Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti odbrane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA

O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti odbrane, koji je potpisan u Abu Dabiju, 17. februara 2013. godine, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE

REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE

UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA

O

SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

Vlada Republike Srbije, koju predstavlja Ministarstvo odbrane, i Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata, koju predstavlja Generalštab Oružanih snaga Ujedinjenih Arapskih Emirata, u daljem tekstu: „Strane”,

u želji da unaprede i ojačaju postojeće bilateralne odnose preko saradnje u oblasti odbrane između dve zemlje,

pridržavajući se principa suvereniteta, nezavisnosti, teritorijalnog integriteta i nemešanja u unutrašnje poslove druge Strane,

potvrđujući posvećenost Povelji Ujedinjenih nacija i međunarodnim obavezama dve zemlje,

sporazumele su se o sledećem:

ČLAN 1.

SVRHA

Strane su saglasne da u skladu sa svojim nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim obavezama, podstiču, olakšavaju i razvijaju saradnju u oblasti odbrane na osnovu zajedničkih interesa.

ČLAN 2.

ZAJEDNIČKA KOMISIJA ZA SARADNJU

U OBLASTI ODBRANE

U cilju olakšanja primene ovog sporazuma, Strane će obrazovati Zajedničku komisiju za saradnju u oblasti odbrane (u daljem tekstu: „Komisija”), sastavljenu od predstavnika svake Strane koja će razviti pogodan mehanizam za sprovođenje ovog sporazuma i Strane će imenovati lica/organe za kontakt, u cilju organizovanja saradnje između Strana kako je dogovoreno. Komisija se sastaje po pravilu jednom godišnje ili češće prema dogovoru Strana, naizmenično u jednoj i drugoj državi.

ČLAN 3.

OBLASTI SARADNJE

1. Saradnja između Strana obuhvata sledeće oblasti:

a) industriju, naoružanje i odbrambene tehnologije;

b) školovanje i vojnu obuku;

v) operaciju podrške miru;

g) vojni podaci;

d) vojnomedicinske usluge;

đ) vojnoobaveštajni rad;

e) vojnobezbednosni rad;ž) ljudske resurse;

z) istraživanje i razvoj, i

i) druge oblasti o kojima se Strane dogovore.

2. Strane mogu, po potrebi, da bi se realizovale konkretne oblasti saradnje navedene u ovom sporazumu, izraditi posebne protokole, memorandume o razumevanju i ugovore u okviru ovog sporazuma.

ČLAN 4.

OBLICI SARADNJE

Saradnja između Strana odvija se putem:

a) bilateralnih sastanaka;

b) zvaničnih poseta jedinicama i formacijama oružanih snaga Strana;

v) razmene vojnih stručnjaka i specijalista;

g) učestvovanja na kursevima, obuci ili međunarodnim vojnim vežbama;

d) školovanja i/ili obuke osoblja oružanih snaga Strana;

đ) razmene stručnog znanja i saveta u vezi sa vojnim pitanjima od zajedničkog interesa;

e) učestvovanja na konferencijama, seminarima, forumima i sastancima koji se odnose na odbrambena pitanja od zajedničkog interesa;

ž) učestvovanja na vojnim izložbama;

z) sportskih i kulturnih događaja, i

i) na sve druge načine o kojima Strane naknadno postignu dogovor.

ČLAN 5.

NADLEŽNI ORGANI

1. Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Generalštab Oružanih snaga Ujedinjenih Arapskih Emirata.

2. Radi realizacije ovog sporazuma, nadležni organi Strana mogu da zaključe posebne protokole, memorandume o razumevanju i ugovore.

ČLAN 6.

JURISDIKCIJA

Osoblje Strane posetioca obavezno je da poštuje zakone, pravila i propise države domaćina tokom svog boravka na njenoj teritoriji. Takođe, istom osoblju zabranjuje se da obavlja bilo kakvu aktivnost koja može da ugrozi bezbednost i integritet Strane domaćina.

Osoblje Strane posetioca podleže zakonima države domaćina tokom svog boravka na teritoriji države domaćina.

U slučaju narušavanja vojne discipline koje počini osoblje Strane posetioca na teritoriji države domaćina, organi Strane posetioca preduzimaju odgovarajuće mere shodno svojim vojnim zakonima i propisima.

ČLAN 7.

REŠAVANJE ODŠTETNIH ZAHTEVA

1. Svaka Strana će drugoj Strani nadoknaditi štetu nanesenu njenoj imovini, koja je nastala usled delovanja osoblja druge Strane tokom obavljanja dužnosti koje su im dodeljene u skladu sa ovim sporazumom ili bilo kojim protokolom, memorandumom o razumevanju ili ugovorom koji će biti naknadno zaključen.

2. Zakoni države domaćina primenjuju se prilikom rešavanja odštetnih zahteva koji se odnose na štetu nanesenu imovini Strane domaćina. Može se formirati i komisija koja će raspravljati o oblicima građanske odgovornosti i odobrenju procene iznosa za naknadu štete obe Strane. U radu ove komisije učestvuje jednak broj predstavnika obe Strane. Osim toga, o pitanjima građanske odgovornosti razgovaraće se u duhu postojeće saradnje između Strana diplomatskim putem.

3. Oštećene treće strane mogu se obratiti nadležnim sudovima države domaćina radi rešavanja odštetnih zahteva.

ČLAN 8.

TAJNI PODACI

Obe Strane su obavezne da preduzimaju odgovarajuće mere zaštite tajnih podataka nastalih i razmenjenih u toku primene ovog sporazuma za vreme perioda njegovog važenja, kao i nakon obustave njegove primene.

Obe Strane su saglasne, u okviru svojih nadležnosti, da potpišu poseban sporazum kojim će regulisati pitanja koja se odnose na razmenu, upotrebu i zaštitu tajnih podataka u okviru zajedničkih aktivnosti koje se realizuju na osnovu ovog sporazuma.

Ustupanje tajnih podataka između obe Strane tokom sprovođenja ovog sporazuma vršiće se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima obe Strane.

Nijedna Strana ne može da, direktno ili indirektno, ustupa tajne podatke, nastale ili razmenjene između Strana tokom sprovođenja ovog sporazuma, vladama, organima, preduzećima ili licima drugih država, odnosno bilo kojoj drugoj strani na koju se ne odnosi ovaj sporazum, osim na osnovu pisanog odobrenja obe Strane.

Pristup tajnim podacima ograničava se na određeno osoblje imenovano da sprovodi ovaj sporazum u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom obe Strane. Lica koja imaju pristup ovakvim podacima mogu da ih koriste samo u službene svrhe.

Radi realizacije ovog sporazuma, Strane mogu zaključiti poseban ugovor o zaštiti prava intelektualne svojine koji se odnosi na saradnju u oblasti odbrane.

ČLAN 9.

FINANSIJSKA PITANJA

U vezi sa sprovođenjem ovog sporazuma ili bilo koje druge aktivnosti koja iz njega proistekne, ako nije drugačije dogovoreno, Strana posetilac snosi svoje troškove za vreme boravka na teritoriji države domaćina. Strane se mogu, po potrebi, u pogledu dugotrajnih programa obuke, naknadno dogovoriti o raspodeli svojih finansijskih sredstava.

ČLAN 10.

REŠAVANJE SPOROVA

1. U slučaju bilo kakvog spora koji eventualno nastane usled tumačenja ili primene ovog sporazuma, Strane mogu obrazovati komisiju koja će biti zadužena za njegovo rešavanje ili će se rešavati diplomatskim putem. Pregovori počinju 30 dana od prijema pisanog obaveštenja.

2. Strane se obavezuju da će svaku spornu situaciju rešiti međusobnim pregovorima i konsultacijama, bez posredovanja treće strane ili međunarodne organizacije.

ČLAN 11.

IZMENE I DOPUNE

Svaka Strana može da predloži izmene i dopune ovog sporazuma. Ako druga Strana odobri ovakve izmene i dopune, one postaju važeće nakon završetka procedure predviđene u članu 12. stav 1. ovog sporazuma.

ČLAN 12.

STUPANJE NA SNAGU, PERIOD VAŽENJA I OBUSTAVA PRIMENE

Ovaj sporazum stupa na snagu posle razmene pisanih obaveštenja diplomatskim putem između Strana, kojima jedna obaveštava drugu da je ispunila svoju unutrašnju proceduru. Sporazum stupa na snagu po prijemu poslednjeg pisanog obaveštenja.

Ovaj sporazum se zaključuje na period od pet godina i produžava se automatski na isti period zajedničkom pisanom saglasnošću Strana.

Svaka Strana ima pravo da bilo kada obustavi primenu ovog sporazuma obaveštavajući o tome drugu Stranu pisanim obaveštenjem. Obustava primene ovog sporazuma stupa na snagu šest (6) meseci od datuma prijema takvog obaveštenja. Strane se mogu u bilo koje vreme međusobno saglasiti u pogledu obustave primene ovog sporazuma.

U slučaju da se obustavi primena ovog sporazuma ili ako se on ne produži, svaka Strana će biti obavezna da ispuni obaveze koje iz njega proističu.

Ovaj sporazum je sačinjen u Abu Dabiju dana 17. februara

2013. godine, u po dva primerka, na srpskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako autentični. U slučaju različitog tumačenja Sporazuma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

U potvrdu gore navedenog, dole potpisani predstavnici, propisno ovlašćeni od strane svojih vlada, potpisali su ovaj sporazum.

ZA ZA

VLADU REPUBLIKE SRBIJE VLADU UJEDINJENIH

ARAPSKIH EMIRATA

_____________________________ ___________________________

ministar odbrane načelnik

Aleksandar Vučić Generalštaba Oružanih snaga

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije-Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti odbrane sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za potvrđivanje Sporazuma

Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti odbrane, čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, opredeljuju se osnovni ciljevi i principi na kojima će se zasnivati saradnja u oblasti odbrane između vlada Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata, odnosno njihovih nadležnih organa, a u cilju doprinosa razvoju celokupnih bilateralnih odnosa dve države, kao i miru i bezbednosti u svetu.

Prvenstveni cilj predloženog zakona, odnosno zaključenog Sporazuma, je uspostavljanje pravnog okvira koji bi omogućio saradnju ugovornih strana i njihovih nadležnih organa u oblasti odbrane (planiranje odbrane, vojnoekonomska i vojnonaučna saradnja, vojno obrazovanje i obuka, mirovne operacije, kao i drugi segmenti od zajedničkog interesa).

III. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, budući da se sredstva koja su potrebna za sprovođenje Sporazuma, predviđaju finansijskim planom Ministarstva odbrane.

IV. Razlozi za donošenje Zakona po hitnom postupku

Razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne Skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), proizilaze iz želje i Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata da Sporazum između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih Arapskih Emirata o saradnji u oblasti odbrane, koji je predmet potvrđivanja ovim zakonom, stupi na snagu što je moguće pre i počne da se primenjuje u odnosu na ugovorene oblasti saradnje koje se ostvare prvog dana ili posle prvog dana od dana stupanja na snagu ovog sporazuma, shodno članu 12.

Ostavite komentar