

AGREEMENT

ON TOURISM COOPERATION

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE SYRIAN ARAB REPUBLIC

AND

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA

The Government of the Syrian Arab Republic and Government of Republic of Serbia (hereinafter referred to as “Both Parties”)

In an attempt to establish a close cooperation in the field of tourism, and taking into consideration the importance of tourism, not only in developing the economy in both countries, but also developing the friendly relations between them,

Have reached the following agreement:

Article One

Both parties shall endeavour to take necessary measures to deepen cooperation in the field of tourism between the two countries.

Article Two

Both Parties shall encourage the establishment of contacts between their respective tourism organizations, travel agencies and tour operators in the two countries in order to increase tourism exchanges.

Article Three

Both Parties shall mutually exchange tourism information, materials and experience concerning spa and health tourism, cultural tourism, tourism investment and other tourism kinds.

Article Four

Both Parties shall strengthen cooperation in the field of tourism education and training in accordance to the possibilities of the two countries

Article Five

Both parties shall explore the possibilities of cooperation in the area of tourism investment.

Article Six

To ensure the realization of this Agreement and the effective coordination and implementation of the Executive Programme resulting from it, a Joint Commission will be established.

Te Executive Programme signed at the conclusion of the meetings of the above mentioned Joint Commission shall include specific measures and actions to be taken for further cooperation of the two countries in the field of tourism.

The Commission’s meetings shall take place in each of the two countries alternately at a date agreed upon by the Parties via correspondence.

Article Seven

This Agreement, after its signing, shall enter into force when both Parties have fulfilled their respective domestic procedures and notified each to that effect. It shall remain valid for a period of five years and, unless either Party notifies the other in written form of its intention to terminate this Agreement six months prior to the expiration of the said period, shall continue to be valid for similar periods of five years.

Cancellation of this Agreement will not affect the implementation of the programme and agreed projects during the period when this agreement was valid, unless the two Parties agree differently.

Signed in Belgrade on 26 the February 2009. Done in duplicate in the Arabic, Serbian and English languages, both texts being equally authentic.

On behalf ofThe Government of The Syrian Arab Republic On behalf ofThe Government ofThe Republic of Serbia

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II.Razlozi za donošenje zakona

1. Sporazum između Vlade SFRJ i Vlade Sirijske Arapske Republike o saradnji u oblasti turizma je potpisan 17. marta 1974. godine u Beogradu. Međutim, sirijska strana je pokazala inicijativu da se pristupi stvaranju inoviranog pravnog okvira ove saradnje, odnosno potpisivanju novog sporazuma o saradnji u oblasti turizma.

Sporazum o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sirijske Arapske Republike predložen je na osnovu dogovora dve Strane koji je postignut za vreme posete državno-privredne delegacije Republike Srbije Sirijskoj Arapskoj Republici, novembra 2007. godine. Delegaciju je predvodio dr Aleksandar Popović, ministar energetike i rudarstva. Tom prilikom ocenjeno je da dobre bilateralne političke odnose ne prati ekonomska saradnja i dogovoreno je da se pokrenu pregovori o zaključivanju bilateralnih sporazuma, koji su od značaja za razvoj ekonomske saradnje, kao što su turizam, poljoprivreda, naučno-tehnička i prosvetno-kulturna saradnja.

Osnova za zaključivanje Sporazuma o saradnji u oblasti turizma utvrđena je zaključkom Vlade 05 Broj: 018-656/2008-001 od 5. februara 2009. godine. Polazeći od toga, tekst Sporazuma je usaglašavan na nivou nadležnih ministarstava dve zemlje posredstvom Ministarstva spoljnih poslova.

Sporazum je u ime Vlade Republike Srbije, u skladu sa Zaključkom Vlade 05 Broj: 018-656/2008-001 od 5. februara 2009. godine potpisao Mlađan Dinkić, ministar ekonomije i regionalnog razvoja u Beogradu 26. Februara 2009. Godine. U ima Vlade Sirijske Arapske Republike potpisao je Saad Alla Aga Al Kala, ministar turizma.

2. Turistička razmena između Republike Srbije i Sirijske Arapske Republike odvija se u znatno manjem obimu nego što su raspoložive turističke mogućnosti u obe zemlje. Generalno, zainteresovanost za unapređenje turističke saradnje postoji kod turističkih preduzeća i organizacija, kao i kod potrošača u obe zemlje.

Bitne pretpostavke za uspostavljanje turističke saradnje na višem nivou, između ostalih su:

-jačanje promotivnih aktivnosti u cilju predstavljanja i upoznavanja sa turističkom ponudom, uslugama i programima u obe zemlje,

-razvoj poslovnog komuniciranja između odgovarajućih privrednih i državnih struktura u turizmu u cilju potrebne razmene informacija, poslovnog povezivanja, zajedničkih investicionih projekata i razmene stručnih iskustava i veština.

Prilikom potpisivanja Sporazuma resorni ministri dve države su ocenili njegov značaj za dalji razvoj bilateralnih ekonomskih odnosa. Takođe su naglasili višestruke mogućnosti za unapređenje saradnje u oblasti banjskog, zdravstvenog, kulturnog i turizma u prirodi, kao i investiranja u oblasti turizma.

3. Sporazum o saradnji u oblasti turizma je standardnog tipa za ovu vrstu sporazuma i sadrži sve potrebne elemente koji treba da budu obuhvaćeni. Sporazumom se potvrđuje spremnost dve strane da nastave i unapređuju bilateralnu saradnju i navode principi na kojima će se ta saradnja ostvarivati, a to su osnovni tržišnni principi u oblasti turizma u međunarodnim odnosima, kao i važeća nacionalna zakonska regulativa. Formiranjem Zajedničke komisije obezbediće se realizacija ovog sporazuma.

Sporazum je zaključen između Vlade Republike Srbije i Vlade Sirijske Arapske Republike u svojstvu „sporazumnih stranaˮ.

Odredbama Sporazuma o saradnji u oblasti turizma predviđeno je sledeće:

sporazumne strane će preduzeti neophodne mere u cilju produbljivanja

saradnje dve države u oblasti turizma i podsticanja kontakata među turističkim subjektima, kao i razmene informacija i iskustava u obasti raznih vidova turizma (članovi 1. i 2. Sporazuma);

u skladu s mogućnostima svojih država, sporazumne strane će jačati

saradnju u oblasti obrazovanja i stručne obuke (član 4.);

sporazumne strane će istraživati mogućnosti za saradnju u oblasti

investiranja u turizam (član 5.);

u cilju realizacije ovog sporazuma predviđeno je osnivanje Zajedničke

komisije, koja će se sastajati naizmenično u dvema državama i baviti se posebnim merama i aktivnostima, koje će se sprovoditi u cilju razvoja saradnje u oblasti turizma (član 6.).

Ovim sporazumom otpočeće institucionalizovanje saradnje između pojedinih partnera u turizmu dve države. Primenom navedenog sporazuma stvoriće se uslovi za doprinos ukupnoj ekonomskoj saradnji dve države. Ovo se odnosi na iznalaženje mogućnosti za saradnju u oblasti investicija, zajedničkih razvojnih projekata i podsticanja investitora iz arapskih zemalja da učestvuju u procesu privatizacije u oblasti turizma u našoj zemlji.

Sporazum sadrži, između ostalog, način rešavanja sporova u vezi sa tumačenjem ili sprovođenjem Sporazuma.

Ovaj sporazum se zaključuje na period od pet godina i automatski će biti produžavan za isti vremenski period, ukoliko ga jedna Strana ne otkaže šest meseci pre njegovog isteka.

III.Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sirijske Arapske Republike, koji je potpisan 26. februara 2009. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sirijske Arapske Republike, u originalu na srpskom i engleskom jeziku.

Članom 3. Zakona uređuje se njegovo stupanje na snagu i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori“.

IV.Finansijska sredstva za sprovođenje zakona

Sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji u oblasti turizma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sirijske Arapske Republike ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar