Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE O UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, potpisan 15. novembra 2011. godine, u Bratislavi, u originalu na srpskom, slovačkom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku, glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE SLOVAČKE REPUBLIKE

O UZAJAMNOJ ZAŠTITI TAJNIH PODATAKA

Vlada Republike Srbije i Vlada Slovačke Republike, (u daljem tekstu: „Strane”),

uviđajući potrebu da usaglase pravila za zaštitu tajnih podataka koji se razmenjuju između Strana u okviru njihove političke, vojne, ekonomske, pravne, naučne, tehnološke ili bilo koje druge saradnje, kao i tajnih podataka koji nastanu u toku te saradnje,

u nameri da osiguraju uzajamnu zaštitu tajnih podataka koji nose oznaku tajnosti jedne Strane, a prenose se drugoj Strani,

u želji da usaglase pravila za uzajamnu zaštitu tajnih podataka koji se razmenjuju između Strana,

uzimajući u obzir obostrane interese u zaštiti tajnih podataka, u skladu sa važećim zakonima i drugim propisama obeju Strana,

sporazumele su se sledeće:

Član 1.

Svrha

Svrha ovog sporazuma je da osigura zaštitu tajnih podataka koji se zajednički stvaraju ili razmenjuju između Strana.

Član 2.

Definicije

Radi primene ovog sporazuma navedeni pojmovi imaju sledeće značenje:

a) Tajni podaci jesu sve informacije ili materijali, bez obzira na njihov oblik ili prirodu, koji zahtevaju zaštitu protiv neovlašćenog rukovanja i koji su označeni kao tajni, u skladu sa važećim zakonima i drugim propisima Strana;

b) Strana davalac jeste Strana koja prenosi tajne podatke drugoj Strani;

v) Strana primalac jeste Strana kojoj se prenose tajni podaci druge Strane;

g) Nadležni organ jeste nacionalni bezbednosni organ nadležan za primenu i praćenje primene ovog sporazuma;

d) Bezbednosni sertifikat za fizička lica jeste akt kojim se potvrđuje da lice ispunjava zahteve za pristup tajnim podacima, izdat od nadležnog organa, u skladu sa važećim zakonima i drugim propisima;

đ) Princip „potrebno je da zna” jeste princip prema kome se licu odobrava pristup tajnim podacima radi obavljanja službenih dužnosti i zadataka u okviru njegovog radnog mesta;

e) Treća strana jeste svaka država, organizacija, pravno lice ili fizičko lice koje nije strana u ovom sporazumu.

Član 3.

Oznake tajnosti

Strane su saglasne da su navedene oznake tajnosti ekvivalentne i da odgovaraju oznakama tajnosti koje su utvrđene važećim zakonima i drugim propisima njihovih država:

Za Republiku Srbiju Za Slovačku Republiku Na engleskom jeziku DRŽAVNA TAJNA/DRŽAVNA TAJNA PRÍSNE TAJNÉ TOP SECRET STROGO POVERLJIVO/STROGO POVERLJIVO TAJNÉ SECRET POVERLJIVO/POVERLJIVO DOVERNÉ CONFIDENTIAL INTERNO/INTERNO VYHRADENÉ RESTRICTED

Član 4.

Nadležni organi

1. Nadležni organi Strana su:

Za Republiku Srbiju:

Kancelarija Saveta za nacionalnu bezbednost i zaštitu tajnih podataka

Nemanjina 22-26

11 000 Beograd

Republika Srbija

Za Slovačku Republiku:

Kancelarija za nacionalnu bezbednost

Budatinska 30

850 07 Bratislava

Slovačka Republika

2. Strane će obavestiti jedna drugu diplomatskim putem o svim izmenama informacija za kontakt nadležnih organa.

3. Nadležni organi na zahtev jedne od Strana, obaveštavaće jedan drugog o važećim zakonima i drugim propisima koji se odnose na tajne podatke i razmeniti informacije o standardima bezbednosti, procedurama i praksi za zaštitu tajnih podataka.

Član 5.

Mere zaštite i pristup tajnim podacima

1. Strane se obavezuju da preduzmu sve potrebne mere za zaštitu tajnih podataka koje budu razmenile ili stvarale u skladu sa ovim sporazumom i važećim zakonima i drugim propisima. Takvim tajnim podacima biće dodeljen isti stepen zaštite, kao i tajnim podacima nastalim u svakoj od Strana koji nose ekivalentni stepen oznake tajnosti, u skladu sa članom 3. ovog sporazuma.

2. Strana davalac obavestiće Stranu primaoca, pisanim putem, o svakoj izmeni oznake tajnosti podataka koji se prenose.

3. Pristup tajnim podacima ograničen je na lica koja postupaju u skladu sa principom „potrebno je da zna” i koja su ovlašćena, u skladu sa važećim zakonima i drugim propisima, da ostvare pristup tajnim podacima ekvivalentnog stepena tajnosti.

4. U okviru ovog sporazuma, svaka Strana priznaće bezbednosne sertifikate za fizička lica koji su izdati u skladu sa važećim zakonima i propisima druge Strane. Bezbednosni sertifikati koje izdaju Strane biće ekvivalentni u skladu sa članom 3. ovog sporazuma.

5. Nadležni organi, na zahtev jednog od njih, pružaće međusobnu pomoć u sprovođenju procedura bezbednosnih provera, u skladu sa važećim zakonima i drugim propisima.

6. U skladu sa ovim sporazumom, nadležni organi obavestiće odmah jedan drugog o svim promenama u vezi sa bezbednosnim sertifikatima za fizička lica, posebno kad je reč o oduzimanju ili izdavanju bezbednosnog sertifikata nižeg nivoa.

7. Strana primalac će:

a) dostaviti tajne podatke bilo kojoj Trećoj strani samo na osnovu prethodne pismene saglasnosti Strane davaoca,

b) označiti tajne podatke koje je primila, u skladu sa članom 3. ovog sporazuma,

v) koristiti tajne podatke isključivo u svrhe za koje su i dostavljeni.

Član 6.

Prenos tajnih podataka

1. Tajni podaci prenose se diplomatskim putem, osim ako nadležni organi ne odobre neki drugi način prenosa. Strana primalac, pisanim putem, potvrdiće prijem tajnih podataka.

2. Elektronski prenos tajnih podataka vršiće se pomoću proverenih kriptografskih sredstava koje su odobrili nadležni organi.

Član 7.

Umnožavanje i prevođenje tajnih podataka

1. Primerci tajnih podataka prevode se i umnožavaju u skladu sa važećim zakonima i drugim propisima Strane primaoca i sledećim procedurama:

a) odgovarajući bezbednosni sertifikati se izdaju licima, u skladu savažećim zakonima i drugim propisima njihovih država,

b) prevodi i umnoženi primerci su označeni i zaštićeni kao originalni tajni podaci,

v) broj prevoda i umnoženih primeraka biće ograničen na broj koji se zahteva u službene svrhe,

g) prevodi sadrže odgovarajuću napomenu na jeziku prevoda u kojoj će se navesti da sadrže tajne podatke dobijene od Strane davaoca,

2. Tajni podaci označeni stepenom tajnosti STROGO POVERLJIVO ili višom od toga biće prevedeni ili umnoženi samo na osnovu prehodne pisane saglasnosti Strane davaoca.

Član 8.

Uništavanje tajnih podataka

1. Tajni podaci se uništavaju da bi se sprečila njihova delimična ili potpuna rekonstrukcija.

2. Tajni podaci do stepena oznake tajnosti STROGO POVERLJIVO se uništavaju u skladu sa važećim zakonima i propisima država Strana.

3. Tajni podaci sa oznakom tajnosti DRŽAVNA TAJNA ne uništavaju se, već se vraćaju nadležnom organu Strane kreatora.

4. O uništenju tajnih podataka sastavlja se izveštaj, a njegov prevod na engleski jezik, dostavlja se nadležnom organu Strane kreatora.

Član 9.

Posete

1. Posete koje zahtevaju da državljani jedne Strane ostvare pristup tajnim podacima druge Strane podležu prethodnom pisanom odobrenju nadležnog organa Strane koja je domaćin posete.

2. Nadležni organ jedne Strane odobrava licima iz druge Strane da realizuju posetu koja zahteva pristup tajnim podacima, samo ukoliko im je izdat odgovarajući bezbednosni sertifikat za fizička lica i u slučaju da su ovlašćena da dobiju tajne podatke ili pristupe tajnim podacima, u skladu sa važećim zakonima i drugim propisima njihove države.

3. Posete koje zahtevaju pristup tajnim podacima od strane državljana treće zemlje odobravaju se samo na osnovu zajedničkog dogovora nadležnih organa Strana.

4. Nadležni organ Strane domaćina primiće zahtev za dolazak u posetu od drugog nadležnog bezbednosnog organa najmanje trideset dana unapred.

5. U hitnim slučajevima, zahtev za dolazak u posetu biće dostavljen najmanje sedam dana ranije.

6. Zahtev za posetu sadrži sledeće:

a) ime i prezime posetioca, mesto i datum rođenja, državljanstvo, broj pasoša ili druge identifikacione isprave,

b) naziv pravnog lica koji taj posetilac predstavlja,

v) naziv i adresa pravnog lica koji treba posetiti,

g) overeni bezbednosni sertifikat posetioca i njegovo važenje,

d) predmet i svrha posete, kao i najvišu oznaku tajnosti podataka koje poseta podrazumeva,

đ) očekivani datum i trajanje zahtevane posete; u slučaju češćih poseta, treba navesti ukupan period obuhvaćen tim posetama,

e) datum, potpis i službeni pečat nadležnog organa.

7. Kada poseta bude odobrena, nadležni organ Strane domaćina ostaviće primerak zahteva za posetu službenicima bezbednosti pravnih lica kojima se ide u posetu.

8. Važenje odobrenja ne može biti duže od godinu dana.

9. Strane mogu da sačine spiskove lica koja su ovlašćena da obavljaju češće posete. Takve liste važiće dvanaest meseci. Lica ovlašćena za posete mogu direktno dogovarati termine poseta sa nadležnim organom za kontakt pravnog lica kome se ide u posetu, u skladu sa dogovorenim uslovima i odredbama.

Član 10.

Povreda bezbednosti

1. U slučaju povrede bezbednosti, u skladu sa važećim zakonima i drugim propisima, koji za posledicu imaju stvarno ili moguće ugrožavanje tajnih podataka koji su stvoreni od druge Strane ili dobijeni od iste, nadležni organ Strane u kojoj se povreda ili ugrožavanje bezbednosti dogodilo, dužan ja da o povredi odmah obavesti nadležni organ druge Strane i pokrene odgovarajuću istragu.

2. Ukoliko se povreda bezbednosti dogodi u državi koja nije jedna od Strana, nadležni organ Strane koja je dala tajni podatak preduzeće radnje predviđene u stavu 1. ovog člana.

3. Druga Strana će, na zahtev, sarađivati u istrazi u skladu sa stavom 1. ovog člana.

4. Druga Strana biće obaveštena o rezultatima istrage i dobiće završni izveštaj, preveden na engleski jezik, o uzrocima i obimu štete.

Član 11.

Troškovi

Svaka Strana snosi svoje troškove nastale tokom primene i praćenja primene ovog sporazuma.

Član 12.

Rešavanje sporova

Svaki spor u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma rešavaće nadležni organi.

Član 13.

Završne odredbe

1. Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vremene i stupa na snagu prvog dana drugog meseca od dana prijema poslednjeg pisanog obaveštenja kojim Strane obaveštavaju jedna drugu diplomatskim putem da su ispunjeni svi uslovi previđeni nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog sporazuma.

2. Strane mogu u svakom trenutku izmeniti i dopuniti ovaj sporazum na osnovu obostrane saglasnosti u pisanoj formi.

3. Svaka Strana može u svakom trenutku raskinuti ovaj sporazum, tako što će drugoj Strani diplomatskim putem dostaviti pismeno obaveštenje o tome. U tom slučaju, raskid stupa na snagu šest meseci po datumu prijema tog obaveštenja.

4. U slučaju raskida ovog sporazuma, Strane su dužne da osiguraju da svi tajni podaci budu i dalje zaštićeni sve dok Strana davalac ne oslobodi Stranu primaoca te obaveze pisanim putem.

Sačinjeno u Bratislavi, dana 15. novembra 2011. godine, u dva originala, svaki na srpskom, slovačkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju neslaganja u tumačenju, biće merodavan engleski tekst.

Za Vladu Republike Srbije Za Vladu Slovačke Republike

mr Goran Matić František Blanarik

direktor direktor

Kancelarije Saveta za nacionalnu Kancelarije za nacionalnu bezbednost

bezbednost i zaštitu tajnih podataka

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije koja propisuje da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za potvrđivanje Sporazuma

Donošenjem Zakona Republika Srbija pokazuje spremnost da bilateralnu saradnju sa Slovačkom Republikom unapredi i u sektoru bezbednosti uz međusobno definisan način razmene i zaštite tajnih podataka.

U Strategiji nacionalne bezbednosti Republika Srbija je definisala osnovna opredeljenja politike nacionalne bezbednosti i to uverenje da je nacionalna bezbednost Republike Srbije usko povezana sa bezbednošću regiona jugoistočne Evrope i kontinenta u celini i opredeljenost Republike Srbije da unapređuje odnose sa članicama Evropske unije, kao i članicama i partnerima NATO. Donošenjem Zakona stvaraju se uslovi za intenzivniju i delotvorniju saradnju Republike Srbije sa jednom od država članica Evropske unije i NATO.

Donošenjem Zakona stvaraju se uslovi zajedničkog delovanja protiv izazova, rizika i pretnji koji se odnose ne samo na Republiku Srbiju već predstavljaju globalne izazove rizike i pretnje.

Donošenjem Zakona omogućiće se primena drugih sporazuma koji su zaključeni ili će biti zaključeni u oblasti odbrane, unutrašnjih poslova i pravosuđa, kao i saradnja između svih državnih organa koji obavljaju poslove koji se odnose ili su u vezi sa nacionalnom bezbednošću.

Donošenjem Zakona otvaraju se mogućnosti za regionalnu saradnju u oblastima zajedničke obuke i angažovanja elemenata sistema bezbednosti u multinacionalnim operacijama, upravljanju krizama i upravljanju granicom, suprotstavljanju terorizmu, organizovanom kriminalu i korupciji, ilegalnoj migraciji i trgovini ljudima, u zaštiti životne sredine, prirodnih resursa i zdravlja za šta se Republika Srbija opredelila u Strategiji nacionalne bezbednosti.

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava

Za ispunjenje potrebnih bezbednosno-tehničkih standarda za primenu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka biće obezbeđena iz budžeta nadležnih ministarstava i drugih državnih organa.

Ostavite komentar