Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti odbrane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I KABINETA MINISTARA UKRAJINE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti odbrane, koji je potpisan 11. novembra 2011. godine u Kijevu, u originalu na srpskom, ukrajinskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

KABINETA MINISTARA UKRAJINE O SARADNJI

U OBLASTI ODBRANE

Vlada Republike Srbije i Kabinet ministara Ukrajine (u daljem tekstu: „Strane”),

uzimajući u obzir ciljeve i principe Povelje Ujedinjenih nacija,

u želji da doprinesu miru i bezbednosti u svetu,

ponašajući se u duhu partnerstva i saradnje i nastojeći da razvijaju dobre odnose u oblasti odbrane, a u cilju unapređenja uzajamnog razumevanja,

sporazumele su se o sledećem:

ČLAN 1.

SVRHA SPORAZUMA

Svrha ovog sporazuma je uspostavljanje opštih principa i procedura saradnje u oblasti odbrane između Strana, u okviru nacionalnih zakonodavstava država Strana.

ČLAN 2.

OBLASTI SARADNJE

Strane će sarađivati u sledećim oblastima:

1) unapređivanja organizacione strukture, razvoja demokratske civilne kontrole i delotvornog upravljanja u okviru oružanih snaga;

politike odbrane i nacionalne bezbednosti;

3) planiranja u oblasti odbrane;

4) zaštite životne sredine u vezi sa vojnim aktivnostima;

5) pravne podrške aktivnostima oružanih snaga, ljudskih prava tokom vojne službe i razmene iskustava o proučavanju i primeni normi međunarodnog prava u okviru oružanih snaga;

6) vojnog obrazovanja i stručnog usavršavanja vojnih lica;

7) humanitarnih i kulturnih aktivnosti u okviru oružanih snaga;

8) komunikacije, informatike i radio-elektronske podrške;

9) vojne topografije, kartografije i geodezije;

10) drugim oblastima saradnje u oblasti odbrane o kojima se Strane ili nadležni organi dogovore.

OBLICI SARADNJE

Saradnja između Strana ostvarivaće se kroz:

1) zvanične posete i radne sastanke na nivou ministara odbrane, načelnika generalštabova, komandanata vidova ili drugih lica koje Strane ovlaste;

2) konsultacije, razmenu iskustava i informacija;

3) pregovore između radnih grupa, zajedničke seminare i konferencije o pitanjima u vezi sa aktivnostima oružanih snaga;

4) međusobno pozivanje na sajmove naoružanja i vojne opreme, kao i posmatračke vojne vežbe;

5) učešće na vojnim vežbama;

6) obuku vojnih eksperata u vojnoobrazovnim ustanovama;

7) pozivanje stručnjaka za konkretna pitanja u svojstvu konsultanata;

8) druge oblike saradnje o kojima se Strane ili nadležni organi dogovore.

ČLAN 4.

GODIŠNJI PLANOVI

1. Na osnovu ovog sporazuma, nadležni organi izrađivaće godišnje planove bilateralne saradnje u oblasti odbrane.

2. Planovi bilateralne saradnje sadržaće naziv, mesto, datum i oblik aktivnosti, kao i broj učesnika.

ČLAN 5.

RAZMENA DELEGACIJA

1. Razmena delegacija Strana vršiće se na bazi reciprociteta i u skladu sa sledećim odredbama:

– Strana pošiljalac snosiće troškove transporta do i od mesta boravka u državi Strane primaoca, troškove dnevnica za članove svoje delegacije i troškove koji se odnose na osiguranje;

– Strana primalac snosiće troškove smeštaja, ishrane i prevoza na teritoriji svoje države, kao i hitne medicinke nege.

2. Ukoliko delegacija broji više od 10 lica, nadležni organi sačiniće poseban ugovor.

ČLAN 6.

ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA

Procedure za zaštitu tajnih podataka i materijala, biće predmet zaključivanja posebnog sporazuma između Strana o uzajamnoj zaštiti tajnih podataka.

ČLAN 7.

IZMENE I DOPUNE

1. Ovaj sporazum može biti izmenjen ili dopunjen u bilo koje vreme, uz pisanu saglasnost Strana.

2. Usaglašene izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa odredbama člana 11. ovog sporazuma.

ČLAN 8.

SPROVOĐENJE SPORAZUMA

1. Nadležni organi za sprovođenje ovog sporazuma su:

– za Vladu Republike Srbije – Ministarstvo odbrane Republike Srbije,

– za Kabinet ministara Ukrajine – Ministarstvo odbrane Ukrajine.

2. U cilju sprovođenja ovog sporazuma, nadležni organi mogu zaključiti posebne ugovore.

ČLAN 9.

REŠAVANJE SPOROVA

Svi sporovi u vezi sa tumačenjem ili primenom odredbi ovog sporazuma, Strane će rešavati putem međusobnih konsultacija.

ČLAN 10.

TRAJANJE I OTKAZIVANJE SPORAZUMA

1. Ovaj sporazum se zaključuje na period od pet godina i automatski se produžava na naredne periode od po godinu dana.

2. Svaka Strana može da otkaže ovaj sporazum u bilo koje vreme. Ta Strana će u pisanoj formi, diplomatskim putem, obavestiti drugu Stranu o svojoj nameri da otkaže ovaj sporazum. Sporazum prestaje da važi šest meseci nakon prijema takvog obaveštenja.

ČLAN 11.

STUPANJE NA SNAGU

Ovaj sporazum stupa na snagu trideset dana od dana prijema poslednjeg pisanog obaveštenja, upućenog diplomatskim putem, kojim Strane obaveštavaju jedna drugu da su sprovele unutrašnje procedure neophodne za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Sačinjeno u Kijevu, 11. novembra 2011. godine, u po dva istovetna primerka, svaki na srpskom, ukrajinskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi primerci podjednako autentični.

U slučaju razlika u tumačenju odredbi ovog sporazuma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA KABINET MINISTARA

REPUBLIKE SRBIJE UKRAJINE

___________________________ __________________________

Dragan ŠUTANOVAC Mihajlo JEŽELJ

ministar odbrane ministar odbrane

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti odbrane, sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Sporazumom između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti odbrane, čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, opredeljuju se oblasti i oblici saradnje, kao i ciljevi i principi na kojima će se zasnivati saradnja u oblasti odbrane, i to kako između vlada dve države, tako i njihovih nadležnih organa-ministarstava odbrane.

Važeći Sporazum između Saveta ministara Srbije i Crne Gore i Kabineta ministara Ukrajine o vojno-tehničkoj saradnji, koji je potpisan u Kijevu, 4. novembra 2003. godine („Službeni list SCG” – Međunarodni ugovori, broj 14/04), daje osnov za saradnju samo u vojno-tehničkoj oblasti, dok se Sporazumom čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, ustanovljavaju principi saradnje u svim domenima odbrane.

3. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna dodatna finansijska sredstva, budući da se sredstva koja su potrebna za sprovođenje Ugovora, predviđaju finansijskim planom Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar