Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Istočne Republike Urugvaja o saradnji u oblasti veterine

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE

I ISTOČNE REPUBLIKE URUGVAJA

O SARADNJI U OBLASTI VETERINE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Istočne Republike Urugvaja o saradnji u oblasti veterine, sačinjen u Njujorku, 20.septembra 2011. godine u tri originala svaki na srpskom, španskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Republike Srbije i Istočne Republike Urugvaja o saradnji u oblasti veterine u originalu na srpskom jeziku glasi:

S P O R A Z U M

IZMEĐU

REPUBLIKE SRBIJE

I

ISTOČNE REPUBLIKE URUGVAJA

O SARADNJI U OBLASTI VETERINE

Republika Srbija i Istočna Republika Urugvaj (u daljem tekstu: Strane) u želji da olakšaju promet životinja i proizvoda životinjskog porekla i da istovremeno spreče unošenje zaraznih bolesti životinja i nebezbednih proizvoda životinjskog porekla, kao i da razvijaju saradnju u oblasti veterine,

dogovorile su se o sledećem:

Član 1.

1. Uvoz i tranzit životinja i proizvoda životinjskog porekla (u daljem tekstu: pošiljka) između država Strana može se vršiti samo u slučaju ako su ispunjeni svi propisani veterinarsko-sanitarni uslovi i ako je prethodno pribavljeno odobrenje od nadležnog organa zemlje uvoznice kao i zemlje preko čije teritorije pošiljka prelazi.

2. Nadležni organi država Strana će razmeniti obrasce međunarodnih veterinarskih sertifikata (u daljem tekstu: sertifikati), koji će pratiti pošiljke u Republiku Srbiju i u Istočnu Republiku Urugvaj i uzajamno će se obaveštavati o bilo kojim promenama i dodacima.

3. Sertifikati će biti štampani na srpskom, španskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Nadležni organi država Strana će:

obaveštavati jedni druge o veterinarsko-sanitarnim uslovima za uvoz i tranzit pošiljki;

2) razmenjivati informacije o pojavi bilo koje zarazne bolesti koja se obavezno mora prijaviti Svetskoj organizaciji za zdravlje životinja (OIE);

3) neodložno obaveštavati jedni druge o pojavi zarazne bolesti životinja i preduzetim neophodnim merama za sprečavanje širenja, kao i za iskorenjivanje bolesti u skladu sa procedurama i preporukama Svetske organizacije za zdravlje životinja (OIE).

Član 3.

U cilju razvijanja saradnje u oblasti veterinarstva, nadležni organi država Strana će:

1) razmenjivati informacije o propisima u oblasti veterine i stručnim publikacijama;

2) podsticati saradnju u oblasti primenjene veterine kroz razmenu stručnjaka, iskustava i znanja;

3) podsticati saradnju između naučnih fakultetskih i istraživačkih institucija u vezi sa zdravljem životinja i sistemima veterinarsko-sanitarne kontrole hrane životinjskog porekla, kao i između laboratorija za dijagnostiku i analizu;

4) podsticati saradnju veterinarskih organa i razmenu stručnjaka za veterinarska pitanja u cilju upoznavanja sa organizacijom i aktivnostima veterinarske službe druge strane, sa statusom izvoznih objekata i statusom zdravlja životinja;

5) nastojati da organizuju godišnje sastanke stručnjaka na osnovu reciprociteta.

Član 4.

Ako se na mestu ulaska ili na krajnjem odredištu utvrdi da pošiljka ne ispunjava zahteve navedene u veterinarsko-sanitarnom sertifikatu, nadležni organi države Strane na čijoj teritoriji je otkrivena nepravilnost će neodložno obavestiti

nadležni organ države druge Strane i preduzeti sve odgovarajuće mere u skladu sa nacionalnim propisima.

Član 5.

1. Ako je dijagnostikovana zarazna bolest životinja na teritoriji jedne od država Strana, nadležni organ države druge Strane ima pravo da ograniči ili zabrani uvoz i tranzit pošiljki onih životinjskih vrsta koje su prijemčive za tu bolest, a koje dolaze sa čitave ili dela teritorije na kojoj se zaraza pojavila.

2. Ograničenje i zabrana uvoza i tranzita može se primeniti, pod istim uslovima, i na druge pošiljke kojima se bolest može preneti.

Član 6.

Svaki spor koji nastane u primeni odredaba ovog sporazuma rešavaće predstavnici nadležnih organa država Strana, uzimajući u obzir preporuke i/ili smernice koje postoje u okviru Codex Alimentarius i OIE u međunarodnoj trgovini. Ako se ovim putem ne postigne željeni rezultat, spor će se rešavati diplomatskim putem.

Član 7.

1. Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma u Istočnoj Republici Urugvaj će biti Ministarstvo stočarstva, poljoprivrede i ribarstva, sa sedištem u Montevideu.

2. Nadležni organ za sprovođenje ovog sporazuma u Republici Srbiji će biti Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, sa sedištem u Beogradu.

Član 8.

Ovaj sporazum može biti dopunjen ili izmenjen uz obostranu saglasnost obe države Strane. Izmene i dopune stupaju na snagu u skladu sa članom 10. ovog sporazuma.

Član 9.

Ovaj sporazum neće uticati na prava i obaveze država Strana koja proističu po osnovu drugih međunarodnih sporazuma čije su potpisnice.

Član 10.

1. Ovaj sporazum će stupiti na snagu trideset (30) dana od prijema poslednjeg pismenog obaveštenja kojim Strane obaveštavaju jedna drugu diplomatskim putem da je ispunjena unutrašnja zakonska procedura za stupanje na snagu ovog sporazuma.

2. Danom stupanja na snagu ovog sporazuma prestaje da važi Sanitarno-veterinarska konvencija između Saveznog Izvršnog Veća Skupštine Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Vlade Istočne Republike Urugvaja zaključen 14. maja 1985. godine u Montevideu.

3. Ovaj sporazum se zaključuje na pet (5) godina, nakon čega će se automatski produžavati u periodima od jedne (1) godine, sve dok ga jedna od strana ne otkaže u pisanoj formi, diplomatskim putem, najmanje šest (6) meseci pre isteka važnosti.

Sačinjeno u Njujorku , dana 20. 09. 2011. godine, u tri originala, svaki na srpskom, španskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju razlika u tumačenju merodavan je tekst na engleskom jeziku.

U ime Republike Srbije U ime Istočne

Republike Urugvaja

Vuk Jeremić Luis Almagro

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENJE

1. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Istočne Republike Urugvaja o saradnji u oblasti veterine, sadržan je u odredbi člana 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za potvrđivanje međunarodnog ugovora

Vlada je Zaključkom 05 broj: 018-4064/2011 od 26. maja 2011. godine utvrdila Osnovu za zaključivanje Sporazuma između Republike Srbije i Istočne Republike Urugvaja o saradnji u oblasti veterine i ovlastila Vuka Jeremića, ministra spoljnih poslova da, u ime Vlade potpiše sporazum.

Ovim sporazumom uređuju se pitanja od značaja za saradnju u oblasti veterinarstva, kao što su: promet životinja i proizvoda životinjskog porekla, razmena obrazaca (sertifikata) za potrebe uvoza i provoza proizvoda životinjskog porekla, razmena izveštaja o pojavi, stanju i kretanju zaraznih bolesti životinja, preduzimanju mera za sprečavanje, suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti životinja, načine saradnje, međusobno obaveštavanje u slučaju kada pošiljka ne zadovoljava veterinarsko – sanitarne uslove iz uverenja koje ga prati, uslove za ograničenje ili zabranu uvoza i provoza pošiljaka životinja, rešavnje spornih pitanja, nadležni organi za sprovođenje sporazuma, primena, važenje i postupak izmene i dopune sporazuma.

Na osnovu navedenog, zaključuje se da su razlozi za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Istočne Republike Urugvaja o saradnji u oblasti veterine sadržani u želji potpisnica Sporazuma da:

doprinesu unapređenju ekonomskih odnosa dve zemlje;

saradnja dve zemlje u oblasti veterine dobije pravni okvir kako bi se;

se stvore uslovi za olakšan promet i povećanje obima razmene poljoprivredno-prehrambenih proizvoda životinjskog porekla;

se stvore mogućnosti za saradnju nadležnih veterinarskih organa dve zemlje, naučnih ustanova i predstavnika agroindustrijskog kompleksa.

3. Finansijske obaveze u izvršavanju međunarodnog ugovora

Izvršavanjem ovog sporazuma ne stvaraju se finansijske obaveze za Republiku Srbiju.

4. Procena potrebnih finansijskih sredstava za izvršavanje međunarodnog ugovora

Za realizaciju ovog sporazuma u 2014. godini nisu potrebna finansijska sredstva, dok će u narednim godinama biti obezbeđena u okviru limita Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine utvrđenog fiskalnom strategijom.

Razlozi za potvrđivanje međunarodnog ugovora po hitnom postupku

Predlaže se da se Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Istočne Republike Urugvaja o saradnji u oblasti veterine donese po hitnom postupku, u skladu sa članom 167. poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 20/12-prečišćen tekst), s obzirom na ispunjenje međunarodnih obaveza Republike Srbije, kao i na to da nas je urugvajska strana obavestila da je ispunila unutrašnje uslove neophodne za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Ostavite komentar