Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti odbrane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O SARADNjI U OBLASTI ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti odbrane, koji je potpisan u Ljubljani, 8. aprila 2009. godine, u originalu na srpskom, slovenačkom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

O SARADNjI U OBLASTI ODBRANE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Slovenije, u daljem tekstu: Strane,

u cilju unapređivanja kontakata i uzajamnog razumevanja između Republike Srbije i Republike Slovenije u oblasti odbrane,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Svrha ovog sporazuma je obezbeđivanje okvira za saradnju između Strana u oblasti odbrane u granicama ovlašćenja propisanih njihovim nacionalnim zakonodavstvima i u skladu sa principima međunarodnog prava i međunarodnom praksom.

Član 2.

Ovaj sporazum neće uticati na obaveze Strana koje proističu iz drugih međunarodnih sporazuma koje su Strane zaključile ili koje će zaključiti.

Član 3.

Saradnja između Strana će se razvijati posebno u sledećim oblastima:

a) politika odbrane i bezbednosti;

b) zakonodavstvo u oblasti odbrane;

c) kontrola naoružanja i razoružanje;

d) planiranje i formiranje budžeta odbrane;

e) vojna istorija,

f) vojni arhiv, izdavaštvo i muzeji;

g) istraživanje i razvoj u oblasti odbrane;

h) organizacija oružanih snaga u oblasti ljudstva, administracije i logistike;

i) pitanja prirodne sredine i kontrola zagađenja u vojnim objektima;

j) civilna odbrana i upravljanje krizama;

k) vojno obrazovanje, obuka, sport i kultura;

l) vojna geografija i kartografija;

m) standardizacija odbrane i kodifikacija snabdevanja resursa;

n) i druge oblasti bilateralne saradnje o kojima se Strane dogovore.

Član 4.

Oblici saradnje

Saradnja između Strana ostvarivaće se na sledeći način:

a) zvanične i radne posete delegacija i predstavnika Strana;

b) razmena iskustava i materijala između stručnjaka Strana u oblasti odbrane;

c) razmena posmatrača na vojnim vežbama;

d) susreti predstavnika vojnih institucija;

e) razmena predavača i učešće na kursevima, seminarima i simpozijumima u organizaciji Strana,

f) i druge načine o kojima Strane ili njihovi nadležni organi postignu dogovor.

.

Član 5.

Sprovođenje Sporazuma

1. Za sprovođenje ovog sporazuma nadležni organi su: za Vladu Republike Srbije – Ministarstvo odbrane Republike Srbije, za Vladu Republike Slovenije – Ministarstvo odbrane Republike Slovenije.

2. Radi primene ovog sporazuma i realizacije saradnje u oblastima navedenim u članu 3. ovog sporazuma, nadležni organi Strana mogu da zaključe posebne aranžmane ili protokole.

Član 6.

Godišnji planovi saradnje

Strane ili njihovi nadležni organi mogu zaključiti godišnje planove saradnje na osnovu principa ovog sporazuma, a radi sprovođenja odredbi ovog sporazuma.

Član 7.

Finansijski aspekti

1. Svi troškovi za ljudstvo koje je angažovano na aktivnostima saradnje prema odredbama ovog sporazuma, snosiće se na osnovu reciprociteta i to:

a) Strana domaćin (država na čijoj se teritoriji u skladu sa ovim sporazumom nalaze osoblje, sredstva i oprema Strane pošiljaoca), o svom trošku obezbeđuje smeštaj i ishranu, lokalni prevoz na svojoj državnoj teritoriji, kao i medicinske i stomatološke usluge u hitnim slučajevima;

b) Strana pošiljalac (država koja na osnovu ovog sporazuma šalje osoblje, sredstva i opremu na teritoriju Strane domaćina), snosi troškove međunarodnog prevoza i sve druge troškove, osim onih iz stava 1. a).ovog člana.

2. Troškove smeštaja, ishrane i lokalnog prevoza delegacije koja ima više od 10 članova (uključujući pomoćno osoblje kao što su vozači, prevodioci itd.) snosi Strana pošiljalac ili se uređuju u skladu sa posebnim aranžmanima.

Član 8.

Razmena informacija

1. Tokom realizacije ovog sporazuma, Strane će razmenjivati isključivo informacije za javnu upotrebu.

2. Razmena i zaštita poverljivih informacija, biće regulisana posebnim sporazumom.

Član 9.

Svaki spor u vezi sa tumačenjem ili primenom odredbi ovog sporazuma rešavaće se konsultacijama i pregovorima između Strana.

Član 10.

1. Svaka od Strana može u bilo koje vreme zatražiti izmenu ovog sporazuma i započeti proces konsultacija radi dogovora o predloženim izmenama.

2. Dogovorene izmene i dopune su sastavni deo ovog sporazuma i stupaju na snagu u skladu sa odredbama člana 12. ovog sporazuma.

1. Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme.

2. Strane mogu otkazati Sporazum u bilo koje vreme diplomatskom notom. U tom slučaju, ovaj sporazum prestaje da važi nakon šest meseci od dana kada druga Strana primi obaveštenje o njegovom otkazivanju.

3. U slučaju otkazivanja, Strane će sarađivati kako bi iznašle najbolje rešenje za otvorena pitanja.

Stupanje na snagu

Ovaj sporazum stupa na snagu na dan prijema poslednjeg obaveštenja kojim se Strane međusobno obaveštavaju da su u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom sprovele postupak neophodan za njegovo stupanje na snagu.

Potpisano u Ljubljani, 8. aprila 2009. godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom, slovenačkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako autentični. U slučaju neslaganja u tumačenju ili primeni odredbi ovog sporazuma, biće merodavan tekst na engleskom jeziku.

ZA ZA

VLADU REPUBLIKE SRBIJE VLADU REPUBLIKE SLOVENIJE

ministar odbrane ministar odbrane

Dragan Šutanovac dr Ljubica Jelušič

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje navedenog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti odbrane, čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, opredeljuju se ciljevi i principi na kojima će se zasnivati bilateralna saradnja u oblasti odbrane između ugovornih strana.

Cilj predloženog zakona, odnosno zaključenog Sporazuma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio i ujedno olakšao saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane.

S obzirom da za sada između ugovornih strana ne postoji zaključen međunarodni ugovor o saradnji u oblasti odbrane koji bi generalno dao pravni osnov za saradnju nadležnih organa ugovornih strana, odnosno ministarstava odbrane dve države, smatramo da je donošenje ovog zakona neophodno. Naime, u suprotnom slučaju, svaka potreba za saradnjom u ovoj oblasti, bez obzira na vrstu, obim i nivo na kom bi trebala da se realizuje, morala bi pojedinačno da bude predmet razmatranja i odlučivanja od strane Vlade Republike Srbije. Ovakva procedura bi usložnjavala i usporavala, a možda i onemogućavala mnoge aktivnosti vezane za bilateralnu saradnju u oblasti odbrane. Međutim, donošenjem ovog zakona uspostavlja se osnov i daje mogućnost za svaki oblik buduće saradnje u navedenoj oblasti.

3. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Odredbom člana 1. Predloga zakona, predviđa se potvrđivanje Sporazuma, potpisanog u Ljubljani, 8. aprila 2009. godine.

Odredba člana 2. Predloga zakona, sadrži tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku.

U odredbi člana 3. Predloga zakona predviđeno je stupanje na snagu zakona.

4. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finansijska sredstva budući da su sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma, predviđena planom finansijskih sredstava Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar