Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom kombinovanom transportu između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O MEĐUNARODNOM KOMBINOVANOM TRANSPORTU

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o međunarodnom kombinovanom transportu između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike, sačinjen u Bratislavi 1. decembra 2014. godine, u originalu na srpskom, slovačkom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma o međunarodnom kombinovanom transportu između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM O MEĐUNARODNOM KOMBINOVANOM TRANSPORTU

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE

Vlada Republike Srbije i Vlada Slovačke Republike ( u daljem tekstu: Ugovorne strane), sa željom da olakšaju međunarodni transport robe putem kombinovanog transporta između dveju država,

Sa ciljem osiguranja efikasnog transporta roba, zaštite životne sredine, kao i smanjenja opterećenja drumskog transporta i stvaranja modernog sistema kombinovanog transporta robe,

Sa uverenjem da kombinovani transport nudi prihvatljivu alternativu za rešavanje problema međunarodnog transporta roba i da je potrebno zaključiti Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o međunarodnom kombinovanom transportu ( u daljem tekstu: Sporazum),

U svetlu odredaba međunarodnih ugovora i konvencija koje obavezuju Ugovorne strane,

SAGLASILE SU SE O SLEDEĆEM:

Član 1.

Opšte odredbe

Odredbe ovog Sporazuma se odnose na međunarodni kombinovani transport robe intermodalnom tovarnom jedinicom ili drumskim teretnim vozilima korišćenjem železnice, unutrašnjih vodnih puteva, pomorskih puteva i drumskih puteva između teritorija Ugovornih strana ili tranzitom preko njihovih teritorija ili teritorije jedne od država Ugovornih strana, pri čemu se početni ili završni deo transporta vrši drumskim vozilom registrovanim na teritoriji države jedne od Ugovornih strana.

Odredbe ovog Sporazuma ne odnose se na prava i obaveze koje proističu iz drugih međunarodnih ugovora.

Član 2.

Termini

U ovom Sporazumu pojedini termini imaju sledeće značenje:

a) „Međunarodni kombinovani transport robe“ označava intermodalni transport u kome se veći deo međunarodnog transporta obavlja železnicom, unutrašnjim vodnim putevima ili pomorskim putem, a početni i završni deo transporta obavlja se drumskim putem, koji je najkraći;

b) „Intermodalni transport robe“ označava transport robe u jednoj istoj intermodalnoj tovarnoj jedinici ili drumskom vozilu koje uzastopno koriste dva ili više vidova prevoza, bez manipulisanja robom, u slučaju promene vida prevoza;

c) „Drumsko teretno vozilo“ označava motorno vozilo koje se koristi za transport robe i koje je registrovano na teritoriji države jedne od Ugovornih strana. Drumskim teretnim vozilom se takođe smatra sklop koji se sastoji od drumskog teretnog vozila i prikolice ili vučnog vozila i poluprikolica, pri čemu su drumsko teretno vozilo i vučno vozilo registrovani na teritoriji države jedne od Ugovornih strana. Prikolica ili poluprikolica ne moraju da budu registrovani na teritoriji iste države kao drumsko teretno vozilo ili vučno vozilo;

d) “ Intermodalna tovarna jedinica“ označava kontener minimalne dužine 20 stopa (610 cm), izmenjivi transportni sud, prikolicu ili poluprikolicu pogodne za intermodalni transport;

e) „Terminal za kombinovani transport“ označava mesto koje je opremljeno za promenu

vida transporta ili za skladištenje intermodalnih tovarnih jedinica;

f) „Transport od/do terminala za kombinovani transport“ označava deo prevoznog puta intermodalne transportne jedinice drumskim vozilom od graničnog prelaza ili mesta utovara ili istovara do najbližeg terminala za kombinovani transport.

g) „Kombinovani transport sa pratnjom“ označava transport drumskog teretnog vozila drugim vidom prevoza, na primer železnicom (RoLa), ili brodom (RoRo) sa pratnjom vozača;

h) „Kombinovani transport bez pratnje“ označava transport drumskog teretnog vozila ili tovarne jedinice za intermodalni transport drugim vidom prevoza, bez pratnje vozača;

i) „Teritorija države Ugovorne strane“ označava teritoriju Republike Srbije i teritoriju Republike Slovačke, svake odvojeno;

j) „Mešovita komisija“ označava Mešovitu komisiju za međunarodni kombinovani transport, koja se ustanovljava u skladu sa članom 10. ovog Sporazuma;

k) „RoLa“ označava transport drumskog vozila na specijalizovanim niskopodnim železničkim teretnim kolima;

l) „RoRo“ označava transport drumskog vozila, železničkih teretnih kola ili intermodalne tovarne jedinice brodom;

Član 3.

NADLEŽNA TELA

Nadležna tela odgovorna za sprovođenje ovog Sporazuma su:

za Republiku Srbiju:

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

za Slovačku Republiku:

Ministarstvo saobraćaja, građevinarstva i regionalnog razvoja Slovačke Republike.

Ugovorne strane moraju jedna drugu obavestiti o svim promenama unutar nadležnih tela.

Član 4.

Kombinovani transport sa pratnjom

Drumska teretna vozila za prevoz robe, registrovana na teritoriji države jedne od Ugovornih strana prilikom transporta od/do terminala za kombinovani transport na teritoriji države druge Ugovorne strane, oslobođeni su posedovanja dozvole za međunarodni drumski prevoz.

Terminale za kombinovani transport koji se koristite za ovaj vid transporta odrediće Mešovita komisija.

Ugovorne strane će nastojati da, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, ukupno trajanje carinske kontrole i drugih kontrola na graničnim prelazima, na teritoriji svake od Ugovornih strana, za RoLa vozove bude minimalno. Vozač/vozači koji prate drumska teretna vozila putovaće u železničkim putničkim kolima, koja su u sastavu kompozicije voza.

Član 5.

Kombinovani transport bez pratnje

Transport intermodalnih tovarnih jedinica od/do terminala za kombinovani transport na teritoriji države jedne od Ugovornih strana se može vršiti drumskim teretnim vozilima koja su registrovana na teritoriji države Ugovorne strane, kada prevoznik ima specijalnu dozvolu izdatu od strane nadležnog organa druge države Ugovorne strane.

Terminale za kombinovani transport koji će se koristiti za ovaj vid transporta odrediće Mešovita komisija.

Ako se radi o kombinovanom transportu robe železnicom bez pratnje vozača, nadležna tela Ugovornih strana nastojaće da preduzmu neophodne mere kako bi pojednostavili tehnološke postupke kontrole vozova na graničnim prelazima u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Član 6.

Prelaženje državne granice

Pri ulasku ili napuštanju teritorije države jedne Ugovorne strane moraju se poštovati važeći nacionalni propisi odgovarajuće Ugovorne strane.

U slučaju međunarodnog kombinovanog transporta dokument koji potvrđuje operaciju međunarodnog kombinovanog transporta i sva druga dokumenta potrebna u skladu sa drugim međunarodnim sporazumima koji su obavezujući za Ugovorne strane se moraju nalaziti u drumskom teretnom vozilu tokom transporta drumskih vozila vozom ili brodom.

U slučaju međunarodnog kombinovanog transporta sa pratnjom nadležna tela na graničnim prelazima moraju dopustiti ulaz na teritoriju države druge Ugovorne strane, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Prilikom izlaska sa teritorije države jedne od Ugovornih strana korišćenje kombinovanog transporta se dokazuje prevoznim dokumentima (npr. dokumentima CIM, CIM-UIRR tovarnim listom SMGS, konosmanom ili drugim transportnim dokumentima) posebno za svaki vid prevoza koji se koristi.

Član 7.

Stimulacija kombinovanog transporta

Ugovorne strane preduzeće sve neophodne mere kako bi se železnička, drumska i lučka preduzeća, operatori kombinovanog transporta i brodarska preduzeća njihovih zemalja dogovorila o merama kojima se unapređuje razvoj međunarodnog kombinovanog transporta, vodeći računa o prednostima koje ovaj sistem transporta pruža.

Ugovorne strane pružiće punu podršku železničkim, drumskim, lučkim preduzećima njihovih zemalja kako bi pomogle u pogledu razvoja infrastrukture za međunarodni kombinovani transport (drumska, železnička i lučka, terminali za kombinovani transport).

Ugovorne strane preduzeće odgovarajuće mere da međunarodni kombinovani transport od/do terminala za kombinovani transport na teritorijama njihovih država ne bude predmet zabrana koje važe tokom vikenda i praznika.

4) Strane ugovornice preduzeće neophodne mere za obavljanje međunarodnog kombinovanog transporta robe kako bi se stvorili uslovi za prolaz drumskih vozila sa ukupnom masom do 44 tone od/do terminala za kombinovani transport.

Ugovorne strane preduzeće neophodne mere za unapređenje razvoja transportne infrastrukture i koridora u okviru mreže međunarodnog kombinovanog transporta.

Ugovorne strane nastojaće da železnička preduzeća uzajamno priznaju sertifikate tehničkog pregleda voznih sredstava i vagona koji se koriste za kombinovani transport i prihvate ih na teritoriji država Ugovornih strana bez daljeg pregleda.

Ugovorne strane nastojaće da modernizuju infrastrukturu i da granični postupci u saobraćaju budu usklađeni sa preporukama Evropskog sporazuma o

važnim međunarodnim linijama za kombinovani transport i pratećim postrojenjima (AGTC).

Član 8.

Saradnja

Strane ugovornice podsticaće železnička, drumska, lučka preduzeća i preduzeća za unutrašnji rečni i pomorski transport na međusobnu saradnju, u cilju detaljne razrade konkurentne ponude za kombinovani transport robe, a naročito ponude koje se odnose na kvalitet transporta, poštovanje i skraćenje rokova transporta i uslova isporuke, na osnovu komercijalno prihvatljive tarife, kao i na razvoj međunarodnog kombinovanog transporta robe.

Ugovorne strane nastojaće da uvedu efikasne mere usmerene ka najvećem mogućem obimu međunarodnog transporta putem kombinovanog transporta.

Ugovorne strane uzajamno će se obaveštavati o svakoj promeni nacionalnog zakonodavstva koja se odnosi na kombinovani transport i o poboljšanju kvaliteta usluga u međunarodnom kombinovanom transportu.

Ugovorne strane preporučiće svojim železničkim, lučkim i brodarskim preduzećima da sarađuju na uspostavljanju novih relacija za međunarodni kombinovani transport.

Ugovorne strane preporučiće svojim železničkim, lučkim i brodarskim preduzećima da sklapaju bilateralne sporazume o uzajamnom korišćenju intermodalnih tovarnih jedinica koje pripadaju vlasnicima registrovanim u njihovim državama.

Član 9.

Carinske i druge uvozne dažbine

Drumska teretna vozila registrovana na teritoriji države jedne od Ugovornih strana, kao i intermodalne tovarne jedinice koje se koriste za međunarodni kombinovani transport privremeno se uvoze na teritoriju države druge Ugovorne strane radi izvršenja međunarodnog kombinovanog transporta bez plaćanja carine i drugih uvoznih dažbina, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, pod uslovom da se ponovno izvezu.

Isti uslovi važe i za rezervene delove, pribor za vozila i opremu neophodnu za izvršenje transporta koji će biti privremeno uveženi, zajedno sa drumskim teretnim vozilima i intermodalnim tovarnim jedinicama i biti ponovo izvezeni zajedno sa njima.

Svaka Ugovorna strana će obezbediti izuzeće u meri u kojoj to dozvoljava važeće zakonodavstvo i na bazi reciprociteta.

Član 10.

Mešovita komisija

U cilju sprovođenja ovog Sporazuma osnovaće se Mešovita komisija, koja se sastoji od predstavnika relevantnih tela država Ugovornih strana. Svaka Ugovorna strana imenuje u Mešovitu komisiju pet članova u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Mešovita komisija će sastaviti Listu železničkih linija, železničkih stanica sa terminalima za međunarodni kombinovani transport, terminalima u unutrašnjim rečnim i morskim lukama, graničnim prelazima i opremom koja se koristi između Republike Srbije i Slovačke Republike.

Sednice Mešovite komisije održavaće se naizmenično na teritoriji države jedne ili druge Ugovorne strane, najmanje jedanput godišnje.

Na sednicama Mešovite komisije nadležna tela Ugovornih strana se mogu saglasiti o izmeni ovog Sporazuma u meri koja je potrebna usled razvoja međunarodnog kombinovanog transporta.

Način rada Mešovite komisije odrediće se Poslovnikom o radu Mešovite komisije koji će biti usvoje na prvoj sednici Mešovite komisije.

Član 11.

Kršenje odredaba Sporazuma, sankcije

Ukoliko prevoznik ili vozač/vozači drumskog teretnog vozila registrovanog na teritoriji države jedne Ugovorne strane prekrši nacionalne zakone koji su na snazi na teritoriji druge Ugovorne strane ili odredbe ovog Sporazuma, nadležni organi države na čijoj teritoriji je vozilo registrovano imaju pravo, na zahtev nadležnih tela na teritoriji na kojoj je počinjen prekršaj, da opomenu prevoznika koji je počinio prekršaj da se pridržava nacionalnog zakonodavstva koje je na snazi na teritoriji države druge Ugovorne strane;

Mešovita komisija će utvrditi u kojim slučajevima će se primeniti mere iz stava 1. ovog člana.

Nadležna tela koja su preduzela takve mere obavestiće o tome nadležna tela druge Ugovorne strane.

Odredbe ovog člana ne isključuju mere koje, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, preduzimaju organi uprave Ugovorne strane na čijoj teritoriji je učinjen prekršaj.

Član 12.

Zaštita podataka

Ugovorne strane saglasile su se da će svi podaci i informacije koje se odnose na ovaj Sporazum, sa izuzetkom zvaničnih statističkih podataka i izveštaja, biti zaštićeni od neovlašćenog korišćenja.

Stavljanja na raspolaganje ma kakvih drugih podataka je moguće samo uz prethodnu saglasnost tela države Ugovorne strane koja stavlja na raspolaganje takve podatke.

Podaci i informacije u skladu sa ovim članom mogu se staviti na raspolaganje samo sudovima i tužilaštvu druge Ugovorne strane u obimu koji zahteva pravna procedura.

Član 13.

Vanredni događaji

Ukoliko, usled vanrednih događaja na teritoriji države jedne Ugovorne strane, postoji pretnja prekida međunarodnog kombinovanog transporta za vremenski period duži od dvaneast sati, Ugovorna strana će o tome obavestiti drugu Ugovornu stranu i preduzeti mere za ponovno uspostavljanje međunarodnog transporta.

Član 14.

Izmene

Ugovorne strane mogu predložiti izmene ovog Sporazuma.

Svaka izmena Sporazuma mora biti potvrđena uzajamnom pismenom saglasnošću Ugovornih strana i stupa na snagu u skladu sa odredbama člana 15 ovog Sporazuma.

Član 15.

Stupanje na snagu i važenje Sporazuma

Ovaj Sporazum stupa na snagu 60 dana nakon prijema poslednje diplomatske note kojom se Ugovorne strane međusobno obaveštavaju o ispunjenju uslova propisanih njihovim nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu međunarodnih konvencija.

Ovaj Sporazum se zaključuje na neodređeno vreme, s tim što ga svaka Ugovorna strana može raskinuti. Važnost Sporazuma prestaje šest meseci od dana prijema diplomatske note kojom se druga Ugovorna strana obaveštava o otkazu Sporazuma.

Sačinjeno u Bratislavi, na dan 1. decembra 2014. godine u dva primerka, original i kopija, od kojih je svaki na srpskom, slovačkom i engleskom jeziku, s tim da su svi tekstovi podjednako autentični. U slučaju različitog tumačenja engleska verzija će biti merodavana.

za Vladu

Republike Srbije

Prof. dr Zorana Mihajlović

za Vladu

Slovačke Republike

Miroslav Lajčak

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Ustavni osnov za potvrđivanje međunarodnog ugovora sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, po kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Sporazum o međunarodnom kombinovanom transportu između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike, potpisali su, 1. decembra 2014. godine, u Bratislavi prof. dr Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Miroslav Lajčak potpredsednik Vlade Slovačke Republike i ministar spoljnih poslova.

Potvrđivanjem Sporazuma o međunarodnom kombinovanom transportu između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike obe države, skladu sa preporukama Evropske komisije, nastoje da unaprede robnu razmenu korišćenjem ekološki prihvatljivog vida transporta i ulažu zajedničke napore kako bi stimulisali ovaj vid transporta.

Ovaj sporazum doprinosi produbljivanju saradnje između Republike Srbije i Slovačke Republike u oblasti transporta, posebno u oblasti kombinovanog transporta kao i podizanju nivoa infrastrukture za kombinovani transport, železničkih linija i terminala. Pored toga, sporazum omogućava da se drumska vozila sa pratnjom vozača pri kombinovanom transportu od/do terminala za kombinovani transport na teritoriji države, budu oslobođena od posedovanja dozvole za međunarodni drumski prevoz i naknada za puteve na toj razdaljini

III. STVARANJE FINANSIJSKIH OBAVEZA IZVRŠAVANJEM MEĐUNARODNOG UGOVORA

Izvršavanjem ovog sporazuma ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno izdvajanje sredstava iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar