Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom ukidanju viza

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE REPUBLIKE TURSKE

O UZAJAMNOM UKIDANjU VIZA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom ukidanju viza, potpisan 12. jula 2010. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, turskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE TURSKE O UZAJAMNOM UKIDANjU VIZA

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Turske (dalje u tekstu: „Strane ugovornice”);

U cilju daljeg unapređenja odnosa prijateljstva i saradnje između dve države;

U želji da olakšaju uzajamne posete državljana dve države;

Saglasile su se o sledećem:

Član 1.

Državljani obe Strane ugovornice, nosioci važećih dokumenata iz aneksa 1 i 2 ovog sporazuma, mogu ulaziti, izlaziti, tranzitirati i privremeno boraviti na teritoriji države druge Strane ugovornice, u skladu sa uslovima iz ovog sporazuma.

Član 2.

Državljani obe Strane ugovornice mogu ulaziti, izlaziti i tranzitirati preko teritorije države druge Strane ugovornice koristeći granične prelaze namenjene za međunarodni putnički saobraćaj.

Prilikom prelaska državnih granica, državljani obe Strane ugovornice su dužni da poštuju propise i procedure nacionalnog zakonodavstva druge Strane ugovornice.

Član 3.

Državljani obe Strane ugovornice, nosioci važećih dokumenata navedenih u aneksu 1 i 2 ovog sporazuma, biće izuzeti od obaveze pribavljanja vize za ulazak, izlazak, tranzitiranje i privremeni boravak na teritoriji države druge Strane ugovornice na period do 90 dana u okviru šestomesečnog perioda od dana prvog ulaska.

Boravak na teritoriji države jedne Strane ugovornice državljana druge Strane ugovornice u periodu dužem od perioda iz stava 1. ovog člana (90 dana), uređuje se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom obe Strane ugovornice.

Državljani svake Strane ugovornice koji žele da borave na teritoriji države druge S trane ugovornice u periodu dužem od 90 dana, podneće zahtev za dobijanje odgovarajuće vize diplomatskom ili konzularnom predstavništvu druge Strane ugovornice.

Izuzimanje od pribavljanja vize iz stava 1. ovog člana, takođe, primenjuje se i na državljane Strana ugovornica koji obavljaju međunarodni transport robe i putnika, kao što su vozači i suvozači vozova, kamiona i autobusa i članovi posade civilnih vazduhoplova i brodova Strana ugovornica.

Član 4.

Državljani obe Strane ugovornice, nosioci važećih diplomatskih, specijalnih ili službenih pasoša, koji su akreditovani u diplomatskim i konzularnim predstavništvima ili predstavništvima međunarodnih organizacija na teritoriji države druge Strane ugovornice, izuzimaju se od obaveze pribavljanja vize za ulazak, izlazak i tranzitiranje preko teritorije države druge Strane ugovornice za vreme obavljanja njihove misije.

Odredba stava 1. ovog sporazuma primenjuje se na članove porodica, nosilaca važećih diplomatskih, specijalnih, službenih i običnih pasoša.

Član 5.

Državljani Strana ugovornica, nosioci brodarskih putnih dokumenata u koje su unete vize, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom ili putnih dokumenata članova posada vazduhoplova (koji se izdaju u skladu sa standardima ICAO) koristiće ova dokumenta, umesto svojih pasoša, za ulazak, izlazak i tranzitiranje, kao i privremeni boravak na teritoriji države druge Strane ugovornice, u periodu iz člana 3. stav 1. ovog sporazuma.

Član 6.

Vize koje se izdaju za potrebe rada, studiranja, istraživačkog rada, obrazovanja, spajanja porodice i boravka na teritoriji države obe Strane ugovornice uređuju se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strana ugovornica.

Zahtevi za izdavanje ovih viza (mesto podnošenja zahteva, neophodnost podnošenja dodatne dokumentacije i sl..) od strane državljana obe Strane ugovornice uređuju se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strana ugovornica.

Član 7.

Svaka Strana ugovornica ima pravo da bez obrazloženja uskrati ulazak na svoju teritoriju državljanima druge Strane ugovornice ili da skrati period njihovog boravka.

Svaka Strana ugovornica može privremeno suspendovati ovaj sporazum, u potpunosti ili delimično, u vanrednim okolnostima (epidemija, prirodne katastrofe, iz razloga nacionalne bezbednosti, zaštite javnog reda i javnog zdravlja i sl.).

Svaka Strana ugovornica će obavestiti drugu Stranu ugovornicu o svojoj odluci da suspenduje Sporazum diplomatskim putem u roku od 72 sata.

Član 8.

Strane ugovornice će, 30 dana nakon stupanja na snagu ovog sporazuma, razmeniti kopije dokumenata iz aneksa 1 i 2 diplomatskim putem.

U slučaju da Strana ugovornica izmeni dokumenta iz aneksa 1 i 2, dostaviće uzorke novih dokumenata drugoj Strani ugovornici 60 dana pre stupanja na snagu njihovih izmena.

Član 9.

Svaki spor koji nastane u primeni ovog sporazuma rešavaće se putem konsultacija ili diplomatskim putem.

Član 10.

Strane ugovornice mogu vršiti izmene i dopune ovog sporazuma, na osnovu obostrane saglasnosti, potpisivanjem posebnih protokola. Ovi protokoli biće sastavni deo Sporazuma.

Član 11.

Ovaj sporazum stupa na snagu tridesetog (30) dana od dana prijema poslednjeg obaveštenja kojim Strane ugovornice obaveštavaju jedna drugu o okončanju unutrašnjih pravnih procedura koje su neophodne za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj sporazum zaključuje se na neodređeno vreme. Strane ugovornice mogu u svako doba otkazati ovaj sporazum. U tom slučaju, Sporazum ostaje na snazi šest (6) meseci od datuma kada jedna Strana ugovornica obavesti drugu u pismenoj formi, diplomatskim putem, o svojoj nameri da otkaže ovaj sporazum.

Stupanjem na snagu ovog sporazuma prestaje da važi Sporazum između Savezne Vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Republike Turske o uzajamnom ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih, specijalnih odnosno zvaničnih pasoša, koji je zaključen 13. decembra 2001.godine, u Beogradu.

Sačinjeno u Beogradu, dana 12. jula 2010. godine, u dva originalna primerka, na srpskom, turskom i engleskom jeziku, pri čemu su oba podjednako verodostojna.

U slučaju drugačijeg tumačenja odredaba ovog sporazuma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Za Vladu

Republike Srbije Republike Turske

Vuk Jeremić Ahmet Davutoglu

ministar spoljnih poslova ministar spoljnih poslova

Aneks 1

Spisak važećih dokumenata za srpske državljane koji putuju u Tursku

Diplomatski pasoš

Službeni pasoš

Pasoš

Brodarska knjižica

Putni list

Aneks 2

Spisak važećih dokumenata za turske državljane koji putuju u Srbiju

Diplomatski pasoš

Specijalni pasoš

Službeni pasoš

Običan pasoš

Brodarski putni dokument

Putni dokument članova posade avionskih letilica

Putni dokument

Privremeni pasoš

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

I. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom ukidanju viza sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije kojim je predviđeno da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom ukidanju viza potpisali su ministri spoljnih poslova dve države – ministar spoljnih poslova Republike Srbije Vuk Jeremić i ministar spoljnih poslova Republike Turske Ahmet Davutoglu (Ahmet Davutoglu).

Sporazum predviđa oslobađanje od obaveze pribavljanja viza za državljane država strana ugovornica koji su nosioci putnih dokumenata koje svojim državljanima izdaju države obe strane ugovornica, a koji su navedeni u aneksima 1 i 2 Sporazuma. U odnosu na državljane Republike Srbije bezvizni privremeni boravak do 90 dana u okviru šestomesečnog perioda na teritoriji Republike Turske, uključujući i ulazak, izlazak i tranzit imaju nosioci putnih dokumenata Republike Srbije navedenih u aneksu 1 Sporazuma i to: diplomatskog pasoša, službenog pasoša, pasoša, putnog lista i brodarske knjižice snabdevene važećom vizom.

Kod zaključivanja Sporazuma polazilo se od dobrih i prijateljskih odnosa dve države i obostranog interesa za njihovim unapređivanjem. U kontekstu opredeljenja dve države za izgradnju strateškog partnerstva u bilateralnim odnosima i saradnji, i u tim okvirima za intenziviranje kontakata i saradnje na planu stabilizacije prilika u regionu, unapređenja ukupnih bilateralnih odnosa, kao i uzajamne podrške na putu integracije u Eevropku uniju, Republika Srbija i Republika Turska su u 2009. i 2010. godini ostvarile značajan pozitivan razvoj u političkim odnosima. Sporazum je zaključen imajući u vidu opredeljenje dve države da dostignuti nivo političkih odnosa treba da prati i značajniji napredak u drugim oblastima, kao što su ekonomski odnosi i saradnja, kultura, prosveta, turizam, naučno-tehnička i druge oblasti saradnje, kao i činjenicu da je Republika Turska sa svim bivšim jugoslovenskim republikama nečlanicama Evropske unije zaključila sporazume o uzajamnom ukidanju viza. Stupanje na snagu ovog sporazuma olakšaće intenziviranje kontakata između državljana dve države u svim oblastima i dodatno unaprediti bilateralne odnose.

III. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. Zakona propisano je potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom ukidanju viza koji je potpisan 12. jula 2010. godine u Beogradu, u originalu na srpskom, turskom i engleskom jeziku.

U članu 2. Zakona dat je tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o uzajamnom ukidanju viza u originalu na srpskom jeziku.

Članom 3. Zakona propisano je da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori.”

IV. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar