Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU

S P O R A Z U MA

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I KABINETA MINISTARA UKRAJINE

O SARADNJI U OBLASTI ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja, sačinjen u Beogradu 6. juna 2013. godine, u dva originalna primerka svaki na srpskom, ukrajinskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja, u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I KABINETA MINISTARA UKRAJINE

O SARADNJI U OBLASTI ŽELEZNIČKOG SAOBRAĆAJA

Vlada Republike Srbije i Kabinet ministara Ukrajine (u daljem tekstu: strane ugovornice),

zasnivajući svoju saradnju na principima ravnopravnosti i uzajamnog poverenja,

dajući važnost koordinaciji aktivnosti u oblasti železničkog saobraćaja između Republike Srbije i Ukrajine,

priznavajući važnost prevoza putnika i robe u železničkom saobraćaju, kako u direktnom saobraćaju tako i u tranzitu ka trećim zemljama,

uverene u potrebu da se u tom cilju zaključi ovaj Sporazum,

dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

Strane ugovornice sarađuju, pružajući jedna drugoj potrebnu pomoć u cilju daljeg razvoja železničkog saobraćaja između država strana ugovornica i preduzimaju potrebne mere za poboljšanje prevoza putnika i roba u međunarodnom železničkom saobraćaju.

Strane ugovornice održavaće redovnu operativno-tehničku, ekonomsku i naučnu saradnju u oblasti železničkog saobraćaja.

Strane ugovornice obezbediće, u okviru nacionalnog zakonodavstva svojih država i međunarodnih propisa koji su na snazi, potrebne uslove za visoko-kvalitetan i uredan prevoz putnika, robe, prtljaga i pošte, kao i prolaz vučenih vozila preko teritorija država strana ugovornica kako u direktnom saobraćaju, tako i u tranzitu prema trećim zemljama.

Član 2.

U cilju primene Sporazuma pojedini pojmovi znače:

1. „Nadležni organi država strana ugovornica” označavaju:

Za Republiku Srbiju – Ministarstvo saobraćaja Republike Srbije,

Za Ukrajinu – Ministarstvo infrastrukture Ukrajine.

2. „Železnice država strana ugovornica” označavaju železničku kompaniju, ustanovu ili organizaciju koja obezbeđuje prevoz robe i putnika u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom država strana ugovornica.

3. „Železničko osoblje” označava zaposlene u železnicama država strana ugovornica koji obavljaju svoje dužnosti određene Sporazumom.

4. „Domaća država” označava državu na čijoj teritoriji železničko osoblje države druge strane ugovornice izvršava svoje dužnosti, a na osnovu Sporazuma.

Član 3.

Strane ugovornice su saglasne da se prevoz putnika i robe u međunarodnom železničkom saobraćaju obavlja u skladu sa međunarodnim sporazumima o železničkom saobraćaju čije su one ili njihove države potpisnice, odnosno u skladu sa propisima koji uređuju železnički saobraćaj.

Svaka strana ugovornica zadržava pravo da zaključi međunarodne sporazume u oblasti železničkog saobraćaja sa drugim državama, ne nanoseći štetu interesima druge strane ugovornice.

Član 4.

Nadležni organi u oblasti železničkog saobraćaja država strana ugovornica, imaju pravo da zaključe bilateralne sporazume, koji u skladu sa specifičnim okolnostima, definišu procedure primene ovog Sporazuma u pogledu:

međusobnog priznavanja sertifikata izdatih u skladu sa nacionalnim zakonodavstvima država strana ugovornica;

tehničkih i tehnoloških sistema Železnica država strana ugovornica;

obuke osoblja i eksperata u oblasti železničkog saobraćaja;

ostalih pitanja.

Član 5.

Železnice država strana ugovornica obezbediće uslove za neometano prihvatanje i prevoz tranzitne robe koja se kreće železničkim prugama država strana ugovornica u skladu sa važećim tarifama, sa izuzetkom robe čiji je uvoz i tranzit zabranjen ili ograničen nacionalnim propisima država strana ugovornica.

Organizacija direktnog prevoza robe železnicom sa teritorije Republike Srbije u tranzitu preko teritorije Ukrajine i sa teritorije Ukrajine u tranzitu preko teritorije Republike Srbije, kao i u tranzitu od trećih zemalja ka trećim zemljama, biće regulisana bilateralnim sporazumima između nadležnih železničkih organa država strana ugovornica i multilateralnim međunarodnim sporazumima u oblasti železničkog saobraćaja, čije su one, odnosno njihove države potpisnice.

Član 6.

Strane ugovornice smatraju neophodnim koordiniranje tarifne politike u oblasti prevoza u železničkom saobraćaju u državama strana ugovornica, zasnovane na reciprocitetu i tržišnim principima.

Član 7.

Železnica države jedne strane ugovornice obavestiće bez odlaganja železnicu države druge strane ugovornice o smetnjama koje nastanu u odvijanju železničkog saobraćaja na teritoriji odnosne države, kao i o njihovom otklanjanju.

Član 8.

Železnica države jedne strane ugovornice, uz saglasnost železnice države druge strane ugovornice, može da pošalje železničko osoblje na teritoriju države druge strane ugovornice radi izvršenja obaveza određenih Sporazumom.

Železničko osoblje država strana ugovornica:

a) izvršava svoje dužnosti na teritoriji domaće države u skladu sa međunarodnim standardima i nacionalnim propisima domaće države, odnosno sporazumima i protokolima između železnica država strana ugovornica,

b) ima pravo da tokom izvršenja svojih dužnosti na teritoriji države druge strane ugovornice nosi uniformu i oznake železnice kojoj pripadaju.

Železnica države strane ugovornice odgovara za ponašanje svog železničkog osoblja tokom njegovog boravka na teritoriji države druge strane ugovornice i vrši kontrolu nad njegovim aktivnostima.

Železničko osoblje država strana ugovornica upotrebljavaće jezik koji je u službenoj upotrebi u domaćoj državi ili jezik koji je zvanično u upotrebi u međunarodnom železničkom saobraćaju.

Železničko osoblje država strana ugovornica može unositi predmete za ličnu upotrebu, uključujući rezerve hrane koje nose sa sobom, samo u količinama koje su im potrebne za vreme službenog boravka na teritoriji domaće države, za koje ne postoji zabrana za uvoz u tu državu. Službene pošiljke, kao što su službena pisma i drugi železnički dokumenti koji su namenjeni železničkom osoblju strane železnice u domaćoj državi, ili koje železnica šalje u stranu državu, mogu se prenositi posredstvom železničkog osoblja i podležu carinskim propisima domaće države. Službene pošiljke namenjene železničkom osoblju strane železnice moraju imati zvanični pečat pošiljaoca.

Član 9.

Svaka strana ugovornica će na teritoriji svoje države, a u skladu sa svojim nacionalnim propisima, biti odgovorna za bezbednost železničkog osoblja država strana ugovornica, kao i za sigurnost imovine koja pripada drugoj strani ugovornici, odnosno njenoj državi koja se koristi isključivo za izvršenje obaveza određenih Sporazumom.

Član 10.

U cilju bržeg rešavanja problema u saradnji u toku prevoza putnika i robe između Republike Srbije i Ukrajine, predstavnici železnica država strana ugovornica imaju pravo da osnuju predstavničke kancelarije na teritoriji država strana ugovornica.

Član 11.

Strane ugovornice će sarađivati u oblasti obuke i usavršavanja inženjera, tehničara i drugog osoblja zastupljenih u oblasti železničkog saobraćaja.

Član 12.

U cilju praćenja sprovođenja i tumačenja odredaba Sporazuma, analiziranja i rešavanja problema koji nastanu tokom njegovog sprovođenja, strane ugovornice obrazuju Mešovitu komisiju (u daljem tekstu: Mešovita komisija).

Mešovita komisija je sastavljena od predstavnika nadležnih organa država strana ugovornica i železnica država strana ugovornica.

U slučaju neefikasnosti direktnih pregovora i konsultacija u Mešovitoj komisiji, a koje se tiču rešavanja sporova, strane ugovornice će ih rešavati na drugi, obostrano prihvatljiv način.

Mešovita komisija ako je potrebno sastaje se jednom godišnje, naizmenično na teritoriji jedne od država strana ugovornica, na zahtev jedne od strana ugovornica.

Način rada Mešovite komisije odrediće se Poslovnikom o radu koji će biti usvojen na prvoj sednici Mešovite komisije.

Član 13.

Izmene i dopune ovog sporazuma biće sastavljane u formi protokola Sporazuma koji će postati sastavni deo ovog sporazuma i stupiće na snagu zajedno sa članom 15. ovog sporazuma.

Član 14.

Sporazum se zaključuje na neodređeno vreme.

Sporazum prestaje da važi posle isteka roka od šest meseci od dana prijema poslednje diplomatske note primljene diplomatskim putem, kojom se druga strana ugovornica obaveštava o raskidu Sporazuma.

Odredbe Sporazuma odnosiće se na sve obaveze i ugovore koji su stupili na snagu na osnovu Sporazuma i koji nisu bili u potpunosti realizovani do njegovog okončanja, sve do njihove potpune realizacije.

Član 15.

Ovaj Sporazum stupa na snagu tridesetog dana od dana prijema poslednje diplomatske note kojom strane ugovornice obaveštavaju jedna drugu o završetku internih procedura neophodnih za stupanje na snagu ovog Sporazuma.

U potvrdu toga, potpisnici, propisno ovlašćeni od strane svojih vlada, potpisali su Sporazum.

Sačinjeno u ______________, dana ______________________ godine, u dva originalna primerka svaki na srpskom, ukrajinskom i engleskom jeziku, pri čemu su sva tri teksta autentična. U slučaju razlike u tumačenju merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADUREPUBLIKE SRBIJE ZA KABINET MINISTARA UKRAJINE Milutin Mrkonjić, s.r. ministar saobraćaja Republike Srbije Volodimir Kozak, s.r. ministar infrastrukture Ukrajine

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

RAZLOZI ZBOG KOJIH SE PREDLAŽE POTVRĐIVANJE SPORAZUMA

Direktnom međunarodnom železničkom saobraćaju, a posebno tranzitnom između Republike Srbije i Ukrajine prema trećim državama, Republika Srbija pridaje ne malu važnost. Jedna od osnovnih aktivnosti potrebnih da se intenzivira obavljanje železničkog saobraćaja između dve države jeste uspostavljanje direktne međusobne saradnje, odnosno pravno regulisanje odnosa u železničkom saobraćaju između dve države, kao i njenih železničkih preduzeća.

Potpisanim Sporazumom se na određeni način, a na osnovu uzajamnog poverenja i ravnopravnosti, daje važnost koordinaciji aktivnosti u oblasti realizacije železničkog saobraćaja, kao i saradnji u razvoju železnica dve države. Sporazumom su železnički organi država strana ugovornica, kao i železnice država strana ugovornica ovlašćeni da međusobno zaključuju Protokole (kojima bliže regulišu obavljanje železničkog prevoza na kvalitetan i uredan način), i to u pogledu: organizacije direktnog prevoza robe železnicom iz Srbije za Ukrajinu i obrnuto, kao i u tranzitu preko teritorije dveju država od trećih zemalja ka trećim zemljama; međusobna potraživanja prevoznih troškova, što podrazumeva i da pitanje eventualnih dugova moraju rešavati oni sami bez mešanja države; izdavanja licenci i sertifikata propisanih nacionalnim zakonodavstvima strana ugovornica; tehničkih i tehnoloških sistema Železnica država strana ugovornica; obuke i stručnog usavršavanja u oblasti železničkog saobraćaja.

Pokretanje postupka za zaključenje Sporazuma iniciralo je Ministarstvo transporta Ukrajine. Tekst Sporazuma u najvećoj meri usaglašen je sa ukrajinskom stranom diplomatskim putem tokom 2010. i 2011. godine. Ministarstvo saobraćaja je na V zasedanju Međuvladine srpsko-ukrajinske komisije za trgovinu, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju održanom u Beogradu 22. i 23. marta o. g. usaglasilo sa ukrajinskom stranom tekst Nacrta sporazuma između Vlade Republike Srbije i Kabineta ministara Ukrajine o saradnji u oblasti železničkog saobraćaja na engleskom jeziku. Ministarstvo saobraćaja dostavilo je tekst usaglašenog Nacrta sporazuma na engleskom jeziku, sa prevodom na srpski jezik, Ministarstvu spoljnih poslova dopisom broj 06-00-00076/2013-01 od 25. aprila 2013. godine.

Sporazum je potpisan u Beogradu 6. juna 2013. godine.

U ime Vlade Republike Srbije, Sporazum je potpisao Milutin Mrkonjić, ministar saobraćaja Republike Srbije a u ime Kabineta ministara Ukrajine, Volodimir Kozak, ministar infrastrukture Ukrajine.

FINANSIJSKE OBAVEZE U IZVRŠAVANJU SPORAZUMA

Potvrđivanjem Sporazuma ne nastaju finansijske obaveze za Republiku Srbiju

PROCENA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA IZVRŠAVANJE SPORAZUMA

Za izvršavanje Sporazuma nije potrebno obezbediti finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar