Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o prevozu putnika i stvari u drumskom saobraćaju

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I ŠVAJCARSKOG SAVEZNOG VEĆA O PREVOZU PUTNIKA I STVARI

U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o prevozu putnika i stvari u drumskom saobraćaju, sačinjen u Bernu, 9. decembra 2009. godine, u originalu na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o prevozu putnika i stvari u drumskom saobraćaju u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I ŠVAJCARSKOG SAVEZNOG VEĆA

O PREVOZU PUTNIKA I STVARI U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU

Vlada Republike Srbije i Švajcarsko Savezno veće (u daljem tekstu: strane ugovornice), u želji da olakšaju prevoz stvari i putnika između dve države i u tranzitu preko njihovih teritorija, sporazumele su se o sledećem:

Oblast primene

Član 1.

Ovim sporazumom uređuje se prevoz putnika i stvari u drumskom saobraćaju koji se obavlja sa teritorije ili ka teritoriji države jedne od strana ugovornica ili u tranzitu preko teritorije države jedne od strana ugovornica vozilima koja su registrovana na teritoriji države druge strane ugovornice.

Definicije

Član 2.

U ovom sporazumu:

1. Izraz „prevoznik” označava lice sa sedištem u Republici Srbiji odnosno fizičko lice sa prebivalištem ili pravno lice sa sedištem u Švajcarskoj, koje je u skladu sa važećim propisma u jednoj od država strana ugovornica ovlašćeno da obavlja međunarodni prevoz putnika i stvari u drumskom saobraćaju;

2. Izraz „vozilo” označava drumsko vozilo sa mehaničkim pogonom ili kombinaciju drumskog vozila i priključnog vozila, registrovano na teritoriji države jedne od strana ugovornica, koje je svojom konstrukcijom i opremom namenjeno za međunarodni drumski prevoz više od devet putnika koji sede, uključujući i vozača, ili za međunarodni drumski prevoz stvari;

3. Izraz „javni linijski prevoz putnika” označava prevoz putnika određenim itinererom, po utvrđenom redu vožnje i po cenama, koji su određeni i objavljeni, s tim što se putnici se ukrcavaju i iskrcavaju na određenim stanicama;

4. Izraz „naizmenični prevoz putnika” označava prevoz organizovanih grupa putnika za više turističkih putovanja, od istog mesta polaska ili mesta u okolini do nekog mesta odredišta, s tim što se svaka grupa koja je obavila putovanje u odlasku vraća u istom sastavu. Prva vožnja u povratku i poslednja vožnja u odlasku, u nizu naizmeničnih vožnji obavljaju se praznim vozilom.

Izraz „naizmenčni prevoz putnika sa smeštajem” označava naizmenični prevoz putnika kod koga je obezbeđen i smeštaj za najmanje 80 % putnika na mestu odredišta;

5. Izraz „povremeni prevoz putnika” označava prevoz koji nije obuhvaćen definicijom javnog linijskog prevoza pitnika niti definicijom naizmeničnog prevoza putnika:

6. Izraz „kabotaža” označava prevoz putnika ili stvari koji obavlja prevoznik sa prebivalištem, odnosno prevoznik sa sedištem na teritoriji države jedne od strana ugovornica između mesta na teritoriji države druge strane ugovornice;

7. Izraz „ovlašćenje” označava svaku dozvolu, koncesiju ili odobrenje koje zahteva važeći zakon države svake strane ugovornice.

Prevoz putnika

Član 3.

1. Javni linijski prevoz putnika, povremeni prevoz putnika i naizmenični prevoz putnika obavljaju se na osnovu dozvole.

2. Dozvola iz stava 1. ovog člana izdaje se u skladu sa principom reciprociteta.

3. Izuzetno od stava 1. ovog člana, dozvola nije potrebna za obavljanje sledećih vrsta povremenog prevoza putnika:

a) kružnu vožnju zatvorenih vrata koja počinje i završava se na teritoriji države u kojoj je vozilo registrovano, pri čemu se ista grupa putnika vozi istim vozilom u toku celog putovanja, bez usputnog ukrcavanja ili iskrcavanja putnika na stajalištima izvan navedene države;

b) prevoz grupe putnika od mesta polaska koje se nalazi na teritoriji države strane ugovornice u kojoj je vozilo registrovano do mesta odredišta na teritoriji države druge strane ugovornice i povratak praznog vozila;

c) prevoz kod koga je putovanje u odlasku praznim vozilom, a povratak vozila sa putnicima, ako je ispunjen jedan od sledećih uslova:

-ako putnici predstavljaju grupu obrazovanu na osnovu ugovora o prevozu koji je zaključen pre njihovog dolaska na teritoriju države strane ugovornice na kojoj su ukrcani ili,

-ako je putnike u dolasku dovezao isti prevoznik u mesto odredišta na teritoriji države druge strane ugovornice, gde ih ponovo ukrcava i vozi na teritoriju države u kojoj je vozilo registrovano ili,

-ako su putnici, koji čine homogenu grupu koja nije obrazovana isključivo radi putovanja, pozvani da putuju na teritoriju države druge strane ugovornice, a troškove prevoza snosi lice koje je uputilo poziv putnicima.

d) tranzitne vožnje preko teritorije države druge strane ugovornice.

4. Izuzetno od stava 1. ovog člana, dozvola nije potrebna za obavljanje naizmeničnog prevoza putnika sa smeštajem.

5. Povremeni prevoz iz st. 1. i 3. ovog člana obavlja se na osnovu kontrolnog dokumenta (putnog lista).

6. Dozvola iz stava 1. ovog člana ili kontrolni dokument (putni list) iz stava 5. ovog člana moraju se nalaziti u vozilu i pokazati na zahtev kontrolnih organa.

Prevoz stvari

Član 4.

Prevoznik ima pravo da privremeno uveze prazna ili natovarena vozila radi obavljanja prevoza stvari:

između mesta na teritoriji države jedne strane ugovornice i mesta na teritoriji države druge strane ugovornice;

u tranzitu preko teritorije države druge strane ugovornice;

sa teritorije države druge strane ugovornice za treću zemlju ili iz treće zemlje na teritoriju države druge strane ugovornice.

Masa i dimenzije vozila

Član 5.

1. Maksimalna dozvoljena masa, osovinsko opterećenje i dimenzije vozila ne smeju biti veće od vrednosti iz dokumenata o registraciji.

2. Ako masa ili dimenzije natovarenih ili nenatovarenih vozila, koja obavljaju prevoz u skladu sa odredbama ovog sporazuma, prelaze maksimalne dozvoljene granice koje se primenjuju u državi na čijoj teritoriji se obavlja prevoz, potrebna je posebna dozvola koja se izdaje u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom strana ugovornica.

3. Dozvola iz stava 2. ovog člana mora se nalaziti u vozilu i pokazati na zahtev kontrolnih organa.

Primena nacionalnog zakonodavstva

Član 6.

Zakonodavstvo svake strane ugovornice primenjuje se na sva pitanja koja nisu uređena ovim sporazumom sa ciljem da se primenjuje na nediskriminatoran način.

Kabotaža

Član 7.

1. Kabotaža je zabranjena.

2. Izuzetno od stava 1. ovog člana Mešovita komisija može da predloži nadležnim organima država strana ugovornica da uvedu izuzetke od ovog pravila.

Povrede odredaba sporazuma

Član 8.

1. Prevoznici su prilikom obavljanja prevoza obavezni da se pridržavaju odredaba ovog sporazuma.

2. Nadležni organ države strane ugovornice u kojoj je registrovano vozilo može da, u slučaju kada su prekršene odredbe ovog sporazuma i zakona i propisa o saobraćaju i prevozu koji važe na toj teritoriji, na zahtev nadležnog organa države strane ugovornice na čijoj teritoriji je počinjen prekršaj, prema prevozniku ili vozaču preduzme jednu od sledećih mera:

a) opomena;

b) privremeno ili potpuno oduzimanje dozvole za teritoriju na kojoj je počinjen prekršaj.

3. Nadležni organ države druge strane ugovornice mora biti obavešten o preduzetim merama u skladu sa stavom 2. ovog člana.

4. Odredbe st. 2. i 3. ovog člana ne isključuju mogućnost da nadležni sudovi ili drugi nadležni organi države strane ugovornice, na čijoj teritoriji je počinjen prekršaj preduzmu odgovarajuće sankcije u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom te strane ugovornice.

Nadležni organi

Član 9.

Strane ugovornice obavestiće jedna drugu o nadležnim organima za sprovođenje ovog sporazuma, koji sarađuju neposredno.

Protokol o sprovođenju Sporazuma

Član 10.

Protokol o sprovođenju ovog sporazuma zaključen je istovremeno sa ovim sporazumom i predstavlja njegov sastavni deo.

Mešovita komisija

Član 11.

1. Obrazuje se Mešovita komisija za sprovođenje ovog sporazuma.

2. Mešovita komisija je nadležna da menja ili dopunjuje Protokol nakon završetka interne procedure svake strane ugovornice.

3. Mešovita komisija iz stava 1. ovog člana sastaje se na zahtev jedne strane ugovornice naizmenično na teritoriji države svake strane ugovornice.

Primena na Kneževinu Lihtenštajn

Član 12.

U skladu sa formalnim zahtevom Kneževine Lihtenštajn odredbe ovog sporazuma obuhvataju i tu zemlju sve dok je na snazi njen Carinski sporazum sa Švajcarskom Konfederacijom.

Carinska odredba

Član 13.

1. Gorivo sadržano u dozvoljenim normalnim (standardnim) rezervoarima vozila, kao i maziva za normalno korišćenje takvih vozila, rezervni delovi i alat za opravku takvih vozila dozvoljeni su bez plaćanja uvoznih dažbina i taksi i bez primene uvoznih zabrana i ograničenja.

2. Termin „normalni (standardni) rezervoari” označava rezervoare konstruisane od strane proizvođača za sva vozila istog tipa kao što su dotična vozila i čije trajno pričvršćenje omogućuje gorivu da se koristi direktno za svrhu pogona i, gde je to prikladno, za rad uređaja za hlađenje i drugih uređaja u toku prevoza. Rezervoare ugrađene u vozila konstruisana za neposredno korišćenje drugih vrsta goriva i rezervoare montirane na drugim uređajima kojima vozila mogu biti opremljena treba takođe smatrati normalnim (standardnim) rezervoarima.

3. Neupotrebljeni rezervni delovi, kao i zamenjeni stari delovi moraju se reeksportovati ili se sa njima postupati u skladu sa carinskim propisima države dotične strane ugovornice.

Stupanje na snagu i važenje

Član 14.

1. Ovaj sporazum stupa na snagu tridesetog dana od datuma prijema poslednje diplomatske note kojom jedna strana ugovornica obaveštava drugu stranu ugovornicu da su ispunjeni svi uslovi predviđeni nacionalnim zakonodavstvom za stupanje na snagu ovog sporazuma.

2. Stupanjem na snagu ovog sporazuma prestaje da važi Sporazum između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Švajcarske Konfederacije o međunarodnom drumskom saobraćaju, potpisan u Bernu, 29. marta 1962. godine i Sporazum o proširenju važenja na Kneževinu Lihtenštajn Sporazuma između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Švajcarske Konfederacije o međunarodnom drumskom saobraćaju, zaključen razmenom nota od 12. decembra 1978. godine u Beogradu.

3. Ovaj sporazum važi neodređeno vreme, a prestaje na kraju one kalendarske godine, u kojoj jedna strana ugovornica diplomatskim putem obavesti drugu stranu ugovornicu o njegovom otkazivanju najmanje 90 dana unapred.

Sačinjeno u ___________________, dana __________________ u dva originalna primerka na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku, pri čemu svi tekstovi imaju jednaku važnost. U slučaju spora u tumačenju odredaba ovog sporazuma merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Dole potpisani, propisno ovlašćeni od svojih vlada, potpisali su ovaj sporazum.

ZA VLADU ZA ŠVAJCARSKO

REPUBLIKE SRBIJE SAVEZNO VEĆE

PROTOKOL

o sprovođenju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o prevozu putnika i stvari u drumskom saobraćaju potpisanog u_____________, dana__________________godine

U skladu sa članom 10. Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o prevozu putnika i stvari u drumskom saobraćaju, potpisanog u __________________, dana ________________godine (u daljem tekstu: Sporazum) strane ugovornice sporazumele su se o sledećem:

1. Dozvola iz člana 3. stav 1. Sporazuma izdaje se na zahtev prevoznika.

Zahtev za izdavanje dozvole prevoznik podnosi nadležnom organu države strane ugovornice na čijoj teritoriji je vozilo registrovano, koji će proslediti zahtev nadležnom organu države druge strane ugovornice.

Ako nadležni organ države strane ugovornice na čijoj teritoriji je vozilo registrovano odobri zahtev, dostavlja ga nadležnom organu države druge strane ugovornice.

2. Odredbe ovog sporazuma primenjuju se i na prevoz stvari u drumskom saobraćaju koji se obavlja sa teritorije države ili ka teritoriji države jedne od strana ugovornica ili u tranzitu preko teritorije države jedne od strana ugovornica skupom vozila koja su registrovana na teritorijama različitih država, ako je vučno vozilo registrovano na teritoriji države druge strane ugovornice.

3. U vezi sa masom i dimenzijma vozila svaka strana ugovornica je saglasna da vozila registrovana u državi druge strane ugovornice neće biti podvrgunta restriktivnijim uslovima nego vozila registrovana u njenoj državi, pri čemu se primenjuje sledeća procedura:

Za Republiku Srbiju:

Za vozila registrovana na teritoriji Švajcarske Konfederacije koja imaju masu i dimenzije veće od onih koje su propisane na teritoriji Republike Srbije, dozvolu iz člana 5. Sporazuma izdaje Javno preduzeće „Putevi Srbije“. Zahtevi za izdavanje dozvole podnose se unapred.

Za Švajcarsku Konfederaciju:

Posebnu dozvolu izdaje Savezni biro za puteve, 3003 Bern, za prevoz nedeljivih stvari i ako uslovi puta dozvoljavaju prevoz. Zahtevi za izdavanje dozvole podnose se unapred.

Garantovana masa navedena u dozvoli za vozilo neće biti nikako prekoračena

4. Strane ugovornice su saglasne da se odredba iz člana 6. Sporazuma primenjuje na drumski prevoz, masu i dimenzije vozila, vreme rada i odmora vozača, putarinu, naknadu za puteve, administratvine takse i privremeni uvoz vozila.

5. Nadležni organi iz člana 9. Sporazuma su:

– u Republici Srbiji: Ministarstvo za infrastrukturu, 11000 Beograd

– u Švajcarskoj Konfederaciji: Savezni biro za saobraćaj, 3003 Bern

Sačinjeno u ___________________ dana _________________________ u dva originalna primerka na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku, pri čemu svi tekstovi imaju jednaku važnost. U slučaju spora u tumačenju odredaba ovog protokola merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Dole potpisani, propisno ovlašćeni od svojih vlada, potpisali su ovaj protokol.

ZA VLADU ZA ŠVAJCARSKO

REPUBLIKE SRBIJE SAVEZNO VEĆE

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o prevozu putnika i stvari u drumskom saobraćaju sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

U oblasti drumskog saobraćaja u odnosima između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije na snazi su Sporazum između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Švajcarske Konfederacije o međunarodnom drumskom saobraćaju, potpisan u Bernu 29. marta 1962. godine („Službeni list FNRJ – Međunarodni ugovori i drugi sporazumi”, br. 11/62) i Sporazum o proširenju važenja na Kneževinu Lihtenštajn Sporazuma između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Švajcarske Konfederacije o međunarodnom drumskom saobraćaju, zaključen razmenom nota u Beogradu 12. decembra 1978. godine („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, br. 9/80).

Na zasedanju Mešovite komisije za drumski saobraćaj između Srbije i Crne Gore i Švajcarske Konfederacije, koje je održano 14. i 15. jula 2005. godine u Beogradu, dve delegacije su se saglasile da je interes obe strane da se u što kraćem vremenu usaglasi tekst novog Sporazuma i sprovede celokupna procedura do njegovog potpisivanja i stupanja na snagu (tačka 3. Protokola).

Švajcarska strana dostavila je svoju verziju Nacrta sporazuma o prevozu putnika i stvari između dve države.Na sednici održanoj 18. oktobra 2007. godine Vlada je utvrdila Osnovu za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveznog veća Švajcarske Konfederacije o prevozu putnika i stvari u drumskom saobraćaju, u Bernu 22. i 23. oktobra 2007. godine i usvojila tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveznog veća Švajcarske Konfederacije o prevozu putnika i stvari u drumskom saobraćaju (Zaključak 05 Broj: 018-6840/2007).

Na poslednjem zasedanju srpsko-švajcarske Mešovite komisije za drumski saobraćaj, održanom u Bernu 22. i 23. oktobra 2007. godine, usaglašen je tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o prevozu putnika i stvari u drumskom saobraćaju. Osnova za usaglašavanje bila je naša verzija Nacrta sporazuma, a delegacija Republike Srbije istupala je u skladu sa stavovima koje je utvrdila Vlada.

Nakon toga i naša i švajcarska strana nastavile su da sprovode proceduru predviđenu nacionalnim zakonodavstvima, radi pripreme za potpisivanje Sporazuma.

Na sednici održanoj 6. decembra 2007. godine Vlada je prihvatila Izveštaj sa zasedanja Mešovite komisije za drumski saobraćaj održanog u Bernu, 22. i 23. oktobra 2007. godine i usvojila usaglašeni tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o prevozu putnika i stvari u drumskom saobraćaju (Zaključak 05 Broj: 018-6840/2007-1) .

Na sednici održanoj 14. februara 2008. godine Vlada Republike Srbije utvrdila je Dopunu osnove za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma (Zaključak 05 Broj:018-6840/2008-2), prihvatajući predloge švajcarske strane za izmene i dopune Nacrta sporazuma. Posredstvom Ministarstva spoljnih poslova švajcarskoj strani smo dostavili usaglašeni tekst Nacrta sporazuma, u koji su ugrađene izmene i dopune sadržane u Dopuni osnove (dopis broj: 337-00-9/07-17 od 24.3.2008. godine).

Nakon toga naša i švajcarska strana su više puta vršile redakcijske ispravke i neznatne izmene i dopune pojedinih članova Nacrta sporazuma.

Na sednici održanoj 2. aprila 2009. godine Vlada je donela Zaključak 05 broj: 018-1857/2009, kojim se usvaja usaglašeni tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o prevozu putnika i stvari u drumskom saobraćaju.

Na sednici održanoj 4. juna 2009. godine Vlada je donela Zaključak 05 Broj: 018-1857/2009-2, kojim se Milan St. Protić, izvanredni i opunomoćeni ambasador Republike Srbije u Švajcarskoj Konfederaciji ovlašćuje da, u ime Vlade, potpiše Sporazum.

Ministarstvu spoljnih poslova upućen je dopis 10.6.2009. godine sa molbom da nadležne organe Švajcarske Konfederacije obaveste o završetku procedure u Republici Srbiji i da dogovore pojedinosti u vezi potpisivanja Sporazuma.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o prevozu putnika i stvari u drumskom saobraćaju potpisan je u Bernu, 9. decembra 2009. godine.

Ovim sporazumom su uređena sledeća pitanja:

– oblast primene ovog sporazuma je prevoz putnika i stvari u drumskom saobraćaju sa teritorije ili ka teritoriji države jedne od strana ugovornica ili u tranzitu preko teritorije jedne od strana ugovornica vozilima koja su registrovana na teritoriji države druge strane ugovornice,

– definicije pojedinih pojmova date su u skladu su sa međunarodno prihvaćenim definicijama,

– prevoz putnika obavlja se kao javni linijski prevoz putnika, povremeni prevoz putnika i naizmenični prevoz putnika,

– prevoz stvari čijom liberalizacijom se unapređuje se bilateralna ekonomska saradnja,

– prevoz teretnim vozilom čije masa i mere prelaze ograničenja propisana na teritoriji države druge strane ugovornice obavlja se na osnovu posebne dozvole u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom,

– primena nacionalnog zakonodavstva strana ugovornica na pitanja koja nisu uređena Sporazumom,

– zabrana kabotaže (prevoza putnika ili stvari koji obavlja prevoznik iz države jedne od strana ugovornica između mesta na teritoriji države druge strane ugovornice),

– obaveza prevoznika da se pridržava odredaba Sporazuma prilikom obavljanja prevoza i primena propisanih mera prema prevozniku kada je prekršio odredabe Sporazuma i zakona i propisa o saobraćaju i prevozu,

– nadležni organi za sprovođenje Sporazuma,

– obrazovanje i nadležnosti Mešovite komisije,

– primena ovog sporazuma i na Kneževinu Lihtenštajn,

– oslobađanje od plaćanja uvoznih dažbina i taksi na teritoriji države domaćina na gorivo u ugrađenim standardnim rezervoarima, mazivo, rezervne delove i alat za osposobljavanje vozila,

– stupanje na snagu i važenje Sporazuma i prestanak važenja Sporazuma iz 1962. i 1978. godine.

Protokol o sprovođenju Sporazuma zaključen je istovremeno sa Sporazumom i predstavlja njegov sastavni deo.

III.OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o prevozu putnika i stvari u drumskom saobraćaju, koji je sačinjen u Bernu, 9. decembra 2009. godine, u dva originalna primerka svaki na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku.

Odredba člana 2. Predloga zakona sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Švajcarskog Saveznog veća o prevozu putnika i stvari u drumskom saobraćaju u originalu na srpskom jeziku.

U odredbi člana 3. Predloga zakona uređeno je stupanje na snagu ovog zakona i to tako da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finanijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar