Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, potpisan 17. februara 2013. godine u Abu Dabiju, u originalu na srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata, u originalu na srpskom i engleskom jeziku glasi:

SPORAZUM

O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA

Vlada Republike Srbije (u daljem tekstu: Srpska strana) i Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata (u daljem tekstu: U. A. E. strana) (u daljem tekstu pojedinačno: Strana i zajedno: Strane),

U želji da učvrste odnose između Strana u skladu sa principima Povelje Ujedinjenih Nacija i normama međunarodnog prava, kao i da promovišu dobre bilateralne odnose razvijajući ih u svim oblastima od zajedničkog interesa;

Zasnovan na zbližavanju i harmoniji sa zajedničkim uverenjem rukovodstva obe zemlje u principe miroljubive koegzistencije među narodima i nacijama sveta i potrebi za zajedničkom saradnjom između zemalja radi postizanja međunarodnog mira i bezbednosti, stabilnosti i prosperiteta;

Na osnovu njihove iskrene želje da ovaj sporazum postane pravni okvir za razvoj bilateralnih strateških odnosa koji pokrivaju sve oblasti zajedničke saradnje;

Strane su se sporazumele kako sledi:

Član 1

Strane će podsticati i promovisati saradnju između dve zemlje po principima prijateljstva, punog poštovanja suvereniteta obe zemlje, i zajedničkih interesa u skladu sa važećim nacionalnim zakonodavstvom, međunarodnim pravom i odredbama ovog sporazuma.

Strane će naročito podsticati bezbednosnu, ekonomsku i trgovinsku saradnju i partnerstvo, zasnovano na jednakosti i uzajamnoj koristi, shodno pravilima i uslovima utvrđenih ovim sporazumom i po pravilima i uslovima utvrđenim posebnim ugovorima, memorandumom o razumevanju i protokolima zaključenim u cilju implementacije konkretnih projekata i programa predviđenih u oblastima saradnje u skladu sa ovim sporazumom i to između Strana i/ili između jedne od Strana i privatnog sektora, i/ili nadležnih tela ili organa druge Strane ili između privatnog sektora obe Strane, i /ili nadležnih tela ili organa Strana koje sprovode konkretan projekat ili program.

Strane će podsticati saradnju između nadležnih organa, privrednih i drugih javnih ili privatnih subjekata obe zemlje, kao i uključivanje građana, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Strana.

Član 2

Strane će sarađivati u sledećim oblastima:

Oblast (1) Ekonomska saradnja

1. Saradnja u oblasti industrije: Obavljanje potrebnih konsultacija između obe Strane kako bi se iskoristila međunarodna iskustva u sledećim oblastima:

a) Uspostavljanje specijalizovanih ekonomskih zona povezanih sa izvozom.

b) Uspostavljanje malih i srednjih industrijskih poduhvata.

v) Prelazak na ekonomiju znanja.

g) Informacione tehnologije i istraživanje i razvoj.

d) Pronalaženje načina i mehanizama između nadležnih organa obe zemlje u cilju osnivanja zajedničkih emiratsko-srpskih industrija koje objedinjuju napredni knowhow srpske industrije i relativne prednosti dostupne u ekonomiji UAE.

2. Saradnja u oblasti privrede

a) Razvoj i razmatranje neophodnih mera za razvoj trgovinske razmene između dve zemlje i pristup tržištu.

b) Razmena ekspertize i iskustva u oblasti razvoja ponovnog izvoza i razvoja nacionalnog izvoza.

v) Razmena informacija u oblasti ekonomije i privrede, razmena ekonomskih propisa i trgovinskih podataka u cilju promovisanja i razvoja ekonomske saradnje i unapređenja privredne razmene između dve zemlje.

3. Saradnja u oblasti poljoprivrede

Ova saradnja treba da obuhvati sledeće oblasti:

a) Ulaganja u razvoj poljoprivredne proizvodnje.

b) Ulaganja u navodnjavanje zemljišta i drenažne sisteme i modernizaciju i nabavku potrebne poljoprivredne opreme.

v) Osnivanje zajedničkih eksperimentalnih i istraživačkih centara u oblasti poljoprivrede, šumarstva i životne sredine.

U cilju investiranja u razvoj poljoprivredne proizvodnje i modernizacije postojeće poljoprivredne infrastrukture, Republika Srbija je spremna da vodećoj poljoprivrednoj kompaniji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koju predloži U.A.E. Strana, ponudi imovinu u poljoprivrednim kompanijama u državnom vlasništvu, dugoročni zakup poljoprivrednog zemljišta i/ili poslovnu saradnju, sve po pravilima i uslovima o kojima se Strane u ovom sporazumu dogovore, ili svaka Strana i privatni sektor, ili koje dogovori privatni sektor obeju Strana, a što će biti regulisano posebnim sporazumima/ugovorima (kupoprodaja, dugoročni zakup, koncesije po BOT sistemu (built-operate-transfer: izgradi-koristi-prenesi), prodaja kapitala i/ili imovine u postojećim kompanijama, poslovna saradnja itd.).

4. Saradnja u oblasti ulaganja

a) Razmena informacija o različitim sistemima ulaganja i pratećim stimulativnim podsticajima.

b) Rad na razmeni administrativnih, pravnih i finansijskih kapaciteta i svih neophodnih procedura za saradnju u oblasti uspostavljanja zajedničkih investicionih poduhvata za obe strane, zajedničkih investicionih poduhvata u trećim zemljama, kao i pojedinačnih investicionih poduhvata svake Strane u drugu Stranu.

v) Sveobuhvatna i uzajamna saradnja u oblasti ulaganja u sektor turizma i odgovarajuće kapacitete.

g) Rad na potpisivanju ekonomskih sporazuma kao što su Ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na dohodak, Podsticanje i zaštita ulaganja ili bilo kog drugog Sporazuma oko koga se obe Strane saglase.

5. Saradnja u oblasti carina i poreza

a) Saradnja u oblasti carina i poreza u cilju koristi od razmene iskustava.

b) Razmena informacija o temama i propisima u vezi sa carinskim poslovanjem.

6. Saradnja u oblasti finansija i bankarstva

a) Saradnja pri odobravanju olakšica za otvaranje ogranaka domaćih banaka za obe Strane.

b) Saradnja između institucija za nadzor nad radom banaka u obe zemlje po pitanju kontrole i inspekcije banaka osnovanih u Srbiji i UAE koje posluju u drugoj zemlji.

v) Razmena informacija u oblasti nadzora i saradnja u oblasti obučavanja i unapređenja kapaciteta zaposlenih u monetarnim institucijama i institucijama za nadzor.

g) Saradnja između finansijskih i razvojnih fondova i institucija.

7. Saradnja u oblasti transporta, logistike i odgovarajuće infrastrukture

Ova saradnja obuhvata sledeće oblasti:

a) Učvršćivanje saradnje u oblasti kopnenog, rečnog, pomorskog i vazdušnog saobraćaja.

b) Saradnja i ulaganja u oblasti rukovanja tovarom (lučki i aerodromski kapaciteti), uključujući održavanje vazdušne flote.

v) Saradnja i ulaganja u oblasti razvoja skladišnih kapaciteta.

g) Koristi od mogućnosti i iskustava u oblastima kopnenog i vazdušnog saobraćaja.

d) Omogućavanje ulaganja u oblastima kopnenog i vazdušnog saobraćaja.

U cilju ulaganja i saradnje u oblasti transporta, Republika Srbija je saglasna da stavi na raspolaganje logističku podršku infrastrukturnih sistema davanjem na korišćenje i/ili kupoprodajom lučkih i aerodromskih kapaciteta i drugih transportnih sredstava i/ili kapitala u postojećim kompanijama u Republici Srbiji subjektima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, sve po pravilima i uslovima dogovorenim od Strana u ovom sporazumu, ili dogovorenim od strane svake Strane i privatnog sektora, ili privatnog sektora obeju Strana, a što će biti regulisano posebnim ugovorima.

8. Saradnja u oblasti nekretnina/nepokretne imovine/kapaciteta

Ova saradnja obuhvata sledeće oblasti:

a) Sticanje nepokretne imovine u državnom vlasništvu, i/ili

b) Zajedničko ulaganje u projekte koji uključuju nepokretnu imovinu u državnom vlasništvu.

Da bi sprovele aktivnosti u ovoj oblasti saradnje, Strane su saglasne da se tamo gde postoji potreba da se obezbede ulaganja u određene kapacitete i nepokretnu imovinu (izuzev kapaciteta i nepokretne imovine iz tačke 3. ove oblasti) u Republici Srbiji koja je u državnom vlasništvu, kada se prepozna zajednički interes, Republika Srbija se obavezuje da će prodati određenu nepokretnu imovinu subjektima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, ili će investirati zajedno sa njima, po pravilima i pod uslovima dogovorenim između Strana u ovom sporazumu, ili svaka Strana i privatni sektor, ili privatni sektor obeju Strana, što će biti regulisano posebnim kupoprodajnim ili drugim ugovorima.

Oblast (2) Bezbednosna saradnja

a) Učvršćivanje saradnje i razmena iskustava u borbi protiv kriminala, uključujući terorizam, korupciju, organizovani kriminal i sajber kriminal.

b) Razmena poseta vezanih za oblast bezbednosti i učestvovanje na izlaganjima i konferencijama koje održavaju obe Strane.

Oblast (3) Vojna saradnja

a) Stavljanje na raspolaganje svih dogovorenih ekspertiza i kapaciteta za istraživanje u službu pojačane vojne saradnje.

b) Odbrana (vojno-ekonomska, vojno-medicinska saradnja i razvojni programi vojske itd.)

v) Obavljanje periodičnih konsultacija između nadležnih organa sa ciljem da se razmotre obnovljivi potencijali u oblasti vojske, posebno u oblasti naoružanja, vojne ekonomije, medicinskih usluga i vojnih razvojnih programa.

Oblast (4) Saradnja u oblasti pravosuđa

a) Saradnja između pravosudnih organa obe Strane uključujući potpisivanje odgovarajućih pravosudnih sporazuma o ekstradiciji kao i saradnja u oblasti pravosuđa koja se odnosi na građanska, privredna i krivična pitanja.

b) Razmena prakse i procedura usvojenih u oblasti pravosuđa između Strana.

Oblast (5) Mediji i informisanje

a) Saradnja u oblasti medija i razmene informacija karakterističnih za prirodu medija između sporazumnih Strana.

b) Povećati broj uzajamnih poseta zvaničnika u oblasti medija.

v) Iskoristiti audio, vizuelne i štampane tehnike medija u obe zemlje.

Oblast (6) Saradnja u oblasti komunikacija

a) Obezbediti svu ekspertizu i kapacitete u cilju promovisanja saradnje u oblasti komunikacija između dve zemlje.

b) Održavati periodične sastanke da bi se razmotrili obnovljivi potencijali u oblasti komunikacija između dve zemlje.

v) Podsticati ulaganja u oblasti komunikacija u obe zemlje.

Oblast (7) Kulturna saradnja

a) Ojačati saradnju u različitim oblastima kulture i podržati stvaranje zajedničkih kulturnih programa između dve zemlje.

b) Razmenjivati posete i kulturne aktivnosti.

Oblast (8) Saradnja u oblasti obrazovanja

a) Jačanje saradnje u obrazovnim i akademskim oblastima.

b) Razmena poseta stručnjaka iz obe zemlje.

Oblast (9) Saradnja u oblasti zdravstva

a) Iskoristiti stručnost i iskustva u oblasti zdravstva.

b) Iskoristiti kapacitete i istraživačke centre specijalizovane za farmaceutsku i terapeutsku industriju.

Oblast(10) Saradnja u oblasti životne sredine

a) Saradnja u oblasti osnivanja i izgradnje zelenih gradova.

b) Konsultovati i koordinisati stavove i razmenjivati iskustva u oblasti klimatskih promena i smanjenja emisije ugljendioksida.

Oblast (11) Saradnja u oblasti energetike

a) Saradnja u oblasti korišćenja atomske energije u mirnodopske svrhe i razmena iskustava.

b) Iskorišćavanje potencijala obe Strane u oblasti korišćenja obnovljivih izvora energije i programa obnovljive energije povezanih sa ekonomijom; olakšati transfer između dve strane i voditi zajedničke studije.

v) Raditi na uspostavljanju zajedničkih poduhvata u pogledu ugljenovodonične energije.

g) Podržati međunarodne mehanizme i rad istraživačkih centara u oblasti alternativne energije.

d) Saradnja u oblasti istraživanja nafte i gasa.

đ) Saradnja u oblasti iskorišćavanja mehanizma čistog razvoja prilikom implementacije energetskih poduhvata i primene tog mehanizma.

Oblast (12) Tehnička i tehnološka saradnja

a) Koristi od tehnoloških dostignuća obe Strane u svim oblastima.

b) Ojačati saradnju u oblasti istraživanja svemira i iskoristiti raspoložive tehnike kod obe Strane.

Oblast (13) Saradnja u oblasti sporta

a) Ojačati saradnju u oblastima sporta.

b) Procena potencijalnih investicionih projekata u oblasti sporta.

v) Razmena poseta stručnjaka iz obe zemlje.

Član 3

Ništa u ovom sporazumu ne ograničava Strane da sarađuju i u drugim oblastima koje nisu predmet ovog sporazuma.

Član 4

Strane će raditi na aktiviranju ovog sporazuma kroz zaključivanje Sporazuma, Memoranduma o razumevanju i Protokola između državnog i privatnog sektora i kroz intenziviranje zvaničnih poseta zvaničnika obe zemlje.

Član 5

Svi investicioni aranžmani i aranžmani međusobne saradnje koji su obuhvaćeni oblastima saradnje u skladu sa čl. 2 i 3 ovog sporazuma, sprovodiće se i dogovarati u skladu sa pravilima i uslovima dogovorenim od strane Strana u ovom sporazumu, ili svake Strane i privatnog sektora, ili privatnog sektora Strana, što će biti regulisano posebnim sporazumima/ugovorima (kupoprodaja, dugoročni zakup, koncesije po BOT sistemu (built-operate-transfer: izradi-koristi-predaj), prodaja kapitala i/ili imovine u postojećim kompanijama, poslovna saradnja itd.).

Član 6

Sporazumi, ugovori, programi i projekti zaključeni u skladu sa ovim sporazumom ne podležu javnim nabavkama, javnim tenderima, javnim nadmetanjima ili drugom postupku predviđenom nacionalnim zakonodavstvom Republike Srbije.

Član 7

Strane će raditi na osnivanju Mešovitog komiteta ili potkomiteta koji će se baviti temama koje su predmet ovog sporazuma ili drugim temama o kojima će se Strane sporazumeti.

Ministarstva spoljnih poslova ili druga nadležna ministarstva dve zemlje smatraće se organima kojima je poverena koordinacija, praćenje i priprema sastanaka obe Strana i njihovih potkomiteta.

Član 8

Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema poslednjeg obaveštenja kojim jedna strana obaveštava drugu stranu, diplomatskim putem, o okončanju ustavne procedure neophodne za potvrđivanje ovog sporazuma.

Ovaj sporazum će biti na snazi za period od deset (10) godina i biće automatski obnovljen ukoliko ne bude raskinut u skladu sa stavom 3 ovog člana.

Svaka Strana ima pravo da raskine ovaj sporazum u bilo kom trenutku, informišući drugu Stranu o tome u pisanoj formi, diplomatskim putem; a raskid će proizvoditi pravno dejstvo nakon šest meseci od dana pismenog obaveštenja.

Raskid ovog sporazuma neće uticati na ispunjenje aranžmana, obaveza, radnih programa, ugovora i sporazuma koji su već inicirani, sem ako se Strane nisu drugačije dogovorile u pisanoj formi.

Ovaj sporazum može biti izmenjen uz obostranu saglasnost u bilo kom trenutku razmenom nota diplomatskim putem; ovakva izmena stupa na snagu u skladu sa procedurama navedenim u stavu 1.

Svaki spor koji proizađe iz tumačenja ili primene ovog sporazuma rešavaće se mirnim putem kroz konsultacije i pregovore između dve Strane diplomatskim putem.

Potpisano u gradu Abu Dabiju, 17. februara 2013. godine, u tri originalna primerka na srpskom, arapskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju razlika u tumačenju ovog sporazuma, tekst na engleskom jeziku će imati prednost.

ZA VLADU REPUBLIKE SRBIJE ZA VLADU UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA Aleksandar VučićPrvi potpredsednik Vlade i ministar odbrane Abdullah bin Zayed Al NahyanMinistar spoljnih poslova

AGREEMENT

ON COOPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA AND THE GOVERNMENT OF UNITED ARAB EMIRATES

The Government of the Republic of Serbia (hereinafter referred to as: Serbian Party) and the Government of the United Arab Emirates (hereinafter referred to as: U.A.E. Party) (hereinafter individually called: Party and collectively called: Parties),

Desiring to strengthen relations between Parties in accordance with the principles of the Charter of the United Nations and norms of the International law, and to promote the bilateral distinguished relations building them in all fields of common interest;

Based on the rapprochement and harmony in the conviction of leaderships of both countries in the principles of peaceful coexistence between nations and peoples of the world, and the necessity of joint cooperation between nations to achieve international peace and security, stability and prosperity;

Upon their sincere desire to make this Agreement a legal framework for the development of bilateral strategic relations covering all fields of joint cooperation;

The Parties agreed as follows:

Article 1

The Parties shall encourage and promote cooperation between the two countries out of principles of friendship, full respect of sovereignty of both countries, and common interests in accordance with relevant national legilsations, international laws and provisions of this Agreement.

The Parties will especially encourage security, economic and trade cooperation and partnerships on the basis of equality, mutual benefits pursuant terms and conditions set forth in this Agreement and under terms and conditions defined in separate agreements, memorandum of understanding and protocols concluded for the implementation of the concrete projects and programs foreseen in the fields of cooperation pursuant this Agreement, between the Parties and/or between one of the Parties and private sector, and/or competent bodies or authorities of other Party or between the private sector of two Parties, and/or competent bodies or authorities of the Parties that are implementing concrete project or program.

The Parties will encourage cooperation between authorities, commercial and other public or private entities of both countries, as well as inclusion of citizens, in accordance with national legislation of the Parties.

Article 2

The Parties shall cooperate in the following fields:

Section (1) Economic fields

1. Cooperation in the industrial field: Conducting the necessary consultations between both Parties to benefit from international experiences in the following areas:

Establishment of specialized economic zones associated with exports.

Establishment of small and medium industrial ventures.

Transition to the knowledge economy.

Information technology and research and development.

Finding ways and mechanisms between competent authorities of both countries to establish joint Emirati Serbian industries that combine advanced industrial Serbian knowhow and relative advantages available in the UAE economy.

2. Cooperation in commercial fields:

Development and review of necessary measures for the development of trade exchange between the two countries and market access.

Exchange of expertise and experience in the field of re-exportation and national exports development.

Exchange of economic and commercial information, economic legislation, and trade directories to promote and develop economic cooperation and to advance commercial exchange between the two countries.

3. Cooperation in the field of agriculture:

1. This cooperation shall include the following areas:

Investments in the development of agricultural production.

Investment in land irrigation and drainage systems and modernization and purchase of the related agricultural equipment.

Establishment of joint experiment and research centers in the areas of agriculture, forestry and environment.

2. In order to invest in the agriculture production development and modernization of existing agriculture infrastructure, Republic of Serbia is ready to offer to the leading agriculture company from United Arab Emirates, proposed by U.A.E. Party, assets in the state owned agricultural companies, long term lease of the agricultural land and/or commercial cooperation, all under terms and conditions agreed by the Parties to this Agreement, or each Party and private sector, or private sector of both Parties, that will be regulated by the separate agreements/contracts (sales purchase, long term lease, concessions BOT (built-operate-transfer), commercial cooperation etc.), sale of the capital and/or assets in the existing companies, commercial cooperation etc.).

4. Cooperation in the field of investment:

Exchange information on the different investment systems and its associated stimulating incentives.

Work on the exchange of administrative, legal and financial facilities and all necessary procedures for cooperation in the field of establishment of joint investment ventures to both sides, joint investment ventures in third party countries, and individual investment ventures for each Party to the other one.

Comprehensive and mutual cooperation in the field of investment in tourism sector and its respective facilities.

Work on signing economic agreements such as Agreement on Avoidance of Double Taxation on Income, Investment Promotion and Protection or any further Agreement to be agreed upon between the two Parties.

5. Cooperation in the field of customs and taxes:

Cooperation in the field of customs and taxes to benefit from mutual experiences.

Exchange of information on themes and legislation related to customs affairs.

6. Cooperation in the fields of finance and banking:

Cooperation to grant facilities for the opening of branches of domestic banks to both Parties.

Cooperation between bank monitoring institutions in both countries in matter of control and inspection on banks established in Serbia and UAE and operating in other country.

Exchange of monitoring information and cooperation in the field of training and promote employees’ capacities in the monetary and monitoring institutions.

Cooperation between Financial and Development Funds and Institutions.

7. Cooperation in the field of transportation, logistics and related infrastructure fields:

1. This cooperation shall include the following areas:

Strengthen cooperation in the areas of land, river, maritime and air transportation.

Cooperation and investments in the field of cargo handling (port and airport facilities), including maintenance of the air fleet.

Cooperation and investments in the field of storage facility development.

Benefit from the possibilities and experiences in the areas of land and air transportation.

Facilitate investment in the areas of land and air transportation.

In order to invest and cooperate in the field of transportation, Republic of Serbia agrees that will make available to the United Arab Emirates entities logistic support of infrastructural systems by use and/or sale purchase of port and airport facilities and other transportation means and/or capital in the existing companies in the Republic of Serbia, all under terms and conditions agreed by the Parties to this Agreement, or each Party and private sector, or private sector of both Parties, that will be regulated by the separate agreements.

8. Cooperation in the field of real estate/immovable assets/facilities:

1. This cooperation shall include the following areas:

purchasing immovable assets in the state ownership, and/or

joint investment into projects that involves immovable assets in the state ownership.

In order to implement the activities in this field of cooperation, Parties agree that where there is a necessity to ensure investments into certain Facilities and Immovable assets (other than facilities and immovable assets in point 3. of this section) in the state ownership in the Republic of Serbia, when the mutual interest is recognized, oblige itself to sell certain immovable assets to United Arab Emirates entities, or to invest with them jointly, all under terms and conditions agreed by the Parties to this Agreement, or each Party and private sector, or private sector of both Parties, that will be regulated by the separate purchase or other agreements.

Section (2) Security fields

Strengthen cooperation and exchange of experiences in the fight against crime area, including terrorist crimes, corruption, organized crime and cyber-crime.

Exchange visits related to security areas and participate in exhibitions and conferences held by both Parties.

Section (3) Military fields

Making all the agreed expertise and capabilities available for exploration and subject to enhanced cooperation in the military fields.

Defense (military-economic, military-medical cooperation and military development programs etc.).

Conducting periodic consultations between the competent authorities with a view to discuss the renewable opportunities in the military field, especially in the areas of armament, military economy, medical services and military development programs.

Section (4) Judicial cooperation

Cooperation between judicial authorities of both Parties including signature of concerned judicial agreements on extradition and judicial cooperation in civil, commercial and criminal matters.

Exchange of practices and procedures adopted in the judicial field between both Parties.

Section (5) Media and information fields

Cooperation in the field of media and exchange of information characterized by its media nature between both Parties.

Increase the exchanged visits between the officials in the media field.

Benefit from audio, visual and printed media techniques in both countries.

Section (6) Field of communication

Provide all the expertise and possibilities to promote cooperation in the field of communications between both countries.

Conduct periodic meetings to discuss the renewable opportunities in the field of communications between both countries.

Encourage investment in the field of communications in the two countries.

Section (7) Cultural fields

Strengthen cooperation in various cultural fields, and support the establishment of common cultural programs between the two countries.

Exchange visits and cultural activities.

Section (8) Education fields

Strengthen cooperation in educational and academic areas.

Exchange visits of specialists from both countries.

Section (9) Health fields

Benefit from the expertise and experiences in the fields of health.

Benefit from the possibilities and research centers specialized in pharmaceutical and therapeutic industries.

Section (10) Environmental fields

Cooperate in the field of construction and establishment of green cities.

Consult and coordinate their stands and exchange experiences in the area of climate change and carbon emissions reducing.

Section (11) Energy fields

Cooperation in the field of peaceful use of atomic energy and experience exchange.

Benefit from the possibilities of both Parties in the field of using renewable energy and renewable energy programs related to economy, facilitate its transfer between the two sides and conduct joint studies.

Work on the establishment of joint ventures in respect of hydrocarbon energy.

Support international mechanisms and research centers operation in the area of alternative energy.

Cooperation in the area of oil and gas exploration.

Cooperation in the area of benefiting from clean development mechanism in the implementation of energy ventures and its application mechanism.

Section (12) Technical and technological fields

Benefit from technological techniques to both Parties in all areas.

Strengthen cooperation in the field of space researches and benefit from techniques available to both sides.

Section (13) Sport fields

Strengthen cooperation in sport areas.

Assessment of the potential investment projects in the sport field.

Exchange visits of specialists from both countries.

Article 3

Nothing in this Agreement will prohibit the Parties to cooperate in other fields that are not covered with this Agreement.

Article 4

The Parties shall work on the activation of this Agreement through the conclusion of Agreements, Memorandums of Understanding and Protocols between governmental and private sector and trough intensification of official visits between officials in both countries.

Article 5

All investment and mutual cooperation arrangements that are included in fields of cooperation pursuant article 2 and article 3 of this Agreement, will be implemented and agreed under terms and conditions agreed by the Parties to this Agreement, or each Party and private sector, or private sector of both Parties, all regulated by the separate agreements/contracts (sales purchase, long term lease, concessions BOT (built-operate-transfer), sale of the capital and/or assets in the existing companies, commercial cooperation etc.).

Article 6

Agreements, contracts, programs and projects agreed in accordance with this Agreement will not be subject to public procurement, public tender, public competing procedure or any other procedure defined in National legislation of the Republic of Serbia.

Article 7

The Parties shall work on the establishment of Joint Committee or Sub Committees to work on the themes covered by this Agreement or any other themes to be agreed upon between the Parties.

The Foreign Ministries or other Competent Ministries of the two countries to be the concerned authorities entrusted with the coordination, follow-up and preparation for meetings of both Parties and their Sub Committees.

Article 8

This Agreement shall enter into force from the date of receiving the last notification by which one party informing the other party via diplomatic channels about completing the constitutional procedures necessary for the ratification of this Agreement.

This Agreement shall remain in force for a period of ten (10) years to be automatically renewed unless terminated in accordance with the paragraph 3 of this Article.

Any Party is entitled to terminate this Agreement at any time, by informing the other Party about such fact in written form via diplomatic channels; this termination shall be valid after six months from the notification date.

Termination of this Agreement shall not affect fulfilment of engagements, commitments, work programs, contracts and agreements already initiated, unless otherwise agreed upon in writing by both Parties.

This Agreement may be amended by mutual consent at any time by exchanging notes between them via diplomatic channels; this amendment shall be enforced in accordance with the procedures aforementioned in paragraph 1.

Any dispute arising from the interpretation or application of this Agreement shall be settled amicably through consultations and negotiations between the two Parties via diplomatic channels.

Signed in the city of Abu Dhabi, on February 17, 2013, in two original copies in the Serbian, Arabic and English languages, both texts being equally authentic. In the case of differences in the interpretation of the Agreement, the English text will prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES Aleksandar VučićFirst Vice President of the Government and Minister of Defense Abdulah bin Zayed Al NahyanMinister of Foreign Affairs

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojom je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Imajući u vidu finansijske potencijale za ulaganje subjekata iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u Republiku Srbiju i dogovorene oblike moguće saradnje na međudržavnom nivou, kroz zaključivanje Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata (u daljem tekstu: Sporazum) koji je potpisan 17. februara 2013. godine u Abu Dabiju, na srpskom, arapskom i engleskom jeziku, uspostavljen je pravni okvir za realizaciju narednih aktivnosti i definisan polazni osnov za operacionalizaciju budućih aranžmana u svim oblastima od zajedničkog interesa.

Zaključkom Vlade 05 Broj: 018-81/2013-1 od 9. januara 2013. godine i 05 Broj: 018/1196/2013 od 12. februara 2013. godine utvrđena je Osnova za zaključenje Sporazuma, usvojeni tekst Sporazuma i ovlašćen Aleksandar Vučić, prvi potpredsednik Vlade i ministar odbrane da u ime Vlade Republike Srbije potpiše Sporazum.

U sklopu aktivnosti koje su preduzimane radi zaključenja Sporazuma na osnovu navedenih zaključaka Vlade, neposredno pred odlazak delegacije Republike Srbije, koju je predvodio Aleksandar Vučić, prvi potpredsednik Vlade i ministar odbrane, u Ujedinjene Arapske Emirate, diplomatskim putem, notom Ambasade Ujedinjenih Arapskih Emirata u Rimu Broj: 134-1/13 od 11. februara 2013. godine dostavljen je izmenjeni tekst Sporazuma na engleskom jeziku u odnosu na prethodnu verziju teksta koji je usvojen Zaključkom Vlade 05 Broj: 018-81/2013-1 od 9. januara 2013. godine. Uvidom u dostavljeni tekst Sporazuma, utvrđeno je da je izmenjena njegova forma, ali da po svom sadržaju on suštinski obuhvata obostrano prihvatljiva rešenja koja ne odstupaju od stavova sadržanih u Osnovi za zaključenje Sporazuma, usvojenom napred navedenim zaključkom.

Potencijalni oblici saradnje prošireni su na nove oblasti, što pruža višestruke mogućnosti za raznovrne oblike saradnje kroz zaključivanje posebnih ugovora, memoranduma o razumevanju i protokola u cilju implementacije konkretnih projekata i programa koji će se dogovarati na osnovu Sporazuma. Nakon pregovora koji su održani u Abu Dabiju, predložene su određene izmene i dopune teksta radi preciznijeg definisanja pojedinih odredbi Sporazuma i njihove usklađenosti sa domaćim zakonodavstvom koje su prihvaćene i inkorporirane u tekst Sporazuma koji je Vlada, prihvativši Izveštaj sa pregovora, donošenjem odgovarajućeg zaključka usvojila, tako da je na kraju finalna usaglašena verzija teksta potpisana od strane ovlašćenih predstavnika dveju zemalja.

Sporazumom je predviđeno da strane podstiču i promovišu saradnju između dve zemlje na principima prijateljstva, uz puno poštovanje suvereniteta obe zemlje i zajedničkog interesa u skladu sa važećim nacionalnom zakonodavstvom i međunarodnim pravom.

Strane će naročito podsticati bezbednosnu, ekonomsku i trgovinsku saradnju i partnerstvo zasnovano na jednakosti i uzajamnoj koristi kroz zaključivanje posebnih aranžmana između nadležnih organa i/ili pravnih subjekata, kao i kroz sprovođenje projekata i programa u državnom i privatnom sektoru.

U cilju investiranja u razvoj poljoprivredne proizvodnje i modernizacije postojeće poljoprivredne infrastrukture, Republika Srbija će vodećoj poljoprivrednoj kompaniji iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, koja bude predložena sa druge strane, ponuditi imovinu u poljoprivrednim kompanijama u državnom vlasništvu, dugoročni zakup poljoprivrednog zemljišta i/ili poslovnu saradnju u skladu sa Sporazumom. Saradnja u oblasti poljoprivrede obuhvatiće finansiranje irigacionih infrastrukturnih projekata, odnosno ulaganja u razvoj sistema za navodnjavanje kao i modernizaciju i nabavku potrebne poljoprivredne opreme.

Imajući u vidu značaj poljoprivredne proizvodnje i njen udeo u bruto domaćem proizvodu Republike Srbije, svako unapređenje poslovnog okruženja vezano za poljoprivredu i raspoloživost finansijskih izvora u ovoj oblasti imaće ogroman društveni i ekonomski značaj.

Još jedan oblik značajne saradnje odvijaće se u oblasti transporta, logistike i odgovarajuće infrastrukture, stavljanjem na raspolaganje logističke podrške infrastrukturnih sistema davanjem na korišćenje ili kupoprodajom lučkih i aerodromskih kapaciteta i drugih transportnih sredstava i kapitala u postojećim kompanijama u Republici Srbiji subjektima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata u skladu sa Sporazumom, što će biti regulisano posebnim ugovorima.

Imajući u vidu navedeno, tamo gde postoji potreba da se obezbede ulaganja u određene kapacitete i nepokretnu imovinu i kada se prepozna obostrani interes, dve strane će zajednički investirati.

Svi investicioni aranžmani i aranžmani međusobne saradnje koji su obuhvaćeni navedenim oblastima saradnje, sprovodiće se i dogovarati u skladu sa pravilima i uslovima dogovorenim između strana u ovom sporazumu, ili njihovih pravnih subjekata, što će biti regulisano posebnim sporazumima/ugovorima (kupoprodaja, dugoročni zakup, koncesije po BOT sistemu (built-operate-transfer: izradi-koristi-predaj), prodaja kapitala i/ili imovine u postojećim kompanijama, poslovna saradnja itd.).

U skladu sa Sporazumom, dve strane će raditi na osnivanju Mešovitog komiteta ili potkomiteta koji će se baviti temama koje su predmet saradnje između dve zemlje, u cilju njenog podsticanja i unapređenja.

III. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENJE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

IV. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi sa donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12 – prečišćen tekst), proizilaze iz činjenice da je donošenje zakona preduslov za zaključivanje posebnih ugovora, memoranduma o razumevanju i protokola u cilju implementacije konkretnih vojnih razvojnih programa i dogovorenog projekta investicionog ulaganja u poljoprivredu čija realizacija može da otpočne tokom 2013. godine. Donošenje zakona po hitnom postupku omogućiće i obezbeđenje neophodnih finansijskih sredstava u vidu dugoročnog zajma pod preferencijalnim uslovima kod Abu Dabi Fonda za razvoj.

Ostavite komentar