Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU MEMORANDUMA O RAZUMEVANJU

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE REPUBLIKE TURSKE

O SARADNJI U OBLASTI POLJOPRIVREDE

Član 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede, sačinjen 28. septembra 2011. godine u Ankari, u dva istovetna primerka na srpskom, turskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede u originalu na srpskom jeziku glasi:

MEMORANDUM O RAZUMEVANJU

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE REPUBLIKE TURSKE

O SARADNJI U OBLASTI POLJOPRIVREDE

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Turske (u daljem tekstu: Strane),

U želji da ojačaju postojeće prijateljske odnose između dve zemlje i poboljšaju saradnju u oblasti poljoprivrede,

Prepoznajući značaj razmene iskustava u oblasti poljoprivrede i održivog ruralnog razvoja,

U skladu sa važećim zakonima i propisima u svojim zemljama,

Sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Ciljevi

Strane će nastojati da unaprede saradnju između poljoprivrednih institucija Strana u oblasti poljoprivrede i poljoprivredne tehnologije u skladu sa važećim pravnim okvirom u okviru svojih nadležnosti.

Član 2.

Oblasti i oblik saradnje

Strane će ostvarivati saradnju u sledećim oblastima:

biljnoj proizvodnji, industriji semena, biljnih ulja, žitarica i vinove

loze;

stočarstva, krmnog bilja i ribarstva;

veterine i zdravlja bilja;

sprovođenju zajedničkih projekata u oblasti poljoprivrede i

stočarstva;

prerade hrane, pakovanja i marketinga;

diverzifikacije ekonomskih aktivnosti i unapređenja poslova u ruralnim oblastima;

istraživanja, ruralnog razvoja i podsektora, kao i savetodavnih službi;

agroindustrije, alternativnih izvora energije u staklenicima;

promociji zajedničkih ulaganja u oblasti poljoprivrede između privatnih

sektora svake zemlje;

drugim oblastima koje su predmet interesovanja i dogovora između

Strana;

11. razmene informacija, poseta, stručnjaka, rezultata istraživanja, studija i obuka;

12. organizovanja seminara, simpozijuma, izložbi i konferencija;

13. bilo kog drugog vida tehničke saradnje koji je zajednički dogovoren između

Strana.

Član 3.

Izvršni organi

Izvršni organi nadležni za sprovođenje ovog memoranduma o razumevanju su:

1. Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, u ime

Vlade Republike Srbije i

2. Ministarstvo hrane, poljoprivrede i stočarstva, u ime Vlade Republike

Turske.

Član 4.

Osnivanje nadzornog odbora

1. Strane su se složile da osnuju Poljoprivredni nadzorni odbor (u daljem tekstu: Odbor) radi praćenja i nadgledanja sprovođenja saradnje na osnovu ovog memoranduma o razumevanju.

2. Odbor se sastoji od po 5 članova po zemlji, uključujući šefove delegacija na nivou zamenika podsekretara.

3. Odbor će se sastajati jednom godišnje ili u vreme koje je zajednički dogovoreno, naizmenično u Republici Srbiji i Republici Turskoj.

4. Ovaj Odbor će biti nadležan za:

analiziranje sprovođenja programa saradnje koji su zajednički

dogovoreni;

podnošenje predloga za dalji razvoj i unapređenje oblika saradnje;

preporučivanje mogućih načina za prevazilaženje teškoća koje proizilaze iz saradnje.

Član 5.

Troškovi

Troškove koji nastaju povodom održavanja Odbora, Strane će snositi zasebno.

Zemlja domaćin će biti obaveštena o nameri poseta najmanje dva meseca pre datuma dolaska.

Član 6.

Rešavanje spornih pitanja

Svaki nesporazum koji proistekne iz tumačenja ili sprovođenja ovog memoranduma o razumevanju biće rešen sporazumno putem konsultacija ili pregovora između Strana.

Član 7.

Izmene i dopune

Ovaj memorandum o razumevanju može biti izmenjen i dopunjen uz obostranu pismenu saglasnost Strana u bilo kom trenutku.

Izmene i dopune stupiće na snagu u skladu sa istim pravnim postupkom koji je propisan članom 8. ovog memoranduma i biće njegov sastavni deo.

Član 8.

Stupanje na snagu i otkaz

Ovaj memorandum o razumevanju stupa na snagu danom poslednjeg pismenog obaveštenja kojim strane obaveštavaju jedna drugu diplomatskim putem, od završetka njihove unutrašnje pravne procedure, neophodne za stupanje na snagu Memoranduma o razumevanju.

Ovaj memorandum o razumevanju biće na snazi u periodu od pet (5) godina i produžiće se automatski za period od narednih pet (5) godina, osim ukoliko jedna od Strana obavesti drugu u pisanoj formi, diplomatskim putem, o svojoj nameri za otkazivanje Memoranduma o razumevanju 6 meseci pre njegovog isteka.

U prisustvu, potpisnika, ovlašćenih od strane svojih vlada, potpisan je ovaj memorandum o razumevanju.

Sačinjeno u Ankari dana 28. septembra 2011. godine, u dva istovetna primerka na srpskom, turskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi jednako verodostojni. U slučaju nesporazuma u tumačenju, engleski tekst će imati prednost.

U ime U ime Vlade Republike Srbije Vlade Republike Turske Dušan Petrović Mehmet Mehdi Eker Ministar poljoprivrede, trgovine,šumarstva i vodoprivrede Ministar hrane, poljoprivrede i stočarstva

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za potvrđivanje međunarodnog ugovora

Vlada je Zaključkom 05 Broj: 337-7377/2011 od 29. septembra 2011. godine utvrdila Osnovu za zaključivanje Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede i ovlastila Dušana Petrovića, ministra poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede da u ime Vlade potpiše navedeni memorandum.

Ovim memorandumom uređuju se pitanja od značaja za saradnju u oblasti poljoprivrede, kao što su: biljna proizvodnja, industrija semena, biljnih ulja, žitarica i vinove loze; stočarstvo, krmno bilje i ribarstvo; veterina i zdravlje bilja; sprovođenje zajedničkih projekata u oblasti poljoprivrede i stočarstva; prerada hrane, pakovanja i marketinga; diverzifikacija ekonomskih aktivnosti i unapređenja poslova u ruralnim oblastima; istraživanje ruralnog razvoja i podsektora, kao i savetodavnih službi; agroindustrija, alternativni izvori energije u staklenicima; promocija zajedničkih ulaganja u oblasti poljoprivrede između privatnih sektora svake zemlje; razmena informacija, poseta, stručnjaka, rezultata istraživanja, studija i obuka; organizovanje seminara, simpozijuma, izložbi i konferencija; rešavanje spornih pitanja, nadležni organi za sprovođenje sporazuma, primena, važenje i postupak izmene i dopune sporazuma.

Na osnovu navedenog, zaključuje se da su razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o saradnji u oblasti poljoprivrede sadržani u želji potpisnica Memoranduma da:

doprinesu razvoju ukupnih ekonomskih odnosa dve zemlje;

saradnja dve zemlje u oblasti poljoprivrede dobije pravni okvir;

se stvore uslovi za unapređenje saradnje između poljoprivrednih

institucija dve zemlje u oblasti poljoprivrede i poljoprivredne tehnologije;

se stvori osnov za uspostavljanje poslovnih veza predstavnika poljoprivredno-prehrambene industrije dve zemlje;

se poveća obim razmene poljoprivredno – prehrambenih proizvoda između dve zemlje.

3. Da li se međunarodnim ugovorom stvaraju finansijske obaveze za njegovo izvršavanje za Republiku Srbiju

Ovim memorandumom ne stvaraju se finansijske obaveze za njegovo izvršavanje za njegovo izvršavanje za Republiku Srbiju.

4. Procena potrebnih finansijskih sredstava za izvršavanje međunarodnog ugovora

Za izvršavanje ovog memoranduma nije potrebno obezbediti sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar