Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u oblasti turizma

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE GRČKE

O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u oblasti turizma, sačinjen 13. jula 2017. godine u Solunu, u originalu na srpskom, grčkom i engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u oblasti turizma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM

IZMEĐU

VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I

VLADE REPUBLIKE GRČKE

O SARADNJI U OBLASTI TURIZMA

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Grčke (u daljem tekstu: Ugovorne strane),

u želji da jačaju prijateljske odnose između dve države, kao i da promovišu saradnju između njihovih nacionalnih institucija nadležnih za turizam,

priznajući značaj turizma za unapređenje ekonomskog razvoja, zajedničkog razumevanja, dobre volje i bliskih odnosa među ljudima,

na osnovu potpune jednakosti prava i zajedničke koristi,

sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Ugovorne strane, u okviru Sporazuma i u skladu sa svojim nacionalnim zakonskim propisima, unaprediće razvoj i jačanje saradnje u oblasti turizma između dve države.

Član 2.

Ugovorne strane će nastojati da povećaju turistički promet između svojih država i podsticaće saradnju između nacionalnih asocijacija putničkih i turističkih agencija i drugih preduzeća i organizacija koje posluju u oblasti turizma u dve države.

Član 3.

Ugovorne strane će sarađivati, u skladu sa svojim nacionalnim zakonskim propisima i ne dovodeći i pitanje svoje međunarodne obaveze, u sledećim oblastima:

A. Turistički marketing i promocija

Ugovorne strane će podsticati zajedničku turističku promociju kroz razmenu informacija, publikacija i drugih promotivnih materijala u skladu sa njihovim zakonima i propisima i takođe će podsticati učešće svojih nacionalnih turističkih organizacija na sajmovima turizma, izložbama, seminarima i drugim turističkim promotivnim događajima, koji se održavaju na teritoriji države druge Ugovorne strane, kao i organizaciju putovanja za turističke agencije i novinare u cilju upoznavanja turističke ponude.

B. Turistička edukacija i obuka

Ugovorne strane će ispitati moguće načine saradnje u oblasti turističke edukacije i stručne obuke.

V. Statistika i zakonski propisi u oblasti turizma

Ugovorne strane će razmenjivati informacije koje se odnose na statistiku u oblasti turizma i zakonske propise kao i istraživanja o razvoju turizma i podsticaće sve moguće oblike bilateralne saradnje u ovoj oblasti.

Član 4.

Ugovorne strane će takođe podsticati i unapređivati saradnju u oblasti turizma specijalnih interesa sa akcentom na promociji kulturnog turizma, agroturizma, ruralnog turizma, gastronomskog i vinskog turizma, velnes i spa turizma i verskog – hodočasničkog turizma, kroz razmenu poseta stručnjaka, zajedničkog prenosa znanja i iskustava iz prakse i organizacije odgovarajućih radionica i seminara u obe države.

Član 5.

Ugovorne strane, u skladu sa važećim zakonskim propisima u svojim državama, će podsticati i zajednički olakšavati investicije grčkih i srpskih privrednih subjekata, kao i zajedničko ulaganje u svojim turističkim sektorima.

U tom cilju, kompetentne i relevantne institucije i agencije će redovno razmenjivati informacije koje se odnose na propise finansiranja u oblasti turizma i podsticaje kao i mogućnosti za ovakve investicije koje postoje u obe države.

Član 6.

Svaka Ugovorna strana može osnovati na teritoriji države druge Ugovorne strane kancelariju-predstavništvo svoje nacionalne turističke organizacije. Ovo predstavništvo-kancelarija neće se baviti komercijalnim aktivnostima kao privatno preduzeće.

O osnivanju i statusu kancelarija-predstavništava Ugovorne strane će zaključivati posebne sporazume.

Član 7.

Ugovorne strane će podsticati saradnju u okviru Svetske turističke organizacije Ujedinjenih nacija (UNWTO), Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju (BSEC), Jadransko-jonske inicijative (AII), Evropske strategije za jadranski i jonski region (EUSAIR), kao i drugim međunarodnim organizacijama u oblasti turizma, čije su članice obe Ugovorne strane.

Član 8.

Ugovorne strane će osnovati Zajedničku komisiju, sastavljenu od istog broja predstavnika svake države Ugovorne strane, kako iz javnog, tako i privatnog sektora turizma, sa ciljem praćenja realizacije ovog sporazuma.

Sastanci Zajedničke komisije će se održavati naizmenično u svakoj državi, u zajednički diplomatskim putem dogovorenom mestu i vremenu. Ovim sastancima će predsedavati šef delegacije države u kojoj se održava sastanak.

Zajednička komisija će pratiti realizaciju ovog sporazuma kroz bilateralne konsultacije i kroz podnošenje preporuka od strane kompetentnih zvaničnika. Protokoli i usklađeni zapisnici, potpisani na kraju svakog sastanka će utvrditi specifične aranžmane i aktivnosti koje treba preduzeti za dalju promociju saradnje dve države u oblasti turizma.

Član 9.

U primeni ovog sporazuma Republika Grčka će poštovati svoje obaveze koje proističu iz njenog članstva u Evropskoj uniji.

Član 10.

Ovaj sporazum može kasnije biti dopunjen uz obostranu saglasnost Ugovornih strana. Bilo koja ovakva dopuna će stupiti na snagu u skladu sa odredbama Člana 12, stav 1.

Član 11.

Svaki spor koji proizilazi iz tumačenja i/ili primene ovog sporazuma rešavaće se sporazumno između ugovornih strana kroz konsultacije i/ili pregovore vođenje diplomatskim putem.

Član 12.

Ovaj sporazum stupa na snagu na dan prijema obaveštenja, kojim Ugovorne strane obaveštavaju jedna drugu diplomatskim putem da su ispunjeni interni uslovi koje njihovo zakonodavstvo predviđa za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Ovaj sporazum ostaje na snazi u periodu od pet (5) godina od datuma njegovog stupanja na snagu. Njegovo važenje automatski se obnavlja za naredne petogodišnje periode, osim ako jedna od Ugovornih strana, u pisanom obliku, ne obavesti drugu Ugovornu stranu u roku od šest (6) meseci, o svojoj nameri da raskine Sporazum pre isteka njegove važnosti.

Međutim, prekid ovog sporazuma neće uticati na završetak projekata, programa i drugih inicijativa dogovorenih u vreme važenja ovog sporazuma, koje nisu u potpunosti završeni do isteka važenja ovog sporazuma, ukoliko se Ugovorne strane drugačije ne dogovore.

Stupanjem na snagu ovog sporazuma, prestaje da važi u odnosima između Republike Srbije i Republike Grčke Sporazum između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Kraljevine Grčke od 18. juna 1959. godine, koji se odnosi na osnivanje Grčko-Jugoslovenske mešovite komisije za razvoj turizma.

Potvrđujući gore navedeno, dole potpisani, koji su propisno ovlašćeni za to, potpisali su ovaj sporazum.

Sačinjeno u Solunu, dana 13. jula 2017. godine, u dva originalna primerka, na grčkom, srpskom i engleskom jeziku, pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni. U slučaju razlika u tumačenju odredaba ovog sporazuma, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike GrčkeElena KountouraMinistar turizma Za Vladu Republike SrbijeRasim LjajićPotpredsednik Vlade Republike SrbijeMinistar trgovine, turizma i telekomunikacija

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje Zakona sadržan je u članu 99. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije, prema kojem Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. Razlozi za potvrđivanje međunarodnog sporazuma

Ovaj sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Grčke o saradnji u oblasti turizma predložen je sa ciljem jačanja međusobnih turističkih veza, kao i doprinosa turizma unapređenju ukupnih bilateralnih odnosa. Njime se potvrđuje spremnost dve države da uspostave saradnju u oblasti turizma, kao i unapređenje odnosa u oblasti ekonomije i kulture i stvore uslovi za njihov dalji razvoj. Zaključivanjem ovog sporazuma daje se doprinos zaokruživanju institucionalnog okvira za olakšavanje i jačanje saradnje između pojedinih partnera u turizmu, u cilju poboljšanja ukupnih bilateralnih ekonomskih odnosa.

Predviđeno je da se stupanjem na snagu ovog sporazuma stavlja van snage Sporazum od 18. juna 1959. godine između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Kraljevine Grčke, koji se odnosi na osnivanje Grčko-Jugoslovenske mešovite komisije za razvoj turizma.

2. Bilateralni odnosi Republike Srbije i Republike Grčke zasnovani su na čvrstim temeljima uspostavljenim u okviru istorijskih spona. Osim toga, redovna je i razmena poseta na visokom nivou između dve države. Dinamična bilateralna saradnja razvija se, između ostalog, na osnovu grčke podrške evropskoj perspektivi Republike Srbije, to jest podršci za prijem naše države u Evropsku uniju.

U oblasti turizma Republika Srbija i Republika Grčka neguju razvijenu dugogodišnju saradnju. Rezultati turističkog prometa su manjeg obima od raspoloživih turističkih mogućnosti i potencijala, uprkos interesovanju izraženom kod stanovništva i nadležnih organa obe države za unapređenjem saradnje u oblasti turizma. Prema saopštenjima Republičkog zavoda za statistiku u 2016. godini registrovano je 61.749 turista iz Republike Grčke, što je za 40,8% više nego u 2015. godini. Ostvareno je 122.062 noćenja, odnosno za 51,9% više nego u 2015. godini. Učešće grčkih turista u dolascima stranih turista u Republici Srbiji iznosi 4,82% i u noćenjima 4,46%. U periodu januar-jun 2017. godine u Republici Srbiji je registrovano 27.125 grčkih turista (+12,4% u odnosu na isti period 2016. godine) i ostvareno je 52.975 noćenja (+2,7% u odnosu na isti period 2016. godine). Navedeni podaci predstavljaju poseban izazov za turističku industriju obe države u cilju postizanja boljih rezultata.

Buduća saradnja u oblasti turizma sa grčkim tržištem je povezana viševekovnim istorijskim, verskim i kulturnim vezama, vrednostima dva prijateljska naroda, kao i uspostavljanjem saradnje u hotelskoj i kongresnoj industriji.

3. U Sporazumu su naznačeni posebni oblici saradnje od interesa i značaja za unapređenje bilateralnog turističkog prometa, promovisanjem saradnje između odgovarajućih subjekata i organizacija koje posluju u oblasti turizma, kao i u okviru međunarodnih turističkih organizacija. Ovim sporazumom je predviđeno da će Ugovorne strane sarađivati u oblasti turističkog marketinga i promocije, turističke edukacije i obuke, kao i razmene statističkih i drugih podataka u oblasti turizma, kao i organizaciji putovanja za predstavnike turističkih agencija i medija iz oblasti turizma. Predviđena je i saradnja u oblasti turizma specijalnih interesa, naročito u vezi sa promocijom kulturnog, verskog turizma, gastronomije itd. Predviđeno je i da svaka Ugovorna strana može osnovati na teritoriji druge Ugovorne strane kancelariju-predstavništvo, koje se neće baviti komercijalnim aktivnostima kao privatno preduzeće. Ovim sporazumom je predviđeno osnivanje Zajedničke komisije, sastavljene od istog broja predstavnika države svake Ugovorne strane, koja će imati za cilj praćenje realizacije Sporazuma. Takođe je predviđeno podržavanje zajedničkog učešća na sajmovima turizma i drugim događajima, u cilju predstavljanja turističke ponude obe države.

Sporazum je sačinjen na srpskom, grčkom i engleskom jeziku i stupa na snagu na dan prijema poslednjeg pisanog obaveštenja kojim se potvrđuje da su Ugovorne strane sprovele unutrašnje državne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.

III. Da li se izvršavanjem međunarodnog sporazuma stvaraju finsnsijske obaveze za Republiku Srbiju

Imajući u vidu da je ovim sporazumom predviđeno da se podstiče učešće na sajmovima turizma i drugim događajima, u cilju predstavljanja turističke ponude obe države, razmena poseta stručnjaka iz oblasti turizma u narednim godinama eventualna sredstva će se obezbediti u okviru limita na razdelu ministarstva nadležnog za poslove turizma.

IV. Procena iznosa finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje međunarodnog

sporazuma

Izvršenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Grčke o saradnji u oblasti turizma od 13. jula 2017. godine ne iziskuje posebna finansijska sredstva iz budžeta Republike Srbije.

Ostavite komentar