209. sednica Vlade Republike Srbije, 14. januar 2010. godine

Na osnovu člana 130. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS”, br. 107/05 i 72/09-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU ZAMENIKA DIREKTORA GINEKOLOŠKO AKUŠERSKE KLINIKE „NARODNI FRONT”

I

Imenuje se prim. dr Spaso Anđelić za zamenika direktora Ginekološko akušerske klinike „Narodni front”.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8854/2009

U Beogradu, 14. januara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU POMOĆNIKA MINISTRA SPOLjNIH POSLOVA

I

Postavlja se Zdravko Ponoš za pomoćnika ministra spoljnih poslova – generalnog direktora Generalne direkcije za bilateralu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-109/2010

U Beogradu, 14. januara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu tačke 7. stav 2. Odluke o osnivanju Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 76/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O IMENOVANjU PREDSEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU OD JONIZUJUĆIH ZRAČENjA I NUKLEARNU SIGURNOST SRBIJE

I

U Upravni odbor Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije imenuju se:

1. za predsednika:

– prof. dr Ištvan Bikit, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu;

2. za članove:

1) prof. dr Miroslav Vesković, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu;

2) mr Irena Tanasković, Institut za medicinu rada Srbije „Dr Dragomir Karajović”;

3) dr Branka Đurović, Vojnomedicinska akademija;

4) Slaviša Simić, inspektor za zaštitu od jonizujućih zračenja u Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-158/2010

U Beogradu, 14. januara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU POMOĆNIKA MINISTRA ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Razrešava se Mirjana Ćojbašić dužnosti pomoćnika ministra za Nacionalni investicioni plan – Sektor za realizaciju projekata, zbog postavljenja na položaj pomoćnika ministra za Nacionalni investicioni plan – Sektor za realizaciju projekata.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8962/2009

U Beogradu, 14. januara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ POMOĆNIKA MINISTRA ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Postavlja se Mirjana Ćojbašić na položaj pomoćnika ministra za Nacionalni investicioni plan – Sektor za realizaciju projekata, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8963/2009

U Beogradu, 14. januara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07), člana 179. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU SEKRETARA MINISTARSTVA ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Razrešava se Miljana Radivojević dužnosti sekretara Ministarstva za Nacionalni investicioni plan.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8964/2009

U Beogradu, 14. januara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 33. i člana 34. stav 1. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09) i člana 26. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O POSTAVLjENjU NA POLOŽAJ SEKRETARA MINISTARSTVA

ZA NACIONALNI INVESTICIONI PLAN

I

Postavlja se Tanja Ogrizović na položaj sekretara Ministarstva za Nacionalni investicioni plan, na pet godina.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-8965/2009

U Beogradu, 14. januara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 119. stav 6. Zakona o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07-autentično tumačenje i 97/08), a u vezi sa članom 78. st. 2. i 3. Zakona o višoj školi („Službeni glasnik RS”, br. 50/92, 39/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 48/94-dr. zakon, 24/96 i 76/05-dr. zakon) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O RAZREŠENjU VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA VIŠE TEHNIČKE ŠKOLE MAŠINSKE I SAOBRAĆAJNE STRUKE

U KRAGUJEVCU

I

Razrešava se mr Dragoslav Mihajlović dužnosti vršioca dužnosti direktora Više tehničke škole mašinske i saobraćajne struke u Kragujevcu.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj: 119-71/2010

U Beogradu, 14. januara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Na osnovu člana 79. st. 1. i 2. Zakona o državnim službenicima („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 81/05-ispravka, 83/05-ispravka, 64/07, 67/07-ispravka, 116/08 i 104/09), a u vezi sa članom 25. stav 3. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05 i 101/07),

Vlada donosi

R E Š E Nj E

O PRESTANKU RADA NA POLOŽAJU POMOĆNIKA MINISTRA

ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU

I

Bratislavu Đokiću prestaje rad na položaju pomoćnika ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu – Sektor za lokalnu samoupravu, zbog stupanja na funkciju u državnom organu – od 1. januara 2010. godine.

II

Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

24 broj 119-278/2010

U Beogradu, 14. januara 2010. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE – ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE Ivica Dačić

Ostavite komentar