Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJUSPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I SLOVAČKE REPUBLIKE O MEĐUNARODNOM DRUMSKOM PREVOZU PUTNIKA I STVARI

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Slovačke Republike o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari, sačinjen u Bratislavi, 22. januara 2013. godine, u originalu na srpskom, slovačkom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari u originalu na srpskom jeziku glasi:

Sporazum

između Republike Srbije

i

Slovačke Republike

o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari

Republika Srbija i Slovačka Republika (u daljem tekstu: strane ugovornice)

U želji da unaprede razvoj drumskog prevoza putnika i stvari između strana ugovornica,

dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Predmet regulisanja

1. Ovim sporazumom uređuje se međunarodni drumski prevoz putnika i stvari između teritorija strana ugovornica i u tranzitu preko njihovih teritorija. Ovim sporazumom uređuje se i drumski prevoz putnika i stvari između teritorije jedne strane ugovornice i treće zemlje vozilima registrovanim na teritoriji druge strane ugovornice.

2. Ovaj sporazum ne utiče na prava i obaveze koje proizlaze iz drugih međunarodnih obaveza strana ugovornica.

Član 2.

Definicije

Za svrhu ovog sporazuma izraz:

a) „prevoznik” označava svako fizičko lice koje je registrovano ili pravno lice koje je osnovano na teritoriji strane ugovornice i koje je ovlašćeno u državi registracije, odnosno osnivanja za obavljanje međunarodnog drumskog prevoza putnika ili stvari ili prevoza za sopstvene potrebe, u skladu sa važećim propisima na toj teritoriji,

b) „vozilo” označava motorno vozilo ili skup vozila, od kojih je najmanje motorno vozilo registrovano na teritoriji strane ugovornice, namenjeno za prevoz putnika ili stvari u drumskom saobraćaju,

c) „autobus” označava vozilo konstruisano i opremljeno za prevoz više od devet putnika uključujući i vozača,

d) „linijski prevoz putnika” označava autobuski prevoz putnika određenim itinererom, prema unapred utvrđenom i objavljenom redu vožnje i cenama, a putnici se ukrcavaju i iskrcavaju na prethodno utvrđenim stanicama,

e) „naizmenični prevoz” označava autobuski prevoz pri kome se prethodno formirane grupe putnika prevoze od istog mesta polaska do istog mesta odredišta pomoću ponavljanih putovanja u odlasku i povratku. Svaka grupa putnika koja je bila prevezena do mesta odredišta prevozi se nekom kasnijom vožnjom nazad u mesto polaska. Mesto polaska i mesto odredišta označavaju mesto na kome putovanje počinje i mesto gde se putovanje završava, kao i sva okolna mesta u području od 50 kilometara. Prvo putovanje u povratku na mesto polaska i poslednje putovanje u odlasku na mesto odredišta u nizu naizmeničnih prevoza obavljaju se praznim vozilom,

f) „povremeni prevoz” označava autobuski prevoz koji ne sadrži elemente linijskog ni naizmeničnog prevoza putnika, pri čemu frekvencija ili broj vožnji nije od uticaja na ovu vrstu prevoza.

Član 3

Linijski prevoz putnika

1. Linijski prevoz putnika između dve države ili u tranzitu preko njihovih teritorija zajednički odobravaju nadležni organi strana ugovornica.

2. Svaki nadležni organ dozvolu izdaje za deo itinerera preko teritorije svoje države.

3. Nadležni organi zajednički utvrđuju uslove obavljanja prevoza putnika, period važenja dozvole, frekvenciju obavljanja prevoza, red vožnje, cenovnike i druge podatke neophodne za uredno i efikasno obavljanje linijskog prevoza putnika.

4. Zahtev za izdavanje dozvole iz stava 2. ovog člana prevoznik podnosi nadležnom organu države registracije vozila koji donosi odluku o izdavanju dozvole ili o odbijanju zahteva. Ako taj nadležni organ odobri zahtev, dostavlja ga nadležnom organu druge strane ugovornice.

5. U zahtevu mora biti naveden period obavljanja prevoza tokom godine i datum nameravanog početka obavljanja prevoza. Uz zahtev moraju biti priloženi predloženi red vožnje, cenovnik i skica itinerera. Nadležni organi mogu zahtevati sve podatke koje smatraju potrebnim.

6. Dozvola se izdaje na ime prevoznika i neprenosiva je. Prevoznik može obavljati prevoz koristeći transportne usluge drugih prevoznika iste strane ugovornice, ako je to u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom te strane ugovornice i uz saglasnost nadležnog organa. U tom slučaju u dozvolu, koja se izdaje u potrebnom broju primeraka, unose se podaci o svim prevoznicima.

7. Dozvole se izdaju sa periodom važenja do pet godina.

Član 4.

Naizmenični prevoz i povremeni prevoz

1. Prevoznici iz strane ugovornice imaju pravo da obavljaju naizmenični prevoz između teritorija strana ugovornica i u tranzitu preko tih teritorija bez bilo kakve dozvole.

2. Povremeni prevozi između dve strane ugovornice i u tranzitu preko njihovih teritorija izuzeti su od dozvola u slučaju:

1) vožnje zatvorenih vrata, pri čemu se ista grupa putnika vozi istim autobusom u toku putovanja od mesta polaska na teritoriji strane ugovornice gde je autobus registrovan i vraća se u mesto polaska,

2) prevoza putnika od mesta polaska na teritoriji države registracije, odnosno osnivanja do mesta odredišta i povratak praznog vozila,

3) prevoza kod koga je putovanje u odlasku praznim vozilom, a povratak sa putnicima ako:

– putnici predstavljaju grupu formiranu na osnovu ugovora o prevozu koji je zaključen pre njihovog dolaska na teritoriju druge strane ugovornice na kojoj su ukrcani i prevezeni na teritoriju države registracije, odnosno osnivanja,

– je putnike prethodno dovezao isti prevoznik na teritoriju druge strane ugovornice, gde ih ponovo ukrcava i prevozi na teritoriju države registracije, odnosno osnivanja,

– su putnici pozvani da putuju na teritoriju države registracije, odnosno osnivanja, a troškove prevoza snosi lice koje uputilo poziv.

3. Usputno ukrcavanje ili iskrcavanje putnika prilikom prevoza za čije obavljanje nije potrebna dozvola nije dozvoljeno bez posebnog odobrenja nadležnog organa. Mešovita komisija iz člana 11. st. 2. i 3. ovog sporazuma može predložiti nadležnim organima proširenje izuzetaka od režima dozvola na druge kategorije povremenog prevoza.

4. Prilikom obavljanja povremenog ili naizmeničnog prevoza u autobusu se mora nalaziti kontrolni dokumenat (putni list sa spiskom putnika) izdat u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom strane ugovornice. Kontrolni dokumenat mora biti uredno popunjen i potpisan od strane prevoznika. Lokalna putovanja organizovana isključivo za grupe putnika koje je na teritoriju druge strane ugovornice dovezao isti prevoznik upisuju se u kontrolni dokument i ne smatraju se kabotažom.

Član 5.

Prevoz stvari

1. Prevoznici mogu obavljati prevoz stvari između teritorija strana ugovornica i u tranzitu preko tih teritorija bez dozvole.

2. Prevoznici iz jedne strane ugovornice mogu na osnovu dozvole obavljati prevoz stvari između teritorije druge strane ugovornice i neke treće zemlje.

3. Za prevoz stvari motornim vozilima čija najveća dozvoljena masa, uključujući i prikolicu, ne prelazi šest tona ili čija dozvoljena nosivost, zajedno sa prikolicom, ne prelazi 3,5 tone nije potrebna dozvola iz stava 2. ovog člana.

OPŠTE ODREDBE

Član 6.

Prevoznik registrovan, odnosno osnovan na teritoriji jedne strane ugovornice ne može da obavlja prevoz između dva mesta na teritoriji druge strane ugovornice, osim na osnovu posebne dozvole koju u tu svrhu izdaje nadležni organ te druge strane ugovornice.

Član 7.

1. Najveća dozvoljena masa, osovinsko opterećenje i dimenzije vozila ne smeju biti veći od vrednosti iz dokumenata o registraciji, kao ni od maksimalnih dozvoljenih vrednosti na teritoriji strane ugovornice na kojoj se prevoz obavlja.

2. Upotreba vozila čija najveća dozvoljena masa ili dimenzije prelaze maksimalne vrednosti propisane na teritoriji strane ugovornice na kojoj se prevoz obavlja dozvoljena je samo uz posebnu dozvolu za koju se zahtev podnosi unapred, a koja se izdaje u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom strana ugovornica.

Član 8.

1. Privremeno obavljanje prevoza, u skladu sa odredbama ovog sporazuma, vozilima registrovanim na teritoriji jedne od strana ugovornica na teritoriji druge strane ugovornice, izuzeto je, na bazi reciprociteta, od plaćanja svih poreza i taksi vezanih za vlasništvo i upravljanje vozilima.

2. Izuzeci iz stava 1. ovog člana ne odnose se na dažbine, koje se u skladu sa principom nediskriminacije, naplaćuju za korišćenje puteva, autoputeva, mostova i tunela.

Član 9.

Prevoznici iz jedne strane ugovornice su obavezni da se na teritoriji druge strane ugovornice pridržavaju nacionalnog zakonodavstva te države.

Član 10.

1. U slučaju povrede odredaba ovog sporazuma nadležni organ strane ugovornice na čijoj teritoriji je došlo do povrede može od nadležnog organa strane ugovornice na čijoj teritoriji je registrovan, odnosno osnovan prevoznik zahtevati primenu ili sam preduzeti jednu od sledećih mera:

1) izricanje opomene,

izricanje opomene zajedno sa obaveštenjem da će naredna povreda voditi privremenom ili trajnom isključenju tog prevoznika sa teritorije strane ugovornice na kojoj se desila povreda;

obaveštenje o takvom isključenju.

2. Nadležni organi strana ugovornica obaveštavaće se međusobno o preduzetim merama.

3. Odredba stava 1. ovog člana ne isključuje mere koje mogu da primene sudovi ili drugi nadležni organi strane ugovornice na čijoj teritoriji se dogodila povreda.

Član 11.

1. Strane ugovornice obaveštavaju se o nadležnim organima odgovornim za primenu odredbi ovog sporazuma.

2. Obrazuje se Mešovita komisija radi sprovođenja odredbi Sporazuma.

3. Mešovita komisija sastaje se na zahtev svake strane ugovornice i sastoji se od predstavnika nadležnih organa obe strane ugovornice.

Član 12.

1. Ovaj sporazum podleže odobrenju u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom strana ugovornica i stupa na snagu šezdesetog (60) dana od datuma prijema, diplomatskim putem, poslednjeg od dva pismena obaveštenja kojim strane ugovornice obaveštavaju jedna drugu da je sprovedena procedura predviđena nacionalnim zakonodavstvom strane ugovornice.

2. Izmene i dopune ovog sporazuma stupaju na snagu u skladu sa procedurom iz stava 1. ovog člana.

3. Ovaj sporazum je zaključen na neodređeni vremenski period i ostaje na snazi dok jedna strana ugovornica u pisanoj formi obavesti drugu stranu ugovornicu o svojoj nameri da otkaže Sporazum. U tom slučaju važnost Sporazuma prestaje u roku od šest (6) meseci od dana prijema obaveštenja.

4. Stupanjem na snagu ovog sporazuma u odnosima između Republike Srbije i Slovačke Republike prestaje da važi Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike o međunarodnom drumskom prevozu izmenjen Sporazumom između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike o međunarodnom drumskom prevozu, zaključen 22. oktobra 1962. godine u Pragu.

Sačinjeno u ___________________ dana __________________ u dva originalna primerka na srpskom, slovačkom i engleskom jeziku, pri čemu svi tekstovi imaju jednaku važnost. U slučaju spora u tumačenju odredaba ovog sporazuma merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Republiku Srbiju Za Slovačku Republiku Ivan Mrkić Miroslav Lajčak ministar spoljnih poslova ministar inostranih i evropskih poslova

Član 3.

Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma je ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

Odnosi između Republike Srbije i Slovačke Republike u oblasti drumskog prevoza putnika i robe uređeni su Sporazumom između Vlade Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Čehoslovačke Socijalističke Republike o međunarodnom drumskom prevozu („Službeni list -Međunarodni ugovori”, br. 11/63 i 12/81).

Kao rezultat zajedničkog stava naše i slovačke strane da važeći Sporazum sadrži rešenja koja nisu u skladu sa savremenom evropskom regulativom u oblasti drumskog saobraćaja i regulativom Međunarodnog transportnog foruma čije članice su i Republika Srbija i Slovačka Republika, tokom 2010. godine dolazi do intenziviranja aktivnosti na usaglašavanju novog teksta bilateralnog sporazuma.

Na sastanku Mešovite komisije za drumski saobraćaj u Beogradu, 18. i 19. novembra 2010. godine delegacije Republike Srbije i Slovačke Republike sporazumele su se o usaglašenom tekstu Nacrta sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari.

Tokom 2011. i 2012. godine nastavlja se saradnja naših i slovačkih nadležnih organa radi konačnog usaglašavanja teksta Sporazuma i dalje aktivnosti radi njegovog potpisivanja.

Sporazum je potpisan prilikom posete predsednika Republike Tomislava Nikolića Bratislavi, 22. januara 2013. godine. Na osnovu Zaključka 05 Broj: 018-198/2013, u ime Vlade, kao zastupnika Republike Srbije, Sporazum je potpisao ovlašćeni ministar Ivan Mrkić, ministar spoljnih poslova. Sa Slovačke strane Sporazum je potpsao Miroslav Lajčak, ministar inostranih i evropskih poslova.

Zaključivanjem Sporazuma između Republike Srbije i Slovačke Republike o međunarodnom drumskom prevozu putnika i stvari stvoren je pravni okvir za unapređenje bilateralnih trgovinskih i ekonomskih odnosa uređivanjem bilateralnih i tranzitnih prevoza putnika i stvari, kao i prevoza stvari iz i za treće zemlje u skladu su sa evropskom regulativom iz oblasti drumskog saobraćaja i regulativom Međunarodnog transportnog foruma.

Ovim sporazuma uređena su sledeća pitanja:

način obavljanja linijskog prevoza putnika i postupak izdavanja dozvole za obavljanje linijskog prevoza putnika,

način obavljanja naizmeničnog prevoza putnika i povremenog prevoza putnika,

način obavljanja bilateralnog, tranzitnog i prevoza stvari iz i za treće zemlje, i to bez dozvole – bilateralni, tranzitni i prevoza stvari motornim vozilima čija najveća dozvoljena masa, uključujući i prikolicu, ne prelazi šest tona ili čija dozvoljena nosivost, zajedno sa prikolicom, ne prelazi 3,5 tone, a na osnovu dozvole – prevoz iz i za treće zemlje. Ova odredba predstavlja novinu u odnosu na rešenja važećeg Sporazuma i smatramo da će navedena liberalizacija posebno doprineti unapređenju ekonomske saradnje. Prema važećem stanju ugovornih odnosa u režimu dozvola sa Slovačkom Republikom su bilateralni prevozi stvari i prevozi stvari iz i za treće zemlje. Za 2013. godinu sa nadležnim organima Slovačke Republike razmenjeno je po 6500 dozvola za obavljanje bilateralnih prevoza stvari i po 300 dozvola za obavljanje prevoza stvari iz i za treće zemlje,

kabotaža, odnosno zabrana prevozniku iz države jedne strane ugovornice da obavlja prevoz na teritoriji države druge strane ugovornice, osim na osnovu posebne dozvole,

način obavljanja prevoza vozilom čije dimenzije, masa ili osovinsko opterećenje prelaze propisima dozvoljene vrednosti,

dažbine koje se naplaćuju prilikom obavljanja prevoza u skladu sa odredbama ovog sporazuma i dažbine čija naplata je izuzeta na bazi reciprociteta,

obaveza poštovanja nacionalnog zakonodavstva države domaćina,

mere u slučaju povrede odredaba Sporazuma,

obrazovanje Mešovite komisije za razmatranje svih pitanja u vezi sa Sporazumom,

stupanje na snagu, važenje i otkazivanje Sporazuma.

III. PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

POTREBNIH ZA IZVRŠAVANJE SPORAZUMA

U skladu sa važećim sporazumom kojim je uređen međunarodni drumski prevoz sa Slovačkom Republikom odštampano je i razmenjeno sa slovačkom stranom za 2013. godinu 6500 dozvola za bilateralni prevoz stvari, 300 dozvola za prevoz stvari iz i za treće zemlje i 300 dozvola za određene vrste vanlinijskog prevoza putnika. Dozvole za navedene vrste prevoza razmenjuju se na godišnjem nivou, krajem tekuće kalendarske godine za narednu kalendarsku godinu. U skladu sa važećim sporazumom ove godine izdate su na period od pet godina i dozvole za jednu bilateralnu autobusku liniju, koje su odštampane na zaštićenom papiru.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2013. godinu („Službeni glasnik RS“, broj 114/12) predviđena su sredstva za štampanje dozvola (razdeo 20 – Ministarstvo saobraćaja, funkcija 450 – transport, ekonomska klasifikacija 426).

Sporazumom čije potvrđivanje se predlaže predviđeno je da se na osnovu dozvole obavljaju linijski prevoz putnika, određene vrste povremenog prevoza putnika i prevoz stvari iz i za treće zemlje, tako da će se i dalje štampati dozvole za te vrste prevoza, dok za bilateralni i tranzitni prevoz stvari nisu potrebne dozvole, tako da za izvršavanje ovog sporazuma ne samo da nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije nego će se ostvariti i uštede u budžetu.

Ostavite komentar