Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Švacarske Konfederacije o readmisiji lica koja nezakonito borave, sa Protokolom o primeni Sporazuma

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJE O READMISIJI LICA KOJA NEZAKONITO BORAVE SA PROTOKOLOM O PRIMENI SPORAZUMA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o readmisiji lica koja nezakonito borave, sa Protokolom o primeni Sporazuma sačinjen 30. juna 2009. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma i Protokola o sprovođenju Sporazuma, u originalu na srpskom jeziku, glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE

I ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJE

O READMISIJI LICA KOJA

NEZAKONITO BORAVE

REPUBLIKA SRBIJA I ŠVAJCARSKA KONFEDERACIJA

( u daljem tekstu ugovorne strane)

Rešene da ojačaju svoju saradnju u cilju efikasnije borbe protiv nezakonite migracije,

Želeći da uspostave, na osnovu ovog sporazuma i na bazi reciprociteta, brze i delotvorne procedure identifikacije, te bezbednog i urednog povratka osoba koje ne ispunjavaju ili više ne ispunjavaju uslove ulaska, boravka ili nastanjivanja na teritoriji Republike Srbije ili Švajcarske Konfederacije, kao i olakšavanja tranzita ovih lica u duhu saradnje;

Potvrđujući svoju rešenost da razvijaju postojeću dobru saradnju i da jačaju svoje partnerstvo u oblasti migracije;

Naglašavajući da ovaj sporazum ne ide na štetu prava, obaveza i nadležnosti Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije koje proističu iz međunarodnog prava, a naročito, iz Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, od 4. novembra 1950. godine, i Konvencije o statusu izbeglica, od 28. jula 1951. godine;

Imajući u vidu Sporazum između Evropske zajednice i Republike Srbije o readmisiji lica koja nezakonito borave, a koji je potpisan 18. septembra 2007,

Imajući u vidu Sporazum između Evropske unije, Evropske zajednice i Švajcarske Konfederacije o pristupanju Švajcarske Konfederacije sprovođenju, primeni i razvoju Šengenskog acqui– a koji je potpisan 26. oktobra 2004;

SPORAZUMELE SU SE O SLEDEĆEM:

Član 1.

Definicije

Za potrebe ovog sporazuma:

a) “Ugovorne strane” su Republika Srbija i Švajcarska Konfederacija;

b) “Državljanin Republike Srbije” je bilo koje lice koje ima državljanstvo Republike Srbije u skladu sa njenim zakonodavstvom;

v) “Državljanin Švajcarske Konfederacije” je bilo koje lice koje ima državljanstvo Švajcarske Konfederacije u skladu sa njenim zakonodavstvom;

g) “Državljanin treće zemlje” je bilo koje lice čije državljanstvo nije državljanstvo Republike Srbije ili Švajcarske Konfederacije;

d) “Lice bez državljanstva” je bilo koje lice koje nema državljanstvo;

đ) “Dozvola boravka” je dozvola bilo koje vrste koju je izdala Republika Srbija ili Švajcarska Konfederacija, koja nekom licu daje pravo boravka na njenoj teritoriji. Ovo ne obuhvata privremene dozvole boravka na njenoj teritoriji u vezi s obradom zahteva za azil ili zahteva za dobijanje dozvole boravka;

e) “Viza” je dozvola koju je izdala ili odluka koju je donela Republika Srbija ili Švajcarska Konfederacija, a koja je potrebna za ulazak u, ili tranzit preko, njene teritorije. Ovo ne uključuje aerodromsku tranzitnu vizu;

ž) “Država molilja“ je država (Republika Srbija ili Švajcarska Konfederacija) koja je podnela zahtev za readmisiju u skladu sa članom 7. ili koja je podnela zahtev za tranzit u skladu sa članom 14. ovog sporazuma;

z) “Zamoljena država” je država (Republika Srbija ili Švajcarska Konfederacija) kojoj je podnet zahtev za readmisiju u skladu sa članom 7. ili zahtev za tranzit u skladu sa članom 14. ovog sporazuma;

i) “Nadležni organ” je svaki nacionalni organ Republike Srbije ili Švajcarske Konfederacije kome je povereno sprovođenje ovog sporazuma u skladu sa članom 20. stav (1) a) ovog sporazuma;

j) “Tranzit” je prelaz državljana trećih zemalja ili lica bez državljanstva preko teritorije zamoljene države na putu od države molilje do zemlje konačnog odredišta.

POGLAVLJE I

OBAVEZE REPUBLIKE SRBIJE U VEZI SA READMISIJOM

Član 2.

Readmisija sopstvenih državljana

(1) Republika Srbija će prihvatiti, na zahtev Švajcarske Konfederacije, i bez posebnih formalnosti, osim onih koje predviđa ovaj sporazum, bilo koje lice koje ne ispunjava ili više ne ispunjava važeće uslove za ulazak, boravak ili nastanjenje na teritoriji Švajcarske Konfederacije pod uslovom da je dokazano ili ako je moguće na osnovu podnetih prima facie dokaza verodostojno pretpostaviti da je to lice državljanin Republike Srbije.

(2) Republika Srbija će takođe prihvatiti:

– maloletnu nevenčanu decu lica navedenih u stavu 1. bez obzira na njihovo mesto rođenja ili državljanstvo, osim u slučaju kada imaju nezavisno pravo boravka u državi molilji;

supružnike, koji imaju drugo državljanstvo od lica navedenih u stavu 1, pod uslovom da imaju pravo ulaska i boravka ili da dobiju pravo ulaska i boravka na teritoriji Republike Srbije, osim u slučaju kada imaju nezavisno pravo boravka u državi molilji.

(3) Republika Srbija će takođe prihvatiti lica koja su se odrekla državljanstva Republike Srbije, nakon što su ušla na teritoriju Švajcarske Konfederacije, osim ako tim osobama Švajcarska Konfederacija nije bar obećala naturalizaciju.

(4) Nakon što Republika Srbija da pozitivan odgovor na zahtev za readmisiju, nadležna diplomatska misija ili konzularno predstavništvo Republike Srbije izdaće odmah, a najkasnije u roku od 3 radna dana, putnu ispravu potrebnu za vraćanje lica koje podleže readmisiji, sa rokom važnosti od 6 meseci. Ukoliko iz nekog pravnog razloga ili činjeničnog stanja, ne može da se izvrši transfer dotičnog lica pre isteka roka važenja putne isprave koja je prvobitno izdata, nadležna diplomatska misija ili konzularno predstavništvo Republike Srbije će u roku od 14 kalendarskih dana izdati novu putnu ispravu sa istim rokom važenja. Ukoliko Republika Srbija ne izda novu putnu ispravu u roku od 14 kalendarskih dana, smatraće se da je pristala na korišćenje putne isprave koja je potrebna za njegov ili njen povratak (putni list Federalnog ministarstva pravde i policije – FMPP).

(5) U slučaju da lice koje podleže readmisiji, pored državljanstva Republike Srbije ima i državljanstvo neke treće države, Švajcarska Konfederacija će uzeti u obzir spremnost lica da ga ponovo prihvati država koju je samo odabralo.

Član 3.

(1) Republika Srbija će prihvatiti, na zahtev Švajcarske Konfederacije i bez posebnih formalnosti osim onih koje predviđa ovaj sporazum, svakog državljanina treće zemlje ili lice bez državljanstva koje ne ispunjava ili više ne ispunjava važeće zakonske uslove za ulazak, boravak ili nastanjenje na teritoriji Švajcarske Konfederacije, ukoliko je dokazano ili ako je moguće na osnovu podnetih prima facie dokaza verodostojno pretpostaviti da takva lica:

a) poseduju, ili su u vreme ulaska posedovala, važeću vizu ili dozvolu boravka izdatu od strane Republike Srbije, ili

b) da su na nezakonit način i direktno ušla na teritoriju Švajcarske Konfederacije, nakon što su boravila, ili su bila u tranzitu preko teritorije Republike Srbije.

(2) Obaveza readmisije iz stava 1. ne postoji :

a) ako je državljanin treće države ili lice bez državljanstva samo bilo u avio tranzitu preko međunarodnog aerodroma Republike Srbije; ili

b) ako je državljaninu treće države ili licu bez državljanstva Švajcarska Konfederacija izdala vizu ili dozvolu boravka, pre ili nakon ulaska na njenu teritoriju, osim:

– ako to lice poseduje vizu ili dozvolu boravka izdatu od strane Republike Srbije, koja ima duži rok važenja; ili

– ako je viza ili dozvola boravka koju je izdala Švajcarska Konfederacija dobijena korišćenjem lažnih ili falsifikovanih dokumenata, davanjem lažne izjave, a da je ta osoba prethodno boravila na, ili bila u tranzitu preko, teritorije Republike Srbije; ili

– ako ta osoba ne poštuje neki od uslova za izdavanje vize i ako je to lice prethodno boravilo na, ili bilo u tranzitu preko teritorije Republike Srbije.

(3) Republika Srbija će, takođe prihvatiti, na zahtev Švajcarske Konfederacije, bivše državljane Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije koji nisu stekli ni jedno drugo državljanstvo, a čije se mesto rođenja i mesto stalnog boravka na dan 27. aprila 1992. godine nalazilo na teritoriji Republike Srbije.

(4) Pošto Republika Srbija da pozitivan odgovor na zahtev za readmisiju, Švajcarska Konfederacija će licu čija je readmisija prihvaćena izdati putnu ispravu koja je potrebna za povratak tog lica (putni list FMPP).

POGLAVLJE II

OBAVEZE ŠVAJCARSKE KONFEDERACIJE U VEZI SA READMISIJOM

Član 4.

Readmisija sopstvenih državljana

(1) Švajcarska Konfederacija će prihvatiti, na zahtev Republike Srbije, i bez posebnih formalnosti osim onih koje predviđa ovaj sporazum, svako lice koje ne ispunjava ili više ne ispunjava važeće uslove za ulazak, boravak ili nastanjenje na teritoriji Republike Srbije, pod uslovom da je dokazano ili da je moguće na osnovu podnetih prima facie dokaza verodostojno pretpostaviti da je to lice državljanin Švajcarske Konfederacije.

(2) Švajcarska Konfederacija će takođe prihvatiti:

– maloletnu nevenčanu decu lica navedenih u stavu 1, bez obzira na njihovo mesto rođenja ili državljanstvo, osim ako imaju nezavisno pravo boravka u Republici Srbiji;

– supružnike, koji imaju drugo državljanstvo od lica navedenih u stavu 1, pod uslovom da imaju pravo ulaska i boravka ili da dobiju pravo ulaska i boravka na teritoriji Švajcarske Konfederacije, osim u slučaju kada imaju nezavisno pravo boravka na teritoriji Republike Srbije.

(3) Švajcarska Konfederacija će takođe prihvatiti lica koja su se odrekla državljanstva Švajcarske Konfederacije, nakon što su ušla na teritoriju Republike Srbije, osim ako tim osobama Republika Srbija nije obećala bar naturalizaciju.

(4) Nakon što Švajcarska Konfederacija da pozitivan odgovor na zahtev za readmisiju, nadležna diplomatska misija ili konzularno predstavništvo Švajcarske Konfederacije izdaće odmah, a najkasnije u roku od 3 radna dana, putnu ispravu potrebnu za vraćanje lica koje podleže readmisiji, sa rokom važnosti od 6 meseci. Ukoliko iz nekog pravnog razloga ili činjeničnog stanja, ne može da se izvrši transfer dotičnog lica pre isteka roka važenja putne isprave koja je prvobitno izdata, nadležna diplomatska misija ili konzularno predstavništvo Švajcarske Konfederacije će u roku od 14 kalendarskih dana izdati novu putnu ispravu sa istim rokom važenja. Ukoliko Švajcarska Konfederacije ne izda novu putnu ispravu u roku od 14 kalendarskih dana, smatraće se da je pristala na korišćenje putne isprave koja je potrebna za povratak tog lica.

(5) U slučaju da lice koje podleže readmisiji, pored državljanstva Švajcarske Konfederacije ima i državljanstvo neke treće države, Republika Srbija će uzeti u obzir spremnost lica da ga ponovo prihvati država koju je samo odabralo.

Član 5.

(1) Švajcarska Konfederacija će prihvatiti, na zahtev Republike Srbije i bez posebnih formalnosti osim onih koje predviđa ovaj sporazum, svakog državljanina treće zemlje ili lice bez državljanstva koje ne ispunjava ili više ne ispunjava važeće zakonske uslove za ulazak, boravak ili nastanjenje na teritoriji Republike Srbije, ukoliko je dokazano ili ako je moguće na osnovu podnetih prima facie dokaza verodostojno pretpostaviti da takva lica:

a) poseduju, ili su u vreme ulaska posedovala, važeću vizu ili dozvolu boravka izdatu od strane Švajcarske Konfederacije; ili

b) da su na nezakonit način i direktno ušla na teritoriju Republike Srbije, nakon što su boravila ili su bila u tranzitu preko teritorije Švajcarske Konfederacije.

(2) Obaveza readmisije iz stava 1. ne postoji :

a) ako je državljanin treće države ili lice bez državljanstva samo bilo u avio tranzitu preko nekog međunarodnog aerodroma Švajcarske Konfederacije; ili

b) ako je državljaninu treće države ili licu bez državljanstva Republika Srbija izdala vizu ili dozvolu boravka, pre ili nakon ulaska na njenu teritoriju, osim:

– ako to lice poseduje vizu ili dozvolu boravka koju je izdala Švajcarska Konfederacija, koja ima duži rok važenja;

– ako je viza ili dozvola boravka koju je izdala Republika Srbija dobijena korišćenjem lažnih ili falsifikovanih dokumenata, davanjem lažne izjave, a da je ta osoba prethodno boravila na, ili bila u tranzitu preko teritorije Švajcarske Konfederacije; ili

– ako ta osoba ne poštuje neki od uslova za izdavanje vize i ako je to lice prethodno boravilo na, ili bilo u tranzitu preko teritorije Švajcarske Konfederacije.

(3) Pošto Švajcarska Konfederacija da pozitivan odgovor na zahtev za readmisiju, Republika Srbija će licu čija je readmisija prihvaćena izdati putnu ispravu neophodnu za povratak tog lica.

POGLAVLJE III

POSTUPAK READMISIJE

Član 6.

Načela

(1) Za svaki transfer lica koje podleže readmisiji na osnovu jedne od obaveza sadržanih u članovima 2-5 potrebno je podneti zahtev za readmisiju nadležnom organu zamoljene države, osim u slučaju iz stava 2.

(2) Zahtev za readmisiju nije potrebno podneti kada lice koje podleže readmisiji poseduje važeću putnu ispravu, kao i u slučaju kada je to lice državljanin neke treće države ili lice bez državljanstva, a poseduje i važeću vizu ili dozvolu za boravak u zamoljenoj državi.

Član 7.

Zahtev za readmisiju

(1) Zahtev za readmisiju će, u najvećoj mogućoj meri, da sadrži sledeće podatke:

podatke o licu koje treba prihvatiti (npr. puno ime i prezime, datum i mesto rođenja i poslednje mesto prebivališta) i, ukoliko je moguće, podatke o maloletnoj nevenčanoj deci i/ili suprugu/supruzi;

dokumenta na osnovu kojih se dokazuje državljanstvo i navođenje načina na osnovu kojih će se obezbediti prima facie dokazi o državljanstvu, tranzitu, postojanju uslova za readmisiju državljana trećih zemalja i lica bez državljanstva, kao i o njihovom nezakonitom ulasku i boravku;

fotografiju lica koje podleže readmisiji.

(2) Objedinjeni obrazac koji će se koristiti za zahteve za readmisiju naveden je u Aneksu 1 Protokola o primeni Sporazuma:

Član 8

Sredstva za dokazivanje državljanstva

(1) Dokazivanje državljanstva u skladu sa članom 2. stav 1. i članom 4. stav 1. može se naročito obezbediti dokumentima navedenim u članu 1. Protokola o primeni, čak i ako im je istekao rok važenja. Ako se prilože ovakva dokumenta, Republika Srbija i Švajcarska Konfederacija će međusobno priznati državljanstvo bez zahteva za dalje sprovođenje provere. Dokaz o državljanstvu ne može se obezbediti na osnovu lažnih dokumenata.

(2) Prima facie dokaz državljanstva u skladu s članom 2. stav 1. i članom 4. stav 1. može se naročito obezbediti na osnovu dokumenata navedenih u Članu 2. Protokola o primeni, čak i u slučaju da im je istekao rok važenja. Kada su ovakva dokumenta priložena, Švajcarska Konfederacija i Republika Srbija će smatrati da je državljanstvo utvrđeno, osim ako se ne dokaže suprotno. Prima facie dokaz državljanstva ne može se obezbediti na osnovu lažnih dokumenata.

(3) Ako nijedan od dokumenata navedenih u članovima 1. ili 2. Protokola o primeni ne može da se priloži, nadležna diplomatska misija ili konzularno predstavništvo zamoljene države ili u okviru zakonske nadležnosti nekog drugog organa zamoljene države će, na zahtev organizovati razgovor sa licem koje podleže readmisiji bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od 3 radna dana od dana kada je takav zahtev podnet, kako bi se ustanovilo državljanstvo tog lica.

Član 9.

Sredstva dokazivanja koji se tiču državljana trećih zemalja i lica bez državljanstva

(1) Dokazi o postojanju uslova za readmisiju državljana trećih zemalja i lica bez državljanstva propisanih članom 3. stav 1. i članom 5. stav 1. obezbediće se na osnovu sredstava dokazivanja navedenih u članu 3. Protokola o primeni, i ne mogu se obezbediti na osnovu lažnih dokumenata. Svaki takav dokaz biće obostrano priznat od strane Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije bez zahteva za sprovođenjem dalje provere.

(2) Prima facie dokazi o postojanju uslova za readmisiju državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva propisanih članom 3. stav 1. i članom 5. stav 1. obezbediće se putem sredstava dokazivanja navedenih u članu 4. Protokola o primeni i ne mogu se obezbediti na osnovu lažnih dokumenata. U slučajevima u kojima se obezbede prima facie dokazi, Republika Srbija i Švajcarska Konfederacija će smatrati da ti uslovi postoje, osim ako se ne dokaže suprotno.

(3) Nezakonitost ulaska, boravka ili nastanjivanja se utvrđuje na osnovu putnih isprava odnosne osobe ukoliko ne sadrže neophodnu vizu ili drugu dozvolu za boravak na teritoriji države molilje. Izjava države molilje da dotična osoba ne poseduje neophodne putne isprave, vizu ili dozvolu za boravak takođe će predstavljati prima facie dokaz o nezakonitom ulasku, boravku ili nastanjenju.

(4) Dokazi o postojanju uslova za readmisiju bivših državljana Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije propisani članom 3. stav 3. obezbediće se putem sredstava dokazivanja navedenih u članu 5a Protokola o primeni i ne mogu se obezbediti na osnovu lažnih dokumenata. Republika Srbija će priznati svaki ovakav dokaz bez traženja dalje provere.

(5) Prima facie dokazi o postojanju uslova za readmisiju bivših državljana Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije propisani članom 3. stav 3. obezbediće se posebno putem sredstava dokazivanja navedenih u članu 5b Protokola o primeni i ne mogu se obezbediti na osnovu lažnih dokumenata. U slučajevima u kojima se obezbedi prima facie dokaz, Republika Srbija će smatrati da ti uslovi postoje, osim ako se ne dokaže suprotno.

(6) Ako se ne može obezbediti ni jedan od dokumenata navedenih u Članu 5a i 5b, nadležna diplomatska misija ili konzularno predstavništvo Republike Srbije će, na zahtev, organizovati razgovor sa licem koje podleže readmisiji bez nepotrebnog odlaganja, a najkasnije u roku od 3 radna dana od dana kada je takav zahtev podnet, kako bi se ustanovilo državljanstvo tog lica.

Član 10.

Rokovi

(1) Zahtev za readmisiju mora se podneti nadležnom organu zamoljene države najkasnije u roku od godinu dana, pošto nadležni organ države molilje dođe do saznanja da državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva ne ispunjava ili više ne ispunjava važeće uslove za ulazak, boravak ili nastanjenje. Kada postoje zakonske ili stvarne prepreke da se zahtev podnese na vreme, rok će, na zahtev države molilje, biti produžen, ali samo dotle dok ne prestanu da postoje te prepreke.

(2) Na zahtev za readmisiju mora se odgovoriti pisanim putem u roku od 15 kalendarskih dana. Ovaj period počinje da teče od dana prijema zahteva za readmisiju.

(3) U onim slučajevima kada postoje zakonske ili stvarne prepreke da se na zahtev odgovori u roku od 15 kalendarskih dana, ovaj rok se, na osnovu dobro obrazloženog zahteva, može produžiti najduže za 6 kalendarskih dana.

(4) U slučaju odbijanja zahteva za readmisiju moraju se navesti razlozi zbog kojih se on odbija.

(5) Po dobijanju saglasnosti, vrši se transfer dotičnog lica u roku od šest meseci. Na zahtev države molilje, ovaj rok se može produžiti za vremenski period koji je potreban da se uklone zakonske prepreke ili prepreke praktične prirode.

Član 11.

Modaliteti transfera i oblici prevoza

(1) Pre nego što se pristupi vraćanju osobe, nadležni organi Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije unapred će se pisanim putem dogovoriti o datumu transfera, mestu prelaska granice, eventualnoj pratnji i drugim detaljima u vezi s povratkom.

(2) U meri u kojoj je to moguće i ako je to neophodno, pismeni aranžmani navedeni u stavu 1. ovog člana trebalo bi da sadrže i sledeće :

a) izjavu u kojoj se navodi da je licu čiji transfer treba da se izvrši potrebna pomoć ili nega, ukoliko je to u interesu dotičnog lica;

b) bilo kakvu drugu meru zaštite ili obezbeđenja koja bi bila potrebna u slučaju pojedinačnog transfera ili informaciju koja se tiče zdravlja tog lica, ukoliko je to u interesu dotičnog lica.

(2) Prevoz se može obavljati vazdušnim ili kopnenim putem. Vraćanje avionom neće se ograničavati na korišćenje nacionalnih prevoznika Republike Srbije ili Švajcarske Konfederacije i može se obavljati redovnim ili čarter letovima. U slučaju povratka uz pratnju, država molilja obezbediće osoblje za pratnju.

Član 12.

Readmisija greškom

Država molilja primiće nazad svako lice koje je preuzela zamoljena država, ako se u roku od šest meseca nakon vraćanja lica, dokaže da nisu bili ispunjeni uslovi za preuzimanje iz članova 2-5. ovog sporazuma. U tim slučajevima, proceduralne odredbe ovog sporazuma primenjuju se mutatis mutandis i dostavljaju se sve dostupne informacije koje se odnose na pravi identitet i državljanstvo lica koje se prima nazad.

POGLAVLJE IV

TRANZIT

Član 13.

Načela

(1) Republika Srbija i Švajcarska Konfederacija treba da ograniče tranzit državljana trećih zemalja ili lica bez državljanstva na one slučajeve kada te osobe ne mogu biti direktno vraćene u državu odredišta.

(2) Republika Srbija će dozvoliti tranzit državljana treće zemlje ili lica bez državljanstva, ako Švajcarska Konfederacija to zahteva, a Švajcarska Konfederacija će odobriti tranzit državljana treće zemlje ili lica bez državljanstva, ako to zahteva Republika Srbija, ukoliko je obezbeđen nastavak putovanja u eventualne druge zemlje tranzita i readmisija u državi odredišta.

(3) Republika Srbija ili Švajcarska Konfederacija mogu odbiti tranzit:

a) ako postoji realna opasnost da državljanin treće zemlje ili lice bez državljanstva bude izloženo torturi ili nehumanom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju ili smrtnoj kazni ili progonu po osnovu rasne, verske, nacionalne pripadnosti, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili zbog političke osude tog lica u državi konačnog odredišta ili nekoj drugoj državi tranzita; ili

b) ako će državljanin treće zemlje ili osoba bez državljanstva biti podvrgnuti krivičnim sankcijama u zamoljenoj državi ili drugoj državi tranzita; ili

v) iz razloga javnog zdravlja, unutrašnje bezbednosti, javnog reda i drugih nacionalnih interesa zamoljene države.

(4) Republika Srbija ili Švajcarska Konfederacija može da povuče izdato odobrenje, ako u međuvremenu nastanu okolnosti iz stava 3. ili ako one izađu na videlo, a ometaju tranzit ili ukoliko više nije obezbeđen nastavak putovanja u eventualne države tranzita ili readmisija u državi konačnog odredišta. U tom slučaju, država molilja primiće nazad državljanina treće zemlje ili lice bez državljanstva, ukoliko je potrebno i bez odlaganja.

Član 14.

Postupak u slučaju tranzita

(1) Zahtev za tranzit mora se pismeno podneti nadležnom organu zamoljene države i on treba da sadrži sledeće :

a) vrstu tranzita (vazdušnim ili kopnenim putem), eventualne druge države tranzita i planirano konačno odredište;

b) podatke o dotičnoj osobi (npr. ime i prezime, devojačko prezime, eventualno drugo ime, nadimak ili pseudonim pod kojim je osoba poznata, datum rođenja, pol i – gde je to moguće – mesto rođenja, državljanstvo, jezik, vrsta i broj putne isprave);

v) predviđeno mesto prelaska granice, vreme transfera i eventualno korišćenje pratnje;

g) izjavu države molilje u kojoj ona smatra da su uslovi iz člana 13. stav 2. ovog sporazuma ispunjeni i da nema saznanja o postojanju razloga za odbijanje zahteva shodno članu 13. stav 3. ovog sporazuma;

Objedinjeni obrazac koji treba koristiti u zahtevu za tranzit nalazi se u Aneksu 2. Protokola o primeni.

(2) Zamoljena država će, u roku od tri kalendarska dana i to pismenim putem, obavestiti državu molilju o tranzitu, potvrđujući mesto ulaska i predviđeno vreme tranzita, ili će je obavestiti o odbijanju tranzita i o razlozima za odbijanje.

(3) Ako se tranzit obavlja avionom, osoba čiji se transfer vrši i eventualna pratnja biće oslobođeni obaveze pribavljanja aerodromske tranzitne vize.

(4) Nadležni organi zamoljene države će, na osnovu međusobnih konsultacija, pružiti pomoć u vezi sa tranzitom, naročito putem nadgledanja odnosnih lica i putem obezbeđivanja odgovarajućih uslova za te svrhe.

Član 15.

Ne zadirajući u pravo nadležnih organa na nadoknadu troškova za readmisiju, od lica za koja je tražena readmisija ili od treće strane, svi troškovi prevoza nastali u vezi sa readmisijom i tranzitom u skladu sa ovim sporazumom, sve do granice države koja je konačno odredište, padaju na teret države molilje.

Eventualne dodatne troškove koji nastanu prilikom povratka u neku treću državu kako je navedeno u članu 2. stav 5. i članu 4. stav 5. Sporazuma treba da snosi lice koje podleže readmisiji.

Član 16.

Zaštita podataka

Razmena ličnih podataka odvijaće se samo ukoliko je to neophodno za sprovođenje ovog sporazuma od strane nadležnih organa Republike Srbije ili Švajcarske Konfederacije u zavisnosti od konkretnog slučaja. Obrada i postupanje sa ličnim podacima u konkretnom slučaju podležu unutrašnjim zakonima Republike Srbije, i, obrnuto, unutrašnjim zakonima Švajcarske Konfederacije. Pored toga važe i sledeća načela:

a) Lični podaci moraju se obrađivati na korektan i zakonit način;

b) Lični podaci moraju se prikupljati u cilju konkretnog, izričitog i zakonitog sprovođenja ovog sporazuma i ne smeju se dalje obrađivati ni od strane organa koji ih šalje niti od organa koji ih prima na način koji je nespojiv sa tim ciljem;

v) Lični podaci moraju biti odgovarajući, relevantni i u granicama cilja zbog kojeg su prikupljeni i/ili dalje obrađivani; lični podaci koji se razmenjuju isključivo se mogu odnositi na:

podatke o licu u postupku transfera (npr. ime, prezime, bilo koje drugo prethodno ime, nadimak ili pseudonim pod kojim je to lice poznato, pol, bračno stanje, datum i mesto rođenja, postojeće i bilo koje drugo prethodno državljanstvo);

pasoš, ličnu kartu ili vozačku dozvolu (broj dokumenta, rok važenja, datum izdavanja, organ izdavanja dokumenta, mesto izdavanja dokumenta);

mesta zaustavljanja tokom puta i marš rutu;

druge informacije potrebne da bi se identifikovalo lice u postupku transfera ili da bi se proverili uslovi za readmisiju u skladu s ovim sporazumom.

g) Lični podaci moraju biti tačni i, ukoliko je potrebno, ažurirani.

d) Lični podaci moraju se čuvati u formi koja omogućava identifikaciju podataka lica u periodu koji nije duži nego što je neophodno za svrhe zbog koje su oni prikupljani ili zbog kojih se oni dalje obrađuju;

đ) I organ koja dostavlja i onaj koji prima podatke preduzeće sve razumne korake kako bi obezbedio odgovarajuće ispravljanje, brisanje ili blokiranje ličnih podataka u slučajevima u kojima je njihova obrada u suprotnosti sa odredbama ovog člana, posebno u slučaju kada ti podaci nisu odgovarajući, relevantni, tačni ili izlaze iz okvira cilja njihove obrade. Ovo podrazumeva obaveštavanje druge strane o ispravljanju, brisanju ili blokiranju podataka;

e) Organ koji prima podatke, na zahtev, obavestiće organ koji šalje podatke o korišćenju dobijenih podataka i o dobijenim rezultatima.

ž) Lični podaci smeju se dostavljati samo nadležnim organima. Ustupanje podataka drugim telima zahteva prethodnu saglasnost organa koji je podatke dostavio.

z) Organi koji dostavljaju podatke i oni koji ih primaju imaju obavezu da vode pismenu evidenciju o razmeni i prijemu ličnih podataka.

Član 17.

Odnos prema drugim međunarodnim dokumentima

(1) Ovaj sporazum ne zadire u prava, obaveze i nadležnosti Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije koji proističu iz međunarodnog prava, a naročito iz:

– Konvencije o statusu izbeglica od 28. jula 1951. godine, izmenjene i dopunjene Protokolom o statusu izbeglica od 31. januara 1967. godine;

– međunarodnih konvencija o utvrđivanju države koja je nadležna za proveru podnetih zahteva za azil;

– Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda od 4. novembra 1950. godine;

– Konvencije protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka od 10. decembra 1984. godine;

međunarodnih konvencija o ekstradiciji;

– multilateralnih međunarodnih konvencija i sporazuma o readmisiji stranih državljana.

Član 18.

Ugovorne strane će na zahtev jedne od ugovornih strana organizovati sastanke eksperata u vezi sa primenom ovog sporazuma.

Član 19.

Saradnja u operativnom radu

U duhu uvodnog dela ovog sporazuma, ugovorne strane ovim nastoje da u okviru svojih kapaciteta i resursa pomognu jedna drugoj u sledećim oblastima:

a) olakšavanja reintegracije lica koja se vraćaju u Republiku Srbiju;

b) poboljšanja kapaciteta za upravljanje redovnim migracijama posebno u cilju smanjenja neregularnih migracija;

v) razmene informacija i identifikovanja novih oblasti od zajedničkog interesa za programe i akcije uključujući tehničku pomoć i saradnju u operativnom radu.

Član 20.

Protokol o primeni

(1) Ugovorne strane zaključuju Protokol o primeni koji sadrži pravila o:

a) utvrđivanju nadležnih organa, graničnih prelaza i punktova za vezu;

b) uslovima za povratak uz pratnju, uključujući i tranzit državljana trećih država ili lica bez državljanstva s pratnjom;

v) sredstvima i dokumentima koji se smatraju dokazom ili prima facie dokazom o državljanstvu ili uslovima za readmisiju državljana trećih zemalja, osoba bez državljanstva ili bivših državljana Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije;

(2) Protokol o primeni iz stava 1. ovog člana predstavlja sastavni deo ovog sporazuma i on će stupiti na snagu istog dana kada i ovaj sporazum.

POGLAVLJE VIII

ZAVRšNE ODREDBE

Član 21.

Stupanje na snagu, trajanje i raskidanje Sporazuma

Ovaj sporazum će ratifikovati ili odobriti ugovorne strane u skladu sa njihovim odnosnim procedurama.

Ovaj sporazum stupa na snagu prvog dana u mesecu koji sledi nakon dana kada ugovorne strane obaveste jedna drugu o okončanju procedura iz stava 1.

Ovaj sporazum zamenjuje Sporazum između Švajcarskog federalnog saveta i Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije o povratku i readmisiji švajcarskih i jugoslovenskih državljana koji podležu vraćanju koji je potpisan 3. jula 1997. godine u Bernu.

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme.

Svaka ugovorna strana može da zvanično obavesti drugu ugovornu stranu da potpuno ili delimično, privremeno obustavlja primenu ovog sporazuma, u odnosu na državljane trećih država i lica bez državljanstva, iz razloga bezbednosti, zaštite javnog reda ili javnog zdravlja. Obustavljanje primene stupa na snagu drugog dana nakon dana obaveštavanja druge ugovorne strane.

Svaka ugovorna strana može da otkaže ovaj sporazum uz zvanično obaveštenje upućeno drugoj ugovornoj strani. Ovaj sporazum će prestati da važi u roku od šest meseci od dana dostavljanja tog obaveštenja.

Sačinjeno u Beogradu, na dan 30. jun 2009. godine, u dva primerka na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju razlike u tumačenju ovog sporazuma koristiće se verzija na engleskom jeziku.

Za Republiku Srbiju Za Švajcarsku Konfederaciju

Ivica Dačić Evelin Vidmer-Šlumf

Prvi potpredsednik Vlade – Savezni kancelar

zamenik predsednika Vlade Ministar pravde i policije

ministar unutrašnjih poslova

PROTOKOL O PRIMENI

Sporazuma

između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije

o readmisiji lica koja nezakonito borave

Član 1.

Spisak dokumenata koji se smatraju dokazom državljanstva

(članovi 2(1), 4(1) i 8(1) Sporazuma

U onim slučajevima kada je zamoljena država Švajcarska Konfederacija:

sve vrste važećih pasoša Švajcarske,

važeće nacionalne lične karte.

U onim slučajevima kada je zamoljena država Srbija:

sve vrste važećih pasoša Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije,

važeće lične karte izdate posle 1. januara 2000. godine

Član 2.

Spisak dokumenata koji se smatraju prima facie dokazom državljanstva

(članovi 2(1), 4(1) i 8(2) Sporazuma)

svi dokumenti navedeni u članu 1. ovog protokola o primeni, čija važnost je istekla,

fotokopije bilo kog dokumenta navedenog u članu 1. ovog protokola o primeni,

vojne legitimacije i vojne knjižice,

službene propusnice,

pomorske knjižice i legitimacije zapovednika broda,

uverenje o državljanstvu i drugi zvanični dokumenti u kojima se pominje ili se izričito navodi državljanstvo,

vozačke dozvole,

izvod iz matične knjige rođenih,

izjave svedoka,

izjave odnosnog lica i jezik koji ono koristi, uključujući zvanične rezultate sa testa,

rezultati DNK analize koju je izvršila država molilja,

bilo koji drugi dokument koji može da pomogne da se utvrdi državljanstvo dotičnog lica,

fotokopije bilo kog od gore navedenih dokumenta.

U onim slučajevima kada je zamoljena država Republika Srbija:

sve vrste pasoša (nacionalni pasoši, diplomatski pasoši, službeni pasoši, kolektivni pasoši, uključujući dečije pasoše) izdati u periodu od 27. aprila 1992. do 27. jula 1996. godine i fotokopije istih,

sve vrste ličnih karti izdatih u periodu od 27. aprila 1992. do 1. januara 2000. godine i fotokopije istih.

Član 3.

Dokumenti koji se smatraju dokazom o ispunjenosti uslova za readmisiju državljana trećih zemalja i lica bez državljanstva

(članovi 3(1), 5(1) i 9(1) Sporazuma)

pečati o ulasku/izlasku ili slične overe u putnoj ispravi dotičnog lica ili drugi dokazi o ulasku/izlasku (npr. fotografije),

dokumenti, potvrde i računi bilo koje vrste, a koji glase na ime, (npr. hotelski računi, zakazan pregled kod lekara/zubara, propusnice za ulazak u javne/privatne institucije, ugovori o rentiranju vozila, potvrde o plaćanju kreditnim karticama itd), koji jasno pokazuju da je dotično lice boravilo na teritoriji zamoljene države određenog dana,

putne karte sa imenom i/ili liste putnika u avionu, vozu, autobusu ili brodu, koje dokazuju prisustvo i maršutu dotičnog lica na teritoriji zamoljene države određenog dana,

podaci koji pokazuju da je dotično lice koristilo usluge kurira ili putničke agencije određenog dana.

Član 4.

Dokumenti koji se smatraju prima facie dokazom o ispunjenosti uslova za readmisiju državljana trećih zemalja i lica bez državljanstva

(članovi 3(1), 5(1) i 9(2) Sporazuma)

Zvaničan iskaz dotičnog lica u okviru sudskog ili upravnog postupka,

opis koji su dali nadležni organi države molilje, o mestu i okolnostima pod kojima je dotično lice zatečeno pošto je ušlo na teritoriju te države,

podaci koji se odnose na identitet i /ili boravak lica, a koje je dostavila neka međunarodna organizacija (npr. UNHCR),

izveštaji/potvrđivanje podataka od strane članova porodice, saputnika itd,

izjava dotičnog lica.

Član 5.

Dokumenti koji se smatraju dokazom ili prima facie dokazom o ispunjenosti uslova za readmisiju bivših državljana Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

(Članovi 3(3), 9(4) i 9(5) Sporazuma)

Dokumenti koji se smatraju dokazom:

izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija istog, koji je izdala bivša SFRJ,

javne isprave, uključujući lične karte ili fotokopije istih, koje je izdala Republika Srbija, bivša državna zajednica Srbija i Crna Gora, bivša SRJ ili bivša SFRJ, u kojima se navodi mesto rođenja i/ili mesto stalnog boravka, kako se predviđa članom 3(3).

b) Dokumenti koji se smatraju prima facie dokazom:

drugi dokumenti ili potvrde ili fotokopije istih, koji ukazuju na mesto rođenja i/ili mesto stalnog boravka na teritoriji Srbije,

zvanični iskaz dotičnog lica u okviru sudskog ili upravnog postupka.

Član 6.

Ostali dokumenti

U slučaju da država molilja smatra da neki drugi dokumenti koji nisu navedeni u članovima 1. do 5. ovog protokola o primeni mogu biti bitni za utvrđivanje državljanstva lica koje podleže readmisiji, takvi dokumenti se mogu dostaviti zamoljenoj državi zajedno sa zahtevom za readmisiju.

Odluku o tome da li će dokumenti navedeni u stavu 1. ovog člana biti uzeti u obzir prilikom obrađivanja zahteva za readmisiju donosi zamoljena država.

Član 7.

Zahtev za readmisiju

(Član 6(1) Sporazuma)

Zahtev za readmisiju u pismenom obliku podnosi nadležni organ države molilje nadležnom organu zamoljene države putem bezbednih kanala za komunikaciju.

Odgovor na zahtev za readmisiju u pismenom obliku nadležnom organu države molilje dostavlja nadležni organ zamoljene države putem bezbednih kanala za komunikaciju.

Član 8.

Pratnja lica koje podleže readmisiji ili se nalazi u tranzitu

(Član 11. Sporazuma)

U slučaju da lice koje je u procesu readmisije ili u tranzitu treba da ima pratnju, država molilja treba da dostavi sledeće podatke: lično ime, prezime, rang, funkciju lica iz pratnje, kategoriju, broj i datum izdavanja pasoša i službenih ličnih karti, sadržaj naredbe o njihovom zadatku.

Lica iz pratnje dužna su da poštuju zakone zamoljene države.

Lica iz pratnje ne smeju da nose oružje i druge predmete koji podležu ograničenjima na teritoriji zamoljene države.

Lica iz pratnje ne nose službenu uniformu, poseduju važeće pasoše i službene lične karte, kao i naredbe o njihovom zadatku koje je izdao nadležni organ države molilje.

Broj pratilaca unapred utvrđuju nadležni organi od slučaja do slučaja.

Nadležni organi međusobno sarađuju po svim pitanjima koja se odnose na boravak pratilaca na teritoriji zamoljene države. Po potrebi, nadležni organi zamoljene države pružaju eventualnu pomoć pratiocima.

Član 9.

Zahtev za tranzit

(Član 14. Sporazuma)

Zahtev za tranzit upućuje nadležni organ države molilje neposredno nadležnom organu zamoljene države putem bezbednih kanala za komunikaciju, posebno telefaksom.

Odgovor nadležnog organa zamoljene države na zahtev za tranzit dostavlja se direktno nadležnom organu države molilje putem bezbednih kanala za komunikaciju, posebno telefaksom.

Član 10.

Troškovi

(Član 15. Sporazuma)

Troškovi koje je imala zamoljena država u vezi sa readmisijom i tranzitom a koje snosi država molilja u skladu sa članom 15. Sporazuma, nadoknađuju se toj državi u evrima u roku od 30 dana od podnošenja na uvid fakture.

Član 11.

Nadležni organi

(Član 20. Sporazuma)

Organi nadležni za primenu Sporazuma su:

u Republici Srbiji:

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije,

Direkcija policije,

Uprava za upravne poslove,

Odeljenje za putne isprave,

Odsek za sprovođenje Sporazuma o readmisiji

Bulevar Mihajla Pupina 2

11070 Novi Beograd

e-mail:[email protected]

tel: 00381 11 300 8170

faks: 00381 11 300 8203

b) u Švajcarskoj Konfederaciji:

Federalno ministarstvo pravde i policije,

Federalna kancelarija za migraciju, Odeljenje za aktivnosti u vezi povraćaja lica

Quellenweg 6

3003 Bern-Wabern

tel: 00 41 31 3232927 za tranzit: 00 41 43 8167433

faks: 00 41 31 3259104 za tranzit: 00 41 43 8167438

Pojedinosti o nadležnim organima i sve promene u vezi sa njima, kao i njihovim podacima dostavljaju se odmah nadležnom organu druge ugovorne strane, diplomatskim putem.

Član 12.

Procedure readmisije i tranzita

(Član 20. Sporazuma)

Za svrhe readmisije i tranzita, ugovorne strane će koristiti sledeće granične prelaze:

u Republici Srbiji:

granični prelaz Batrovci (za putnička vozila) i granični prelaz Horgoš (za suvozemni i železnički saobraćaj);

međunarodne aerodrome u Beogradu i Nišu

b) u Švajcarskoj Konfederaciji: međunarodne aerodrome Kloten u Cirihu, Kuatran u Ženevi i Bazel – Muluz – Frajburg, kao i granični prelaz St. Margrethen.

Ugovorne strane će odmah obavestiti jedna drugu diplomatskim putem o svakoj promeni na listi graničnih prelaza iz stava 1. ovog člana.

Sačinjeno u Beogradu dana 30. juna 2009. godine u po dva primerka na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja ovog Sporazuma, koristi se engleska verzija.

Za Republiku Srbiju Za Švajcarsku Konfederaciju

Ivica Dačić Evelin Vidmer-Šlumf

Prvi potpredsednik Vlade – Savezni kancelar

zamenik predsednika Vlade Ministar pravde i policije

ministar unutrašnjih poslova

Aneks 1

[Grb Švajcarske Konfederacije] [Grb Republike Srbije]

_

_

(naziv organa podnosioca) – (mesto i datum)

Br:_

Primalac:

(naziv zamoljenog organa)

ZAHTEV ZA READMISIJU

u skladu sa članom 7. Sporazuma

između Švajcarske Konfederacije i Republike Srbije

o readmisiji lica koja nezakonito borave

A. LIČNI PODACI

1. Ime i prezime (podvući prezime):

———————— Fotografija

2. Devojačko prezime:

——————————————–

3. Datum i mesto rođenja:

——————————————-

4.Pol i fizički opis (visina, boja očiju,osobeni znaci itd):

————————————————–

5.Poznat i kao (nadimci i druga imena koja koristi ili po kojima je poznat odnosno aliasi):

————————————————–

6.Državljanstvo i jezik:

———————————

Bračno stanje:

oženjen/udata neoženjen/neudata razveden/(a) udovac/udovica

ako je udat/oženjen: ime supruga/supruge:————————–

imena i uzrast dece (ako ih ima):

……………………………………………..

…………………………………………….

……………………………………………

Poslednja adresa u zamoljenoj državi, ako postoji:

———————————

B. LIČNI PODACI ZA SUPRUGA/SUPRUGU (KAKO ODGOVARA)

1. Ime i prezime (podvući prezime):

………………………………………………………………….

2. Devojačko prezime:

………………………………………………………………….

3. Datum i mesto rođenja:

………………………………………………………………….

4. Pol i fizički opis (visina, boja očiju, osobeni znaci itd):

…………………………………………………………………………………..

5. Poznat i kao (prethodna imena, nadimci koja su korišćena ili po kojima je poznat odnosno aliasi):

…………………………………………………………………………………..

6. Državljanstvo i jezik:

……………………………………………………………………………..

C. LIČNI PODACI ZA DECU (AKO ODGOVARA)

1. Ime i prezime (podvući prezime):

………………………………………………………………………….

2.Datum i mesto rođenja:

………………………………………………………………………….

3. Pol i fizički opis (visina, boja očiju, osobeni znaci itd):

…………………………………………………………………………………

4. Poznat i kao (prethodna imena, nadimci koja je koristio/po kojima je poznat odnosno aliasi):

……………………………………………………………………………………

5.Državljanstvo i jezik:

………………………………………………………………………………….

D. PRILOŽENI DOKAZI

1. Br. pasoša datum i mesto izdavanja

organ izdavanja datum isticanja

2. Br. lične karte datum i mesto izdavanja

organ izdavanja datum isticanja

3. Br. vozačke dozvole datum i mesto izdavanja

organ izdavanja datum isticanja

4. Br. nekog drugog zvaničnog dokumenta datum i mesto izdavanja

organ izdavanja datum isticanja

5. Rezultati intervjua

F. NAPOMENE

——————————————–

———————————————

——————————————–

——————————————-

————-

(pečat i potpis)

Aneks 2

ZAHTEV ZA ODOBRENjE TRANZITA

Primalac: Tel :

Fax :

Pošiljalac:

Tel :

Fax :

E-mail :

Zahtev za odobravanje tranzita lica koje se deportuje

ODOBRENjE TRANZITA ZA br. 2009

Prezime:

Ime:

Datum rođenja: m/ž

Mesto rođenja:

Državljanstvo:

Vrsta dokumenata: datum isteka važnosti

Pratnja: (prezime, ime, funkcija, dokumenti pratioca)

ne

da

1.

2.

3.

Datum polaska:

Ruta:

Polazak sa:

Dolazak:

Polazak sa:

Dolazak

Napomene:

Ovlašćeno lice

Datum/ime/potpis:

Odobreno preuzimanje u tranzitnoj zemlji ili zemlji odredišta (član 13. stav 2.)

da/ne

Upoznati sa razlozima za odbijanje tranzita (član 13. stav 3.)

da/ne

Odgovor uputiti:

Tranzit odobren: da/ne

Razlog za odbijanje:

Ovlašćeno lice

Datum/ime/potpis

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o readmisiji lica koja nezakonito borave sa Protokolom o primeni Sporazuma, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA I CILjEVI KOJI SE NjIME ŽELE POSTIĆI

Imajući u vidu činjenicu da u Švajcarskoj Konfederaciji živi i radi značajna populacija državljana Srbije i da se jedan broj njih bavi raznim inkriminisanim aktivnostima, to svaki slučaj kršenja švajcarskih nacionalnih propisa od strane naših državljana otvara široki prostor za saradnju policija dveju zemalja.

S tim u vezi, donošenje Zakona o potrvđivanju Sporazuma sa Protokolom o primeni Sporazuma bilo bi u obostranom interesu, jer bi doprinelo kvalitetnijoj i efikasnijoj razmeni policijskih podataka u zajedničkoj borbi protiv svih vidova ilegalnih migracija. Osnovni motiv za donošenje Zakona kojim se potvrđuje ovaj sporazum sa Protokolom o primeni Sporazuma predstavlja potreba za daljim unapređenjem odnosa između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije u policijskim poslovima, posebno imajući u vidu da je Švajcarska Konfederacija, zemlja koja predstavlja jedan od najvećih centara finansijskih institucija, a istovremeno i zemlja u kojoj je nastanjen veći broj srpskih državljana, među kojima ima i onih koji se bave kriminalnim aktivnostima. Samim tim, mi smo zainteresovani za jačanje saradnje sa organima za sprovođenje zakona Švajcarske, i to posebno u oblasti ilegalnih migracija.

Imajući u vidu da je Republika Srbija zaključila sa Evropskim Zajednicama Sporazum o readmisiji lica koja nezakonito borave, bilo je neophodno zaključiti novi Sporazuma između Republike Srbije i Švajcarske Konfederacije o readmisiji lica koja nezakonito borave sa Protokolom o primeni Sporazuma, što je i učinjeno 30. juna 2009. godine i time prevazići postojeći Sporazum između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Švajcarskog Federalnog Saveta o vraćanju i preuzimanju jugoslovenskih i švajcarskih državljana obaveznih da napuste njihove teritorije, sa Protokolom, zaključen 3. jula 1997. godine u Bernu.

Dana 27. i 28. avgusta 2008. godine u Beogradu održani su pregovori oko Sporazuma o readmisiji, na kojima je konačno usaglašen tekst Sporazuma i Protokola, a dana 30. juna 2009. godine, u Beogradu potpisan je Sporazum kao i Protokol. Od strane ministra unutrašnjih poslova g-dina Ivice Dačića i saveznog kancelara, ministra pravde i policije g-đe Evelin Vidmer-Šlumf.

Donošenje Zakona kojim se potvrđuje sporazum sa protokolom o primeni Sporazuma doprineće da ova saradnja bude još obimnija, konkretnija i kvalitetnija.

3. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA

Član 1. predviđa potvrđivanje Sporazuma o readmisiji lica koja nezakonito borave, sa Protokolom o primeni Sporazuma.

Član 2. sadrži tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku.

Član 3. uređuje stupanje na snagu Zakona i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objaljivanju „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

4. OCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA ZA

SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti posebna budžetska sredstva Republike Srbije.

Ostavite komentar