Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE

O UZAJAMNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANjIMA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, sačinjen u Beogradu,

5. marta 2010. godine, u originalu na srpskom, ukrajinskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazum između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O UZAJAMNOJ POMOĆI U CARINSKIM PITANjIMA

Vlada Republike Srbije i Kabinet ministara Ukrajine (u daljem tekstu: strane ugovornice);

smatrajući da prekršaji carinskih propisa nanose štetu privrednim, poreskim i trgovinskim interesima njihovih država;

imajući u vidu značaj tačnog obračuna carinskih dažbina i drugih dažbina koje se naplaćuju prilikom uvoza ili izvoza robe, kao i tačnog utvrđivanja vrednosti i porekla takve robe;

priznajući potrebu međunarodne saradnje u pitanjima koja se odnose na administriranje i primenu carinskih propisa;

uverene da radnje u sprečavanju prekršaja carinskih propisa mogu da budu efikasnije uz saradnju između njihovih carinskih organa;

imajući u vidu Preporuku Saveta za carinsku saradnju o uzajamnoj administrativnoj pomoći od 5. decembra 1953. godine;

saglasile su se o sledećem:

Član 1.

U smislu ovog sporazuma:

1. „carinski propisi” su zakoni i drugi propisi država strana ugovornica koji se odnose na uvoz, izvoz ili provoz robe, kao i na sve druge carinske postupke bilo da se odnose na carinske dažbine, poreze, takse ili druge naknade koje naplaćuju carinski organi ili na mere zabrane, ograničenja i kontrole koje primenjuju carinski organi.

2. „Carinske dažbine” su carina i druge dažbine, porezi, takse ili druge naknade koji se naplaćuju za ili u vezi sa uvozom ili izvozom robe, ali ne obuhvataju takse i naknade koje su ograničene na iznos približnih troškova za pružene usluge.

3. „Organ molilac” je carinski organ koji, u skladu sa ovim sporazumom, podnosi zahtev za pomoć ili koji prima takvu pomoć.

4. „Zamoljeni organ” je carinski organ koji, u skladu sa ovim sporazumom, prima zahtev za pomoć ili koji pruža takvu pomoć.

5. „Carinski prekršaj” je svaki prekršaj ili pokušaj prekršaja carinskih propisa.

6. „Carinski organ” u Republici Srbiji je, Ministarstvo finansija – Uprava carina, a u Ukrajini – Državna carinska služba Ukrajine.

7. „Lični podaci” su sve dokumentovane ili javno objavljene informacije o licu koje može da se identifikuje u vezi sa carinskim prekršajem.

8. „Opojne droge” su supstance, prirodne ili sintetičke, koje su navedene u Spisku I i Spisku II Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1961. godine (sa odgovarajućim izmenama i dopunama).

9. „Psihotropne susptance” su supstance, prirodne ili sintetičke, ili svaka prirodna materija, koje su navedene u Spiskovima I, II, III i IV UN Konvencije o psihotropnim supstancama iz 1971. godine (sa odgovarajućim izmenama i dopunama).

10. „Prekursori” su hemijske supstance koje se, pod kontrolom, koriste u proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci navedenih u Spisku I i II Konvencije Ujedinjenih nacija protiv nezakonitog prometa opojnih droga i psihotropnih supstanci iz 1988. godine.

11. „Kontrolisana isporuka” je metod kojim se dozvoljava izlaz iz, ulaz na ili provoz, preko teritorije jedne ili više zemalja, nezakonitih ili sumnjivih pošiljki opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora ili njihovih zamena, uz znanje i pod kontrolom nadležnih organa tih zemalja, s ciljem da se otkriju lica koja su počinila carinski prekršaj.

Član 2.

Delokrug

1. Carinski organi država strana ugovornica pružiće jedan drugom pomoć, na način i pod uslovima predviđenim ovim sporazumom, u obezbeđivanju pravilne primene carinskih propisa, posebno u sprečavanju, otkrivanju, istraživanju i borbi protiv carinskih prekršaja.

2. Pomoć u okviru ovog sporazuma, pružaće se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države zamoljene strane ugovornice.

Član 3.

Na zahtev organa molioca, zamoljeni organ dostaviće sve odgovarajuće informacije koje mogu da obezbede pravilnu primenu carinskih propisa, uključujući, između ostalog, i informacije o prevozu i isporuci robe, razmeštaju i odredištu takve robe, njenoj vrednosti i poreklu, kao i informacije o izvršenim ili planiranim radnjama kojima se krše ili mogu da se prekrše carinski propisi.

Na zahtev organa molioca, zamoljeni organ dostaviće obaveštenje da li je roba koja je izvezena sa teritorije države jedne od strana ugovornica, na propisan način uvezena na teritoriju države druge strane ugovornice, navodeći, po potrebi, vrstu carinskog postupka koji je sproveden nad tom robom.

Na zahtev organa molioca, zamoljeni organ preduzeće, u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti sa kojima raspolaže, neophodne mere da se obezbedi nadzor nad:

određenim fizičkim ili pravnim licima za koja postoji osnovana sumnja da vrše ili da su izvršila carinski prekršaj na teritoriji države strane ugovornice molioca;

b) mestima gde je roba smeštena na takav način da pruža osnovanu sumnju da postoji namera da se roba ne nezakonit način uveze na teritoriju države strane ugovornice molioca;

v) kretanjem robe za koju je organ molilac označio da je predmet carinskog prekršaja na teritoriji države strane ugovornice molioca;

g) prevoznim sredstvima za koja postoji opravdana sumnja da su korišćena, da se koriste ili da se mogu koristiti za kršenje carinskih propisa na teritoriji države strane ugovornice molioca.

Član 4.

Pomoć po sopstvenoj inicijativi

Carinski organi država strana ugovornica pružaće, u okviru svojih nadležnosti, jedan drugom pomoć, ako smatraju da je to neophodno radi pravilne primene carinskih propisa, posebno kada raspolažu sa informacijama koje se odnose na:

radnje kojima su prekršeni, krše se ili mogu da se prekrše carinski propisi i koje mogu biti od značaja za drugu stranu ugovornicu;

nova sredstva ili metode koji se koriste u kršenju carinskih propisa;

robu za koju se zna ili postoji sumnja da je predmet carinskog prekršaja na teritoriji države druge strane ugovornice;

određena lica za koja se zna ili postoji sumnja da vrše carinski prekršaj na teritoriji države druge strane ugovornice;

prevozna sredstva i kontejnere, za koja se zna ili postoji sumnja da su korišćena, da se koriste ili da se mogu koristiti radi vršenja carinskih prekršaja na teritoriji države druge strane ugovornice.

Član 5.

Pomoć predviđena ovim sporazumom, obuhvata, između ostalog, informacije o:

a) aktivnostima na suzbijanju krijumčarenja koje bi mogle da budu korisne u sprečavanju carinskih prekršaja;

b) novim metodama koje se koriste prilikom kršenja carinskih propisa;

v) zapažanjima i otkrićima, kao rezultat uspešne primene novih sredstava i tehnika u sprečavanju krijumčarenja i

g) novim tehnikama i poboljšanim metodama za postupak sa putnicima i teretom.

2. Carinski organi država strana ugovornica će, ako to nije u suprotnosti sa njihovim nacionalnim zakonodavstvom, tražiti saradnju za:

a) započinjanje, razvoj i usavršavanje posebnih programa stručne obuke za svoje zaposlene;

b) uspostavljanje i održavanje kanala za međusobnu razmenu informacija sa ciljem da se olakša sigurna i brza razmena informacija;

v) omogućavanje efikasne međusobne koordinacije, uključujući i razmenu osoblja, stručnjaka i imenovanje lica za vezu;

g) proučavanje i ispitivanje nove opreme ili postupaka;

d) pojednostavljenje i usaglašavanje njihovih carinskih postupaka i

đ) druga opšta administrativna pitanja, zbog čega će, povremeno, biti potrebna njihova zajednička akcija.

Član 6.

Dostavljanje / obaveštavanje

Na zahtev organa molioca, zamoljeni organ, u skladu sa domaćim zakonodavstvom njegove države, preduzeće neophodne mere da:

– dostavi odgovarajuća dokumenta,

– dostavi odgovarajuća rešenja,

koji proizlaze iz ovog sporazuma, na adresu primaoca koji ima prebivalište na njegovoj teritoriji, odnosno koji je na njegovoj teritoriji registrovan. U tom slučaju primenjuje se član 7. stav 3. ovog sporazuma.

Član 7.

Oblik i sadržina zahteva za pomoć

Zahtevi u skladu sa ovim sporazumom sačinjavaju se u pismenoj formi. Uz zahteve, prilažu se dokumenta neophodna za njihovo izvršenje. U hitnim slučajevima, mogu se prihvatiti i usmeni zahtevi, koji se moraju odmah pismeno potvrditi.

Zahtevi iz stava 1. ovog člana treba da sadrže sledeće podatke:

naziv organa molioca;

mere koje se zahtevaju;

v) predmet zahteva i razlog za podnošenje zahteva;

g) koji se zakoni, propisi i drugi pravni akti primenjuju;

d) tačne i detaljne podatke o fizičkim ili pravnim licima na koja se zahtev odnosi;

đ) kraći prikaz odgovarajućih činjenica, osim u slučajevima iz člana 6. ovog sporazuma i

e) veza između tražene pomoći i predmeta na koji se ta pomoć odnosi.

3. Zahtevi se podnose na službenom jeziku zamoljenog organa, na engleskom jeziku ili na jeziku prihvatljivom za taj organ.

4. Ako carinski organ države zamoljene strane ugovornice nije odgovarajuća služba koja može da odgovori na zahtev, proslediće zahtev odgovarajućoj službi, koja će postupiti po zahtevu u okviru svojih zakonskih ovlašćenja ili će obavestiti organ molioca o odgovarajućim postupcima za tu vrstu zahteva.

5. Ako zahtev ne ispunjava formalne uslove, može se zatražiti njegova ispravka ili dopuna, koji neće uticati na preduzimanje neophodnih mera.

Član 8.

Postupanje po zahtevu

1. Zamoljeni organ preduzeće neophodne mere da bi postupio po zahtevu i, ako se to zahteva, zahtevaće službene mere potrebne za izvršenje tog zahteva.

2. Carinski organ države jedne strane ugovornice će, na zahtev carinskog organa države druge strane ugovornice, sprovesti sve potrebne istražne postupke, uključujući i ispitivanje eksperata i svedoka ili lica za koja postoji sumnja da su izvršila carinski prekršaj i izvršiti provere, kontrole i ispitati činjenično stanje u vezi sa pitanjima koja su predmet ovog sporazuma.

Na zahtev organa molioca, zamoljeni organ može da dozvoli da službena lica organa molioca, kada god je to moguće, borave na teritoriji države zamoljene strane ugovornice u toku istrage koju sprovode njena službena lica, zbog kršenja carinskih propisa organa molioca.

Organ molilac, na njegov zahtev, biće obavešten o vremenu i mestu sprovođenja zahtevane istrage, u cilju koordiniranja aktivnosti.

Službena lica organa molioca, koja su ovlašćeni da sprovode istražne radnje u vezi sa carinskim prekršajima, mogu da zahtevaju da zamoljeni organ pregleda odgovarajuće knjige, registre i drugu dokumentaciju ili kompjuterizovane informacije ili da dostavi njihove kopije ili da pruži sve informacije koje se odnose na carinske prekršaje.

Član 9.

Oblik informacije

1. Zamoljeni organ dostaviće organu moliocu rezultate istražnih radnji u obliku dokumenta, overenih kopija dokumenata, izveštaja i sl. a, kada je to neophodno, i usmeno.

2. Dokumenta iz stava 1. ovog člana mogu da se zamene kompjuterizovanim informacijama koje su date u iste svrhe, u bilo kom obliku, zajedno sa svim podacima i informacijama koje su neophodne za tumačenje ili korišćenje tih kompjuterizovanih informacija.

Član 10.

Izuzeci od obaveze pružanja pomoći

Ako zamoljeni organ smatra da ispunjavanje zahteva može da nanese štetu suverenitetu, bezbednosti, javnom poretku ili drugim bitnim nacionalnim interesima njegove države, ili može da dovede do povrede državne ili druge tajne zaštićene zakonom, može da odbije pomoć ili da je pruži uz poštovanje određenih uslova i zahteva, posebno uz poštovanje odredaba domaćeg zakonodavstva zamoljenog organa i/ili međunarodnih sporazuma koji su na snazi u državi zamoljene strane ugovornice i/ili uslova i obaveza spoljnotrgovinskih radnji koje su predmet zahteva.

2. Ako organ molilac traži pomoć koju on ne bi mogao da pruži u slučaju da je ista pomoć od njega zatražena, on će u svom zahtevu na to ukazati. Zamoljenom organu je u tom slučaju prepušteno da odluči kako će da odgovori na takav zahtev organa molioca.

3. Ako se pomoć uskrati ili odbije, o takvoj odluci, kao i o razlozima za njeno donošenje, mora odmah biti obavešten organ molilac.

Član 11.

Obaveza poverljivosti

1. Svaka informacija saopštena u bilo kom obliku u skladu sa ovim sporazumom je poverljive prirode. Informacija će biti obuhvaćena obavezom službene poverljivosti i uživaće istu zaštitu koju takva informacija uživa u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom države strane ugovornice koja je primila takvu informaciju.

Informacije o ličnim podacima mogu da se dostave samo ako je zaštita podataka na istom nivou zaštite, prema nacionalnom zakonodavstvu strane ugovornice. Strane ugovornice će obezbediti zaštitu podataka koja je najmanje na istom nivou zaštite koja proizlazi iz primene principa koji su sadržani u Prilogu, koji je odštampan uz ovaj sporazum i čini njegov sastavni deo.

Član 12.

Upotreba informacija

1. Informacije, dokumenta i drugi podaci dobijeni na osnovu uzajamno pružene pomoći mogu da se koriste samo u svrhe navedene u ovom sporazumu, uključujući njihovu upotrebu i u sudskim i upravnim postupcima.

2. Organ molilac neće, bez prethodne pismene saglasnosti zamoljenog organa, koristiti evidencije ili informacije dobijene na osnovu ovog sporazuma u druge svrhe, osim u svrhe koje su navedene u zahtevu.

3. Kad se, u skladu sa ovim sporazumom, razmenjuju informacije o ličnim podacima, carinski organi država strana ugovornica će obezbediti da se one koriste isključivo u svrhe navedene u zahtevu i pod uslovima koje može da postavi zamoljeni organ.

4. Odredbe st. 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se na informacije o prekršajima koji se odnose na opojne droge i psihotropne supstance. Takve informacije mogu da se dostavljaju samo organima države strane ugovornice molioca koji su neposredno uključeni u borbu protiv nezakonitog prometa droga.

Član 13.

Akcije protiv nezakonitog prometa opojnih droga,

psihotropnih supstanci i prekursora

1. Carinski organi država strana ugovornica će sarađivati u cilju sprečavanja i istraživanja nezakonitog prometa opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora i dostavljaće jedan drugom, samoinicijativno ili na zahtev, odgovarajuće informacije o:

a) metodama borbe protiv nezakonitog prometa opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora;

b) načinima organizovanja carinske kontrole opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora, kao i o novim metodama i sredstvima za njihovo otkrivanje;

v) publikacijama, naučnim, stručnim i nastavnim radovima iz oblasti borbe protiv nezakonitog prometa opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora;

g) novim vrstama opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora, mestima gde se proizvode, pravcima njihovog nezakonitog prevoza i načinima skrivanja, o promenama cena opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora u raznim zemljama i regionima.

2. Carinski organ države jedne strane ugovornice, samoinicijativno ili na zahtev, dostaviće carinskom organu države druge strane sve informacije koje se odnose na:

a) fizička i pravna lica za koja se zna ili za koja postoji sumnja da se bave nezakonitim uvozom, izvozom ili prenošenjem opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora;

b) nova sredstva i metode koji se koriste u nezakonitom prometu opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora;

v) robu i poštanske pošiljke za koje se zna ili za koje postoji sumnja da se koriste u nezakonitom prometu opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora;

g) prevozna sredstva za koja se zna ili za koja postoji sumnja da se koriste ili da bi mogla da se koriste za nezakonit promet opojnih droga, psihotropnih supstanci i prekursora.

Član 14.

Kontrolisana isporuka

1. Carinski organi država strana ugovornica će međusobno sarađivati na primeni metoda kontrolisane isporuke.

2. Odluka o primeni metoda kontrolisane isporuke donosi se u svakom konkretnom slučaju, a u skladu sa važećim nacionalnim zakonodavstvom u državi jedne strane ugovornice.

Član 15.

Predmeti, dokumenta i svedoci

Carinski organ države jedne strane ugovornice dostaviće, na zahtev carinskog organa države druge strane ugovornice, dokumenta koja se odnose na prevoz i isporuku robe i koja sadrže podatke o vrednosti, poreklu, razmeštaju i odredištu robe.

Originalni predmeti, dokumenta i drugi materijali mogu se zahtevati samo ako su kopije nedovoljne. Na izričit zahtev, kopije predmeta, dokumenata i drugog materijala će se na propisan način overiti.

Originalni predmeti, dokumenta i drugi materijali, koji su dostavljeni organu moliocu, moraju što pre da se vrate. Prava zamoljenog organa ili trećih strana ostaju nepromenjena. Na zahtev, originali koji su potrebni za pravosudne ili slične svrhe, odmah će se vratiti.

Na zahtev carinskog organa države jedne strane ugovornice, carinski organ države druge strane ugovornice može, po svom nahođenju, da ovlasti svoja službena lica, uz njihov pristanak, da se pojave u svojstvu svedoka ili eksperata u sudskim ili upravnim postupcima u državi strane ugovornice molioca i da dostave predmete, dokumenta i druge materijale ili njihove overene kopije u svrhe navedenih postupaka. U zahtevu mora bliže da se naznači vreme, mesto i o kakvom postupku se radi i u kom svojstvu će službeno lice da svedoči.

Član 16.

Troškovi

Carinski organi država strana ugovornica neće potraživati nikakva sredstva na ime troškova nastalih u primeni ovoga sporazuma, osim sredstava za troškove svedoka, naknada za eksperte, kao i sredstava za troškove prevodilaca, koji nisu državni službenici.

Ako za udovoljavanje zahteva nastanu ili mogu da nastanu značajni i izuzetni troškovi, carinski organi država strana ugovornica dogovoriće se pod kojim će se uslovima udovoljiti zahtevu, kao i o načinu nadoknade tih troškova.

Član 17.

Sprovođenje sporazuma

Ovaj sporazum sprovodiće carinski organi država strana ugovornica. Oni će odlučivati o svim praktičnim merama i aranžmanima neophodnim za njegovu primenu, uzimajući u obzir i pravila o zaštiti podataka.

2. Nakon obavljenih konsultacija, carinski organi država strana ugovornica, mogu da izdaju uputstva neophodna za sprovođenje ovog sporazuma.

3. Carinski organi država strana ugovornica mogu da organizuju da njihove službe za istragu budu u neposrednoj vezi.

Član 18.

Rešavanje sporova

Svaki spor koji nastane u vezi sa tumačenjem ili primenom odredaba ovog sporazuma rešiće se konsultacijama i pregovorima između strana ugovornica.

Član 19.

Postupak za izmenu i dopunu

Ovaj sporazum može da se izmeni i dopuni uz obostranu saglasnost strana ugovornica. Izmene i dopune će biti ozakonjene posebnim protokolima koji će predstavljati njegov sastavni deo.

Član 20.

Područje na kome se primenjuje sporazum

Ovaj sporazum se primenjuje u carinskim područjima država strana ugovornica, koja su utvrđena njihovim nacionalnim zakonodavstvom.

Član 21.

Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog meseca od datuma kada su strane ugovornice obavestile jedna drugu, diplomatskim putem, da su ispunjeni svi uslovi predviđeni njihovim nacionalnim zakonodavstvom za njegovo stupanje na snagu.

Carinski organi država strana ugovornica saglasni su da se, na zahtev jednog od njih ili po isteku roka od pet godina od datuma stupanja na snagu ovog sporazuma, sastanu radi revizije Sporazuma ili analize drugih carinskih pitanja koja mogu da proisteknu iz uzajamne saradnje, osim ako jedni druge ne obaveste, pismeno, da takva revizija nije potrebna.

3. Ovaj sporazum je zaključen na neodređeno vreme, osim ako ga jedna od strana ugovornica ne otkaže, pismenim obaveštenjem, diplomatskim putem. Sporazum prestaje da važi po isteku šest meseci od dana prijema takvog obaveštenje.

SAČINjENO u Beogradu dana 05.03.2010. godine, u po dva originalna primerka, na srpskom jeziku, ukrajinskom jeziku i na engleskom jeziku, s tim što svi tekstovi imaju podjednaku važnost. U slučaju neslaganja u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

U potvrdu toga, dole potpisani, propisno ovlašćeni za to od strane svojih vlada, potpisali su ovaj sporazum.

Za Vladu Republike Srbije Za Kabinet ministara Ukrajine PRILOG

ZAŠTITA PODATAKA

1. Lični podaci koji se automatski obrađuju:

a) dobijaju se i obrađuju pošteno i na zakonom propisan način;

b) čuvaju se za određene i zakonom propisane namene i ne smeju se upotrebiti na način koji je u suprotnosti sa tim namenama;

v) adekvatni su, odgovarajući i prema nameni za koju se čuvaju;

g) tačni su i, kada je to neophodno, ažurni;

d) čuvaju se u obliku koja omogućava prepoznavanje lica na koja se podaci odnose, najduže dok je to potrebno za namenu zbog koje se čuvaju.

2. Lični podaci u vezi sa rasnim poreklom, političkim opredeljenjem, verskim ubeđenjem ili nekom drugom vrstom ubeđenja, kao i lični podaci u vezi sa zdravstvenim stanjem ili seksualnim životom, mogu se automatski obrađivati samo u slučaju da domaće zakonodavstvo za to predviđa odgovarajuću zaštitu. Isto se primenjuje i na lične podatke iz kaznene evidencije.

3. Strane ugovornice preko nadležnih organa preduzimaju odgovarajuće bezbednosne mere za zaštitu ličnih podataka koji se čuvaju u automatizovanim zbirkama podataka od neovlašćenog uništenja ili od slučajnog gubitka, kao i od svakog neovlašćenog pristupa, unošenja izmena ili otkrivanja.

4. Licu će se omogućiti:

a) da utvrdi da li postoji automatizovana zbirka sa ličnim podacima, njenu osnovnu svrhu, kao i identitet i mesto boravka ili glavno poslovno sedište rukovaoca zbirke;

b) da dobije, u određenim periodima i bez preteranog odlaganja ili troškova, potvrdu o tome da li se lični podaci, koji se odnose na njega, čuvaju u automatizovanoj zbirci podataka, kao i da mu se ti podaci dostave u razumljivom obliku;

v) da, u zavisnosti od slučaja, postigne da se isprave ili izbrišu takvi podaci, ako su obrađeni u suprotnosti sa odredbama domaćeg zakonodavstva, u kojima su sadržana osnovna načela iz st. 1. i 2. ovog priloga;

g) da ima pravo na žalbu u slučaju da nije dobio odgovor na zahtev da mu se dostavi, ispravi ili izbriše neki podatak kao što je navedeno pod b i v ovog stava.

5.1 Nisu dozvoljena nikakva odstupanja od odredaba st. 1, 2. i 4. ovog priloga, osim u okviru ograničenja definisanih u tim stavovima.

5.2 Moguća su odstupanja od odredaba st. 1, 2. i 4. ovog priloga ako je takvo odstupanje predviđeno domaćim zakonodavstvom države strane ugovornice i predstavlja neophodnu meru u demokratskom društvu, a u interesu:

zaštite državne bezbednosti, javne bezbednosti, monetarnih interesa države ili suzbijanja krivičnih dela;

b) zaštite subjekata na koje se podaci odnose ili prava i sloboda drugih.

5.3 Ograničenja u vezi sa ostvarivanjem prava navedenih u stavu 4. pod b, v i g ovog priloga, mogu biti predviđena propisima za automatizovane zbirke sa ličnim podacima koje se koriste za potrebe statistike ili u naučnoistraživačkom radu, kada rizik od povređivanja privatnosti lica, na koja se podaci odnose, očigledno ne postoji.

6. Strane ugovornice preuzimaju obavezu da ustanove odgovarajuće sankcije i pravna sredstva protiv kršenja odredaba iz domaćeg zakonodavstva svoje države kojim su uređena osnovna načela iz ovog priloga.

7. Ni jedna odredba iz ovog priloga ne može se smatrati kao ograničavajuća ili kao da onemogućava stranu ugovornicu da licima, na koje se podaci odnose, odobri veće mere zaštite od onih koje su predviđene u ovom prilogu.

OBRAZLOŽENjE

I Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kome Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II Razlozi za donošenje Zakona i ciljevi koji se njime ostvaruju.

Ovim zakonom se omogućava sprovođenje dvostranog međunarodnog Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima u cilju predupređivanja i suzbijanja kršenja carinskih, spoljnotrgovinskih i deviznih propisa, suzbijanja krijumčarenja, olakšanja i ubrzanja robnog i putničkog prometa između dve zemlje i razmene iskustava u radu carinskih organa.

III Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Članom 1. Zakona predviđa se potvrđivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima, koji je sačinjen 5.marta 2010.godine, u po dva originalna primerka, na srpskom jeziku, ukrajinskom jeziku i na engleskom jeziku.

Član 2. Zakona sadrži tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o uzajamnoj pomoći u carinskim pitanjima u originalu na srpskom jeziku.

Član 3. Zakona uređuje stupanje na snagu Zakona, i to tako da Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

IV Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje Zakona nije potrebno obezbediti sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar