Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

između

Vlade Republike Srbije

i

Vlade Republike Slovenije

o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa, potpisan u Ljubljani 20. februara 2015. godine, u originalu na srpskom, slovenačkom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

između

Vlade Republike Srbije

i

Vlade Republike Slovenije

o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa

Vlada Republike Srbije

i

Vlada Republike Slovenije

(u daljem tekstu: Strane);

Uverene u neophodnost uzajamne saradnje u sprečavanju i ublažavanju posledica prirodnih i drugih katastrofa (u daljem tekstu: katastrofe);

Imajući u vidu ulogu Evropske unije, Organizacije Ujedinjenih nacija i drugih međunarodnih organizacija u smislu zaštite od prirodnih i drugih katastrofa;

Dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Svrha Sporazuma

(1) Ovaj sporazum uređuje okvir uslova za saradnju u oblasti sprečavanja katastrofa i pripremljenosti za katastrofe, za dobrovoljno pružanje uzajamne pomoći u slučaju katastrofa na teritoriji druge Strane i druge oblike uzajamne saradnje.

(2) Saradnja između Strana sledi načela uzajamnosti i sprovodi se u okviru mogućnosti Strana.

Član 2.

Oblasti saradnje

(1) Saradnja između Strana uglavnom obuhvata sledeće oblasti:

(a) razmena naučnih i tehničkih znanja i transfer stručnog znanja i iskustva u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa;

(b) obrazovanje i obuka zaposlenih koji učestvuju u aktivnostima zaštite i spasavanja;

(v) razvoj i proizvodnja opreme za zaštitu i spasavanje;

(g) uzajamno obaveštavanje o rizicima od katastrofa i njihovim posledicama;

(d) pomoć u slučaju prirodnih i drugih katastrofa u oblasti zaštite i spasavanja, kao i ublažavanje i uklanjanje njihovih posledica.

(2) Za sprovođenje ovog sporazuma i ostvarivanje saradnje u oblastima koje su pomenute u prethodnom stavu, Strane mogu sklopiti aranžmane o sprovođenju.

(3) Strane unapređuju saradnju između nacionalnih organa, vladinih i nevladinih institucija i organizacija koje učestvuju u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa.

Član 3.

Definicije izraza

Izrazi korišćeni u ovom sporazumu imaju sledeće značenje:

a) „prirodne i druge katastrofe“ su katastrofe koje su prouzrokovane silama prirode, industrijskom delatnošću i ljudskim aktivnostima, ne računajući ratove, koje ugrožavaju živote, imovinu i životnu sredinu i značajno pogoršavaju uslove za život;

b) „podaci i informacije o opasnostima“ su podaci o prirodnim i drugim katastrofama čija je svrha rano obaveštavanje o neposrednoj opasnosti i sprovođenje mera zaštite i drugih mera kako bi se obezbedila sigurnost za ljude, imovinu i životnu sredinu;

v) „spasavanje i pružanje pomoći u katastrofama“ su aktivnosti svih spasilačkih snaga i resursi čija je svrha neposredno i posredno ublažavanje i uklanjanje posledica prirodnih i drugih katastrofa;

g) „spasilački timovi i stručni pojedinci“ su adekvatno obučeni i opremljeni timovi i lica koje je država pošiljalac odredila da pružaju pomoć;

d) „zaštitna, spasilačka i druga oprema“ su sredstva za ličnu i kolektivnu zaštitu, uključujući lekove i sanitetski materijal, opremu za spasavanje, prevozna sredstva (vozila, plovila i vazduhoplovi) i tehnička i druga sredstva koja koriste spasilački timovi i stručni pojedinci;

đ) „humanitarna pomoć“ je hrana, voda za piće, lekovi, sanitetski materijal i drugi artikli namenjeni slobodnoj distribuciji pogođenom ili ugroženom stanovništvu kao pomoć za ublažavanje posledica katastrofa;

e) „Država primalac“ je strana čiji nadležni organi traže pružanje pomoći u katastrofama od druge Strane;

ž) „Država pošiljalac“ je Strana čiji nadležni organi odobravaju zahtev za pomoć druge Strane;

z) „zemlja tranzita“ je zemlja čiju teritoriju prelaze spasilački timovi, stručni pojedinci i oprema za potrebe Strana.

Član 4.

Nadležni organi

(1) Nadležnost za sprovođenje ovog sporazuma imaju:

u Republici Srbiji: Ministarstvo unutrašnjih poslova – Sektor za vanredne situacije;

u Republici Sloveniji: Ministarstvo odbrane – Uprava Republike Slovenije za civilnu zaštitu i pomoć u katastrofama.

(2) Nadležni organi sastaju se prema potrebi radi efikasnog sprovođenja ovog sporazuma.

(3) Prilikom sprovođenja ovog sporazuma, nadležni organi su ovlašćeni da uspostave neposredne kontakte i veze. U tom smislu, nadležni organi razmenjuju adrese i podatke o telekomunikacionim vezama (telefon, faks i elektronska pošta) i osobama za kontakt.

(4) Strane obaveštavaju jedna drugu pisanim putem o svim promenama u pogledu nadležnih organa i njihovim adresama, telekomunikacionim vezama i osobama za kontakt najkasnije 30 dana od dana promene.

Član 5.

Saradnja između humanitarnih organizacija

Strane podstiču saradnju između humanitarnih organizacija obe Strane u oblasti zaštite od katastrofa.

Član 6.

Razmena znanja i iskustava

(1) Strane obaveštavaju jedna drugu o naučnim i tehničkim saznanjima i iskustvima u svrhu predviđanja i uklanjanja katastrofa kao i efikasnije zaštite i spasavanja i staraju se o tome da razmenjuju i prenose stručna znanja i iskustva u zaštiti od prirodnih i drugih katastrofa.

(2) Strane razmenjuju informacije o važećem nacionalnom zakonodavstvu oblasti zaštite od katastrofa.

(3) Strane takođe nastoje da efikasno koriste rezultate i saznanja proistekla iz naučno-tehničke saradnje u oblasti zaštite od katastrofa u ekonomskim i drugim oblicima saradnje.

Član 7.

Obrazovanje i obuka

Strane promovišu uzajamnu saradnju u oblasti obrazovanja i obuke zaposlenih koji učestvuju u aktivnostima zaštite i spasavanja na sledeći način:

a) kroz uspostavljanje neposrednih veza i saradnje između obrazovnih organizacija i razmenu predavača, instruktora i drugih eksperata;

b) kroz organizovanje edukacije i obuke zaposlenih;

v) kroz razmenu obrazovnog i nastavnog materijala kao i iskustava stečenih tokom aktivnosti zaštite i spasavanja;

g) kroz organizovanje zajedničkih vežbi u oblasti zaštite i spasavanja.

Član 8.

Razvoj i proizvodnja opreme za zaštitu i spasavanje

Strane podstiču saradnju između vladinih institucija i privrednih subjekata u oblasti tehnološkog razvoja i proizvodnje opreme za zaštitu i spasavanje.

Član 9.

Obaveštavanje o pretnjama i katastrofama

(1) Nadležni organi Strana obaveštavaju jedni druge o pretnjama i katastrofama koje mogu ugroziti ili pogoditi bilo koju Stranu.

(2) Obaveštenje o pretnji ili katastrofi sadrži: opis pretnje ili katastrofe, informacije o mestu, vremenu, razmerama i posledicama katastrofe kao i o preduzetim preventivnim merama.

(3) U slučaju katastrofe, nadležni organi Strana obaveštavaju jedni druge i o potrebnoj i dostupnoj pomoći i mogućnostima i načinima pružanja iste.

(4) Obaveštenje o pretnji ili katastrofi može se dostaviti pisanim putem ili usmeno na jezicima Strana. Usmeno obaveštenje mora biti potvrđeno pisanim putem.

(5) Kako bi se olakšala razmena informacija o meteorološkim i hidrološkim opasnostima, mogu se uspostaviti direktne veze između organa Strana koji su nadležni za tu oblast.

Član 10.

Pružanje pomoći

(1) Nadležni organ Strane koja je pogođena katastrofom može zatražiti pomoć od nadležnog organa druge Strane. Pomoć može obuhvatiti spasilačke timove i stručne pojedince, opremu za zaštitu i spasavanje i humanitarnu pomoć.

(2) Zahtev za pružanje pomoći iz stava 1. ovog člana mora sadržati: informacije o vrsti i obimu tražene pomoći, informacije o institucijama i osobama sa kojima će se uspostaviti veza i koje su nadležne za prijem određene vrste pomoći kao i predlog načina pružanja pomoći.

(3) Pored informacija iz stava 2. ovog člana, zahtev za humanitarnu pomoć u vidu lekova i sanitetskog materijala mora sadržati i spisak svih potrebnih dokumenata koje Država primalac traži za lekove i sanitetski materijal koji prelazi granicu.

(4) Pomoć se pruža u skladu sa propisima Strana.

Član 11.

Prelazak preko granice i boravak na teritoriji druge Strane

(1) U cilju pružanja brže i efikasnije pomoći prilikom zaštite i spasavanja kao i uklanjanja posledica katastrofe, Strane odobravaju spasilačkim timovima i stručnim pojedincima koji pružaju pomoć pojednostavljenu proceduru prelaska državne granice.

(2) Nadležni organi se dogovaraju o vremenu i mestu prelaska državne granice, o načinu dolaska i odlaska i o dužini boravka spasilačkih timova i stručnih pojedinaca koji pružaju pomoć na teritoriji druge Strane.

(3) Spasilački timovi i stručni pojedinci koji pružaju pomoć moraju posedovati odgovarajuća dokumenta koja izdaju nadležni organi Države pošiljaoca koja dokazuju njihov identitet.

(4) Pripadnici spasilačkih timova i stručni pojedinci koji pružaju pomoć imaju pravo da nose svoje uniforme na teritoriji druge Strane.

(5) Zabranjeno je unošenje oružja, municije i eksplozivnih sredstava na teritoriju druge Strane.

(6) Strane se takođe staraju da se ovaj član sprovodi i u slučaju da je jedna od njih zemlja tranzita. Nadležni organi Strana u najkraćem roku obaveštavaju jedni druge o uslovima tranzita, preciziraju postupak sprovođenja i, prema potrebi, spasilačkim timovima i stručnim pojedincima obezbeđuju službenu pratnju tokom tranzita.

Član 12.

Privremeni uvoz i izvoz zaštitne, spasilačke i druge opreme

(1) U slučaju katastrofa, Strane pojednostavljuju procedure vezano za privremeni uvoz, izvoz i prevoz zaštitne, spasilačke i druge opreme preko državne granice. Prilikom prelaska državne granice, vođa spasilačkog tima i stručni pojedinac mora da dostavi spisak zaštitne, spasilačke i druge opreme nadležnom organu Države primaoca.

(2) Spasilački timovi i stručni pojedinci koji pružaju pomoć mogu preneti preko državne granice samo zaštitnu, spasilačku i drugu opremu koja im je potrebna za sopstveno raspolaganje i rad.

(3) Nijedna međunarodna zabrana niti ograničenje koje se primenjuje na uvoz i izvoz komercijalne robe ne primenjuje se na uvoz i izvoz zaštitne, spasilačke i druge opreme. Ukoliko se zaštitna, spasilačka i druga oprema ne upotrebi, ona se mora vratiti Državi pošiljaocu. U slučaju da zaštitna, spasilačka i druga oprema ostaje kao pomoć u Državi primaocu, nadležni organ Države primaoca mora biti obavešten o vrsti i količini opreme i mestu gde se ona nalazi. Taj organ prosleđuje tu informaciju relevantnim carinskim organima. U tom slučaju primenjuju se propisi Države primaoca.

(4) Odredbe stava 3. ovog člana primenjuju se i na uvoz u Državu primaoca lekova koji sadrže opojne droge i psihotropne supstance i na vraćanje neupotrebljenih količina navedenih lekova Državi pošiljaocu. Uvoz i izvoz opojnih droga i psihotropnih supstanci u okviru međunarodnih sporazuma ne smatra se spoljnotrgovinskim prometom. Lekovi koji sadrže opojne droge i psihotropne supstance mogu se uvoziti samo u količinama koje su potrebne za hitnu medicinsku pomoć i koristiti pod nadzorom medicinskih stručnjaka koji su prošli odgovarajuću medicinsku obuku, u skladu sa propisima Države pošiljaoca.

(5) Strane pojednostavljuju procedure vezano za privremeni uvoz, izvoz i prevoz zaštitne, spasilačke i druge opreme preko državne granice radi izvođenja zajedničke edukacije i obuke u oblasti zaštite i spasavanja u skladu sa članom 7. ovog sporazuma.

Član 13.

Korišćenje vazduhoplova i plovila

(1) Vazduhoplovi i plovila mogu se koristi za hitan transport spasilačkih timova ili stručnih pojedinaca koji pružaju pomoć, zaštitne, spasilačke i druge opreme, kao i drugih vrsta pomoći u skladu sa ovim sporazumom.

(2) Nadležni organ Države primaoca mora biti odmah obavešten o pružanju pomoći u katastrofama i korišćenju vazduhoplova i plovila za zaštitu i spasavanje, i moraju mu se dati detaljne informacije o vrstama i oznakama vazduhoplova ili plovila, posadi, teretu i drugi potrebni parametri. Država primalac određuje vreme, planiranu trasu leta ili plovidbe i mesto dolaska.

(3) U pogledu prelaska državne granice, odgovarajuće odredbe člana 11. ovog sporazuma primenjuju na posadu vazduhoplova i plovila i na spasilačke timove i stručne pojedince koji pružaju pomoć. Odredbe člana 12. ovog sporazuma primenjuju se na vazduhoplove i plovila, zaštitnu i spasilačku opremu koja se prevozi, kao i na pomoć u katastrofama.

(4) Propisi strana kojima se uređuju letovi vazduhoplova primenjuju se na korišćenje vazduhoplova. Svaki plan leta mora sadržati potrebne informacije vezano za planirani let vazduhoplova ili njegov deo i mora se dostaviti jedinicama službe za vazdušni saobraćaj. Strane su obavezane standardima i smernicama Međunarodne organizacije za civilno vazduhoplovstvo.

(5) Propisi Strana u oblasti unutrašnjeg vodnog saobraćaja i međunarodni propisi i standardi primenjuju se na upotrebu plovila.

Član 14.

Korišćenje vojnih vazduhoplova i vojnih plovila

Korišćenje vojnih vazduhoplova i vojnih plovila u svrhu ovog sporazuma dozvoljeno je samo u dogovoru sa Državom primaocem.

Član 15.

Organi odgovorni za upravljanje

(1) Nadležni organi Države primaoca su u svim slučajevima odgovorni za upravljanje poslovima spasavanja i pružanje pomoći.

(2) Organi iz stava 1. ovog člana poveravaju zadatke isključivo šefovima spasilačkih timova i stručnim pojedincima Države pošiljaoca, koji pak obaveštavaju svoje podređene o detaljima izvršenja.

Član 16.

Zaštita i podrška radu spasilačkih timova i stručnih pojedinaca

Organi Države primaoca pružaju hitno zdravstveno zbrinjavanje kao i odgovarajuću zaštitu i podršku spasilačkim timovima i stručnim pojedincima Države pošiljaoca koji izvršavaju zadatke spasavanja i pružanja pomoći.

Član 17.

Troškovi pružene pomoći

(1) Država pošiljalac nema prava na potraživanje naknade troškova od Države primaoca za pruženu pomoć. Ovo takođe važi i za troškove nastale zbog upotrebe, oštećenja ili gubitka zaštitne, spasilačke i druge opreme, uključujući prevozna sredstva.

(2) Troškove pomoći koju su pružila pravna ili fizička lica preko Države pošiljaoca snosi Država primalac. Država primalac mora direktno da zamoli za tu pomoć i da se saglasi da će nadoknaditi troškove pružene pomoći.

(3) Prevozna sredstva koja se koriste za pružanje pomoći izuzimaju se iz naplate korišćenja saobraćajne infrastrukture i eventualnih naknada ili drugih doprinosa.

(4) Ukoliko spasilačkim timovima i stručnim pojedincima koja pružaju pomoć nestane zaliha koje su poneli sa sobom, Država primalac snosi troškove njihovog održavanja u dobrom stanju i potrebnih zaliha do završetka zadatka pružanja pomoći. Po potrebi, pružaju im se odgovarajuća logistička podrška i zdravstveno zbrinjavanje.

(5) Pre dolaska na teritoriju Države priomaoca, spasilački timovi i stručni pojedinci koji pružaju pomoć moraju imati odgovarajuće zdravstveno osiguranje za pokrivanje eventualnih troškova lečenja.

Član 18.

Naknade i odštete

(1) Strane se odriču svih potraživanja za naknadu štete nanete zaštitnoj, spasilačkoj i drugoj opremi, pod uslovom da štetu prouzrokuje spasilački tim ili stručni pojedinac koje pomaže u izvršavanju zadataka spasavanja i pružanja pomoći u katastrofama saglasno ovom sporazumu, te da šteta nije namerna.

(2) Strane se odriču svakog prava na naknadu u slučaju telesnih povreda i trajnih posledica po zdravlje i u slučaju smrti učesnika u operaciji spasavanja, ukoliko se to desilo tokom izvršavanja zadataka spasavanja saglasno ovom sporazumu, izuzev u slučaju kada je šteta naneta namerno.

(3) U slučaju štete nanete trećim licima tokom vršenja zadataka obuhvaćenih ovim sporazumom, Država primalac preuzima odgovornost kao da su štetu naneli njeni spasilački timovi i stručni pojedinci prilikom pružanja pomoći, izuzev u slučajevima kada su štetu namerno naneli spasilački timovi ili stručni pojedinci koji pružaju pomoć, a koji pripadaju Državi pošiljaocu.

(4) Odgovornost za štetu iz stavova 1, 2. i 3. ovog člana nastupa po stupanju na teritoriju ili u vazdušni prostor Države primaoca i traje do napuštanja njene teritorije ili vazdušnog prostora.

(5) Strane takođe sprovode odredbe ovog člana u slučaju da su zemlje tranzita.

Član 19.

Korišćenje sredstava informisanja i komunikacije

(1) Nadležni organi Strana obezbeđuju veze za međusobno informisanje i komunikaciju, naročito telefonske, radio i druge veze između spasilačkih timova i stručnih pojedinaca koji pružaju pomoć, u skladu sa ovim sporazumom, uz poštovanje međunarodno usaglašenih pravila komunikacije. Nadležni organi Strana takođe obezbeđuju pristup internetu.

(2) Strane razmenjuju spiskove radio frekvencija koje je dozvoljeno koristiti na njihovim teritorijama u svrhu međusobne komunikacije, na osnovu prethodno pribavljenih radio-licenci.

Član 20.

Stupanje na snagu

(1) Sporazum se zaključuje na neodređeni vremenski period.

(2) Sporazum stupa na snagu na dan prijema poslednjeg obaveštenja o ispunjenju domaćih pravnih uslova neophodnih za njegovo stupanje na snagu.

Član 21.

Uticaj ovog sporazuma na druge sporazume

Ovaj sporazum ne dovodi u pitanje prava i obaveze Strana koji proističu iz drugih međunarodnih sporazuma.

Član 22.

Rešavanje sporova

Strane rešavaju sporove vezano za tumačenje i sprovođenje ovog sporazuma isključivo međusobnim konsultacijama i pregovorima.

Član 23.

Izmene i dopune

(1) Strane mogu menjati i dopunjavati ovaj sporazum potpisivanjem zasebnog protokola koji stupa na snagu saglasno članu 20. stav 2. ovog sporazuma.

(2) Pisana obaveštenja Strana o izmenama podataka o nadležnim organima i njihovim adresama, telekomunikacionim vezama i kontakt tačkama ne smatraju se izmenama i dopunama ovog sporazuma.

Član 24.

Raskid Sporazuma

(1) Obe Strane imaju pravo da raskinu ovaj sporazum pisanim putem diplomatskim kanalima. Raskid Sporazuma stupa na snagu tri meseca od datuma prijema obaveštenja o raskidu.

(2) Raskid Sporazuma ne dovodi u pitanje obaveze vezano za njegovo sprovođenje koje još uvek važe na dan njegovog raskida.

Sačinjeno u Ljubljani dana 20. februara 2015. godine, u dva originalna primerka na srpskom, slovenačkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju razlika u tumačenju ili primeni odredbi ovog sporazuma, tekst na engleskom jeziku ima prednost.

Za VladuRepublike Srbije: Za VladuRepublike Slovenije:

________________________ _______________________

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije ( Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa (u daljem tekstu: Sporazum) sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojoj je u nadležnosti Narodne skupštine da potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za potvrđivanje Sporazuma

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Slovenije o saradnji u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa potpisan je u Ljubljani 20. februara 2015. godine. Sporazum je zaključen usled postojanja obostrane volje da dve države posredstvom svojih nadležnih organa neposredno sarađuju u oblasti zaštite od prirodnih i drugih katastrofa, kao i da se saradnja u ovoj oblasti unapredi i uokviri međunarodnim ugovorom.

Potvrđivanjem Sporazuma omogućuje se njegovo stupanje na snagu, kako je predviđeno članom 20. stav 2. Sporazuma.

III. Ocena potrebe finansijskih sredstava za sprovođenje zakona

Potrebna finansijska sredstva za sprovođenje Sporazuma u 2017. i 2018. godini, ukoliko dođe do jednog angažovanja specijalističkih timova i ekipa Sektora za vanredne situacije, biće obezbeđena u skladu sa limitima za 2017. i 2018. godinu, na razdelu 15 – Ministarstvo unutrašnjih poslova, funkciji 310 – Policijske usluge, programu – Bezbedno društvo (1401), programskoj aktivnosti – Administracija i upravljanje (0002), na ekonomskoj klasifikaciji 422 – Troškovi putovanja u ukupnom iznosu od 2.247.173,81 dinara i Programskoj aktivnosti – Materijalno-tehnički kapaciteti (0001), na ekonomskoj klasifikaciji 426 – Materijal u ukupnom iznosu od 1.811.229,06 dinara, što bi po jednom angažovanju ukupno iznosilo 4.058.402,86 dinara.

Ostavite komentar