Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O SARADNJI I UZAJAMNOJ POMOĆI U VANREDNIM SITUACIJAMA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama, koji je potpisan u Bratislavi, 4. oktobra 2011. godine, u originalu na srpskom, slovačkom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O SARADNJI I UZAJAMNOJ POMOĆI U VANREDNIM SITUACIJAMA

Vlada Republike Srbije i Vlada Slovačke Republike (u daljem tekstu: „Ugovorne strane“), uverene u neophodnost uzajamne saradnje u cilju pružanja jedni drugima dobrovoljne pomoći u vanrednim situacijama,

Svesne da se ovi incidenti mogu desiti bilo kada i

Poštujući međunarodne sporazume koji su na snazi,

Sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Obim Sporazuma

Ovaj sporazum propisuje uslove dobrovoljnog pružanja uzajamne pomoći u vanrednim situacijama na teritoriji države druge Ugovorne strane, uslove saradnje u sprečavanju vanrednih situacija i ostalih oblika uzajamne saradnje.

Član 2.

Definicije

U svrhu ovog sporazuma termini su definisani na sledeći način:

a) „Ugovorna strana molilja“ označava Ugovornu stranu čiji nadležni organi zahtevaju od druge Ugovorne strane pružanje pomoći,

b) „Zamoljena Ugovorna strana“ označava Ugovornu stranu čijim se nadležnim organima dodeljuje zahtev druge Ugovorne strane za pružanje pomoći,

c) „Država tranzita“ označava državu Ugovorne strane preko čije teritorije bi trebalo da pređu spasilačke jedinice, pojedinačni eksperti, kao i oprema i predmeti pomoći koji su određeni da ih koristi treća strana,

d) „Vanredna situacija“ označava stanje prouzrokovano prirodnom nepogodom, nesrećom, katastrofom ili terorističkim napadom, izuzimajući ratno stanje, koji ugrožavaju život, zdravlje, imovinu ili okolinu,

e) „Spasilačka jedinica“ označa grupu obučenih lica sa odgovarajućom opremom i sredstvima, koju je zamoljena Ugovorna strana odredila da pruži pomoć,

f) „Pojedinačni eksperti“ označavaju lica sa odgovarajućom opremom i sredstvima, koji sprovode specijalizovane aktivnosti u nezavisnom pružanju pomoći, u grupama ili u saradnji sa spasilačkom jedinicom u koju onu mogu biti integrisani,

g) „Oprema“ označava tehnička sredstva, prevozna sredstva i ostala sredstva, kao i materijale i predmete za lične i zajedničke potrebe pripadnika spasilačkih jedinica i pojedinačnih eksperata,

h) „Predmeti pomoći“ označavaju hranu, vodu za piće, lekove, medicinsku opremu i ostala sredstva namenjena besplatnom raspodeljivanju ugroženoj populaciji i/ili žrtvama na teritoriji države Ugovorne strane molilje u cilju smanjivanja štetnih delovanja vanredne situacije.

Član 3.

Nadležni organi

Osim u svrhe dostavljanja i prihvatanja zahteva za pomoć propisanog članom 4. i prestanka pomoći propisanog članom 10. nadležni organi država Ugovornih strana za sprovođenje ovog sporazuma su u Republici Srbiji Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, a u Slovačkoj Republici Ministarstvo unutrašnjih poslova Slovačke Republike.

Nadležni organi država Ugovornih strana obaveštavaju jedni druge o svojim adresama i telekomunikacionim vezama, o kontakt tačkama koje moraju biti stalno dostupne, kao i o adresama i telekomunikacionim vezama predstavnika nadležnih organa Ugovornih strana pomenutih u članu 4. stav 2.

Ugovorne strane obaveštavaju jedna drugu diplomatskim putem o promenama koje se odnose na nadležne organe država Ugovornih strana.

Član 4.

Zahtev za pomoć

Pomoć se pruža na zahtev.

Sledeći predstavnici Ugovornih strana nadležni su za dostavljanje i prihvatanje zahteva za pomoć:

U Republici Srbiji

Ministar unutrašnjih poslova

U Slovačkoj Republici

Ministar unutrašnjih poslova

Zahtev za pomoć sadrži informacije o vrsti, obliku i obimu tražene pomoći, o kontakt tačkama i licima, kao i o predlogu načina pružanja pomoći.

Zahtev za pomoć se dostavlja u pisanom ili usmenom obliku na zvaničnom jeziku Ugovorne strane molilje i na engleskom jeziku, ili na zvaničnom jeziku zamoljene Ugovorne strane. Zahtev za pomoć dostavljen u usmenom obliku mora odmah biti potvrđen u pisanom obliku.

Član 5.

Oblici pomoći

Pomoć se naročito pruža kroz raspoređivanje spasilačkih jedinica i/ili pojedinačnih eksperata sa odgovarajućom opremom i sredstvima i obezbeđivanje predmeta pomoći ili potrebnih informacija.

Član 6.

Prelazak državne granice i boravak na teritoriji države Ugovorne strane molilje

Nadležni organi država Ugovornih strana se dogovaraju o vremenu i mestu prelaženja državne granice, načinu dolaska i odlaska i periodu boravka spasilačke jedinice i pojedinačnih eksperata na teritoriji države Ugovorne strane molilje.

Pripadnici spasilačkih jedinica i pojedinačni eksperti mogu ući na teritoriju države Ugovorne strane molilje ili boraviti na toj teritoriji u svrhu pružanja pomoći pod uslovima predviđenim pravnim propisima koji su na snazi na teritoriji države Ugovorne strane molilje.

Pripadnici spasilačkih jedinica i pojedinačni eksperti su ovlašćeni da nose uniformu na teritoriji države Ugovorne strane molilje ako je ta uniforma deo njihove uobičajene opreme.

Ugovorne strane postupaju u skladu sa odredbama od stava 1. do stava 3 .i u slučaju kada je jedna od tih država država tranzita. Nadležni organi država Ugovornih strana obaveštavaju jedni druge, čim im se ukaže prilika, o potrebnom tranzitu, utvrđuju proceduru njegove realizacije i, ako je potrebno, obezbeđuju pratnju za tranzit spasilačkim jedinicama i pojedinačnim ekspertima.

Tokom njihovog boravka na teritoriji države Ugovorne strane molilje, pravni propisi koji se primenjuju na toj teritoriji primenjuju se na pripadnike spasilačkih jedinica i pojedinačnih eksperata.

Član 7.

Uvoz, izvoz i transport opreme i predmeta pomoći preko državne granice

Ugovorne strane olakšavaju uvoz, izvoz i transport opreme i predmeta pomoći preko državnih granica svojih država. Prilikom prelaženja državne granice, rukovodilac spasilačke jedinice ili pojedinačni ekspert dostavlja nadležnom carinskom organu države Ugovorne strane molilje samo spisak opreme i predmeta pomoći sastavljen na zvaničnom jeziku zamoljene Ugovorne strane i na engleskom jeziku.

Uvoz, izvoz, transport i oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina na opremu i predmete pomoći sprovodi se u skladu sa uslovima i u obimu koji dozvoljavaju pravni propisi koji su na snazi na teritoriji države dotične Ugovorne strane.

Spasilačke jedinice i pojedinačni eksperti mogu uvoziti i izvoziti samo opremu, predmete pomoći i sredstva za njihovo snabdevanje.

U slučaju da oprema nije u potpunosti iskorišćena pri pružanju pomoći, ona se izvozi nazad na teritoriju države zamoljene Ugovorne strane. Ako se oprema ostavlja kao humanitarna pomoć na teritoriji države Ugovorne strane molilje, informacije o njenoj vrsti, količini i postavljanju se prosleđuju nadležnom organu države Ugovorne strane molilje koji zatim obaveštava nadležni carinski organ države Ugovorne strane molilje.

Ugovorna strana molilja omogućava dekontaminaciju opreme spasilačkih jedinica i pojedinačnih eksperata. Ako dekontaminacija nije moguća, oprema se može ostaviti na teritoriji države Ugovorne strane molilje.

Lekovi koji sadrže opojne droge i psihotropne supstance se mogu uvoziti na teritoriju države Ugovorne strane molilje samo u svrhu pružanja neophodne medicinske pomoći i mogu se upotrebiti samo pod nadzorom kvalifikovanog medicinskog osoblja u skladu sa pravnim propisima države zamoljene Ugovorne strane. Rukovodilac spasilačke jedinice dostavlja nadležnim carinskim organima država obe Ugovorne strane spisak lekova koji sadrže opojne droge i psihotropne supstance uz navođenje njihovog imena i količine. Zamoljena Ugovorna strana obaveštava Ugovornu stranu molilju o korišćenim lekovima koji sadrže opojne droge i psihotropne supstance. Preostali lekovi koji sadrže opojne droge i psihotropne supstance moraju biti izvezeni nazad na teritoriju države zamoljene Ugovorne strane pod carinskim nadzorom Ugovorne strane molilje na osnovu dokumenata koji potvrđuju njihovo ime i količinu. Ovaj promet se ne smatra uvozom i izvozom robe prema međunarodnim sporazumima o opojnim drogama i psihotropnim supstancama koji obavezuju Ugovorne strane.

Uvoz oružja i municije na teritoriju države druge Ugovorne strane nije dozvoljen. U skladu sa pravnim propisima države Ugovorne strane molilje dozvoljen je uvoz komercijalnih agenasa i inicijatora za miniranje namenjenih za spasilačke operacije.

Ovlašćenje za međunarodni drumski transport nije potrebno za vozila koja koriste spasilačke jedinice i pojedinačni eksperti i za vozila koja obezbeđuju transport opreme i predmeta pomoći.

Odredbe stavova od 1. do 8. takođe se primenjuju u slučaju kada je država bilo koje Ugovorne strane država tranzita.

Član 8.

Upotreba vazduhoplova i plovnih objekata

Vazduhoplovi i plovni objekti mogu biti upotrebljeni za transfer spasilačkih jedinica i pojedinačnih eksperata, njihove opreme i predmeta pomoći i za sprovođenje spasilačkih operacija u skladu sa ovim sporazumom.

Potrebno je obavestiti nadležni organ države Ugovorne strane molilje o upotrebi vazduhoplova ili plovnih objekata uz navođenje podataka o vrsti i oznakama vazduhoplova ili plovnog objekta, o posadi i o teretu, kao i o vremenu, očekivanoj ruti i mestu sletanja vazduhoplova ili sidrenja plovnih objekata.

U slučaju nužde, Ugovorna strana molilja dozvoljava let do određenih mesta na teritoriji svoje države.

Upotrebu vazduhoplova regulišu propisi o vazdušnom saobraćaju država Ugovornih strana, a posebno obavezu prijavljivanja podataka o letovima organima nadležnim za vazdušni saobraćaj.

Odredbe ovog sporazuma shodno se primenjuju i na posade vazduhoplova i plovnih objekata.

Vojni vazduhoplov se može koristiti u svrhe ovog sporazuma samo uz saglasnost Ugovorne strane molilje.

Član 9.

Upravljanje spasilačkim operacijama

Operacijama koje se sprovode u skladu sa ovim sporazumom upravljaju organi države Ugovorne strane molilje koji su odgovorni za upravljanje spasilačkim operacijama u skladu sa pravnim propisima koji su na snazi na teritoriji njene države.

Zadaci koje će obaviti spasilačke jedinice ili pojedinačni eksperti dodeljuju se samo njihovim rukovodiocima ili pojedinačnim ekspertima zamoljene Ugovorne strane. Potom rukovodioci spasilačkih jedinica pružaju svojim podređenima detaljne informacije o sprovođenju zadataka.

Ugovorna strana molilja pruža odgovarajuću zaštitu i pomoć spasilačkim jedinicama i pojedinačnim ekspertima zamoljene Ugovorne strane.

Član 10.

Ukidanje pomoći

Spasilačke jedinice i pojedinačni eksperti prekidaju svoj rad na osnovu dogovora predstavnika Ugovornih strana iz člana 4. stav 2. ili ukoliko predstavnik jedne od Ugovornih strana iz člana 4. stav, tako odluči. Spasilačke jedinice i pojedinačni eksperti se vraćaju nazad na teritoriju svoje države bez odlaganja.

Član 11.

Naknada troškova

Zamoljena Ugovorna strana nema pravo na naknadu troškova od Ugovorne strane molilje za pruženu pomoć, uključujući i troškove prouzrokovane potrošnjom, oštećenjem ili gubitkom opreme.

Troškove pomoći koju zamoljena Ugovorna strana samo prenosi od pravnih lica ili fizičkih lica snosi Ugovorna strana molilja. Pružanje te pomoći se sprovodi samo na zahtev Ugovorne strane molilje koja mora biti istovremeno obaveštena o svim uslovima pomoći i da se složi sa njima.

Ukoliko spasilačke jedinice i pojedinačni eksperti potroše svoje zalihe hrane i materijala tokom intervencije ili u direktnoj vezi sa njom, Ugovorna strana molilja im to pruža besplatno.

Ugovorna strana molilja takođe besplatno pruža spasilačkim jedinicama i pojedinačnim ekspertima neophodnu medicinsku pomoć.

Odredbe stava 1. ne isključuju mogućnost da Ugovorna strana molilja nadoknadi troškove ako ta strana tako odluči. U tom slučaju, zamoljena Ugovorna strana je povlašćena.

Član 12.

Nadoknada štete

Ugovorne strane se odriču svih potraživanja naknade štete od druge Ugovorne strane u slučaju materijalne ili ekološke štete koju prouzrokuje pripadnik spasilačke jedinice ili pojedinačni ekspert u vezi sa pružanjem pomoći u skladu sa ovim Sporazumom ukoliko se Ugovorne strane ne dogovore drugačije.

Ugovorne strane se odriču svih potraživanja naknade štete od druge Ugovorne strane u slučaju telesne povrede, trajnih povreda ili u slučaju smrti pripadnika spasilačke jedinice ili pojedinačnog eksperta koja nastupi u vezi sa pružanjem pomoći u skladu sa ovim sporazumom.

Ako pripadnik spasilačke jediice ili pojedinačni ekspert zamoljene Ugovorne strane prouzrokuje štetu trećem licu na teritoriji države Ugovorne strane molilje u vezi sa pružanjem pomoći u skladu sa ovim sporazumom, Ugovorna strana molilja smatara se odgovornom za takvu štetu.

Odredbe gore pomenutih stavova ovog člana se ne primenjuju na slučajeve gde je šteta prouzrokovana namerno ili usled nemara.

Odredbe stavova od 1. do 4. ovog člana primenjuju se isključivo na štete koje nastupe tokom sprovođenja ovog Sporazuma na teritoriji države Ugovorne strane molilje.

Nadležni organi država Ugovornih strana blisko sarađuju u razjašnjavanju ličnih povreda, smrti i oštećenja koji su nastupili u vezi sa pružanjem pomoći u skladu sa ovim sporazumom. U tu svrhu oni razmenjuju neophodne informacije.

Odredbe ovog člana se takođe primenjuju u slučaju kada je država bilo koje Ugovorne strane država tranzita.

Član 13.

Veze

Nadležni organi država Ugovornih strana obezbeđuju telefonske, radio i ostale veze između organa, spasilačkih jedinica i pojedinačnih eksperata na mestu pružanja pomoći.

Član 14.

Ostali oblici saradnje

Ugovorne strane, u skladu sa ciljevima ovog sporazuma, takođe razvijaju ostale oblike saradnje, a posebno u sledećim oblastima:

a) uzajamno obaveštavanje o pretnjama od pojave, pojavama i posledicama vanrednih situacija;

b) obrazovanje i obuka u oblasti zaštite, spasavanja i pružanja pomoći, posebno preko informativnih sastanaka, kurseva, obuka, seminara i ostalih oblika saradnje;

c) razmene naučnih i tehničkih informacija, znanja i iskustva sa ciljem da se predvide i sprovedu neophodne operacije, eliminišu rizici vanrednih situacija i posledice vanrednih situacija na delotvoran način;

d) razvijanje i proizvodnja zaštitne i spasilačke opreme.

Nadležni organi država Ugovornih strana obaveštavaju jedni druge o mogućnosti nastupanja vanredne situacije, ili o nastupanju vanredne situacije, čije se posledice šire ili mogu da se proširene na teritoriju države druge Ugovorne strane. Takve informacije se dostavljaju u pisanom ili usmenom obliku na zvaničnom jeziku dotične Ugovorne strane i na engleskom jeziku. Informacija dostavljena u usmenom obliku mora odmah biti potvrđena u pisanom obliku.

Odredbe ovog sporazuma se shodno primenjuju na pripreme i sprovođenje zajedničkih obuka.

Ugovorne strane određuju uslove saradnje nacionalnih humanitarnih organizacija prilikom pružanja pomoći u skladu sa ovim sporazumom i prilikom pružanja pomoći trećim državama.

Član 15.

Rešavanje sporova

Sve sporove koji proisteknu iz tumačenja ili sprovođenja ovog sporazuma rešavaju Ugovorne strane putem pregovora ili diplomatskim putem.

Član 16.

Odnos Sporazuma sa ostalim međunarodnim sporazumima

Odredbe ovog sporazuma ne utiču na prava i obaveze Ugovornih strana koji proizilaze iz drugih međunarodnih sporazuma koji obavezuju Ugovorne strane.

Član 17.

Završne odredbe

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme.

Ovaj sporazum stupa na snagu devedesetog (90) dana od dana dostavljanja poslednjeg pismenog obaveštenja kojim Ugovorne strane obaveštavaju jedna drugu o ispunjenju nacionalnih zahteva neophodnih za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Svaka Ugovorna strana može da predloži izmene i dopune ovog sporazuma u pisanom obliku; takve izmene i dopune stupaju na snagu na način i na dan pomenut u stavu 2.

Svaka Ugovorna strana može raskinuti ovaj sporazum u pisanom obliku diplomatskim putem. Sporazum prestaje da važi devedesetog (90) dana od dana dostavljanja obaveštenja o raskidanju drugoj Ugovornoj strani.

Obaveze čije ispunjenje započne ali se ne okonča do datuma prestanka važenja ovog sporazuma regulišu odredbe ovog sporazuma do njihovog potpunog izvršenja.

Potpisano u Bratislavi dana 4. oktobra 2011. godine u dva originalna primerka, od kojih svaki sadrži tekst Sporazuma na srpskom, slovačkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju bilo kakvog razilaženja u tumačenju, tekst na engleskom ima prednost.

Za VladuRepublike Srbijeprvi potpredsednik Vlade-zamenik predsednika Vladeministar unutrašnjih poslovaIvica Dačić Za Vladu Slovačke Republikeministar unutrašnjih poslovaDaniel Lipšic

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o saradnji i uzajamnoj pomoći u vanrednim situacijama, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Osnovni motiv za zaključivanje i potvrđivanje navedenog sporazuma je potreba za daljim jačanjem i unapređenjem postojeće, veoma dobre saradnje, između Republike Srbije i Slovačke Republike, posebno u oblasti vanrednih situacija i otklanjanja njihovih posledica.

Prirodne i ljudskim faktorom izazvane nesreće ne poznaju granice država, naročito usled globalnih klimatskih promena koje zahvataju našu planetu u poslednje dve decenije. Tim promenama izavane velike poplave, suše i požari prevazilaze mogućnosti spasilačkih službi bilo koje države, te je sve prisutnija tendencija udruživanja spasilačkih službi regionalno, a i šire.

III. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno angažovati dodatna budžetska sredstva Republike Srbije.

Ostavite komentar