Predlog zakona o stečaju i likvidaciji banaka i društava za osiguranje (05 Broj: 011-1581/2005)

PREDLOG ZAKONA

O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA I

DRUŠTAVA ZA OSIGURANjE

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak stečaja i likvidacije banaka i društava za osiguranje, kao i uslovi i postupak likvidacije drugih finansijskih organizacija.

Član 2.

Postupak stečaja sprovodi se nad bankom kojoj je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad u skladu sa zakonom kojim se uređuju banke i druge finansijske organizacije, kao i nad društvom za osiguranje kome je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za obavljanje poslova osiguranja u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje i koje je bilo nelikvidno 15 dana neprekidno, odnosno čije su obaveze veće od njegove imovine.

Postupak stečaja sprovodi se i na predlog likvidacionog upravnika kad utvrdi da imovina likvidacionog dužnika nije dovoljna da podmiri sva potraživanja poverilaca.

Član 3.

Likvidacija banke, druge finansijske organizacije i društva za osiguranje može biti prinudna ili dobrovoljna.

Postupak prinudne likvidacije sprovodi se nad bankom i drugom finansijskom organizacijom kojoj je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad, odnosno nad društvom za osiguranje kome je Narodna banka oduzela dozvolu za obavljanje poslova osiguranja, a nisu ispunjeni uslovi za pokretanje stečajnog postupka.

Postupak likvidacije nad bankom, drugom finansijskom organizacijom i društvom za osiguranje, čiji je nadležni organ doneo odluku o prestanku rada, sprovodi se, uz saglasnosti Narodne banke Srbije, po zakonu kojim se uređuju privredna društva (dobrovoljna likvidacija).

Postupak prinudne likvidacije sprovodi se nad licima iz stava 3. ovog člana čiji je nadležni organ doneo odluku o prestanku rada, ako je Narodna banka Srbije odbila davanje saglasnosti za sprovođenje postupka dobrovoljne likvidacije.

Postupak prinudne likvidacije sprovodi se nad licima iz stava 3. ovog člana i ako Narodna banka u toku vršenja nadzora nad dobrovoljnom likvidacijom tih lica utvrdi da su ugrožena prava poverilaca tih lica.

II. POSTUPAK STEČAJA

1. Pokretanje stečajnog postupka

Član 4.

Na osnovu rešenja o oduzimanju dozvole za rad banci, odnosno dozvole za obavljanje poslova osiguranja, Narodna banka Srbije odmah donosi rešenje o ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka.

Narodna banka Srbije doneće rešenje o ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka najkasnije narednog radnog dana po prijemu predloga likvidacionog upravnika iz člana 2. stav 2. ovog zakona.

Rešenje o ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka je konačno.

Rešenje o ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka izvršeno je momentom dostavljanja nadležnom sudu.

Član 5.

Protiv rešenja Narodne banke Srbije o ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka može se pokrenuti upravni spor.

Nadležni sud je dužan da odluku u sporu pokrenutom u smislu stava 1. ovog člana donese u roku od 60 dana od dana prijema tužbe.

Ako je rešenje Narodne banke Srbije poništeno u upravnom sporu, pa u ponovnom postupku Narodna banka Srbije donese novo rešenje o ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka, pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastupaju danom isticanja prvog oglasa o otvaranju stečajnog postupka na oglasnoj tabli nadležnog suda.

Član 6.

Rešenje o ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka dostavlja se banci, odnosno društvu za osiguranje, agenciji za osiguranje depozita osnovanoj posebnim zakonom (u daljem tekstu: Agencija), kao i nadležnom sudu, koji je dužan da najkasnije prvog narednog radnog dana od dana prijema ovog rešenja donese rešenje o pokretanju stečajnog postupka nad bankom, odnosno društvom za osiguranje (u daljem tekstu: stečajni dužnik).

2. Organi stečajnog postupka

Član 7.

Organi stečajnog postupka su stečajno veće, stečajni upravnik i odbor poverilaca.

Agencija vrši funkciju stečajnog upravnika u skladu sa ovim zakonom.

Na predlog Agencije stečajno veće bira članove odbora poverilaca, vodeći računa o veličini njihovih potraživanja.

3. Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka

3.1. Osnovno pravilo

Član 8.

Pravne posledice pokretanja stečajnog postupka nastupaju danom isticanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka na oglasnoj tabli nadležnog suda.

3.2. Osigurani depoziti banke u stečaju

Član 9.

Agencija je dužna da isplati osigurane depozite fizičkih lica, u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje depozita.

3.3. Prenos portfelja osiguranja društva za osiguranje u stečaju

Član 10.

Agencija, u roku od 20 dana od dana pokretanja postupka stečaja, putem javnog tendera, oglašava prenos celog ili dela portfelja osiguranja, saglasno raspoloživim novčanim sredstvima stečajnog dužnika i isplatnim redovima u skladu sa ovim zakonom.

Uz prenos portfelja osiguranja na društvo za osiguranje koje preuzima portfelj osiguranja prenose se i odgovarajuća novčana sredstva.

Narodna banka Srbije daje saglasnost na izbor najboljeg ponuđača – preuzimaoca portfelja.

Prenos portfelja osiguranja vrši se ugovorom koji se zaključuje između stečajnog dužnika i društva za osiguranje – preuzimaoca portfelja, u roku od dva radna dana od dobijanja saglasnosti iz stava 3. ovog člana.

O zaključenju ugovora iz stava 4. ovog člana Agencija je dužna da, putem oglasa u sredstvima javnog informisanja, obavesti osiguranike i druge korisnike u roku od dva radna dana od dana zaključenja ugovora.

Na prenos portfelja osiguranja shodno se primenjuju odredbe zakona kojim se uređuje osiguranje.

3.4. Pobijanje pravnih radnji

Član 11.

Agencija i poverioci imaju pravo pobijanja pravnih poslova i pravnih radnji kojima je stečajni dužnik pogodovao poverioce u smislu zakona kojim se uređuje stečaj privrednih društava.

Pravni poslovi i pravne radnje iz stava 1. ovog člana mogu se pobijati ako su izvršeni u roku od šest meseci pre dana nastupanja pravnih posledica pokretanja stečajnog postupka.

Pravni poslovi i pravne radnje iz stava 1. ovog člana pobijaju se tužbom koja se može podneti najkasnije u roku od šest meseci od dana nastupanja pravnih posledica pokretanja stečajnog postupka.

3.5. Zabrana prodaje dužnika kao pravnog lica

Član 12.

U stečajnom postupku nad bankom i društvom za osiguranje nije dozvoljena prodaja stečajnog dužnika kao pravnog lica.

4. Obaveze Agencije

Član 13.

Agencija je dužna da izvrši popis imovine stečajnog dužnika i sačini početni stečajni bilans u roku od 60 dana od dana nastupanja pravnih posledica stečaja.

Član 14.

Agencija je dužna da utvrdi osnovanost i visinu prijavljenih potraživanja poverilaca u roku od šest meseci od dana isteka roka za njihovo prijavljivanje.

Ispitno ročište na kome će se sačiniti konačna lista o svim prijavama potraživanja održaće se najkasnije u roku od 60 dana od dana isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Član 15.

Agencija može odlučiti da troškove stečajnog postupka privremeno obezbedi iz sopstvenih sredstava, uz pravo na povraćaj ovih sredstava nakon formiranja stečajne mase u meri koja je dovoljna za namirenje tih troškova.

5. Namirenje poverilaca

5.1. Isplata troškova

Član 16.

Stečajni dužnik na teret stečajne mase, pre glavne deobe, isplaćuje:

1) neisplaćene neto zarade zaposlenih u visini minimalnih zarada za poslednjih godinu dana pre otvaranja stečajnog postupka;

2) neisplaćene doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih za poslednje dve godine pre otvaranja stečajnog postupka;

3)mesečne zarade lica u radnom odnosu kod stečajnog dužnika;

4)troškove koji terete imovinu stečajnog dužnika i troškove unovčenja te imovine;

5)troškove stečajnog postupka;

6)druge troškove i obaveze nastale posle otvaranja stečajnog postupka.

Troškove iz stava 1. tač. 3), 4), 5) i 6) ovog člana stečajni dužnik isplaćuje mesečno, a troškove iz tač. 1) i 2) na teret preostalih sredstava.

5.2. Isplatni redovi

Član 17.

Potraživanja poverilaca banke u stečaju utvrđuju se na ispitnom ročištu i isplaćuju po sledećim redovima prioriteta (isplatni redovi):

1) potraživanja Agencije po osnovu osiguranog iznosa depozita fizičkih lica i potraživanja po osnovu depozita fizičkih lica umanjena za iznos osiguranog depozita;

2) potraživanja po osnovu javnih prihoda dospela u poslednja tri meseca pre otvaranja stečajnog postupka, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje zaposlenih;

3) potraživanja ostalih poverilaca;

4) potraživanja akcionara banke.

Član 18.

Potraživanja poverilaca društva za osiguranje u stečaju utvrđuju se na ispitnom ročištu i isplaćuju po sledećim redovima prioriteta (isplatni redovi):

1) potraživanja poverilaca po osnovu ugovora o osiguranju i reosiguranju života, do visine obaveza iskazanih u sredstvima matematičke rezerve u skladu sa zakonom kojim se uređuje osiguranje;

2) potraživanja poverilaca po osnovu ugovora o osiguranju od posledica nezgoda;

3) potraživanja poverilaca po osnovu ugovora o osiguranju svih ostalih vrsta osiguranja;

4) potraživanja poverilaca po osnovu ugovora o reosiguranju svih ostalih vrsta osiguranja;

5) potraživanja po osnovu javnih prihoda dospela u poslednja tri meseca pre pokretanja stečajnog postupka, osim doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje;

6) potraživanja ostalih poverilaca;

7) potraživanja akcionara društva za osiguranje, odnosno članova (osiguranika) društva za uzajamno osiguranje.

6. Primena zakona kojim se uređuje stečaj privrednih društava

Član 19.

Na stečajni postupak banaka i društava za osiguranje, ako ovim zakonom nije drukčije određeno, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje stečaj privrednih društava, izuzev odredaba o prethodnom stečajnom postupku, stečajnom sudiji, skupštini poverilaca i reorganizaciji.

III. POSTUPAK LIKVIDACIJE

1. Prinudna likvidacija

Član 20.

Na osnovu rešenja o oduzimanju dozvole za rad Narodna banka Srbije odmah donosi rešenje o likvidaciji banke, odnosno druge finansijske organizacije.

Na osnovu rešenja o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova osiguranja Narodna banka Srbije odmah donosi rešenje o likvidaciji društva za osiguranje.

Član 21.

Odredbe zakona kojim se uređuje stečaj privrednih društava i odredbe ovog zakona kojima se uređuje stečaj, shodno se primenjuju i kod likvidacije, osim odredaba kojima se uređuje odbor poverilaca, razlučni poverioci, pobijanje pravnih radnji, osiguranje depozita i isplatni redovi.

Član 22.

Organi likvidacionog postupka su likvidaciono veće i likvidacioni upravnik.

Agencija vrši funkciju likvidacionog upravnika u skladu sa ovim zakonom.

Član 23.

Ako Agencija u toku likvidacionog postupka utvrdi da su ispunjeni uslovi za otvaranje stečajnog postupka, dužna je da takav predlog podnese Narodnoj banci Srbije.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, radnje sprovedene u postupku likvidacije važe i u stečajnom postupku.

2. Dobrovoljna likvidacija

Član 24.

Postupak dobrovoljne likvidacije sprovodi se, uz saglasnost Narodne banke Srbije, nad bankom, odnosno drugom finansijskom organizacijom, odnosno društvom za osiguranje, čija je skupština donela odluku o prestanku rada tog lica.

Direktor lica iz stava 1. ovog člana čija je skupština donela odluku o prestanku rada, dužan je da podnese zahtev za davanje saglasnosti za sprovođenje postupka dobrovoljne likvidacije Narodnoj banci Srbije, najkasnije narednog radnog dana od dana donošenja te odluke.

Uz zahtev iz stava 2. ovog člana direktor je dužan da podnese dokaze da banka, odnosno druga finansijska organizacija, odnosno društvo za osiguranje raspolaže imovinom čija je vrednost dovoljna da se iz nje namire potraživanja svih poverilaca, kao i drugu dokumentaciju u skladu sa propisom Narodne banke Srbije.

Narodna banka Srbije rešenjem odlučuje o zahtevu iz stava 2. ovog člana u roku od 60 dana od dana prijema tog zahteva.

Rešenje iz stava 4. ovog člana je konačno.

Član 25.

Ako Narodna banka Srbije da saglasnost za sprovođenje postupka dobrovoljne likvidacije, taj postupak se sprovodi u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.

Pravne posledice postupka likvidacije nastaju danom dostavljanja rešenja Narodne banke Srbije iz stava 1. ovog člana pravnom licu iz člana 24. stav 1. ovog zakona.

Ako Narodna banka Srbije odbije zahtev iz člana 24. stav 2. ovog zakona, pokrenuće postupak prinudne likvidacije, odnosno stečaja, u skladu sa ovim zakonom.

Narodna banka Srbije vrši posredni i neposredni nadzor nad postupkom dobrovoljne likvidacije banke, odnosno druge finansijske organizacije, odnosno društva za osiguranje, u skladu sa propisom Narodne banke Srbije.

Ako u toku vršenja nadzora iz stava 4. ovog člana Narodna banka Srbije utvrdi da su ugrožena prava poverilaca, doneće rešenje o prinudnoj likvidaciji banke, odnosno druge finansijske organizacije, odnosno društva za osiguranje, u skladu sa propisom Narodne banke Srbije.

3. Posebne odredbe

Član 26.

U slučaju likvidacije društva za uzajamno osiguranje, imovina društva koristi se za povraćaj uloga osnivačima i podelu između članova (osiguranika), srazmerno visini njihovog uplaćenog doprinosa u poslednje tri godine.

Član 27.

Ako po okončanju postupka likvidacije preostanu sredstva, ta sredstva se dele akcionarima likvidacioniog dužnika saglasno pravima iz akcija i u visini koja je srazmerna učešću u akcionarskom kapitalu likvidacionog dužnika.

Potraživanja poverilaca koja nisu prijavljena do dana deobe likvidacione mase izmiriće, po okončanju postupka likvidacije, lica u čiju je korist uplaćen ostatak likvidacione mase posle glavne deobe, i to samo do visine vrednosti preuzete imovine.

Tužbu za isplatu potraživanja iz stava 2. ovog člana poverioci podnose protiv lica u čiju je korist uplaćen ostatak likvidacione mase, najkasnije u roku od šest meseci nakon okončanja likvidacionog postupka.

IV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 28.

Stečajni postupci i postupci likvidacije banaka započeti po Zakonu o sanaciji, stečaju i likvidaciji banaka («Službeni list SFRJ», br. 84/89 i 63/90 i «Službeni list SRJ», br. 37/93, 26/95, 28/96, 16/99, 44/99 i 53/01) i Zakonu o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji («Službeni list SFRJ», broj 84/89 i «Službeni list SRJ», br. 37/93 i 28/96) nastaviće se po odredbama tih zakona.

Stečajni postupci i postupci likvidacije banaka započeti po Zakonu o sanaciji, stečaju i likvidaciji banaka («Službeni list SFRJ», br. 84/89 i 63/90 i «Službeni list SRJ», br. 37/93, 26/95, 28/96, 16/99, 44/99 i 53/01) i Zakonu o stečajnom postupku («Službeni glasnik RS», broj 84/04) nastaviće se po odredbama ovog zakona.

Ako je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za rad banke, a nadležni sud do momenta stupanja na snagu ovog zakona nije doneo rešenje o otvaranju stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije, stečajni postupak, odnosno postupak likvidacije banke sprovešće se po odredbama ovog zakona.

Član 29.

Stečajni postupci društava za osiguranje započeti po Zakonu o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji («Službeni list SFRJ», broj 84/89 i «Službeni list SRJ», br. 37/93 i 28/96) nastaviće se po odredbama tog zakona.

Stečajni postupci društava za osiguranje započeti po Zakonu o stečajnom postupku («Službeni glasnik RS», broj 84/04) nastaviće se po odredbama ovog zakona.

Postupci likvidacije društava za osiguranje započeti po Zakonu o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji («Službeni list SFRJ», broj 84/89 i «Službeni list SRJ», br. 37/93 i 28/96) nastaviće se po odredbama ovog zakona.

Postupci likvidacije društava za osiguranje započeti po odredbama Zakona o privrednim društvima («Službeni glasnik RS», broj 125/04) nastaviće se po odredbama ovog zakona.

Ako je Narodna banka Srbije oduzela dozvolu za obavljanje poslova osiguranja društvu za osiguranje, a nadležni sud do momenta stupanja na snagu ovog zakona nije doneo rešenje o otvaranju stečajnog postupka, odnosno postupka likvidacije, stečajni postupci i postupci likvidacije društva za osiguranje sprovešće se po odredbama ovog zakona.

Član 30.

Postupci sanacije banaka pokrenuti do stupanja na snagu ovog zakona nastaviće se po odredbama Zakona o sanaciji, stečaju i likvidaciji banaka («Službeni list SFRJ», br. 84/89 i 63/90 i «Službeni list SRJ», br. 37/93, 26/95, 28/96, 16/99, 44/99 i 53/01).

Član 31.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaju da važe Zakon o sanaciji, stečaju i likvidaciji banaka («Službeni list SFRJ», br. 84/89 i 63/90 i «Službeni list SRJ», br. 37/93, 26/95, 28/96, 16/99, 44/99 i 53/01), član 177. i čl. 203. do 207. Zakona o osiguranju («Službeni glasnik RS», br. 55/04 i 70/04) i odredbe čl. 202. i 208. tog zakona u delu koji se odnosi na društva za osiguranje.

Član 32.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

O B R A Z L O Ž E Nj E

I. USTAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE ZAKONA

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u odredbi člana 72. stav 1. tačka 4. Ustava Republike Srbije kojom je propisano da Republika, pored ostalog, uređuje i obezbeđuje svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine, pravni položaj preduzeća i drugih organizacija, kao i finansijski sistem.

II. RAZLOZI ZA DONOŠENjE ZAKONA

Postupci stečaja i likvidacije banaka, regulisani su Zakonom o sanaciji, stečaju i likvidaciji banaka («Službeni list SFRJ», br. 84/89 i 63/90 i «Službeni list SRJ», br. 37/93, 26/95, 28/96, 16/99, 44/99 i 53/01) i Zakonom o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji («Službeni list SFRJ», broj 84/89, «Službeni list SRJ», br. 37/93 i 28/96 i «Službeni glasnik RS», broj 84/04). Stupanjem na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o sanaciji, stečaju i likvidaciji banaka («Službeni list SRJ», broj 53/01), Agencija za osiguranje depozita, sanaciju, stečaj i likvidaciju banaka, koja je saglasno članu 13. Zakona za sprovođenje Ustavne povelje državne zajednice Srbija i Crna Gora nastavila rad kao organizacija Republike Srbije, vrši funkciju stečajnog odnosno likvidacionog upravnika. Pored toga na postupak stečaja i likvidacije banaka primenjuju se i odredbe Zakona o stečajnom postupku («Službeni glasnik RS», broj 84/04), osim u delu u kome su u suprotnosti sa Zakonom o sanaciji, stečaju i likvidaciji banaka.

Opravdanost nove pravne regulative iz oblasti stečaja i likvidacije leži u neophodnosti jačanja stabilnosti bankarskog sistema ali i sistema osiguranja koji, takođe, dobija sve veći društveni značaj, a time i povećanju poveranja građana u isti, što je moguće postići samo ukoliko se obezbede uslovi za dosledno i adekvatno sprovođanje ovih postupaka.

Kako se ovim zakonom, između ostalog, želi postići i usaglašavanje sa drugim zakonima koji uređuju ovu oblast, obuhvaćeni su postupci stečaja i prinudne likvidacije banaka i društava za osiguranje, kao i uslovi pod kojim dobrovoljna likvidacija prelazi u prinudnu. Naime, Zakonom o privrednim društvima regulisana je samo dobrovoljna likvidacija privrednih subjekata, ali ovim zakonom se uvodi posredan i neposredan nadzor sprovođenja takve likvidacije od starne Narodne banke Srbijei ukoliko se utvrdi da sepostupak vodi na štetu poverilaca doneće se rešenje o prinudnoj likvidaciji.

Zbog specifičnosti poslovanja banaka i društava za osiguranje koje pripada finansijskoj sferi, kontrolu i nadzor njihovog poslovanja vrši Narodna banka shodno Zakonu o bankama i drugim finansijskim organizacijama i Zakonu o osiguranju, a ovim zakonom se obezbeđuju uslovi za dosledno i adekvatno sprovođenje postupaka stečaja i likvidacije u slučajevima kada Narodna banka Srbije donese rešenje o oduzimanju dozvole za rad banci, odnosno dozvole za obavljanje poslova osiguranja, čime se upotpunjuje zakonska regulativa koja reguliše ovu oblast.

U cilju što efikasnijeg sprovođenja postupka stečaja predviđeno je skraćenja roka za donošenje rešenja o otvaranju postupka stečaja, odnosno likvidacije (čl. 6. i 21.). Naime do sada je nadležni sud bio dužan da donese rešenje u roku od tri dana, od dana donošenja rešenja Narodne banke o oduzimanju dozvole za rad, odnosno oduzimanju dozvole za poslove osiguranja, dok je novim zakonom određeno da to bude najkasnije prvi radni dan po prijemu rešenja Narodne banke Srbije.

Predložene su i određene novine u pogledu troškova postupka stečaja, koje je banka u stečaju obavezna da izmiruje mesečno ili po dospeću, a odnose se na ograničenje perioda neisplaćenih zarada koje se na teret troškova postupka isplaćuju kao minimalne zarade, kao i perioda za koji se isplaćuju neisplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje. Zarade preko navedenog iznosa i perioda, i doprinosi za period duži od predloženog su predmet prijave potraživanja.

Značajne izmene u odnosu na postojeće rešenje vezane su za isplatne redove s obzirom da su važećim zakonom predviđena tri isplatna reda: banka isplatilac, potraživanja poverilaca koji nisu akcionari i potraživanja poverilaca akcionara, a novim zakonom bi došlo do svrstavanja poverilaca u četiri isplatna reda i to: prvi isplatni red su potraživanja Agencije za osiguranje depozita po osnovu osiguranog iznosa i potraživanja po osnovu depozita fizičkih lica umanjena za iznos osiguranog depozita, drugi isplatni red je po osnovu javnih prihoda, treći potraživanja ostalih poverilaca i četvrti potraživanja akcionara banke. Ukoliko se poverioci svih isplatnih redova isplate, tada se namiruju akcionari po osnovu akcija.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na postupak stečaja društava za osiguranje između ostalog, bliže regulišu isplatne redove iz stečajne mase, mogućnost i način prenosa portfelja na drugo društvo za osiguranje i druge radnje bitne za dosledno sprovođenje stečaja ili likvidacije.

III. SADRŽINA ZAKONA – OBJAŠNjENjE OSNOVNIH PRAVNIH INSTITUTA I POJEDINAČNIH REŠENjA

Predlog zakona sadrži odredbe, sistematizovane u određena poglavlja, prema prirodi materije koja se njima reguliše.

Čl. 1. – 3. Predloga zakona uređuje se predmet zakona – uslovi i postupak stečaja i likvidacije banaka i društava za osiguranje, kao i uslovi i postupak dobrovonjne i prinudne likvidacije društava za osiguranje i drugih finansijskih organizacija.

Čl. 4.-6. Predloga zakona reguliše se pokretanje postupka stečaja, obaveza Narodne banke da donese rešenje o ispunjenosti uslova za pokretanje stečajnog postupka nad bankom, odnosno društvom za osiguranje koje je konačno i izvršno momentom dostavljanja nadležnom sudu, zatim mogućnost pokretanja upravnog spora pred sudom i rok u kojem sud treba da odluči po istom, kao i rok u kojem nadležni sud donosi rešenje o pokretanju stečajnog postupka.

Članom 7. Predloga zakona određeni su organi stečajnog postupka.

Članom 8. Predloga zakona određen je dan nastupanja pravnih posledica pokretanja stečajnog postupka.

Članom 9. Predloga zakona predviđena je obaveza Agencije za osiguranje depozita (u daljem tekstu: Agencija) da isplati osigurani iznos depozita.

Članom 10. Predloga zakona određena je mogućnost i način prenosa portfelja osiguranja na drugo društvo za osiguranje.

U čl. 11. i 12. Predloga zakona određen je način i rok za pobijanje pravnih radnji kojima je stečajni dužnik pogodovao poverioce u smislu zakona kojim se uređuje stečaj privrednih društava, kao i zabrana prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica u toku stečajnog postupka.

U čl. 13. do 15. Predloga zakona regulišu se obaveze Agencije u toku stečajnog postupka: način obezbeđenja sredstava za troškove stečajnog postupka, obavezu Agencije i rok za popis imovine stečajnog dužnika i sačinjavanje početnog stečajnog bilansa, kao i utvrđivanje osnovanosti i visine prijavljenih potraživalja.

Članom 16. Predloga zakona određuje se redosled isplate troškova na teret stečajne mase.

U čl. 17. i 18. Predloga zakona regulišu se isplatni redovi i redosled namirenja poverilaca kod banke i društva za osiguranje.

Članom 19. Predloga zakona utvrđuje supsidijarnu primenu zakona kojim se uređuje stečajn privrednih društava, na postupak stečaja nad bankom i društvom za osiguranje.

U čl. 20. do 23. Predloga zakona uređuju se uslovi i postupak prinudne likvidacije, odnosno, određuju se uslovi za pokretanje prinudne likvidacije banke, društva za osiguranje i druge finansijske organizacije.

U čl. 24. i 25. Predloga zakona uređuju se uslovi i postupak dobrovoljne likvidacije banke, društva za osiguranje i druge finansijske organizacije.

Član 26. Predloga zakona uređuje povraćaj i podelu imovine u slučaju likvidacije društva za uzajamno osiguranje.

Član 27. Predloga zakona reguliše način podele preostalih sredstava likvidacionog dužnika po okončanju postupka likvidacije, te način namirenja potraživanja poverilaca koji svoja potraživanja nisu prijavili do dana deobe likvidacione mase.

U čl. 28. do 32. Predloga zakona regulišu se dejstva donošenja ovog zakona na postupke sanacije, stečaja i likvidacije koji su pokrenuti do stupanja na snagu ovog zakona i određuje se dan stupanja na snagu i početak primene ovog zakona.

IV. FINANSIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA

Za sprovođenje ovog zakona obezbediće se sredstva u budžetu Republike Srbije.

V. ANALIZA EFEKATA ZAKONA

Opravdanost nove pravne regulative iz oblasti stečaja i likvidacije leži u neophodnosti da se pravno urede svi segmenti vezani za bankarski sistem i sistem osiguranja, kao spečifičan oblik poslovanja čija je stabilnost od javnog značaja. Zakonskom regulativom do sada je obuhvaćeno poslovanje, zatim nadzor i kontrola njihovog poslovanja, a u cilju zaštite građana formira se fond osiguranja depozita kao i garantni fond za osiguranje.

Ovim zakonom se, između ostalog, želi postići i usaglašavanje sa drugim zakonima koji uređuju ovu oblast, a u cilju jačanja poverenja građana u celokupan finansijski sistem, što će se postići donošenjem zakonske regulative koja obezbeđuje dosledno i adekvatno sprovođenje ovih postupaka.

Ostavite komentar