Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Reublike Srbije i Švajcarske Konfederacije o policijskoj saradnji u borbi protiv kriminala

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJE O POLICIJSKOJ SARADNjI U BORBI PROTIV

KRIMINALA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o policijskoj saradnji u borbi protiv kriminala, sačinjen 30. juna 2009. godine, u Beogradu, u originalu na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

Republika Srbija

i

Švajcarska konfederacija

U daljem tekstu Ugovorne strane,

Sa namerom da doprinesu razvoju zajedničkih odnosa,

uverene u ogromnu važnost policijske saradnje u borbi i efikasnom sprečavanju kriminala, naročito organizovanog kriminala, ilegalne trgovine narkoticima, psihotropnim supstancama i prekursorima i terorizma,

u nastojanju da tačno utvrde i dopune stepen policijske saradnje između srpskih i švajcarskih vlasti,

uz poštovanje prava i obaveza naroda država Ugovornih strana i uz puno poštovanje međunarodnih obaveza i nacionalnih propisa svojih država,

Složile su se o sledećem:

Svrha ovog Sporazuma je da se ojača bilateralna policijska saradnja između Ugovornih strana u prevenciji, otkrivanju i istrazi krivičnih dela, a naročito putem razmene strateških i operativnih informacija i redovnog kontakta između nadležnih organa na svim odgovarajućim nivoima.

(1) Saradnja uspostavljena ovim Sporazumom će se odnositi na sve oblike kriminalnih aktivnosti, a naročito na:

a. Organizovani kriminal;

b. Terorizam i njegovo finansiranje;

c. Trgovinu ljudima i ilegalne migracije;

d. Krivična dela pedofilije;

e. Sajber kriminal;

f. Trgovinu narkoticima, psihotropnim supstancama i prekursorima;

g. Ilegalno pribavljanje, posedovanje i trgovinu oružjem, municijom, eksplozivnim sredstvima ili hemijskim, biološkim, radioaktivnim i nuklearnim materijalima, ili dobrima i tehnologijama od strateškog značaja ili naučnim tehnologijama;

h. Krivična dela vezana za predmete od kulturne ili istorijske vrednosti

i. Krivotvorenje ili falsifikovanje novca, sredstava plaćanja i zvaničnih dokumenata;

j. Pranje novca i privredni kriminal;

k. Korupciju;

l. Krivična dela vezana za motorna vozila.

(2) Ovaj sporazum ne predviđa da nadležni organi Ugovornih strana sarađuju u oblastima koje su političke, vojne i finansijske prirode.

Saradnja u okviru ovog Sporazuma će se odvijati u skladu sa nacionalnim propisima Ugovornih strana i odredbama međunarodnog prava.

Saradnja između nadležnih organa u skladu sa ovim Sporazumom pokriva sledeće oblasti:

a. razmenu informacija;

b. koordinaciju operacija;

c. uspostavljanje zajedničkih tela;

d. obuku i obrazovanje.

Ugovorne strane će ponuditi uzajamnu saradnju kroz razmenu ličnih i drugih podataka i materijala, a naročito u vezi sa:

a. krivičnim delima, naročito o izvršiocima ili drugim licima uključenim u izvršenje krivičnog dela kao i o uslovima pod kojima su krivična dela izvršena i preduzetim merama;

b. planiranjem krivičnih dela, naročito terorističkih dela usmerenih ka interesima Ugovornih strana;

c. predmetima koji su povezani sa krivičnim delima, uključujući i uzorke tih predmeta;

d. predstojećim specijalnim akcijama i operacijama koje mogu biti od interesa za drugu Ugovornu stranu;

e. dokumentacijom koja sadrži pojmove i analitičke podatke kao i specijalističku literaturu;

f. unutrašnjim odredbama koje se odnose na pitanja koja su predmet ovog sporazuma i svim izmenama ovih odredbi;

g. znanjem stečenim kroz aktivnosti nadležnih organa, a naročito o novim oblicima kriminala.

(1) Nadležni organi Ugovornih strana će preduzeti sve neophodne mere da obezbede koordinaciju operacija na svojim teritorijama:

a. u potrazi za licima i predmetima, uključujući i sprovođenje mera usmerenih ka nalaženju i obezbeđivanju imovine stečene krivičnim delima;

b. u sprovođenju specijalnih istražnih metoda kao što su kontrolisana isporuka, nadzor i tajne operacije;

c. u zaštiti svedoka, žrtava i drugih lica u cilju sprečavanja opasnosti po zdravlje i ostalih ozbiljnih ugrožavanja u vezi sa sprovođenjem krivičnog postupka;

d. u planiranju i sprovođenju zajedničkih programa za prevenciju kriminala.

(2) Nadležni organi će zajednički odlučivati, u svakom pojedinačnom slučaju, o novčanoj kompenzaciji koja je rezultat troškova nastalih u procesu sprovođenja ovog sporazuma.

Nadležni organi Ugovornih strana će po potrebi formirati mešovite timove za analizu, radne grupe i tela za kontrolu, posmatranje i istrage, u kojima će službena lica nadležnih organa jedne Ugovorne strane, bez vršenja javnih ovlašćenja, aktivno učestvovati putem savetovanja i pružanja podrške u operacijama na suverenoj teritoriji druge Ugovorne strane. Službena lica jedne Ugovorne strane poštovaće instrukcije izdate od strane nadležnih organa druge Ugovorne strane na čijoj se teritoriji odvija operacija.

(1) Ugovorne strane uzajamno garantuju službenim licima druge Ugovorne strane, isti stepen zaštite i pomoći koji obezbeđuju i svojim službenim licima, kada ta službena lica borave na teritoriji druge Ugovorne strane u cilju primene člana 7. ovog Sporazuma

(2) Na službena lica Ugovornih strana primenjuju se odredbe nacionalnih propisa u pogledu radno-pravnog statusa, pravila službe i disciplinske odgovornosti.

(1) Ugovorna strana će odgovarati za štetu prouzrokovanu delovanjem njenih službenih lica, za vreme operacije na teritoriji druge Ugovorne strane na osnovu člana 7. ovog Sporazuma, u skladu sa nacionalnim propisima Ugovorne strane na čijoj je teritoriji šteta nastala.

(2) Ugovorna strana na čijoj je teritoriji nastala šteta iz stava 1. ovog člana nadoknadiće štetu pod uslovima koji se odnose na naknadu štete prouzrokovane delovanjem njenih službenih lica.

(3) Ugovorna strana čija su službena lica prouzrokovala štetu bilo kom licu na teritoriji druge Ugovorne strane potonjoj će nadoknaditi u potpunosti sve iznose koje je isplatila oštećenim licima ili licima koja na to imaju pravo za račun oštečenog.

(4) Ugovorne strane će se u slučajevima iz stava 1. uzdržavati od podnošenja zahteva za naknadu štete pretrpljene od druge Ugovorne strane, čime se ne dira u vršenje njihovih prava prema trećim licima, sa izuzetkom slučajeva iz stava 3. ovog člana.

Tokom operacija u smislu primene člana 7. ovog Sporazuma, službena lica Ugovorne strane koja pruža pomoć drugoj Ugovornoj strani tokom izvođenja operacije, smatraće se službenim licima Ugovorne strane na čijoj teritoriji se vrši operacija, u odnosu na krivična dela izvršena protiv njih kao i na krivična dela koja su oni izvršili.

(1) Ugovorne strane će sarađivati u oblasti obuke i obrazovanja službenika, putem:

a. učestvovanja na kursevima obuke na službenom jeziku(cima) druge Ugovorne strane ili na engleskom jeziku;

b. održavanja zajedničkih seminara, vežbi i kurseva obuke;

c. obuke specijalista;

d. razmene eksperata, kao i planova i programa obuke;

e. učešća posmatrača na vežbama.

(2) Pored toga, Ugovorne strane će podsticati razmenu iskustava i veština u svim ostalim formama.

(1) Zahtevi koji se odnose na razmenu informacija, koordinaciju mera ili druge vidove saradnje, sačinjavaju se u pisanoj formi uz obrazloženje. Ovakvi zahtevi se mogu upućivati, u slučaju da za tim postoji potreba, putem faksa ili imejla, kada sadržaj zahteva to dozvoljava. U hitnim slučajevima, Ugovorne strane ovakve zahteve mogu da upućuju i usmeno, a pisani zahtev sledi neposredno nakon podnošenja usmenog zahteva.

(2) Nadležni organi se mogu uzajamno obaveštavati o specifičnim slučajevima, bez prethodnog podnošenja zahteva za razmenu podataka, kada ovakvi slučajevi mogu biti od važnosti za odbranu od konkretne pretnje za javni red i mir, kao i za borbu i prevenciju kriminala.

(3) Nadležni organi ostvaruju neposrednu saradnju u slučajevima kada predmet zahteva nije u nadležnosti sudskih organa prema nacionalnim propisima. U slučaju da je nadležni policijski organ primio zahtev za saradnju koji se odnosi na slučaj za koji nije nadležan, proslediće zahtev organu u čijoj je to nadležnosti.

(4) Nadležni organi Ugovorne strane primaoca zahteva iz stava 1.ovog člana, odgovoriće na zahtev u najkraćem roku. Nadležni organi Ugovorne strane primaoca zahteva mogu da zatraže dodatne podatke, ukoliko su potrebni za odobravanje zahteva.

(5) Svaka Ugovorna strana ima pravo da odbije, delimično ili u potpunosti, zahtev za saradnju ukoliko smatra da ispunjavanjem zahteva može ugroziti suverenitet, bezbednost ili bilo koji drugi vitalni interes svoje države, u slučaju kada zahtev nije u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom ili u slučaju kada se ispunjavanjem zahteva krše obaveze iz međunarodnih sporazuma. U cilju ispunjenja takvih zahteva, Ugovorne strane mogu da odrede posebne uslove koji će obavezivati obe strane.

(6) U slučaju odbijanja ili delimičnog ispunjenja zahteva, Ugovorna strana primalac zahteva o tome odmah obaveštava drugu Ugovornu stranu, u pisanoj formi, uz obrazloženje.

(7) Troškove nastale ispunjavanjem zahteva snosi Ugovorna strana primalac zahteva, osim u slučajevima iz člana 6. stav 2. ovog sporazuma, kada nadležni organi zajednički odlučuju o novčanoj kompenzaciji u svakom pojedinačnom slučaju.

(1) Nadležni organi Ugovornih strana mogu da zaključe posebne sporazume koji se tiču upućivanja policijskih oficira za vezu na određeni ili neodređeni vremenske period u državi druge Ugovorne strane. Policijskim oficirima za vezu će biti dodeljen status diplomatskih agenata u skladu sa Bečkom konvencijom o diplomatskim odnosima od 18. aprila, 1961.

(2) Upućivanje policijskih oficira za vezu u državu druge Ugovorne strane se sprovodi u cilju unapređenja i ubrzavanja policijske saradnje, a naročito u cilju pružanja podrške u policijskim i pravosudnim procedurama za saradnju u krivičnim stvarima.

(3) Policijski oficiri za vezu će imati aktivnu savetodavnu ulogu i pružati podršku i neće vršiti javna ovlašćenja. Oni će pružati informacije i izvršavati zadatke u skladu sa instrukcijama koje dobijaju od Ugovorne strane koja ih je uputila.

U cilju zaštite ličnih podataka koji su predmet razmene između Ugovornih strana na osnovu ovog Sporazuma o saradnji, a u skladu sa važećim nacionalnim propisima država Ugovornih strana i njihovim međunarodnim obavezama, postupaće se u skladu sa sledećim uslovima:

a. Osetljivi podaci koji se tiču pojedinaca, i lični profili, definisani članom 6. Konvencije Saveta Evrope o zaštiti pojedinaca prilikom automatske obrade ličnih podataka od 28. januara 1981. god., mogu biti razmenjivani isključivo u slučaju kada je to neophodno i zajedno sa drugim policijskim podacima.

b. Ugovorna strana primalac ličnih podataka ih može koristiti isključivo u svrhe koje su jasno definisane sporazumom i u skladu sa uslovima koje je utvrdila Ugovorna strana prenosilac podataka; podaci mogu biti korišćeni u druge svrhe isključivo uz prethodno pisano odobrenje Ugovorne strane prenosioca podataka, a u skladu sa propisima Ugovorne strane primaoca.

c. Na zahtev Ugovorne strane prenosioca podataka, Ugovorna strana primalac podataka dužna je da informiše prenosioca o upotrebi prenetih podataka i rezultatima koji su postignuti zahvaljujući njima.

d. Podatke mogu da koriste isključivo policijski i sudski organi ili drugi nadležni organi koji su određeni od strane Ugovornih strana u cilju borbe protiv kriminala. Ugovorna strana dostavlja spisak nadležnih organa drugoj Ugovornoj strani. Podaci ne mogu da se prenose drugim organima ukoliko za to ne postoji pisano odobrenje Ugovorne strane prenosioca podataka.

e. Ugovorna strana prenosilac podataka će se obavezati da obezbedi tačnost podataka koji su predmet prenosa i utvrdiće da li je prenos podataka neophodan i proporcionalan planiranoj svrsi. Pri tom, neophodno je poštovanje onih nacionalnih propisa obe strane koji mogu ograničiti prenos podataka. Ukoliko se naknadno utvrdi da su preneti podaci netačni ili da je došlo do nedozvoljenog prenosa podataka, Ugovorna strana primalac podataka je dužna da odmah o tome obavesti Ugovornu stranu prenosioca podataka. Ukoliko su podaci netačni, Ugovorna strana primalac podataka je dužna da podatke ispravi, a ukoliko su neovlašćeno preneti, dužna je da ih uništi.

f. Lica čiji su lični podaci predmet prenosa, na sopstveni zahtev mogu biti informisana o prenosu i upotrebi tih podataka. Objavljivanje podataka mora biti u skladu sa nacionalnim zakonom Ugovorne strane kojoj je zahtev i upućen. Zahtev će biti odobren isključivo u slučaju kada je druga Ugovorna strana prethodno pristala da se zahtev odobri.

g. Prilikom prenošenja podataka, Ugovorna strana prenosilac podataka može obavestiti drugu Ugovornu stranu o roku za brisanje istih u skladu sa svojim nacionalnim zakonima. U svakom slučaju, Ugovorna strana primalac je dužna da obriše podatke neposredno nakon što prestane potreba za njima. Ugovorna strana prenosilac podataka mora biti obaveštena o brisanju prenetih podataka uz obrazloženje razloga za brisanje. U slučaju prestanka važenja sporazuma, svi podaci preneti na osnovu odredbi ovog sporazuma biće uništeni.

h. Ugovorne strane će evidentirati prenos, prijem i brisanje podataka. Evidencija će naročito sadržati svrhu prenosa, organe koji su u prenos uključeni i razloge za brisanje.

i. Ukoliko je pričinjena šteta usled prenosa netačnih podataka ili usled neovlašćenog prenosa podataka, Ugovorna strana prenosilac ne može biti oslobođena odgovornosti za naknadu štete na osnovu svojih nacionalnih propisa. Ukoliko oštećena Ugovorna strana primalac podataka bude obavezana da plati naknadu štete, Ugovorna strana prenosilac podataka je dužna da nadoknadi pun iznos takve naknade.

j. Ugovorne strane su obavezne da obezbede efikasnu zaštitu primljenih podataka od neovlašćenog pristupa, izmene ili objavljivanja, u skladu sa međunarodnim standardima.

(1) Ukoliko su predmet prenosa podaci koji su na osnovu nacionalnih propisa označeni kao poverljivi, Ugovorna strana prenosilac podataka definiše uslove za njihovu upotrebu. Ugovorna strana primalac podataka dužna je da se pridržava zadatih uslova za zaštitu poverljivih podataka. Ugovorna strana prenosilac podataka može naknadno izmeniti uslove za upotrebu podataka ili promeniti stepen poverljivosti.

(2) Poverljive podatke mogu da koriste isključivo policija i drugi nadležni organi zaduženi za prevenciju i suzbijanje kriminala, koji su ovlašćeni za rad sa poverljivim podacima na osnovu člana 14. tačka d. Poverljivi podaci se mogu prenositi drugim organima ili trećim državama isključivo uz prethodnu pisanu saglasnost Ugovorne strane prenosioca podataka. Podatke mogu koristiti isključivo lica kojima su podaci potrebni za vršenje njihovih radnih obaveza i koja su ovlašćena za pristup podacima u skladu sa nacionalnim propisima.

(3) O svakom kršenju odredaba koja se tiču poverljivih podataka hitno se sastavlja pisano obaveštenje.

(1) Za primenu ovog Sporazuma nadležni organi, za Republiku Srbiju – Ministarstvo unutrašnjih poslova, za Švajcarsku – Kancelarija savezne policije u Saveznom ministarstvu pravosuđa i policije, sarađivaće neposredno i operativno u okviru svojih nadležnosti.

(2) Nadležni organi razmenjivaće potrebne telefonske brojeve, brojeve faksa ili kontakt adrese i, koliko je to moguće, imena kontakt osoba koje poznaju jezik druge Ugovorne strane, u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Sporazuma.

(3) Nadležni organi će se, bez odlaganja, uzajamno obaveštavati o svim promenama vezanim za stav 1. i 2. ovog člana.

Ukoliko nadležni organi ne dogovore drugačije, operativni jezik za primenu ovog Sporazuma je engleski.

Zajednička grupa sačinjena od visokih zvaničnika Ugovornih strana će se periodično sastajati u cilju sumiranja rezultata postignutih u saradnji sprovedenoj na osnovu ovog Sporazuma, u cilju procene uspešnosti, razmatranja novih strategija i mogućih vidova njene dopune i unapređenja.

U cilju sprovođenja i razvoja saradnje koja se odvija na osnovu ovog Sporazuma, nadležni organi Ugovornih strana mogu da zaključe dopunske implementacione protokole na osnovu, i u okviru odredbi ovog Sporazuma.

Ovaj Sporazum ne utiče na ispunjavanje obaveza Ugovornih strana koje proizilaze iz međunarodnih bilateralnih ili multilateralnih sporazuma koji ih obavezuju.

(1) Ovaj Sporazum podleže postupku potvrđivanja shodno nacionalnim propisima Ugovornih strana i stupa na snagu na dan prijema poslednjeg obaveštenja kojim se potvrđuje da je postupak potvrđivanja okončan.

(2) Ovaj Sporazum se zaključuje na neodređen vremenski period. Sporazum se može raskinuti putem podnošenja pisanog zahteva drugoj Ugovornoj strani. Sporazum prestaje da važi u roku od 6 meseci od dana upućivanja pisanog zahteva drugoj Ugovornoj strani.

Sačinjeno u Beogradu, na dan 30. juna 2009. godine u dva originalna primerka, na srpskom, engleskom i nemačkom jeziku. U slučaju odstupanja u tumačenju ovog Sporazuma, tumačenje na engleskom jeziku će imati prednost.

Za Republiku SrbijuZa Švajcarsku konfederaciju

Ivica Dačić Evelin Vidmer-Šlumf

Prvi potpredsednik Vlade – Ministar pravde i policije zamenik predsednika Vlade

ministar unutrašnjih poslova

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o policijskoj saradnji u borbi protiv kriminala, potpisanog 30. juna 2009. godine, u Beogradu, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA I CILjEVI KOJI SE NjIME ŽELE POSTIĆI

Početkom 2008. godine, Savezno ministarstvo pravde i policije Švajcarske Konfederacije, pokrenulo je inicijativu za zaključivanje Sporazuma o policijskoj saradnji sa Republikom Srbijom, dostavljajući Nacrt sporazuma diplomatskim putem.

Nakon sprovedene procedure u Ministarstvu unutrašnjih poslova, diplomatskim putem je odgovoreno da postoji načelna saglasnost za otpočinjanje pregovora za usaglašavanje teksta Sporazuma.

Nacrt sporazuma koji je predložila švajcarska strana sadržao je rešenja standardna za bilateralne međunarodne sporazume o policijskoj saradnji, kakve je naša zemlja već zaključila sa drugim državama, te u tom smislu dostavljeni Nacrt sporazuma predstavljao solidnu osnovu za vođenje pregovora, koji su, u skladu sa zaključkom Vlade 05 broj 018-3562/2008 od 11. septembra 2008. godine, održani u periodu 23-24. septembra 2008. godine, u Bernu i kojom prilikom je u celini usaglašen tekst ovog Sporazuma.

Sporazum između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o policijskoj saradnji u borbi protiv kriminala, potpisan je 30. juna 2009. godine, u Beogradu.

Sporazum o policijskoj saradnji između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije, zaključen je u cilju unapređenja bilateralne policijske saradnje, posebno imajući u vidu da je Švajcarska, zemlja koja predstavlja jedan od najvećih centara finansijskih institucija, istovremeno i zemlja u kojoj je nastanjen veći broj srpskih državljana, među kojima ima i onih koji se bave kriminalnim aktivnostima. Samim tim, mi smo zainteresovani za jačanje saradnje sa organima za sprovođenje zakona Švajcarske, i to posebno u oblasti borbe protiv organizovanog kriminala, ilegalne trgovine narkotičkim drogama i psihotropnim supstancama, pranja novca, terorizma i ilegalnih migracija.

Ovaj Sporazum treba da doprinese da međusobna saradnja bude još obimnija, konkretnija i kvalitetnija.

Sporazum predstavlja međunarodni ugovor standardnog tipa, u kome su primenjena tipska rešenja, standardna za bilateralne međunarodne sporazume o policijskoj saradnji, kakve je naša zemlja već zaključila sa drugim državama i sadrži odredbe kojima se uređuje predmet i oblici saradnje, razmena informacija, osnivanje zajedničkih tela, razmena oficira za vezu, zaštita podataka, nadležni organi, stupanje na snagu, kao i raskid Sporazuma.

Završnim odredbama Sporazuma, predviđeno je da ovaj Sporazum podleže postupku potvrđivanja shodno nacionalnim propisima Ugovornih strana i stupa na snagu na dan prijema poslednjeg obaveštenja kojim se potvrđuje da je postupak potvrđivanja okončan.

Donošenjem Zakona o potvrđivanju ovog Sporazuma i njegovim stupanjem na snagu, ispuniće se i svrha zaključivanja Sporazuma, koja se ogleda u jačanju bilateralne policijske saradnje između Ugovornih strana u prevenciji, otkrivanju, suzbijanju i istrazi krivičnih dela.

3. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Član 1. predviđa potvrđivanje Sporazuma o policijskoj saradnji u borbi protiv kriminala.

Član 2. sadrži tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku.

Član 3. uređuje stupanje na snagu Zakona, i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

4. OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA

SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar