Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o policijskoj saradnji

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O POLICIJSKOJ SARADNJI

Član 1.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o policijskoj saradnji, u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE O POLICIJSKOJ SARADNJI

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Slovenije (u daljem tekstu „Ugovorne strane”);

Nastojeći da doprinesu razvoju bilateralnih odnosa;

Uz poštovanje Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu podataka o ličnosti, sačinjene u Strazburu, dana 28. januara 1981. godine, Preporuke broj R (87)15 Komiteta ministara Saveta Evrope od 17. septembra 1987. godine o regulisanju korišćenja podataka o ličnosti od strane policije, a koja se odnosi i na slučajeve kada se podaci ne obrađuju automatski;

Imajući želju da ojačaju i unaprede policijsku saradnju;

Sporazumele su se o sledećem :

Član 1.

Obim saradnje

Ugovorne strane, u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, podstiču saradnju u cilju sprečavanja opasnosti i obezbeđivanja javne sigurnosti, naročito imajući u vidu javni red i bezbednost saobraćaja, kao i suzbijanje, otkrivanje i rasvetljavanje krivičnih dela, naročito organizovanog kriminala, terorizma, trgovine ljudima i ilegalnih migracija, visokotehnološkog kriminala, ilegalne trgovine drogama, psihotropnim supstancama i prekursorima, kao i ostalih krivičnih dela međunarodnog karaktera (u daljem tekstu: „policijska saradnja”).

Ugovorne strane posebno sarađuju u slučajevima gde se krivična dela vrše, ili se pripremaju, ili su pripremljena na teritoriji države jedne od Ugovornih strana i gde postoji naznaka mogućnosti da se slična krivična dela ili pripreme za slična krivična dela odvijaju, ili su se odvijale na teritoriji države druge Ugovorne strane.

Član 2.

Oblici saradnje

Policijska saradnja između Ugovornih strana zasniva se na principu reciprociteta i obuhvata razmenu informacija, uključujući podatke o ličnosti i ostale mere u skladu sa svrhom ovog sporazuma i nacionalnim zakonodavstvom Ugovornih strana, kao i preuzetim međunarodnim obavezama.

(2) Policijska saradnja, u skladu sa principom reciprociteta, takođe obuhvata saradnju u svim oblicima policijskog nadzora, kontrolisanim isporukama, prikrivenim operacijama, zaštiti svedoka, zajedničkim istražnim timovima, saradnju u slučajevima talačkih situacija i pregovaranja, proceni pretnje po javnu bezbednost na velikim priredbama, bezbednosti na putevima, obučavanju i upućivanju oficira za vezu.

(3) Policijska saradnja, u skladu sa principom reciprociteta, takođe obuhvata razmenu iskustava u pogledu mera za sprečavanje i borbu protiv kriminala, kao i u pogledu zajedničke analize stanja kriminaliteta, razmene ekspertskih poseta i pružanje informacija i činjenica koje su u vezi sa stanjem kriminaliteta i trendovima kriminaliteta u ove dve države.

Član 3.

Razmena podataka o ličnosti

U cilju sprovođenja ovog sporazuma, Ugovorne strane mogu razmeniti sledeće podatke o ličnosti u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom:

a) Podatke o ličnosti pojedinaca koji učestvuju u izvršenju ili pripremanju krivičnog dela i njihove veze u pogledu izvršenja krivičnog dela: prezime, prethodno prezime, ime, ostala imena (pseudonimi, nadimci), pol, datum i mesto rođenja, mesto stanovanja, sadašnje i prethodno državljanstvo i biometrijske podatke pojedinca;

b) Podatke dokumenta koji dokazuje identitet pojedinca u skladu sa tačkom a) ovog člana, tj. pasoš ili drugi putni dokument (broj, datum izdavanja, organ izdavanja, mesto izdavanja, period važenja, oblast važenja);

v) Podatke koji se odnose na otisak prsta ili otisak dlana lica koje je uključeno u izvršenje krivičnog dela, DNK uzorak ili profil, lični opis, fotografija;

g) Podatke koje su policijski organi ovlašćeni da prikupljaju, obrađuju i razmenjuju.

Član 4.

Nadležni organi

(1) Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su:

U Republici Srbiji: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije,

U Republici Sloveniji: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije.

(2) Zahteve za saradnju nadležni organi razmenjuju direktno. Načine komunikacije dogovoraju nadležni organi od slučaj do slučaja.

(3) Zahtevi i odgovori na te zahteve se, po pravilu, dostavljaju pisanim putem. Ukoliko se dostavljaju podaci o ličnosti odabraće se onaj način dostavljanja koji uzima u obzir osetljivost tih podataka. U hitnim slučajevima moguće je dostavljati usmene zahteve, ali se potom, bez odlaganja dostavlja pisani zahtev.

(4) Nadležni organi Ugovornih strana, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, u pojedinačnim slučajevima međusobno razmenjuju informacije i bez zahteva, ako na osnovu utvrđenih činjenica mogu osnovano pretpostaviti da su te informacije potrebne za otklanjanje konkretne opasnosti za javnu bezbednost i javni red ili za rasvetljavanje krivičnih dela ili mogu dovesti do dostavljanja zahteva za pravnu pomoć.

(5) Nadležni organi komuniciraju na engleskom, osim ako nije drugačije dogovoreno.

(6) Ugovorne strane diplomatskim kanalima razmenjuju informacije potrebne za komunikaciju.

Član 5.

Zaštita podataka o ličnosti

U skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom, nadležni organi Ugovornih strana obavezuju se da će obezbediti nivo zaštite podataka o ličnosti koji ispunjava uslove iz Konvencije o zaštiti pojedinaca u odnosu na automatsku obradu podataka o ličnosti.

(2) U svrhu ovog sporazuma,

a) „podaci o ličnosti” označavaju sve informacije vezane za fizičko lice čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („predmet podataka”). Lice čiji se identitet može utvrditi je lice koje se može identifikovati, neposredno ili posredno, takođe prema zvuku, slikama, delovima tela ili izgledu, naročito prema jedinstvenom matičnom broju ili prema jednom ili više činilaca karakterističnih za fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet lica.

b) „obrada podataka o ličnosti” označava svaku operaciju ili niz operacija koje se vrše nad podacima o ličnosti, bez obzira da li na automatski način ili ne, kao što su prikupljanje, beleženje, prepisivanje, umnožavanje, kopiranje, prenošenje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, ukrštanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, obezbeđivanje, korišćenje, stavljanje na uvid, otkrivanje, objavljivanje, širenje, organizovanje, čuvanje, prilagođavanje, otkrivanje putem prenosa ili na drugi način, prikrivanje, izmeštanje i na drugi način činjenje nedostupnim, kao i sprovođenje drugih radnji u vezi sa navedenim podacima.

(3) U pogledu obrade podataka o ličnosti prosleđenih saglasno ovom sporazumu, primenjuju se sledeće odredbe:

a) Podatke o ličnosti može obrađivati samo Ugovorna strana koja ih primi u svrhe navedene u ovom sporazumu i u skladu sa uslovima koje propiše Ugovorna strana koja šalje podatke.

b) Ugovorna strana koja šalje podatke stara se o tome da podaci budu tačni, potpuni i ažurirani, kao i adekvatni, relevantni i da ne budu preterani u odnosu na svrhu u koju su prosleđeni. Na taj način ona poštuje sve zabrane na saopštavanje podataka koje propisuje nacionalno zakonodavstvo. Podaci se ne saopštavaju ukoliko nadležni organi imaju bilo koji osnov za pretpostavku da bi se time moglo prekršiti nacionalno zakonodavstvo ili narušiti interesi dotičnih strana koji su vredni zaštite.

v) Podatke o ličnosti mogu isključivo koristiti pravosudnii i drugi nadležni organi koji su ovlašćeni nacionalnim zakonodavstvom da obrađuju podatke o ličnosti u svrhe navedene u ovom sporazumu.

g) Korišćenje podataka o ličnosti u dalje svrhe od strane nadležnih organa Ugovorne strane koja ih prima dozvoljava se tek nakon prethodnog izričitog i pisanog odobrenja nadležnih organa Ugovorne strane koja šalje podatke i u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Ugovorne strane koja ih prima.

d) Ugovorne strane obaveštavaju jedna drugu o organu koji vrši nadzor nad obradom i razmenom podataka o ličnosti.

đ) Ustupanje podataka o ličnosti drugim nadležnim organima jedne Ugovorne strane, dozvoljava se tek nakon prethodnog izričitog i pisanog odobrenja Ugovorne strane koja šalje podatke.

e) Dalje prenošenje podataka o ličnosti drugim organima treće zemlje u svrhe navedene u ovom sporazumu dozvoljava se samo u skladu sa nacaionalnim zakonodavstvom i uz prethodnu saglasnost Ugovorne strane koja je poslala podatke. Ukoliko je prenošenje podataka od suštinskog značaja za sprečavanje neposredne i ozbiljne pretnje po javnu bezbednost ili suštinske interese Ugovorne strane koja ih prima, a saglasnost se ne može dobiti na vreme, prenošenje se može izvršiti bez prethodne saglasnosti, polazeći od konkretnog slučaja i uz dalje zaštitne mere. Zemlja koja je dostavila podatke mora biti obaveštena bez odlaganja.

ž) Ugovorne strane staraju se o tome da se podaci ne čuvaju duže nego što je neophodno u odnosu na svrhe u koje su poslati; nadležni organi Ugovorne strane koja šalje obaveštavaju nadležne organe Ugovorne strane koja ih prima o svakom posebnom roku za brisanje shodno nacionalnom zakonodavstvu, a vezano za prenete podatke o ličnosti. Ukoliko se ispostavi da su preneti podaci netačni ili da su podaci preneti na nezakonit način, svaka Ugovorna strana mora da obavesti o tome drugu Ugovornu stranu, bez odlaganja. Ukoliko se potvrdi da su poslati podaci netačni svaka Ugovorna strana koja ih obrađuje preduzima neophodne mere da ispravi informacije. U slučaju nezakonitog ili pogrešnog prenosa podataka od strane Ugovorne strane, Ugovorna strana koja ih primi briše podatke odmah nakon sticanja saznanja o tome.

z) Svako slanje i primanje podataka o ličnosti se evidentira ili dokumentuje. Podaci moraju biti dostupni nadzornom organu koji vrši kontrolu nad primenom Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

i) Prava na pristup poslatim podacima, ispravljanje podataka odnosno njihovo brisanje daje se licu na koje se podaci odnose. U tom cilju Ugovorna strana kod koje se navedeno lice poziva na to pravo mora imati na raspolaganju konkretne i dostupne procedure kojima omogućuje licu da ostvari svoja prava.

Član 6.

Razmena i uzajamna zaštita poverljivih informacija

Ugovorne strane razmenjuju i štite poverljive informacije u svrhu ovog sporazuma u skladu sa odredbama posebnog sporazuma o razmeni i uzajamnoj zaštiti poverljivih informacija.

Član 7.

Izuzeci

Ukoliko jedna Ugovorna strana smatra da postupanje po konkretnom zahtevu ili preduzimanje konkretnih mera saradnje po ovom sporazumu može ograničiti njen suverenitet, predstavljati pretnju po njenu nacionalnu bezbednost ili druge važne interese ili prekršiti nacionalno zakonodavstvo, ta Ugovorna strana obaveštava drugu Ugovornu stranu da odbija saradnju u celini ili delimično ili postavlja određene uslove za tu saradnju.

Ugovorna strana koja je poslala takav zahtev biće obaveštena u najkraćem mogućem roku o razlozima zašto se zahtev ne može uvažiti u celini ili delimično.

Član 8.

Troškovi

Ugovorne strane pokrivaju troškove svojih organa nastale pri sprovođenju ovog sporazuma.

Član 9.

Protokoli o sprovođenju

Ugovorne strane mogu zaključiti Protokole u svrhu sprovođenja ovog sporazuma.

Član 10.

Rešavanje sporova

Sporovi nastali u vezi sa sprovođenjem ovog sporazuma koji se ne mogu rešiti putem konsultacija između nadležnih organa Ugovornih strana rešavaju se diplomatskim putem.

Član 11.

Odnos prema drugim međunarodnim sporazumima

(1) Odredbe ovog sporazuma ne utiču ni na jedan bilateralni ili multilateralni sporazum koji obavezujeUgovorne strane.

(2) Ovaj sporazum ne utiče na međunarodnu pravnu pomoć u krivičnim stvarima ili ekstradiciji.

Član 12.

Završne odredbe

Ovaj Sporazum stupa na snagu tridesetog dana od dana prijema poslednjeg obaveštenja kojim Ugovorne strane obaveštavaju jedna drugu o ispunjavanju unutrašnjih zakonskih uslova neophodnih za njegovo stupanje na snagu.

(2) Ugovorne strane se pismenim putem dogovaraju o izmenama i dopunama ovog sporazuma.

(3) Stupanjem na snagu ovog sporazuma, stavlja se van snage Sporazum između Savezne Vlade Savezne Replike Jugoslavije i Vlade Republike Slovenije o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, trgovine nezakonitim drogama i psihotropnim supstancama, terorizma i drugih težih krivičnih dela, potpisan 6. aprila 2001. godine, u Ljubljani.

(4) Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeni vremenski period. Svaka Ugovorna strana ga može raskinuti putem pisanog obaveštenja diplomatskim putem. Prestanak važenja stupa na snagu šest meseci od dana prijema obaveštenja o raskidu.

Potpisano…………………..dana ………………………, u dva originalna primerka, svaki na srpskom, slovenačkom i engleskom, od čega su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju razlike u tumačenju merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije: Za Vladu Republike Slovenije:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o policijskoj saradnji (u daljem tekstu „Sporazum”), sadržan je u članu 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da je nadležnost Republike Srbije da uređuje i obezbeđuje suverenost, nezavisnost, teritorijalnu celovitost i bezbednost Republike Srbije, njen međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

Osnovni motiv za donošenje zakona o potvrđivanju Sporazuma predstavlja potreba za daljim jačanjem i unapređenjem policijske saradnje između Republike Srbije i Republike Slovenije. Ovaj zakon će doprineti da međusobna saradnja bude još obimnija, konkretnija i kvalitetnija.

III.OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno angažovati dodatna budžetska sredstva Republike Srbije.

Ostavite komentar