Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o saradnji u oblasti odbrane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU MEMORANDUMA O RAZUMEVANjU IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE UJEDINjENOG KRALjEVSTVA VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE O SARADNjI U OBLASTI ODBRANE

Član 1.

Potvrđuje se Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o saradnji u oblasti odbrane, koji je potpisan 26. januara 2009. godine, u Londonu, u originalu na srpskom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o saradnji u oblasti odbrane u originalu na srpskom jeziku glasi:

MEMORANDUM O RAZUMEVANjU

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADE UJEDINjENOG KRALjEVSTVA VELIKE BRITANIJE

I SEVERNE IRSKE O SARADNjI U OBLASTI ODBRANE

Vlada Republike Srbije i Vlada Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, u daljem tekstu “Učesnice”;

imajući u vidu potrebu da doprinesu jačanju mira, stabilnosti i razvoju odnosa između zemalja u Evropi i svetu u duhu Povelje Ujedinjenih nacija, Helsinškog završnog akta i Pariske povelje za novu Evropu;

ocenjujući pozitivno trenutne procese integracije u Evropi;

izražavajući želju za obostrano korisnom saradnjom zasnovanom na uzajamnom poštovanju i poverenju;

u cilju unapređenja bližih bilateralnih odnosa u održavanju evropskih i evroatlanskih vrednosti i standarda;

naglašavajući potrebu za sveobuhvatnom saradnjom kroz jačanje poverenja i mere izgradnje bezbednosti, dovođenjem do boljeg razumevanja principa demokratske kontrole naoružanja;

sporazumele su se:

Odeljak 1.

Cilj i principi saradnje

(1) Cilj ovog memoranduma je uspostavljanje opštih principa i procedura za saradnju u oblasti odbrane, koje su od zajedničkog interesa za Učesnice.

(2) Saradnja između Učesnica biće zasnovana na principima jednakosti i uzajamne koristi.

(3) Saradnja saglasno ovom memorandumu, odvijaće se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom država Učesnica i međunarodnim pravom.

Odeljak 2.

Definicije

Termini koji se koriste u ovom memorandumu imaju sledeće značenje:

a. «Država – primalac» označava državu na čijoj teritoriji se nalazi Osoblje u vezi sa ovim memorandumom;

b. «Država – pošiljalac» označava državu čijoj vojsci pripada Osoblje;

c. «Osoblje» – lica zaposlena u institucijama i organima Učesnica.

Odeljak 3.

Sprovođenje Memoranduma

(1) Za sprovođenje ovog memoranduma Učesnice određuju sledeće nadležne organe:

– za Vladu Republike Srbije – Ministarstvo odbrane Republike Srbije i

– za Vladu Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske – Ministarstvo odbrane Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske.

(2) U cilju realizacije ovog memoranduma, nadležni organi Učesnica mogu da zaključe dodatne ugovore.

Odeljak 4.

Oblasti saradnje

Učesnice će ostvarivati saradnju u sledećim oblastima:

a) odbrambena i bezbednosna politika;

b) planiranje odbrane;

c) vojnonaučna saradnja;

d) vojno obrazovanje;

e) zakonodavstvo u oblasti odbrane;

f) vojna medicina;

g) vojna topografija i kartografija;

h) operacije podrške miru;

i) društvene, sportske i kulturne aktivnosti;

j) druge oblasti od zajedničkog interesa, koje odrede Učesnice ili njihovi nadležni organi.

Odeljak 5.

Oblici saradnje

Saradnja između Učesnica ostvarivaće se kroz sledeće aktivnosti:

a) zvaničnim posetama;

b) radnim sastancima;

c) razmenom iskustava i konsultacijama;

d) programima obuke i obrazovanja;

e) učešćem na vežbama;

f) učešćem na konferencijama, simpozijumima i seminarima;

g) razmenom informacija, dokumenata i istraživačkih projekata od zajedničkog interesa;

h) na druge načine koje Učesnice ili njihovi nadležni organi zajednički odrede.

Odeljak 6.

Planiranje

(1) Na osnovu ovog memoranduma, nadležni organi Učesnica će izraditi godišnji plan bilateralne saradnje za narednu godinu, navodeći aktivnosti, vreme i mesto održavanja, broj učesnika i ostala osnovna pitanja u vezi sa organizacijom i sprovođenjem plana.

(2) Ovlašćeni predstavnici nadležnih organa Učesnica, svake godine će potpisivati godišnji plan bilateralne saradnje najkasnije do 01. decembra tekuće godine za narednu godinu.

Odeljak 7.

Razmena informacija

Razmena i zaštita poverljivih informacija biće predmet posebnog sporazuma.

Odeljak 8.

Finansijska pitanja

Svaka od Učesnica i/ili njihovi nadležni organi snosiće sopstvene troškove koji nastanu u toku sprovođenja ovog memoranduma, dodatnih ugovora i planova, osim ukoliko se Učesnice zajednički drugačije ne dogovore.

Odeljak 9.

Sporovi

Sve sporove koji eventualno budu nastali usled tumačenja ili primene ovog memoranduma, Učesnice i/ili njihovi nadležni organi će rešavati konsultacijama i pregovorima i neće ih predavati domaćim ili međunarodnim sudovima ili trećoj strani u nadležnost radi rešavanja.

Odeljak 10.

Izmene i dopune

Učesnice mogu da izmene i dopune ovaj memorandum u bilo koje vreme, zajedničkom pisanom saglasnošću. Takve izmene i dopune će stupiti na snagu u skladu sa stavom 1 odeljka 11. ovog memoranduma.

Odeljak 11.

Završne odredbe

(1) Ovaj memorandum stupa na snagu danom kada Vlada Republike Srbije obavesti Vladu Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske da je sprovela neophodan postupak za njegovo stupanje na snagu, u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije.

(2) Ovaj memorandum će se privremeno primenjivati od dana potpisivanja i ostaje na snazi do otkazivanja zajedničkom saglasnošću ili pisanim obaveštenjem drugoj Učesnici šest meseci unapred.

Potpisano u Londonu, 26.01.2009. godine, u dva istovetna primerka na srpskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi primerci podjednako autentični. U slučaju razlika u tumačenju odredaba ovog memoranduma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

ZA VLADU ZA VLADU

REPUBLIKE SRBIJE UJEDINjENOG KRALjEVSTVA

VELIKE BRITANIJE I

SEVERNE IRSKE

____________________________ ___________________________

ministar odbrane ministar odbrane

Dragan Šutanovac Džon Haton

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

OBRAZLOŽENjE

1. Ustavni osnov za donošenje Zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

2. Razlozi za donošenje Zakona

Memorandumom o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o saradnji u oblasti odbrane čije se potvrđivanje predlaže ovim zakonom, opredeljuju se ciljevi i principi na kojima će se zasnivati bilateralna saradnja u oblasti odbrane između ugovornih strana.

Cilj predloženog zakona, odnosno zaključenog Memoranduma je uspostavljanje opštih procedura za saradnju zasnovanu na principima jednakosti i uzajamne koristi ugovornih strana.

Pored navedenog, a imajući u vidu da se navedenim memorandumom, odnosno predloženim zakonom, daje pravni osnov ministarstvima ugovornih strana za zaključivanje administrativnih ugovora, saglasno Zakonu o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni list SFRJ”, br. 55/78 i 47/89), smatramo da je donošenje ovog zakona neophodno. Naime, u suprotnom slučaju, svaka potreba za saradnjom u ovoj oblasti, bez obzira na vrstu, obim i nivo na kom bi trebala da se realizuje, morala bi pojedinačno da bude predmet razmatranja i odlučivanja od strane Vlade Republike Srbije. Ovakva procedura bi usložnjavala i usporavala, a možda i onemogućavala mnoge aktivnosti vezane za bilateralnu saradnju u oblasti odbrane.

3. Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja

Odredbom člana 1. Predloga zakona, predviđa se potvrđivanje Memoranduma, potpisanog u Londonu, 26. januara 2009. godine.

Odredba člana 2. Predloga zakona, sadrži tekst Memoranduma u originalu na srpskom jeziku.

Odredbom člana 3. Predloga zakona, propisan je dan stupanja na snagu ovog zakona.

4. Ocena potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nisu potrebna finansijska sredstva budući da su sredstva koja su potrebna za sprovođenje Memoranduma, predviđena planom finansijskih sredstava Ministarstva odbrane.

Ostavite komentar