Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE KRALJEVINE TAJLAND O UKIDANJU VIZA ZA NOSIOCE

DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, koji je potpisan u Beogradu, 4. decembra 2015. godine, u originalu na srpskom, tajlandskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE KRALJEVINE TAJLAND O UKIDANJU VIZA

ZA NOSIOCE DIPLOMATSKIH I SLUŽBENIH PASOŠA

Vlada Republike Srbije i Vlada Kraljevine Tajland, (u daljem tekstu: „Ugovorne strane”,)

U želji da unaprede bilateralne odnose, u cilju olakšavanja putovanja državljana dve države, nosilaca diplomatskih i službenih pasoša,

Saglasile su se o sledećem:

Član 1.

1.Nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša Republike Srbije izuzeti su od obaveze pribavljanja viza za ulazak, izlazak, tranzit i boravak u Kraljevini Tajland u trajanju najviše do 90 (devedeset) dana od dana ulaska, pod uslovom da se ne zaposle, bilo da je u pitanju samozapošljavanje ili bavljenje bilo kojom drugom privatnom delatnošću u Kraljevini Tajland.

2. Nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša Kraljevine Tajland izuzeti su od obaveze pribavljanja viza za ulazak, izlazak, tranzit i boravak u Republici Srbiji u trajanju najviše do 90 (devedeset) dana od dana ulaska, pod uslovom da se ne zaposle, bilo da je u pitanju samozapošljavanje ili bavljenje bilo kojom drugom privatnom delatnošću u Republici Srbiji.

Član 2.

1. Nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša Republike Srbije koji su članovi diplomatske misije ili konzulata Republike Srbije ili koji su predstavnici Republike Srbije u nekoj međunarodnoj organizaciji u Kraljevini Tajlandu, kao i članovi njihovih porodica koji su nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša Republike Srbije, mogu bez viza da uđu, izađu i borave u Kraljevini Tajland do 90 (devedeset) dana. Na zahtev Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije ili Ambasade Republike Srbije koja predstavlja Republiku Srbiju u Kraljevini Tajland, boravak može biti produžen do kraja imenovanja na dužnost.

2. Nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša Kraljevine Tajland koji su članovi diplomatske misije ili konzulata Kraljevine Tajland ili koji su predstavnici Kraljevine Tajland u nekoj međunarodnoj organizaciji u Republici Srbiji, kao i članovi njihovih porodica koji su nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša Kraljevine Tajland, mogu bez viza da uđu, borave i izađu iz Republike Srbije do kraja svog mandata, pod uslovom da je njihov prvi ulazak najavljen diplomatskim putem trideset (30) dana unapred.

Član 3.

Nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša svake Ugovorne strane mogu da uđu, tranzitiraju i napuste teritoriju države druge Ugovorne strane na bilo kom graničnom prelazu koji je otvoren za međunarodni putnički saobraćaj.

Član 4.

Nosioci važećih diplomatskih ili službenih pasoša svake Ugovorne strane u obavezi su da poštuju zakone i druge propise druge Ugovorne strane koji se odnose na ulazak, kretanje i boravak stranaca.

Ugovorne strane su u obavezi da jedna drugu bez odlaganja obaveste o svim promenama svojih zakona i propisa koji se odnose na ulazak, kretanje i boravak stranaca.

Član 5.

Ovaj sporazum ne utiče na obaveze državljana svake Ugovorne strane da poštuju zakone i propise koji su na snazi na teritoriji države druge Ugovorne strane.

Član 6.

Ovaj sporazum ne ograničava pravo nadležnih organa svake Ugovorne strane da uskrate ulazak ili boravak bilo kom državljaninu države druge Ugovorne strane, nosiocu diplomatskog ili službenog pasoša, bez davanja obrazloženja za svoju odluku ukoliko ga smatra za nepoželjno lice („persona non grata”).

Član 7.

Svaka Ugovorna strana može da iz razloga bezbednosti, javnog reda ili javnog zdravlja privremeno obustavi, delimično ili u celini, primenu ovog sporazuma. Ugovorna strana koja obustavlja primenu Sporazuma, dužna je da o tome odmah, diplomatskim putem, obavesti drugu Ugovornu stranu.

Član 8.

1. Ugovorne strane razmeniće diplomatskim putem uzorke svojih važećih diplomatskih ili službenih pasoša i informacije koje su za njih korisne, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana pre stupanja na snagu ovog sporazuma.

2. U slučaju uvođenja novih diplomatskih ili službenih pasoša ili zamene postojećih, Ugovorne strane razmeniće njihove uzorke diplomatskim putem, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana pre njihovog uvođenja.

Član 9.

Svi nesporazumi koji nastanu u tumačenju ili primeni ovog Sporazuma rešavaće se pregovorima i konsultacijama Ugovornih strana.

Član 10.

Svaka Ugovorna strana može pismenim putem da zatraži izmenu ili dopunu ovog sporazuma. Svaka izmena ili dopuna, o kojoj su se Ugovorne strane saglasile, stupa na snagu na način predviđen u članu 11. ovog sporazuma.

Član 11.

1. Ovaj sporazum stupa na snagu po isteku 30 (trideset) dana od dana prijema poslednjeg pismenog obaveštenja kojim se Ugovorne strane uzajamno obaveštavaju diplomatskim putem, da je završena unutrašnja procedura neophodna za stupanje Sporazuma na snagu.

2. Ovaj sporazum zaključuje se na period od pet (5) godina i automatski se produžava za naredni period od pet (5) godina ako nijedna od Ugovornih strana, pismenim obaveštenjem, najmanje devedeset (90) dana unapred, ne obavesti drugu Ugovornu stranu o svojoj nameri da otkaže Sporazum.

U potvrdu čega su dole potpisani, propisno ovlašćeni od strane svojih Vlada, potpisali ovaj sporazum.

Sačinjeno u Beogradu, dana 4. decembra 2015. godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom, tajlandskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju različitog tumačenja, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE KRALJEVINE TAJLAND

Ivica Dačić Virasakdi Futrakul

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije –Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE DONOŠENJE ZAKONA

U međudržavnim odnosima, zaključivanje bilateralnih sporazuma kojim se ukidaju vize se smatra značajnim korakom u pravcu stvaranja što povoljnijih uslova za dalje unapređenje političkih odnosa i svestrane saradnje u ekonomskoj, kulturnoj, naučnoj i drugim oblastima od međusobnog interesa i značaja.

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša dve države, potpisali su, u Beogradu, 4. decembra 2015. godine, prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i zamenik ministra inostranih poslova Kraljevine Tajland Virasakdi Futrakul.

Stupanjem na snagu ovog sporazuma, stvoriće se uslovi za intenziviranje daljeg razvoja odnosa i unapređenja sveukupne saradnje dve zemlje.

Sporazum o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša Republike Srbije i Kraljevine Tajland usklađen je sa odredbama tipskih sporazuma o ukidanju viza na ove vrste putnih isprava.

III. PROCENA POTREBNIH FINANSIJSKIH SREDSTAVA

ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, nije potrebno obezbeđivanje sredstava u budžetu.

Ostavite komentar