Predlog zakona o potvrđivanju Dokumenta izmene Statuta Međunarodne organizacije rada iz 1997. godine

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU DOKUMENTA IZMENE STATUTA

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE RADA IZ

1997. GODINE

Član 1.

Potvrđuje se Dokument izmene Statuta Međunarodne organizacije rada usvojen na sednici Generalne konferencije Međunarodne organizacije rada održanoj u Ženevi 19. juna 1997. godine.

Član 2.

Tekst Dokumenta izmene Statuta Međunarodne organizacije rada iz 1997. godine, u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik, glasi:

INSTRUMENT FOR THE AMENDMENT OF THE CONSTITUTION

OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION

1997

The General Conference of the International Labour Organisation,

Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met in its Eighty-fifth Session on June 1997, and

Having decided upon the adoption of an amendment to the Constitution of the International Labour Organisation, a question which is included in the seventh item on the agenda of the Session;

adopts, this nineteenth day of June of the year one thousand nine hundred and ninety-seven, the following instrument for the amendment of the Constitution of the International Labour Organisation, which may be cited as the Constitution of the International Labour Organisation Instrument of Amendment, 1997:

As from the date of the coming into force of this Instrument of Amendment, article 19 of the Constitution of the International Labour Organisation shall be amended by the insertion after paragraph 8 of the following new paragraph:

„9. Acting on a proposal of the Governing Body, the Conference may, by a majority of two-thirds of the votes cast by the delegates present, abrogate any Convention adopted in accordance with the provisions of this article if it appears that the Convention has lost its purpose or that it no longer makes a useful contribution to attaining the objectives of the Organisation.“

Article 2

Two copies of this Instrument of Amendment shall be authenticated by the signatures of the President of the Conference and of the Director-General of the International Labour Office. One of these copies shall be deposited in the archives of the International Labour Office and the other shall be communicated to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations. The Director-General will communicate a certified copy of the Instrument to all the Members of the International Labour Organisation.

Article 3

1. The formal ratifications or acceptances of this Instrument of Amendment shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office, who shall notify the Members of the Organisation of the receipt thereof.

2. This Instrument of Amendment will come into force in accordance with the provisions of article 36 of the Constitution of the International Labour Organisation. 3. On the coming into force of this Instrument, the Director-General of the International Labour Office shall so notify all the Members of the International Labour Organisation and the Secretary-General of the United Nations.

Generalna konferencija Međunarodne organizacije rada,

 

Pošto ju je sazvao u Ženevi Administrativni savet Međunarodne kancelarije rada, i pošto se sastala na svojoj 85. sednici u junu 1997. godine, i pošto je odlučila da se usvoji izmena Statuta Međunarodne organizacije rada, što je pitanje koje je bilo sedma tačka dnevnog reda sednice, usvaja dana 19. juna 1997. godine, sledeći Dokument izmene Statuta Međunarodne organizacije rada, na koji se može pozivati kao na Dokument izmene Statuta Međunarodne organizacije rada iz 1997. godine:

Član 1.

Od dana stupanja na snagu ovog Dokumenta izmene Statuta MOR, član 19. Statuta Međunarodne organizacije rada menja se, tako što se posle stava 8. unosi novi stav koji glasi:

„9. Postupajući na predlog Administrativnog saveta, Konferencija može, dvotrećinskom većinom glasova prisutnih delegata, da ukine bilo koju konvenciju usvojenu u skladu sa odredbama ovog člana ako se čini da je konvencija izgubila svoju svrhu i da više ne doprinosi korisno dostignuću ciljeva Međunarodne organizacije rada.”

Član 2.

Dva primerka ovog Dokumenta izmene Statuta MOR-a overavaju svojim potpisima predsednik Konferencije i generalni direktor Međunarodne kancelarije rada. Jedan primerak se deponuje u arhivama Međunarodne kancelarije rada a drugi se dostavlja generalnom sekretaru Ujedinjenih nacija u skladu sa članom 102. Povelje o Ujedinjenim nacijama. Generalni direktor Međunarodne kancelarije rada će overeni primerak Dokumenta dostaviti svim članicama Međunarodne organizacije rada.

Član 3.

1. Zvanično potvrđivanje ili prihvatanje ovog Dokumenta izmene Statuta MOR dostavlja se generalnom direktoru Međunarodne kancelarije rada koji obaveštava članice Međunarodne organizacije rada o prijemu istih.

2. Dokument izmene Statuta MOR stupiće na snagu u skladu sa odredbama člana 36. Statuta Međunarodne organizacije rada.

3. Po stupanju ovog Dokumenta na snagu, generalni direktor Međunarodne kancelarije rada o tome obaveštava sve članice Međunarodne organizacije rada i generalnog sekretara Ujedinjenih nacija.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Međunarodni ugovori”.

Ustavni osnov

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16. st. 1. i 2., članu 97. stav 1. tački 1. i članu 99. stav 4. tački 4. Ustava Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 98/06), prema kojima je Republika Srbija, pored ostalog, nadležna i za uređivanje spoljne politike zemlje koja treba da počiva na opštepriznatim principima i pravilima međunarodnog prava, odnosno prema kojima su potvrđeni međunarodni ugovori sastavni deo unutrašnjeg pravnog poretka, zatim da Republika Srbija uređuje međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama, odnosno da Narodna skupština Republike Srbije potvrđuje međunarodne ugovore kad je zakonom predviđena obaveza njihovog potvrđivanja.

Usvajanjem odredaba kojima se dosadašnji Statut Međunarodne organizacije rada menja, predviđen je nov stav 9. u članu 19. Statuta. Ovaj član uređuje usvajanje konvencija i preporuka i obaveze država članica Međunarodne organizacije rada u tom pogledu. Predlog novog stava glasi:

Dvotrećinskom većinom glasova prisutnih delegata, Konferencija, postupajući na predlog Administrativnog saveta Međunarodne organizacije rada, može da ukine svaku konvenciju usvojenu u skladu sa odredbama ovog člana ako se čini da je konvencija izgubila svoju svrhu ili da više ne daje odgovarajući doprinos u postizanju ciljeva Međunarodne organizacije rada.

Ovom odredbom Konferencija rada – koja se sastaje jednom godišnje i kojoj prisustvuju predstavnici vlada, radnika i poslodavaca svih članica Međunarodne organizacije rada, dobija ovlašćenje da obustavi pravno dejstvo međunarodnih konvencija MOR-a, za koje oceni da su zastarele ili nemaju više svrhu u pogledu ciljeva MOR-a.

U skladu sa članom 36. Statuta, izmene statuta iz 1997. stupiće na snagu kada ih potvrdi ili prihvati dve trećine članica MOR-a, uključujući i pet od deset članica zastupljenih u Administrativnom savetu kao članicama od velikog industrijskog značaja.

I dok je ovaj drugi uslov već ispunjen – šest članica od velikog industrijskog značaja su već potvrdile ili prihvatile ovaj dokument – ukupni broj potvrđivanja i prihvatanja dokumenta još nije postignut. Da bi izmena stupila na snagu, potrebno je još da oko 25 članica potvrdi ili prihvati dokument.

Potvrđivanjem izmena Statuta Međunarodne organizacije rada, Republika Srbija će se priključiti zemljama članicama Evropske unije i ostalim zemljama članicama MOR-a koje su potvrdile ove izmene, a istovremeno će pozitivno odgovoriti i na poziv za potvrđivanje izmena Statuta MOR-a koji je od strane organa ove organizacije upućen u svim zemljama članicama.

Potvrđivanje (ili prihvatanje) jeste izraz saglasnosti članice da bude obavezana izmenom statuta. Ovu saglasnost stoga moraju izraziti predstavnik ili predstavnici članice koji imaju ovlašćenje da obavežu članicu u spoljnim odnosima, na isti način kao i prilikom prihvatanja bilo koje konvencije Međunarodne organizacije rada.

Objašnjenje pojedinačnih rešenja

Nakon detaljnih razgovora na 256. (mart 1996.) i 267. (novembar 1996.) sednici, Administrativni savet Međunarodne organizacije rada je doneo odluku da na dnevni red 85. zasedanja (1997.) Međunarodne konferencije rada stavi pitanje izmena Statuta MOR-a, u pogledu davanja ovlašćenja Konferenciji da ukine svaku zastarelu konvenciju. Dana 19. juna 1997. Dokument za izmenu Statuta MOR-a prosleđen je Konferenciji rada na konačno izglasavanje, pri čemu je usvojen većinskim glasanjem od 381 glasova za, tri protiv i pet uzdržanih glasova.

Time je statutarna izmena data na detaljno razmatranje unutar glavnih organa MOR-a i dobila gotovo jednoglasnu tripartitnu podršku u svim fazama.

Ova statutarna izmena je deo niza inicijativa koje je MOR pokrenuo u cilju uspostavljanja veće relevantnosti, uticaja i koherentnosti svog normativnog sistema. Omogućavajući ukidanje određenih konvencija, statutarna izmena je odgovor na pitanje staro gotovo kao i MOR: šta da se radi sa međunarodnim konvencijama rada koje su nedelotvorne i zastarele?

I dok je uvek moguće usvojiti nove, adekvatnije konvencije o temama/materiji koje su već predmet postojećih konvencija, Statut ne daje sredstva kojima bi se izašlo na kraj sa zastarelim konvencijama. Istina, konvencijama koje su usvojene nakon 1929. godine predviđa se da svaka članica koja potvrdi konvenciju kojom se revidira neka druga konvencija automatski ukida stariji tekst konvencije. Međutim, time se ne rešava problem zastarelih konvencija koje su usvojene pre 1929., niti konvencija koje su postale zastarele bez revidiranja konvencija koje su usvojene, niti problem kada je takva konvencija usvojena ali je nisu potvrdile sve potpisnice starije konvencije.

Istina da su se nekim merama koje su godinama uvođene umanjile praktične posledice nagomilavanja revidirajućih i revidiranih tekstova. Zbog toga je Administrativni savet doneo odluku da se jedan broj konvencija uvrsti u konvencije koje su u stanju mirovanja (tj. one za koje u načelu ne treba tražiti izveštaje o primeni u skladu sa članom 22. Statuta) ili odložene ad akta do daljnjeg (tj. uvrštene u one u stanju mirovanja kao i one koje se više ne objavljuju). Međutim, ovim merama se ne uklanjaju dejstva zastarelih konvencija, što naročito može da da povod za podnošenje predstavki i žalbi u skladu sa članovima 24. i 26. Statuta MOR.

Ukidanje zastarelih konvencija znači i njihovo uklanjanje iz korpusa MOR-ovih standarda. Težište normativnog sistema bi stoga trebalo pomeriti na one konvencije koje korisno doprinose ostvarivanju ciljeva MOR-a. Shodno tome sistem bi postao koherentniji, delotvorniji i imao veći značaj tj. relevantnost.

Odluka da se konvencija ukine praćena je uslovima proceduralne prirode čiji je cilj da se obezbedi da konvencija ne može da se ukine bez široke tripartitne osnove.

Inicijativu za predlaganje ukidanja konvencije mora da da Administrativni savet. U skladu sa članom 12. Poslovnika Administrativnog saveta, odluka da se na dnevni red Konferencije stavi tačka o ukidanju konvencije mora, koliko god je moguće, da se donese konsenzusom ili, kada to nije moguće, četvoropetinskom većinom glasova Administrativnog saveta. Ovaj poslednji uslov nije obavezan u postupku usvajanja neke konvencije.

Minimalno 18 meseci pre zasedanja Konferencije, Međunarodna kancelarija rada mora da dostavi svim vladama kratak izveštaj, kao i upitnik u kojem se od vlada traži da navedu svoj stav u pogledu predviđenog ukidanja, po dogovoru tj. konsultacijama sa reprezentativnim organizacijama poslodavaca i radnika. Međunarodna kancelarija rada potom sastavlja izveštaj sa konačnim predlozima datim Konferenciji na osnovu dobijenih odgovora (član 45. Poslovnika konferencije).

Nakon razmatranja (diskusije) predloženih konvencija za ukidanje, Konferencija konsenzusom odlučuje, ili gde to nije moguće, preliminarnim glasanjem uz zahtev za postizanje dvotrećinske većine, da da predlog na konačno glasanje. Ova kvalifikovana većina nije potrebna u ovoj fazi za usvajanje neke konvencije.

Kao i kod usvajanja neke konvencije, i usvajanje predloga za njeno ukidanje zahteva dvotrećinsku većinu glasova prisutnih delegata.

Prema statutarnim izmenama iz 1997. godine, konvencija se može ukinuti ako „se čini da je (konvencija) izgubila svoju svrhu ili više nije koristan doprinos za ostvarivanje ciljeva MOR-a”. Na Administrativnom savetu je, a potom i na Konferenciji, da odluče da li je ovaj materijalni uslov ispunjen.

Na osnovu rada radnih tela Administrativnog saveta o politici u pogledu revizije standarda, već je određeno sedam konvencija koje bi mogle da budu ukinute:

Konvencija o noćnom radu, 1919. (Br. 4);

Konvencija o minimalnoj starosnoj granici 1921., (Br. 15);

Konvencija o zaštiti od nezgoda (za radnike na pristaništima), 1929., (Br. 28);

Konvencija o minimalnoj starosnoj granici (za zaposlenje u neindustrijskom sektoru) revidirana, 1937., (Br. 60);

Konvencija o radnom vremenu i periodima odmora (u drumskom prevozu), 1939. (Br. 67);

Konvencija o plaćenom odmoru (za pomorce), revidirana, 1949., (Br. 91).

Korišćenjem izraza „ukidanje” u kontekstu izmena statuta iz 1997. godine, ne sme se dati povoda za greške, posebno one koje su rezultat različitih izraza u nacionalnim pravnim tj. zakonodavnim sistemima. Dejstvo ukidanja konvencije u značenju izmene iz 1997. godine je da se konačno uklone sva pravna dejstva koja proističu iz konvencije između MOR-a i njenih članica. Znači, članice koje su potvrdile konvenciju više nemaju obavezu da dostavljaju izveštaje u skladu sa članom 22. Statuta MOR-a i više ne mogu biti predmet podnošenja predstavki (član 24.) niti tužbi (član 26.) za nepoštovanje konvencije. Sa svoje strane, MOR nije više u obavezi da preduzima bilo kakve radnje u pogledu ukinute konvencije. Naime, njegova nadzorna tela više ne moraju da ispituju primenu konvencije. Međunarodna kancelarija rada će time prestati da objavljuje tekst konvencije i službene informacije o njenom potvrđivanju i odricanju od primene. Doduše, i dalje će se voditi elektronska arhiva za istorijske svrhe.

Kada ukinuta konvencija prestane da bude konvencija MOR-a, ništa ne sprečava one članice koje su je potvrđivale (i koje se možda protive njenom ukidanju) da razmotre mogućnost da ona ostane svojim odredbama obavezujuća unutar nje. Ali one ne mogu više da pozivaju tj. traže od MOR-a da nadzire poštovanje njene primene niti da i dalje ima obaveze proceduralne prirode u pogledu konvencija koje više ne služe svojoj svrsi, te da preuzmu troškove koje iz toga proizilaze.

Osim toga, ukidanje konvencije ni na koji način ne znači da članice moraju da ukinu zakonodavne i druge mere preduzete u cilju internog davanja dejstva konvenciji.

Finansijska sredstva potrebna za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbediti dodatna sredstva u budžetu Republike Srbije.

Ostavite komentar