Predlog zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Srpske banke A.D. Beograd za obaveze JP „Jugoimport SDPR“

P R E D L O G Z A K O N A

O DAVANjU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST SRPSKE BANKE A.D. BEOGRAD ZA OBAVEZE JP „JUGOIMPORT-SDPR”

Član 1.

Republika Srbija preuzima obavezu da kao garant izmiri obaveze Javnog preduzeća „Jugoimport-SDPR” (u daljem tekstu: JP Jugoimport-SDPR) do iznosa od EUR 42.112.602 (četrdeset dva miliona sto dvanaest hiljada šesto dva evra), po osnovu kontragarancija koje će Srpska banka a.d. Beograd izdati po nalogu JP Jugoimport-SDPR radi obezbeđenja povraćaja iznosa isplaćenih JP Jugoimport-SDPR od strane Ministarstva odbrane Narodne Demokratske Republike Alžir – Uprava za vojnu proizvodnju, na ime avansa po osnovu Krovnog ugovora br. 1034/2010/SMM/MDN od 26. oktobra 2010. godine (Krovni ugovor), i pojedinačnih ugovora za njegovu realizaciju, uvećane za iznos naknada, provizija i stvarnih troškova.

Član 2.

Garanciju iz člana 1. ovog zakona Republika Srbija (u daljem tekstu: Garant) daje u korist Srpske banke a.d. Beograd, a u skladu sa Okvirnim ugovorom o izdavanju kontragarancija i izdavanju prve pojedinačne kontragarancije između Srpske banke a.d. Beograd i JP „Jugoimport-SDPR” od 14. februara 2011. godine (u daljem tekstu: Ugovor o kontragarancijama), i kontragarancijama za povraćaj avansa koje na osnovu Ugovora o kontragarancijama, Srpska banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) izdaje Banque Extérieure d’Algérie po nalogu JP Jugoimport-SDPR, na ime obaveze obezbeđenja povraćaja avansa primljenog od strane JP Jugoimport-SDPR po osnovu Krovnog ugovora i pojedinačnih ugovora za njegovu realizaciju.

Garant ovim neopozivo i bezuslovno garantuje pravovremeno i propisno izmirivanje duga koji može nastati ukoliko JP Jugoimport-SDPR u slučaju neispunjenja obaveza iz Krovnog ugovora ili pojedinačnih ugovora za njegovu realizaciju, ne opravda ili ne izvrši povraćaj primljenog avansa, odnosno ne ispuni obaveze prema Banci u skladu sa Ugovorom o kontragarancijama.

Garant se obavezuje da će blagovremeno izmiriti dug JP Jugoimport-SDPR prema Banci nastao na osnovu aktiviranja kontragarancija za povraćaj avansa datih u korist Banque Extérieure d’Algérie, i izvršiti plaćanje prema Banci svih plativih iznosa do iznosa koji ne može biti veći od iznosa avansa koji je primljen po osnovu Krovnog ugovora i pojedinačnih ugovora za njegovu realizaciju, i obezbeđen kontragarancijama za povraćaj avansa Banke, odnosno do iznosa od EUR 42.112.602 EUR (četrdeset dva miliona sto dvanaest hiljada šesto dva evra), uvećanog za iznos naknada, provizija i troškova, a u roku koji ne može biti duži od 15 kalendarskih dana od dana prijema zahteva za plaćanje koji će dostaviti Banka.

Garant će izvršiti plaćanje bez odlaganja, i na prvi zahtev Banke, u kom će biti naveden iznos duga koji je potrebno izmiriti, i uz koji će se priložiti zahtev Banque Extérieure d’Algérie za izmirivanje duga koji nastaje po osnovu kontragarancije za povraćaj avansa koju je izdala Banka.

Ukoliko Garant ne izvrši svoje obaveze, u roku koji je naveden u stavu 3. ovog člana, Banka će po isteku roka od 8 dana od dana dospeća obaveze po ovoj garanciji imati pravo da obračuna i naplati zateznu kamatu po stopi koja je u skladu sa odgovarajućom stopom određenom kontragarancijom za povraćaj avansa datom Banque Extérieure d’Algérie od strane Banke.

Član 3.

Garant se obavezuje da će obezbediti u budžetu za odgovarajuću godinu, sredstva neophodna za izvršavanje obaveza preuzetih po ovoj garanciji.

Garantovani iznos umanjivaće se sukcesivno prema i u srazmeri sa smanjivanjem obaveza po kontragarancijama za povraćaj avansa koje je izdala Banka, po osnovu isporuke roba ili usluga od strane JP Jugoimport-SDPR, u skladu sa odredbama Krovnog ugovora i pojedinačnih ugovora za njegovu realizaciju, odnosno u skladu sa izvršenim plaćanjima po ovoj garanciji.

Član 4.

Ova garancija važiće do datuma oslobođenja svih kontragarancija za povraćaj avansa koje je dala Banka u korist Banque Extérieure d’Algériea po nalogu JP Jugoimport-SDPR, o čemu će Banka i JP Jugoimport-SDPR bez odlaganja obavestiti ministarstvo nadležno za poslove finansija.

Član 5.

JP Jugoimport-SDPR obavezuje se da uredno i blagovremeno izvršava sve obaveze preuzete po osnovu Ugovora o kontragarancijama i Krovnog ugovora i pojedinačnih ugovora za njegovu realizaciju.

JP Jugoimport-SDPR obavezuje se da dostavlja ministarstvu nadležnom za poslove finansija tromesečne izveštaje usaglašene sa Bankom, o stanju garantovanih obaveza po osnovu Ugovora o kontragarancijama.

Član 6.

Ako po osnovu date garancije Garant izvrši plaćanje Banci radi izmirenja duga nastalog na način predviđen članom 2. stav 2. ovog zakona umesto JP Jugoimport-SDPR, Garant ima pravo na povraćaj svih iznosa isplaćenih radi izmirenja duga JP Jugoimport-SDPR, uključujući sve troškove koji mogu nastati u vezi sa aktiviranjem garancije i njenim izvršenjem u roku od 30 dana od dana izvršenog plaćanja, kao i pravo da od JP Jugoimport-SDPR naplati obračunatu zakonsku zateznu kamatu u slučaju neblagovremeno izvršenog povraćaja isplaćenih iznosa.

Pravo na povraćaj sredstava iz stava 1. ovog člana Garant će ostvariti tako što će inicirati naplatu sa računa JP Jugoimport-SDPR na osnovu ovlašćenja dobijenog od JP Jugoimport-SDPR ili drugih instrumenata obezbeđenja, u skladu sa propisima kojima se uređuje platni promet.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

O B R A Z L O Ž E Nj E

USTAVNI, ODNOSNO PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 97. tačka 6. Ustava Republike Srbije kojim je propisano da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje, između ostalog, ekonomske odnose sa inostranstvom, kao i sistem kreditnih odnosa sa inostranstvom. Istovremeno član 16. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09) propisuje da Republika može dati garanciju za izmirenje duga javnih preduzeća čiji je osnivač.

RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Razlozi za donošenje zakona o davanju garancije Republike Srbije u korist Srpske banke a.d. Beograd za obaveze JP „Jugoimport-SDPR” sadržani su u članu 16. stav 4. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09), odnosno u članu 12. Okvirnog ugovora o izdavanju kontragarancija i izdavanju prve pojedinačne kontragarancije između Srpske banke a.d Beograd i JP „Jugoimport-SDPR” (u daljem tekstu: Ugovor o kontragarancijama).

Naime, članom 16. stav 4. Zakona o javnom dugu propisano je da se garancija Republike Srbije daje u formi zakona.

Članom 12. Ugovora o kontragarancijama previđeno je da je izdavanje kontragarancija za povraćaj avansa od strane Srpske banke a.d. Beograd, odnosno sprovođenje navedenog ugovora, uslovljeno davanjem garancije Republike Srbije u korist Srpske banke a.d. Beograd.

Strategijom povećanja izvoza Republike Srbije za period od 2008. godine do 2011. godine („Službeni glasnik RS”, broj 58/08 – u daljem tekstu: Strategija) kao jedan od najbitnijih uslova za povećanje privredne aktivnosti određeno je povećanje izvoza, kao jedan od preduslova za razvoj ekonomije obima, i povećanje konkurentnosti domaće privrede.

Takođe, Strategijom je utvrđeno da je radi postizanja ciljeva povećanja proizvodnje i sledstveno povećanja životnog standarda građana, obezbeđivanja makroekonomske stabilnosti i omogućavanja urednog servisiranja spoljnog duga, a posebno javnog spoljnog duga, glavni cilj ekonomske politike u periodu koji je obuhvaćen strategijom povećanje izvoza.

Kao jedan od glavnih ciljeva Strategije utvrđeno je učešće, odnosno ulazak domaćih privrednih subjekata na nova tržišta, što će u značajnoj meri doprineti geografskoj diverzifikaciji izvoza na novim tržištima koja se mogu grupisati u dve grupe, i to:

tržišta sa velikim potencijalom rasta ili velike kupovne moći; i

tržišta koja su bila tradicionalni partneri u spoljnotrgovinskom poslovanju sa bivšom Socijalističkom Federativnom Republikom Jugoslavijom.

Kao jedno o potencijalnih novih tržišta koje istovremeno pripada i jednoj i drugoj grupi novih tržišta Strategijom je izdvojeno tržište Narodne Demokratske Republike Alžir, koja u skladu sa stopom rasta BDP i obimom spoljnotrgovinske razmene sa bivšom SFRJ, prema kriterijumima Strategije spada u red zemalja sa umerenorastućom stopom BDP i relativno visokom tradicijom spoljnotrgovinske razmene.

U skladu sa Strategijom i vršeći delatnost određenu Zakonom o javnom preduzeću „Jugoimport-SDPR” („Službeni glasnik RS”, broj 46/96), odnosno obavljanje delatnosti od opšteg interesa u oblasti spoljnotrgovinskog prometa naoružanja i vojne opreme JP „Jugoimport-SDPR” preduzimalo je aktivnosti u cilju pronalaženja novih tržišta na kojima bi se izvozila vojna oprema i naoružanje koju proizvode domaća privredna društva namenske industrije.

Kao rezultat aktivnosti JP „Jugoimport-SDPR” na pronalaženju novih tržišta i izvoza proizvoda domaće namenske industrije zaključen je Krovni ugovor između Ministarstva za nacionalnu odbranu Narodne Demokratske Republike Alžir – Uprave za vojnu proizvodnju i „Jugoimport-SDPR” (u daljem tekstu: Krovni ugovor), od 26. novembra 2010. godine.

Krovnim ugovorom predviđen je izvoz roba i usluga od strane domaće namenske industrije u ukupnoj vrednosti od EUR 280.750.681 čime je izvoz domaćih proizvoda na tržište Narodne Demokratske Republike Alžir u odnosu na period iz prethodnih godina mnogostruko uvećan.

Jedan od ključnih problema koji se pojavio tokom pregovora delegacije JP „Jugoimport-SDPR” i Ministarstva za nacionalnu odbranu NDR Alžir, jeste pribavljanje kontragarancija za povraćaj avansa koji će biti isplaćen JP „Jugoimport-SDPR” u iznosu od 15 % ukupne vrednosti Krovnog ugovora.

Na razgovorima koji su vođeni u periodu 2. do 4. aprila 2010. godine, prilikom posete delegacije Republike Srbije Narodnoj Demokratskoj Republici Alžir između delegacija Republike Srbije i Narodne Demokratske Republike Alžir i predstavnika JP „Jugoimport-SDPR”, i zahvaljujući podršci i posredovanju delegacije Republike Srbije u vezi sa zaključivanjem i realizacijom Krovnog ugovora, pronađeno je obostrano prihvatljivo rešenje u vezi sa pribavljanjem garancije za povraćaj avansa u korist alžirske strane.

U skladu sa propisima Narodne Demokratske Republike Alžir, garancije za povraćaj avansa izdaće u korist alžirske strane Banque Exterieur d’Algerie, finansijska organizacija u 100 % vlasništvu Narodne Demokratske Republike Alžir, dok će poslovna banka JP „Jugoimport-SDPR” izdati kontragarancije za povraćaj avansa u korist Banque Exterieur d’Algerie.

Navedeni način obezbeđivanja povraćaja avansa koji će uplatiti alžirska strana uređen je članom 35. Krovnog ugovora kojim je predviđeno da je uslov za isplatu avansa po osnovu navedenog ugovora, odnosno pojedinačnih ugovora za realizaciju koji će se zaključivati na osnovu i u skladu sa Krovnim ugovorom, izdavanje kontragarancija za povraćaj avansa od strane banke prihvatljive za Banque Exterieur d’Algerie, kao i da su navedena kontragarancije podržane garancijom Republike Srbije za obaveze JP „Jugoimport-SDPR” prema poslovnoj banci po osnovu izdavanja kontragarancija, i dostavljanje odgovarajuće pismene izjave kojom se potvrđuje navedeno od strane nadležnih državnih organa Republike Srbije.

Kao poslovna banka JP „Jugoimport-SDPR” kontragarancije u korist Banque Exterieur d’Algerie izdaće po nalogu navedenog javnog preduzeća Srpska banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka).

Alžirska strana i Banque Exterieur d’Algerie obavestili su JP „Jugoimport-SDPR” da je izbor Srpske banke a.d. Beograd kao finansijske organizacije koja će izdati kontragarancije za povraćaj avansa prihvatljiv za alžirsku stranu, uz ispunjavanje ostalih uslova predviđenih članom 35. Krovnog ugovora.

U cilju dalje realizacije Krovnog ugovora, i na osnovu razgovora koji su vođeni između predstavnika JP „Jugoimport-SDPR” i Banke potpisano je pismo o namerama u vezi sa izdavanjem kontragarancija za povraćaj avansa koji će biti isplaćen po osnovu Krovnog ugovora JP „Jugoimport-SDPR”, do iznosa od EUR 42.112.602 (u daljem tekstu: Pismo o namerama).

Pismom o namerama kao jedan od uslova za izdavanje kontragarancija za povraćaj avansa Banke po nalogu JP „Jugoimport-SDPR” u korist Banque Exterieur d’Algerie, odnosno kao odložni uslov koji će biti predviđen i ugovorom o izdavanju kontragarancija koji će zaključiti JP „Jugoimport-SDPR” i Banka navedeno je davanje garancije Republike Srbije u korist Banke a za obaveze navedenog javnog preduzeća po osnovu izdavanja kontragarancija za povraćaj avansa.

Shodno navedenom, jedan od ključnih uslova za izvršavanje Krovnog ugovora kojim će se obezbediti izvoz roba i usluga domaće namenske industrije i značajan priliv deviznih sredstava plaćanja u valuti EUR, je izdavanje garancije Republike Srbije u korist Banke, a radi obezbeđenja obaveza JP „Jugoimport-SDPR” prema Banci po osnovu izdavanja kontragarancija za povraćaj avansa.

Na osnovu Zaključka Vlade, od 3. februara 2011. godine, kojim je utvrđena Osnova za vođenje pregovora sa Srpskom bankom a.d. Beograd u vezi sa davanjem garancije Republike Srbije za obaveze JP „Jugoimport-SDPR” po osnovu izdavanja kontragarancija za povraćaj avansa i određena delegacija Republike Srbije za pregovore, održani su pregovori između predstavnika Republike Srbije i Banke u vezi sa zaključivanjem ugovora o izdavanju kontragarancija za povraćaj avansa i davanjem garancije Republike Srbije radi obezbeđivanja obaveza JP „Jugoimport-SDPR” prema Banci, po osnovu izdavanja kontragarancija za povraćaj avansa.

Na pregovorima je utvrđen Nacrt okvirnog ugovora o izdavanju kontragarancija i izdavanju prve pojedinačne kontragarancije.

Ugovorom o kontragarancijama uređuju se prava i obaveze između Banke i JP „Jugoimport-SDPR” u vezi sa izdavanjam kontragarancija za povraćaj avansa Banke po nalogu JP „Jugoimport-SDPR” u korist Banque Extérieure d’Algérie radi obezbeđenja povraćaja avansa po osnovu Krovnog ugovora i pojedinačnih ugovora za njegovu realizaciju.

Ugovorom o kontragarancijama predviđeno je da Banka preuzima obavezu da po nalogu JP „Jugoimport-SDPR”, izdaje kontragarancije za povraćaj avansa u korist Banque Extérieure d’Algérie do ukupnog iznosa od EUR 42.112.602 (četrdeset dva miliona stot vanaest hiljada šesto dva evra).

Takođe, Ugovorom o kontragarancijama uređeno je i izdavanje prve pojedinačne kontragarancije za povraćaj avansa Banke po nalogu JP „Jugoimport-SDPR” u iznosu od EUR 19.737.107, radi obezbeđenja povraćaja avansa koji će biti isplaćen „Jugoimport-SDPR” u navedenom iznosu po osnovu Ugovora za realizaciju broj ABC/2010, koji je prvi zaključeni pojedinačni ugovor za realizaciju Krovnog ugovora.

Ugovorom o izdavanju kontragarancija je uređeno da će se ostale kontragarancije do ukupnog iznosa od EUR 42.112.602, izdavati u skladu sa dinamikom realizacije Krovnog ugovora i pojedinačnim ugovorima koji se zaključuju radi njegove realizacije.

Članom 4. Ugovora o kontragarancijama uređeno je regresno pravo Banke prema JP „Jugoimport-SDPR”, kao i sredstva obezbeđenja koja će pribaviti JP „Jugoimport-SDPR” u korist Banke.

Članom 5. Ugovora o kontragarancijama utvrđeno je da je preduslov za sprovođenje navedenog ugovora, kao i jedan od bitnih pretpostavki za njegovo zaključivanje, davanje garancije Republike Srbije u korist Banke, radi obezbeđenja obaveza JP „Jugoimport-SDPR” prema Banci koje mogu nastati u slučaju aktiviranja kontragarancija za povraćaj avansa koje je dala Banka.

Članom 8. Ugovora o kontragarancijama određena je visina naknada i provizija koje će JP „Jugoimport-SDPR” plaćati Banci u vezi sa izdavanjem kontragarancija za povraćaj avansa.

Članom 12. Ugovora o kontragarancijama uređeno je da se ugovor zaključuje pod odložnim uslovom i da će se sprvodoti nakon davanja garancije Republike Srbije u korist Banke, a radi obezbeđenja obaveza JP „Jugoimport-SDPR” koje mogu nastati prema Banci u slučaju aktiviranja kontragarancija za povraćaj avansa.

Istovremeno, kao jedan od uslova za izdavanje prve kontragarancije za povraćaj avansa Banque Extérieure d’Algérie, navodi se dostavljanje odgovarajuće pismene izjave od strane nadležnih organa državne uprave Republike Srbije, posredstvom Ambasade Republike Srbije, Ministarstvu odbrane Narodne Demokratske Republike Alžir, kojim se potvrđuje da su obaveze JP „Jugoimport-SDPR” prema Banci po osnovu izdavanja kontragarancija za povraćaj avansa obezbeđene garancijom Republike Srbije.

Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2011. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/10), odredbama člana 33. predviđeno je da Vlada može izuzetno od odredbi člana 3. zakona, pokrenuti postupak za davanje garancije radi, između ostalog, podsticanja izvoza, kao i da će se u predmetnom slučaju garancije Republike Srbije davati u skladu sa postupkom koji je uređen Zakonom o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05 i 107/09).

III. OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Odredbom člana 1. Predloga zakona uređuje se preuzimanje obaveze Republike Srbije da kao garant izmiri obaveze JP „Jugoimport-SDPR” po osnovu kontragarancija za povraćaj avansa koje će izdavati Srpska banka a.d. Beograd po nalogu navedenog javnog preduzeća, do iznosa od EUR 42.112.602 (slovima: četrdesetdva miliona stotinudvanest hiljada šeststotinadva evra).

Odredbom člana 2. Predloga zakona uređuje se da garanciju iz člana 1. Republika Srbija daje Srpskoj banci a.d. Beograd za obaveze JP „Jugoimport-SDPR” koje proističu iz Okvirnog ugovora o izdavanju kontragarancija i izdavanju prve pojedinačne kontragarancije između Srpske banke a.d. Beograd i JP „Jugoimport-SDPR”, kao i način regulisanja obaveza Republike Srbije po osnovu davanja garancije Srpskoj banci a.d. Beograd.

Odredbom člana 3. uređuju se obaveze Republike Srbije kao garanta u vezi sa načinom izmirivanja obaveza po datoj garanciji, kao i način određivanja garantovanog iznosa, odnosno način na koji će se garantovani iznos umanjivati.

Odredbom člana 4. uređuje se period važenja garancije Republike Srbije.

Odredbom člana 5. uređuju se obaveze JP „Jugoimport-SDPR”, u vezi sa davanjem garancije Republike Srbije.

Odredbom člana 6. uređuje se regresno pravo Republike Srbije i način njegovog ostvarivanja, ukoliko po osnovu izdate garancije Republika Sribja izvrši obavezu umesto JP „Jugoimport-SDPR”.

Odredbom člana 7. uređuje se stupanje na snagu ovog zakona.

IV. PROCENA IZNOSA FINANSIJSKIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbeđivaće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU

Razlozi za donošenje ovog zakona po hitnom postupku, saglasno članu 167. Poslovnika Narodne skupštine („Službeni glasnik RS”, broj 52/10), proizlaze iz činjenice da je sprovođenje Okvirnog ugovora o izdavanju kontragarancija i izdavanju prve pojedinačne garancije između Srpske banke a.d. Beograd i JP „Jugoimport-SDPR”, a sledstveno i Krovnog ugovora i pojedinačnih ugovora za njegovu realizaciju uslovljeno davanjem garancije Republike Srbije.

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROPISA SA PROPISIMA EVROPSKE UNIJE

1. Ovlašćeni predlagač propisa –Vlada

Obrađivač: Ministarstvo finansija

2. Naziv propisa

PREDLOG ZAKONA O DAVANjU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST SRPSKE BANKE A.D. BEOGRAD ZA OBAVEZE JP „JUGOIMPORT-SDPR”

DRAFT LAW ON GUARANTEE OF THE REPUBLIC OF SERBIA IN FAVOR OF SRPSKA BANKA A.D. BEOGRAD BY INDEBTEDNESS PE „JUGOIMPORT-SDPR”

3. Usklađenost propisa sa odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Sporazum), odnosno sa odredbama Prelaznog sporazuma o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS”, broj 83/08) (u daljem tekstu: Prelazni sporazum)

a) Odredba Sporazuma i Prelaznog sporazuma koja se odnose na normativnu saržinu propisa

Nema

b) Prelazni rok za usklađivanje zakonodavstva prema odredbama Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

v) Ocena ispunjenosti obaveze koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

g) Razlozi za delimično ispunjavanje, odnosno neispunjavanje obaveza koje proizlaze iz navedene odredbe Sporazuma i Prelaznog sporazuma

Nema

d) Veza sa Nacionalnim programom za integraciju Republike Srbije u Evropsku uniju

Nema

4. Usklađenost propisa sa propisima Evropske unije

a) Navođenje primarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Čl. 34-37 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 49 Ugovora o funkcionisanju EU – nema

Čl. 114. Ugovora o funkcionisanju EU- nema

b) Navođenje sekundarnih izvora prava EU i usklađenost sa njima

Direktiva Saveta 95/59/EZ – nema

Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2001/37/EZ – nema

Direktiva Saveta 2010/12/EZ – nema

v) Navođenje ostalih izvora prava EU i usklađenst sa njima

Nema

g) Razlozi za delimičnu usklađenost, odnosno neusklađenost

Nema

d) Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije

Nema

Rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti propisa sa propisima Evropske unije je najkasnije do sticanja statusa punopravnog člana.

Nema

5. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije sa kojima je potrebno obezbediti usklađenost treba konstatovati tu činjenicu. U ovom slučaju nije potrebno popunjavati Tabelu usklađenosti propisa.

6. Da li su prethodno navedeni izvori prava EU prevedeni na srpski jezik?

Ne

7. Da li je propis preveden na neki službeni jezik EU?

Ne

8. Učešće konsultanata u izradi propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti?

U izradi Predloga zakona nisu učestvovali konsultanti.

Ostavite komentar