Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE O PLOVIDBI PLOVNIM PUTEVIMA NA UNUTRAŠNJIM VODAMA I NJIHOVOM TEHNIČKOM ODRŽAVANJU

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju, sačinjen u Beogradu, 4. maja 2012. godine, u originalu na srpskom jeziku i službenim jezicima u Bosni i Hercegovini (bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku).

Član 2.

Tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju, u originalu na srpskom jeziku glasi:

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

O B R A Z L O Ž E NJ E

I. USTAVNI OSNOV

Ustavni osnov za donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju, sadržan je u članu 97. tačka 1. Ustava Republike Srbije kojim je predviđeno da, između ostalog, Republika Srbije uređuje i obezbeđuje svoj međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i u članu 99. stav 1. tačka 4. kojim je propisano da Narodna skupština potvrđuje međunarodne ugovore kada je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

II. RAZLOZI ZA POTVRĐIVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA

Radi pravnog regulisanja plovidbe na međunarodnim plovnim putevima i saradnje u vezi sa održavanjem zajedničkog plovnog puta na reci Savi, Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine je posredstvom Ambasade Republike Srbije u Bosni i Hercegovini, dostavilo Ministarstvu za infrastrukturu Nacrt ugovora između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju, sa molbom da se isti dostavi nadležnim organima Republike Srbije.

Ministarstvo za infrastrukturu je razmotrilo označeni Nacrt ugovora i ocenilo da se može prihvatiti inicijativa Bosne i Hercegovine za uređivanjem plovidbe, a posebno saradnje u vezi sa tehničkim održavanjem zajedničkog međunarodnog plovnog puta reke Save između rečnog km 178 i rečnog km 210,8.

Raspadom bivše SFR Jugoslavije i formiranjem međunarodno priznatih država u okruženju Republike Srbije plovni putevi koji povezuju obe države imaju poseban značaj iz čega proizlazi potreba za uspostavljanje međudržavne saradnje u oblasti plovidbe i tehničkog održavanja zajedničkog plovnog puta.

Imajući u vidu da reka Sava povezuje obe države, kao i rentabilnost vodnog saobraćaja, ekonomičnije korišćenje energije, zaštitu životne sredine, obnavljanje i unapređenje plovidbe rekom Savom je od vitalnog značaja za razvoj privrede i iziskuje potrebu za uređenjem odnosa sa Bosnom i Hercegovinom zaključivanjem bilateralnog sporazuma.

Vlada je na sednici održanoj dana 19. avgusta 2010. godine donela Zaključak 05 Broj: 018-5903/2010 od 19. avgusta 2010. godine, kojim je utvrdila Osnovu za vođenje pregovora i zaključivanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju i usvojila tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju.

Na poziv Ministarstva za infrastrukturu Republike Srbije u Beogradu su 21. decembra 2010. godine, započeti pregovori između delegacije Republike Srbije i delegacije Bosne i Hercegovine koje su predvodili šefovi delegacija Pavle Galić, pomoćnik ministra u Ministarstvu za infrastrukturu i Izet Bajrambašić iz Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine.

Druga runda pregovora održana je u Sarajevu u Bosni i Hercegovini 1. marta 2011. godine na poziv Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine na kojoj je razmatran tekst Nacrta sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju.

U toku pregovora su obostrano potvrđeni dobri bilateralni odnosi po pojedinim pitanjima, bliskost stavova po važnim pitanjima u oblasti plovidbe te je u konstruktivnoj i prijateljskoj atmosferi uz uvažavanje predloga jedne i druge strane usaglašen i parafiran tekst Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju.

Vlada je na sednici održanoj dana 12. maja 2011. godine Zaključkom 05 Broj: 018-3498/2011 prihvatila Izveštaj o pregovorima delegacija Republike Srbije i Bosne i Hercegovine povodom usaglašavanja teksta Nacrta sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju.

Prilikom bilateralnih susreta delegacije Republike Srbije i Bosne i Hercegovine, koji su održani 4. maja 2012. godine u Beogradu, ministar za infrastrukturu i energetiku Milutin Mrkonjić i Damir Hadžić, ministar za komunikacije i transport Federacije Bosne i Hercegovine potpisali su Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju.

Donošenje Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju predstavljao bi novi konkretan doprinos stvaranju povoljnijih uslova za dalje unapređenje bilateralne saradnje između dveju država.

III. FINANSIJSKE OBAVEZE ZA IZVRŠAVANJE MEĐUNARODNOG UGOVORA I PROCENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA IZVRŠAVANJE SPORAZUMA

Za izvršavanje Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama i njihovom tehničkom održavanju nije potrebno obezbediti sredstva u budžetu Republike Srbije.

S P O R A Z U M

između Vlade Republike Srbije i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine

o plovidbi plovnim putevima na unutrašnjim vodama

i njihovom tehničkom održavanju

Vlada Republike Srbije i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: ugovorne strane),

svesne potrebe za olakšavanjem i razvijanjem međunarodnog i međudržavnog saobraćaja na unutrašnjim plovnim putevima,

svesne očekivanog porasta međunarodnog i međudržavnog prevoza robe kao posledice rastuće međunarodne razmene,

naglašavajući važnost unutrašnje plovidbe, koja u poređenju s ostalim vidovima unutrašnjeg saobraćaja ima privredne i ekološke prednosti, i

vođene željom za zajedničkim regulisanjem plovidbe na plovnim putevima unutrašnjih voda i njihovom tehničkom održavanju,

u skladu sa Okvirnim sporazumom o slivu reke Save, Protokolom o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu reke Save potpisanim 3. decembra 2002. godine u Kranjskoj Gori, Sporazumom o izmenama Okvirnog sporazuma o slivu reke Save i Protokolom o režimu plovidbe uz Okvirni sporazum o slivu reke Save, potpisanim 2. aprila 2004. godine u Ljubljani,

ugovorile su sledeće:

DEO I

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim sporazumom uređuju se odnosi ugovornih strana koji se odnose na plovidbu plovnim putevima reke Save i Drine između rečnog km 0,00 i rečnog km 15,00 na državnoj teritoriji ugovornih strana, kao i njihovo tehničko održavanje.

Član 2.

U smislu ovog sporazuma:

„zajednički plovni put reke Save” je međunarodni plovni put reke Save između rečnog km 178 i rečnog km 210,8;

„plovni put reke Drine” je plovni put reke Drine između rečnog km 0,00 i rečnog km 15,00;

„plovilo” označava svaki plovni objekat unutrašnje plovidbe namenjen za plovidbu uključujući čamce i skele, kao i tehnička plovila;

„brodovi ugovornih strana” su trgovački brodovi sa ili bez sopstvenog pogona, upisani na državnoj teritoriji jedne od ugovornih strana u skladu sa njenim nacionalnim zakonodavstvom, sposobni za plovidbu u području primene ovog ugovora;

„javno plovilo” je plovilo koje upotrebljavaju organi države jedne od ugovornih strana, a koja nisu ratna plovila i koriste se isključivo u ne privredne svrhe;

„ratna plovila” su plovila koji su pod komandom vojnog lica vojske država ugovornih strana, a čije su posade vojne;

„organizatori plovidbe” su fizička ili pravna lica koja su registrovana za obavljanje delatnosti plovidbe, koja imaju stalno sedište svog privrednog društva ili trajni boravak u ugovornoj strani;

„luke i pristaništa” su vodeni i sa vodom neposredno povezani kopneni prostori sa objektima namenjenim za pristajanje, sidrenje i zaštitu plovnih objekata, kao i ukrcavanje i iskrcavanje putnika i robe;

„međudržavni prevoz” je prevoz stvari i/ili putnika koji obavljaju brodovi ugovornih strana između luka, odnosno pristaništa koja se nalaze na državnoj teritoriji jedne ugovorne strane i luka, odnosno pristaništa koja se nalaze na državnoj teritoriji druge ugovorne strane;

„prevoz brodovima treće države” je prevoz stvari i/ili putnika između luka, odnosno pristaništa koja se nalaze na državnoj teritoriji jedne ugovorne strane i luka, odnosno pristaništa koja se nalaze na državnoj teritoriji druge ugovorne strane, brodovima koji viju zastavu treće države;

„prevoz za treće države ili iz trećih država” je prevoz stvari i/ili putnika koji se obavlja brodovima jedne ugovorne strane između luka, odnosno pristaništa na državnoj teritoriji druge ugovorne strane i luka, odnosno pristaništa na državnoj teritoriji države koja nije ugovorna strana;

„kabotaža” je prevoz putnika i stvari između luka i pristaništa i drugih delova unutrašnjih plovnih puteva koji se nalaze na državnoj teritoriji jedne ugovorne strane, a koji se obavlja brodovima koja viju zastavu druge ugovorne strane;

„tehničko održavanje plovnog puta” podrazumeva planiranje i izvršavanje poslova hidrografskih merenja, hidrotehničkih radova i obeležavanja plovnog puta;

14) „investicioni radovi” podrazumevaju izvođenje radova u vezi sa projektima kojima se postiže veća klasa plovnog puta ili poboljšavaju uslovi plovidbe, a ne pripadaju tehničkom održavanju, za koje je potrebno pribaviti propisane saglasnosti i dozvole u skladu sa nacionalnim propisima ugovornih strana;

15) „granična kontrola“ je kontrola lica i putnih isprava, kontrola brodova i drugih plovnih objekata, kontrola stvari koja se vrši na području graničnog prelaza u vezi sa nemeravanim prelaskom granice ili neposredno nakon što je izvršen prelazak državne granice i druga kontrola prometa lica, roba i usluga, brodova i drugih plovnih objekata, životinja i bilja preko državne granice.

DEO II

PLOVIDBA

Član 3.

Plovilima ugovornih strana dozvoljeno je da plove unutrašnjim plovnim putevima iz člana 1. ovog sporazuma i da upotrebljavaju luke i pristaništa koja se nalaze na njima, uz uslov da poštuju važeće nacionalne propise ugovornih strana i odredbe međunarodnih ugovora koje se odnose na navedene plovne puteve.

Javna plovila ugovornih strana mogu ploviti zajedničkim plovnim putem pod uslovom da imaju istaknute oznake prema važećim propisima ugovorne strane kojoj pripadaju.

Ratno plovilo ugovornih strana mogu ploviti zajedničkim plovnim putem pod uslovom da imaju istaknute oznake prema važećim propisima ugovorne strane kojoj pripadaju, da imaju saglasnost nadležnog organa druge ugovorne strane i da poštuju odredbe o neškodljivom prolasku.

Zahtev za plovidbu ratnih plovila zajedničkim plovnim putem podnosi se preko ministarstva nadležnog za spoljne poslove ugovorne strane kojoj pripadaju najkasnije 30 dana pre obavljanja plovidbe, a saglasnost za plovidbu izdaje ministarstvo nadležno za spoljne poslove druge ugovorne strane najkasnije 7 dana pre obavljanja plovidbe.

Brodovi koji plove plovnim putem navedenim u članu 1. ovog sporazuma mogu se služiti radio stanicama i obalnim uređajima za vezu u plovidbene svrhe.

Član 4.

Nadležni organi jedne ugovorne strane neće brodovima druge ugovorne strane naplaćivati naknade radi poboljšanja uslova plovidbe i korišćenja objekata bezbednosti plovidbe, osim onih u sistemu Rečnih informacionih servisa (u daljem tekstu: RIS).

Sva pitanja iz domena korišćenja RIS-a biće usklađena sa evropskim standardima i razmatraće ih Međudržavna komisija.

Član 5.

Poprečna plovidba skelama i drugim plovilima na zajedničkom plovnom putu dozvoljena je samo uz prethodno sprovedeni postupak za otvaranje graničnog prelaza, u skladu s važećim nacionalnim propisima i međunarodnim ugovorima između ugovornih strana.

Član 6.

Plovni objekti jedne od ugovornih strana dolaskom ili odlaskom na/sa državne teritorije druge ugovorne strane, podležu nadzoru graničnih službi na zajedničkom plovnom putu, u skladu sa važećim nacionalnim propisima ugovornih strana i odredbama međunarodnih ugovora koje se odnose na pojedine plovne puteve.

Graničnu kontrolu obavljaju nadležni organi ugovornih strana na određenom graničnom prelazu.

Član 7.

Plovidba plovila koja viju zastavu države jedne ugovorne strane i nisu obavili graničnu kontrolu radi ulaza na državnu teritoriju druge ugovorne strane, slobodna je na zajedničkom plovnom putu, bez obaveze obavljanja navedenih graničnih kontrola, uz uslov da se ne ostvaruje kontakt sa obalom ili drugim plovnim objektima na državnoj teritoriji druge ugovorne strane i uz uslov najave prolaska najbližem organu nadležnom za bezbednost plovidbe druge ugovorne strane.

Član 8.

Sidrenje, stajanje i noćenje plovila i sastava tokom plovidbe na zajedničkom plovnom putu slobodno je na za to određenim mestima bez obaveze obavljanja graničnih kontrola, uz uslov da se ne ostvaruje kontakt s obalom ili drugim plovnim objektima na državnoj teritoriji druge ugovorne strane; da se sidrenje, stajanje i noćenje plovila i sastava obavezno najavi najbližem organu nadležnom za bezbednost plovidbe, carini i graničnoj policiji na državnoj teritoriji gde se plovilo nalazi, kao i da se poštuju nacionalni propisi ugovorne strane na čijoj se državnoj teritoriji sidrište nalazi.

Član 9.

Pristajanje plovila iz jednog sastava uz plovila drugog sastava radi ukrcavanja i/ili iskrcavanja stvari i/ili putnika izvan luka i pristaništa, dozvoljeno je samo uz odobrenje i prema uslovima koje odrede nadležni organi ugovorne strane na čijoj se državnoj teritoriji takvo pristajanje treba odvijati.

Član 10.

Kod zaustavljanja plovila u međunarodnom saobraćaju na zajedničkom plovnom putu zbog više sile, izvan graničnog prelaza i dozvoljenih mesta za sidrenje plovila, prekrcavanja i/ili ukrcavanja stvari i/ili putnika, zapovednik plovila ili osoba koju on ovlasti, dužan je da se odmah prijavi najbližem organu nadležnom za bezbednost plovidbe, nadzor državne granice i carinskom organu, a po potrebi i drugim organima nadležnim za obavljanje poslova granične veterinarske, fitosanitarne i sanitarne inspekcije u državi ugovorne strane na čijoj državnoj teritoriji je došlo do zaustavljanja.

U slučaju više sile na zajedničkom plovnom putu, dozvoljava se javnim plovilima države jedne ugovorne strane, da na poziv zapovednika plovila koji je u opasnosti, da uplove na državnu teritoriju druge ugovorne strane radi spašavanja plovila i posade, kao i prevoženja spasilačkih ekipa, uz predhodnu najavu najbližem organu nadležnom za bezbednost plovidbe, odnosno za nadzor državne granice druge ugovorne strane.

Član 11.

Organi nadležni za bezbednost plovidbe ugovornih strana zajednički ispituju i donose odluke o preduzimanju potrebnih mera za bezbednost plovidbe u slučaju plovidbenih nezgoda plovila i sastava, nastalih za vreme plovidbe na zajedničkom plovnom putu, kada se te plovidbene nezgode dogode na državnoj teritoriji druge ugovorne strane.

Stvari spašene sa plovila jedne ugovorne strane koji je pretrpeo plovidbenu nezgodu na državnoj teritoriji druge ugovorne strane ne podležu obavezi plaćanja uvoznih dažbina, pod uslovom da se pod carinskim nadzorom otpreme sa carinskog područja.

Član 12.

U slučaju izlivanja zagađujućih ili opasnih materija sa plovila, nadležni organi država ugovornih strana utvrđuju odgovornost, nastalu štetu i preduzimaju potrebne mere u skladu sa važećim propisima.

Član 13.

Ugovorne strane mogu po potrebi formirati ad hoc Komisiju za ispitivanje plovidbenih nezgoda. Komisiju čini po tri imenovana predstavnika svake ugovorne strane.

Komisija iz stava 1. ovog člana sastaje se po potrebi u slučaju nastanka pojedinačne plovidbene nezgode.

Članovi Komisije za ispitivanje plovidbenih nezgoda, državljani jedne ugovorne strane, mogu ploviti na državnoj teritoriji druge ugovorne strane radi obavljanja zajedničkog uviđaja i ispitivanja plovidbene nezgode, na osnovu spiska članova Komisije, izdatog od nadležnog organa za bezbednost plovidbe, koji se mora dostaviti organu nadležnom za nadzor državne granice druge ugovorne strane, pre početka uviđaja.

Član 14.

Prevoz stvari i putnika za ili iz treće zemlje dozvoljen je samo uz dozvolu nadležnog organa ugovorne strane na čijoj se državnoj teritoriji obavlja ukrcaj ili iskrcaj.

Član 15.

Kabotaža je dozvoljena samo uz posebno odobrenje ugovorne strane na čijoj se državnoj teritoriji nalaze luke i pristaništa između kojih se namerava vršiti prevoz.

Član 16.

Organizatori plovidbe ugovornih strana mogu međusobno da zaključuju tehničke, komercijalne i druge sporazume u području primene ovog sporazuma, u skladu sa važećim propisima ugovornih strana.

Član 17.

Ugovorne strane, u skladu sa nacionalnim propisima, postupaju bez diskriminacije prema svim brodovima i drugim plovilima u međunarodnoj plovidbi u pogledu sledećih obaveza:

1) naplaćivanje brodskih i lučkih taksi i plaćanje usluga;

2) korišćenje lučke opreme, mesta sidrenja i drugih plovidbenih uređaja od opšte koristi;

3) utovara i istovara robe i ukrcaja i iskrcaja lica;

4) sprovođenje svih oblika kontrola i izdavanje dokumenata od nadležnih organa;

5) snabdevanje plovila gorivom, mazivom, vodom i namirnicama, lekovima i drugom robom za isključivu upotrebu na plovilu;

6) korišćenje objekata bezbednosti plovidbe;

7) usluge RIS-a.

Član 18.

Članovi posade brodova ugovornih strana, radi prelaska državne granice ugovornih strana, moraju imati važeću ispravu koja je propisana za prelazak državne granice ugovornih strana.

Na brodu, zajedno sa članovima posade, mogu se nalaziti njihovi supružnici i maloletna deca, uz uslov da poseduju isprave koje su navedene u stavu 1. ovog člana.

Na plovnom putu iz člana 1. ovog sporazuma, članovi posade broda ugovornih strana kod prelaženja državne granice ugovornih strana, ukrcaja i iskrcaja na/sa broda i na području luka i pristaništa, otvorenih za međunarodni saobraćaj moraju da poseduju važeću brodarsku knjižicu. Ove odredbe važe i za članove porodica posade broda iz stava 2. ovog člana, upisane u brodarsku knjižicu i za članove posade broda ugovornih strana koji poseduju brodarsku knjižicu koju su izdale druge države u skladu s odgovarajućim međunarodnim ugovorima. Odredbe ovog stava ne odnose se na čamce.

Sva lica iz st. 1. i 2. ovog člana moraju biti upisana u spisak članova posade.

Član 19.

Svaka od ugovornih strana će na svom delu plovnog puta iz člana 1. ovog sporazuma priznati zvanja i ovlašćenja za posadu plovila druge ugovorne strane, uključujući i zapovednika broda, koje je izdala druga ugovorna strana, kao i druge brodske isprave i knjige koje se nalaze na plovilu.

Član 20.

U slučaju da član posade broda jedne od ugovornih strana na plovilu prekrši propise druge ugovorne strane dok se na njenoj teritoriji plovilo nalazi, nadležni organi preduzimaju mere u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom samo uz saglasnost ambasade ili konzulata druge ugovorne strane zastave plovila.

Izuzetno ako mere iz stava 1. ovog člana ne trpe odlaganje, nadležni organi će ih preduzimati protiv tog člana posade bez saglasnosti, ali uz obavezno obaveštavanje ambasade ili konzulata ugovorne strane zastave plovila, u sledećim slučajevima:

1) ako kršenje nacionalnih propisa prouzrokuje posledice na državnoj teritoriji ugovorne strane na kome se plovilo nalazi;

2) ako kršenje nacionalnih propisa u određenom slučaju narušava javni red i bezbednost ugovorne strane na čijoj se državnoj teritoriji plovilo nalazi;

3) ako krši granični režim propisan nacionalnim propisima ugovorne strane;

4) ako se počinjeno delo smatra krivičnim delom prema nacionalnim propisima ugovorne strane na čijoj se državnoj teritoriji plovilo nalazi;

5) ako je delo počinjeno samo protiv ili na štetu lica koje nije član posade.

Odredbe stava 1. ovog člana ne utiču na pravo nadzora i istrage koje nadležni organi ugovorne strane, na čijoj se državnoj teritoriji plovilo nalazi, imaju prema svom zakonodavstvu.

DEO III

TEHNIČKO ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG PLOVNOG PUTA

Član 21.

Ugovorne strane će na osnovu ovog sporazuma, sporazumno, u okviru svojih nadležnosti, vršiti tehničko održavanje zajedničkog plovnog puta u utvrđenoj kategoriji, u skladu sa međunarodnim propisima koji su na snazi.

Član 22.

Tehničko održavanje zajedničkog plovnog puta u cilju bezbednosti plovidbe obavljaće se na osnovu pravilnika iz člana 27. ovog sporazuma, višegodišnjih i godišnjih planova.

Ugovorne strane su dužne da višegodišnje i godišnje planove iz stava 1. ovog člana usaglase pre donošenja.

Tehničko održavanje zajedničkog plovnog puta obavljaće ovlašćena pravna lica.

Ovlašćena pravna lica država ugovornih strana iz stava 3. ovog člana mogu međusobno da zaključuju tehničke, komercijalne i druge sporazume iz oblasti primene ovog sporazuma, a u skladu sa važećim propisima ugovornih strana.

Član 23.

Mašine i ostala sredstva za rad koja su namenjena za tehničko održavanje zajedničkog plovnog puta, a koja se sa državne teritorije jedne ugovorne strane privremeno uvoze na državnu teritoriju druge ugovorne strane, oslobođena su svih uvoznih i izvoznih dažbina i ne podležu uvoznim i izvoznim ograničenjima.

Objekti bezbednosti plovidbe, pre svega plovci i bove, koji usled više sile dospeju sa državne teritorije jedne na državnu teritoriju druge ugovorne strane, ne podležu uvozno – izvoznim ograničenjima i biće vraćeni ovlašćenom pravnom licu koje obavlja poslove tehničkog održavanja zajedničkog plovnog puta uz prethodnu najavu i odobrenje organa nadležnog za bezbednost plovidbe na teritoriji države gde će se primopredaja obaviti.

Član 24.

Sredstva za rad iz stava 1. člana 23. ovog sporazuma mogu se privremeno uvoziti i izvoziti, uz uslov da se to prijavi organima nadležnim za carinske poslove.

Za sredstva koja se do određenog roka ne vrate, sprovešće se odgovarajući carinski postupak.

Član 25.

Ugovorne strane daće prioritet u sprovođenju carinskog postupka prilikom uvoza građevinskog materijala, mašina i ostalih sredstava rada koja se koriste u skladu sa ovim sporazumom.

Član 26.

Plovila iz države jedne ugovorne strane koja se koriste prilikom tehničkog održavanja zajedničkog plovnog puta, mogu da borave i obavljaju radove na državnoj teritoriji druge ugovorne strane.

Predstavnici ovlašćenih pravnih lica država ugovornih strana za vršenje tehničkog održavanja zajedničkog plovnog puta, državljani jedne ugovorne strane mogu ploviti na teritoriji druge ugovorne strane radi vršenja poslova tehničkog održavanja zajedničkog plovnog puta, kao i prilikom zajedničkog redovnog ili vanrednog obilaska zajedničkog plovnog puta i objekata bezbednosti na njemu, na osnovu spiska. Spisak lica sačinjava organ nadležan za održavanje plovnog puta i dostavlja ga organima nadležnim za nadzor državne granice, carinskim i organima nadležnim za bezbednost plovidbe obe ugovorne strane.

Član 27.

Međudržavna komisija iz člana 32. ovog sporazuma doneće, u roku od 90 dana od dana osnivanja, Pravilnik o obeležavanju plovnog puta, kojim će se posebno utvrditi način i deonice, planiranje i kontrola izvršenja obeležavanja i Pravilnik o održavanju plovnog puta i druge akte u vezi sa tehničkim održavanjem.

Član 28.

U cilju poboljšanja uslova za bezbednu plovidbu, ugovorne strane mogu vršiti pojedinačne i zajedničke investicione radove, odnosno izvoditi projekte na plovnom putu, u skladu sa nacionalnim propisima ugovornih strana i međunarodnim propisima koji obavezuju ugovorne strane.

Član 29.

Prilikom pripreme tehničke dokumentacije za investicione radove u vezi sa izvođenjem projekata iz člana 28. ovog sporazuma, ugovorne strane će u skladu sa nacionalnim propisima sprovesti postupak procene uticaja projekta na životnu sredinu.

Zahtev za izdavanje lokacijske, građevinske, upotrebne dozvole i drugih potrebnih dokumenata sa propisanim prilozima za izvođenje projekata iz stava 1. ovog člana koji će se izvoditi na teritoriji Bosne i Hercegovine, Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku Republike Srbije dostaviće Ministarstvu komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine koji će isti proslediti svojim nadležnim organima za njihovo izdavanje.

Zahtev za izdavanje lokacijske, građevinske, upotrebne dozvole i drugih potrebnih dokumenata sa propisanim prilozima za izvođenje projekata iz stava 1. ovog člana koji će se izvoditi na teritoriji Republike Srbije, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine dostaviće Ministarstvu za infrastrukturu i energetiku Republike Srbije, koji će isti proslediti svojim nadležnim organima za njihovo izdavanje.

Troškove vođenja upravnih postupaka snose ugovorne strane.

Član 30.

Za realizaciju projekata predviđenih ovim sporazumom, koji se odnose na zajedničke investicione radove u vezi sa rekonstrukcijom i modernizacijom plovnih puteva, ugovorne strane će posebnim protokolima urediti tehnička i administrativna pitanja, kao i operativne procedure i detalje, koji nisu definisani ovim sporazumom.

Protokoli iz stava 1. ovog člana će biti važeći kada ih u istom tekstu odobre Vlada Republike Srbije i Vijeće ministara Bosne i Hercegovine.

Član 31.

Za operativno izvršenje zajedničkih investicionih radova na projektima rekonstrukcije i modernizacije važe odredbe iz čl. 23, 24, 25. i 26, ovog sporazuma.

DEO IV

MEĐUDRŽAVNA KOMISIJA

Član 32.

Za praćenje sprovođenja i primenu odredbi ovog sporazuma osniva se Međudržavna komisija, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog sporazuma.

Međudržavnu komisiju čini po sedam imenovanih predstavnika svake ugovorne strane.

Međudržavna komisija može, po potrebi, angažovati predstavnike drugih organa i eksperte u vezi sa pojedinim pitanjima.

Članove Međudržavne komisije imenuju ugovorne strane.

Član 33.

Nadležnosti Međudržavne komisije su:

1) donošenje pravilnika iz člana 27. ovog sporazuma;

2) usklađivanje predloga planova iz člana 22. ovog sporazuma;

3) praćenje statistike prevoza brodovima;

4) usklađivanje i praćenje projekata na zajedničkom plovnom putu;

5) rešavanje spornih pitanja proizašlih iz primene ovog sporazuma;

6) obavljanje drugih poslova koji proizilaze iz ovog sporazuma.

Član 34.

Međudržavna komisija sastaje se po potrebi, a najmanje dva puta godišnje.

Sastanci Međudržavne komisije održavaju se naizmenično na državnoj teritoriji ugovornih strana.

Član 35.

Međudržavna komisija donosi odluke konsenzusom.

Ako Međudržavna komisija ne postigne konsenzus, tada će se, na zahtev jedne od ugovornih strana, predstavnici nadležnih organa ugovornih strana sastati radi konsultacija, u roku od 45 dana od dana podnošenja zahteva.

Član 36.

Međudržavna komisija na prvom sastanku donosi Poslovnik o radu.

DEO V

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 37.

Ugovorne strane razmenjivaće: informacije o promenama pravnih, privrednih, tehničkih i drugih uslova plovidbe; informacije o stanju i tehničkom održavanju plovnih puteva; informacije o uslovima prijema i snabdevanja plovila i boravka članova posade na svojim unutrašnjim plovnim putevima i u svojim lukama i pristaništima.

Član 38.

U skladu sa potrebama bezbednosti plovidbe na unutrašnjim plovnim putevima, a uvažavajući međunarodno priznate standarde, ugovorne strane se obavezuju da će međusobno razmenjivati hidrološke i meteorološke informacije.

Član 39.

Na prvom sastanku Međudržavne komisije ugovorne strane će razmeniti podatke i informacije o:

1) organima nadležnim za nadzor državne granice;

2) organima nadležnim za bezbednost plovidbe;

3) pravnim licima ovlašćenim za tehničko održavanje plovnih puteva;

4) organima nadležnim za udese usled izlivanja zagađujućih materija;

5) određenim graničnim prelazima za obavljanje granične kontrole na rekama;

6) pozicijama mesta za sidrenje, stajanje i noćenje iz člana 8. ovog sporazuma;

7) organima nadeležnim za upravljanje vodama;

8) nadležnim organima i telima za hidrološke i meteorološke poslove;

9) lukama i pristaništima otvorenim za međunarodni saobraćaj;

10) o uslugama RIS-a koje obe ugovorne strane pružaju i

11) oznakama javnih plovila.

Član 40.

Odredbe ovog sporazuma ne utiču na prava i obaveze utvrđene drugim međunarodnim ugovorima koji obavezuju ugovorne strane.

Odredbama ovog sporazuma, kao i njegovom primenom, ničim se ne zadire u pitanje utvrđivanja i obeležavanje međudržavnih granica između ugovornih strana.

Član 41.

Ovaj sporazum stupa na snagu 30. (tridesetog) dana od dana prijema poslednje od nota kojom se ugovorne strane međusobno obaveštavaju, diplomatskim putem, da su ispunjeni uslovi predviđeni unutrašnjim zakonodavstvom ugovornih strana za njegovo stupanje na snagu.

Ovaj sporazum zaključuje se na neodređeno vreme. Svaka ugovorna strana može ga otkazati u pisanom obliku diplomatskim putem. Sporazum prestaje da važi nakon isteka šest meseci od datuma prijema obaveštenja o otkazivanju.

Potpisano u Beogradu, dana 4. maja 2012. godine, u dva orginalna primerka, svaki na srpskom jeziku i službenim jezicima u Bosni i Hercegovini (bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku), pri čemu su svi tekstovi podjednako verodostojni.

ZA VLADU REPUBLIKE SRBIJE ZA VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE

______________________________ _____________________________

Ostavite komentar